ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 91 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 2242
0 0.00
0 0.00
407 18.15
449 20.03
503 22.44
883 39.38
1359 60.62%
2  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 53
8 15.09
8 15.09
4 7.55
7 13.21
3 5.66
23 43.40
30 56.60%
3  โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 186
27 14.52
27 14.52
29 15.59
19 10.22
1 0.54
83 44.62
103 55.38%
4  โรงเรียนบ้านลิ้นช้าง 41
7 17.07
6 14.63
5 12.20
3 7.32
0 0.00
20 48.78
21 51.22%
5  โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 268
27 10.07
26 9.70
75 27.99
7 2.61
0 0.00
133 49.63
135 50.37%
6  โรงเรียนวัดสมุทรโคดม 42
13 30.95
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
21 50.00
21 50.00%
7  โรงเรียนบ้านโตนดน้อย 28
5 17.86
1 3.57
3 10.71
4 14.29
0 0.00
15 53.57
13 46.43%
8  โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 72
11 15.28
5 6.94
15 20.83
2 2.78
0 0.00
39 54.17
33 45.83%
9  โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม 88
14 15.91
14 15.91
10 11.36
0 0.00
0 0.00
50 56.82
38 43.18%
10  โรงเรียนบ้านแหลม 556
26 4.68
14 2.52
62 11.15
40 7.19
76 13.67
338 60.79
218 39.21%
11  โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 192
25 13.02
19 9.90
24 12.50
6 3.13
1 0.52
117 60.94
75 39.06%
12  โรงเรียนวัดบางลำภู 45
6 13.33
6 13.33
3 6.67
1 2.22
1 2.22
28 62.22
17 37.78%
13  โรงเรียนบ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 27
6 22.22
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
14  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา 75
3 4.00
2 2.67
20 26.67
0 0.00
1 1.33
49 65.33
26 34.67%
15  โรงเรียนวัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 26
5 19.23
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
16  โรงเรียนวัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 91
10 10.99
6 6.59
11 12.09
3 3.30
0 0.00
61 67.03
30 32.97%
17  โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 101
8 7.92
3 2.97
7 6.93
13 12.87
2 1.98
68 67.33
33 32.67%
18  โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 47
5 10.64
1 2.13
9 19.15
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
19  โรงเรียนวัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 62
5 8.06
5 8.06
8 12.90
1 1.61
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
20  โรงเรียนวัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 33
2 6.06
1 3.03
4 12.12
1 3.03
2 6.06
23 69.70
10 30.30%
21  โรงเรียนบ้านเขาย้อย 238
33 13.87
7 2.94
29 12.18
1 0.42
0 0.00
168 70.59
70 29.41%
22  โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 109
3 2.75
11 10.09
17 15.60
0 0.00
1 0.92
77 70.64
32 29.36%
23  โรงเรียนวัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 65
1 1.54
0 0.00
18 27.69
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
24  โรงเรียนบ้านคลองมอญ 90
14 15.56
1 1.11
8 8.89
3 3.33
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
25  โรงเรียนวัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 32
2 6.25
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
26  โรงเรียน วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์) 87
4 4.60
2 2.30
18 20.69
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
27  โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) 189
14 7.41
5 2.65
32 16.93
0 0.00
0 0.00
138 73.02
51 26.98%
28  โรงเรียนบ้านสามเรือน 60
6 10.00
0 0.00
10 16.67
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
29  โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 200
11 5.50
0 0.00
36 18.00
4 2.00
2 1.00
147 73.50
53 26.50%
30  โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 89
2 2.25
4 4.49
17 19.10
0 0.00
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
31  โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 138
11 7.97
0 0.00
22 15.94
0 0.00
0 0.00
105 76.09
33 23.91%
32  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 47
3 6.38
1 2.13
6 12.77
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
33  โรงเรียนวัดในกลาง 155
8 5.16
4 2.58
23 14.84
1 0.65
0 0.00
119 76.77
36 23.23%
34  โรงเรียนบ้านเนินรัก 192
12 6.25
0 0.00
31 16.15
0 0.00
1 0.52
148 77.08
44 22.92%
35  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 22
3 13.64
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
36  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 128
6 4.69
6 4.69
16 12.50
1 0.78
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
37  โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 165
13 7.88
5 3.03
16 9.70
3 1.82
0 0.00
128 77.58
37 22.42%
38  โรงเรียนบ้านสามแพรก 32
3 9.38
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
39  โรงเรียนบ้านบ่อขม 60
5 8.33
1 1.67
7 11.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
40  โรงเรียนบ้านหนองรี 93
6 6.45
3 3.23
9 9.68
2 2.15
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
41  โรงเรียนวัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 47
2 4.26
0 0.00
6 12.77
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
42  โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1557
39 2.50
36 2.31
165 10.60
43 2.76
36 2.31
1238 79.51
319 20.49%
43  โรงเรียนบ้านดอนยาง 45
1 2.22
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
44  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ 160
11 6.88
9 5.63
8 5.00
3 1.88
1 0.63
128 80.00
32 20.00%
45  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้ 136
8 5.88
8 5.88
3 2.21
7 5.15
1 0.74
109 80.15
27 19.85%
46  โรงเรียนบ้านบ่อโพง 81
0 0.00
1 1.23
14 17.28
1 1.23
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
47  โรงเรียนวัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 137
8 5.84
6 4.38
10 7.30
2 1.46
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
48  โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 75
0 0.00
1 1.33
13 17.33
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
49  โรงเรียน วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 34
4 11.76
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
50  โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 124
13 10.48
5 4.03
3 2.42
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
51  โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
52  โรงเรียนบ้านจะโปรง 68
1 1.47
0 0.00
8 11.76
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
53  โรงเรียนบ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์) 45
3 6.67
2 4.44
1 2.22
0 0.00
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
54  โรงเรียนบ้านเหมืองไทร 103
3 2.91
1 0.97
12 11.65
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
55  โรงเรียนบ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
56  โรงเรียนวัดหนองส้ม 83
0 0.00
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
57  โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 112
7 6.25
0 0.00
8 7.14
1 0.89
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
58  โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 64
4 6.25
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
59  โรงเรียนบ้านดอนยี่กรอก 57
0 0.00
1 1.75
5 8.77
2 3.51
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
60  โรงเรียนบ้านท่าเสลา 86
2 2.33
0 0.00
6 6.98
4 4.65
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
61  โรงเรียนวัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 124
0 0.00
0 0.00
17 13.71
0 0.00
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
62  โรงเรียนวัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา) 60
1 1.67
1 1.67
5 8.33
1 1.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
63  โรงเรียนบ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
64  โรงเรียนวัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 58
2 3.45
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
65  โรงเรียนบ้านปากรัตน์ 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
66  โรงเรียนวัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 118
3 2.54
4 3.39
7 5.93
0 0.00
0 0.00
104 88.14
14 11.86%
67  โรงเรียนวัดทรงธรรม 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
68  โรงเรียนวัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 44
1 2.27
1 2.27
1 2.27
1 2.27
1 2.27
39 88.64
5 11.36%
69  โรงเรียนหาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 41
1 2.44
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
70  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
71  โรงเรียนวังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
72  โรงเรียนบ้านบ่อหวาย 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
2 4.35
42 91.30
4 8.70%
73  โรงเรียนวัดสมุทรธาราม 59
0 0.00
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
74  โรงเรียนวัดมณีเลื่อน 91
2 2.20
1 1.10
4 4.40
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
75  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 30
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
76  โรงเรียนวัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
77  โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 158
1 0.63
0 0.00
7 4.43
0 0.00
0 0.00
150 94.94
8 5.06%
78  โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
79  โรงเรียนวัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง) 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
80  โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
81  โรงเรียนวัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.13
31 96.88
1 3.13%
82  โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง 96
0 0.00
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
83  โรงเรียนบ้านบางกุฬา 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
84  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) 278
1 0.36
0 0.00
6 2.16
0 0.00
0 0.00
271 97.48
7 2.52%
85  โรงเรียน วัดนอกปากทะเล 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
86  โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งเฟื้อ(เอมสะอาดอำนวย) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
88  โรงเรียนบ้านพุพลู 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%
89  โรงเรียนบ้านสระพัง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนบ้านหนองมะขาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
91  โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  11,474 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  497 4.33
เตี้ย  280 2.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,416 12.34
ผอมและเตี้ย  641 5.59
อ้วนและเตี้ย  637 5.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  8,003 69.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,471 คน


30.25%


Powered By www.thaieducation.net