ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านซับน้อยพัฒนา 85
9 10.59
10 11.76
42 49.41
15 17.65
9 10.59
0 0.00
85 100.00%
2  โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์ 51
16 31.37
11 21.57
17 33.33
3 5.88
4 7.84
0 0.00
51 100.00%
3  โรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคี 45
14 31.11
11 24.44
20 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 67
30 44.78
7 10.45
9 13.43
15 22.39
6 8.96
0 0.00
67 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเนินสวรรค์ 50
5 10.00
12 24.00
12 24.00
9 18.00
6 12.00
6 12.00
44 88.00%
6  โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) 563
99 17.58
124 22.02
119 21.14
75 13.32
64 11.37
82 14.56
481 85.44%
7  โรงเรียนบ้านไร่เหนือ 137
21 15.33
35 25.55
27 19.71
13 9.49
20 14.60
21 15.33
116 84.67%
8  โรงเรียนบ้าน กม.35 880
96 10.91
57 6.48
189 21.48
153 17.39
246 27.95
139 15.80
741 84.20%
9  โรงเรียนบ้านวังขาม 41
12 29.27
8 19.51
6 14.63
4 9.76
4 9.76
7 17.07
34 82.93%
10  โรงเรียนบ้าน กม.30 142
14 9.86
11 7.75
29 20.42
20 14.08
37 26.06
31 21.83
111 78.17%
11  โรงเรียนบ้านกลาง 244
46 18.85
27 11.07
32 13.11
17 6.97
59 24.18
63 25.82
181 74.18%
12  โรงเรียนบ้านน้ำเดือด 37
6 16.22
3 8.11
6 16.22
6 16.22
2 5.41
14 37.84
23 62.16%
13  โรงเรียนบ้านยางสาว 18
6 33.33
5 27.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 38.89
11 61.11%
14  โรงเรียนวัดเขาเจริญธรรม 81
12 14.81
12 14.81
12 14.81
8 9.88
4 4.94
33 40.74
48 59.26%
15  โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ 127
21 16.54
17 13.39
20 15.75
15 11.81
0 0.00
54 42.52
73 57.48%
16  โรงเรียนบ้านรังย้อย 82
22 26.83
15 18.29
6 7.32
2 2.44
2 2.44
35 42.68
47 57.32%
17  โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ 62
21 33.87
3 4.84
8 12.90
3 4.84
0 0.00
27 43.55
35 56.45%
18  โรงเรียนบ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี) 52
6 11.54
4 7.69
12 23.08
5 9.62
0 0.00
25 48.08
27 51.92%
19  โรงเรียนบ้านน้ำเขียว 31
6 19.35
0 0.00
4 12.90
5 16.13
1 3.23
15 48.39
16 51.61%
20  โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 80
5 6.25
5 6.25
7 8.75
10 12.50
13 16.25
40 50.00
40 50.00%
21  โรงเรียนบ้านไทรทอง(หนองไผ่) 70
2 2.86
9 12.86
16 22.86
3 4.29
4 5.71
36 51.43
34 48.57%
22  โรงเรียนบ้านห้วยตลาด 44
8 18.18
7 15.91
5 11.36
1 2.27
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
23  โรงเรียนบ้านคลองยาง 107
18 16.82
9 8.41
14 13.08
8 7.48
0 0.00
58 54.21
49 45.79%
24  โรงเรียนบ้านเขาคลัง 70
6 8.57
18 25.71
2 2.86
6 8.57
0 0.00
38 54.29
32 45.71%
25  โรงเรียนบ้านท่าโรง 51
8 15.69
5 9.80
7 13.73
3 5.88
0 0.00
28 54.90
23 45.10%
26  โรงเรียนบ้านแควป่าสัก 91
14 15.38
4 4.40
17 18.68
4 4.40
2 2.20
50 54.95
41 45.05%
27  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 112
19 16.96
9 8.04
13 11.61
8 7.14
1 0.89
62 55.36
50 44.64%
28  โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) 133
25 18.80
20 15.04
11 8.27
3 2.26
0 0.00
74 55.64
59 44.36%
29  โรงเรียนบ้านไร่ตาพุฒ 43
8 18.60
4 9.30
6 13.95
0 0.00
1 2.33
24 55.81
19 44.19%
30  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 102
8 7.84
14 13.73
19 18.63
0 0.00
2 1.96
59 57.84
43 42.16%
31  โรงเรียนบ้านท่าแดง 195
39 20.00
9 4.62
29 14.87
5 2.56
0 0.00
113 57.95
82 42.05%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรง 226
34 15.04
16 7.08
18 7.96
13 5.75
13 5.75
132 58.41
94 41.59%
33  โรงเรียนบ้านหนองบัว 211
30 14.22
18 8.53
15 7.11
10 4.74
13 6.16
125 59.24
86 40.76%
34  โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ 288
44 15.28
33 11.46
33 11.46
5 1.74
1 0.35
172 59.72
116 40.28%
35  โรงเรียนบ้านซับบอน 120
17 14.17
5 4.17
25 20.83
0 0.00
0 0.00
73 60.83
47 39.17%
36  โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 39
2 5.13
1 2.56
7 17.95
3 7.69
2 5.13
24 61.54
15 38.46%
37  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 181
15 8.29
17 9.39
17 9.39
8 4.42
12 6.63
112 61.88
69 38.12%
38  โรงเรียนบ้านซับชมภู 80
8 10.00
2 2.50
16 20.00
4 5.00
0 0.00
50 62.50
30 37.50%
39  โรงเรียนบ้านสระเกษ 67
10 14.93
5 7.46
4 5.97
2 2.99
4 5.97
42 62.69
25 37.31%
40  โรงเรียนบ้านหนองสรวง 154
23 14.94
15 9.74
19 12.34
0 0.00
0 0.00
97 62.99
57 37.01%
41  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 46
6 13.04
1 2.17
8 17.39
2 4.35
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
42  โรงเรียนบ้านฟุบสะแก 46
6 13.04
3 6.52
5 10.87
3 6.52
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
43  โรงเรียนบ้านวังลึก 66
2 3.03
2 3.03
3 4.55
9 13.64
8 12.12
42 63.64
24 36.36%
44  โรงเรียนบ้านคลองดู่ 102
11 10.78
2 1.96
19 18.63
3 2.94
1 0.98
66 64.71
36 35.29%
45  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสี่ 49
8 16.33
4 8.16
2 4.08
3 6.12
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
46  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 167
15 8.98
7 4.19
33 19.76
2 1.20
0 0.00
110 65.87
57 34.13%
47  โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว 150
12 8.00
11 7.33
23 15.33
5 3.33
0 0.00
99 66.00
51 34.00%
48  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 234
10 4.27
16 6.84
41 17.52
9 3.85
2 0.85
156 66.67
78 33.33%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 87
11 12.64
6 6.90
8 9.20
2 2.30
2 2.30
58 66.67
29 33.33%
50  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 51
4 7.84
2 3.92
0 0.00
1 1.96
10 19.61
34 66.67
17 33.33%
51  โรงเรียนบ้านพญาวัง 188
17 9.04
19 10.11
6 3.19
14 7.45
6 3.19
126 67.02
62 32.98%
52  โรงเรียนบ้านบึงกระจับ 119
15 12.61
0 0.00
14 11.76
10 8.40
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
53  โรงเรียนบ้านเพชรละคร 236
37 15.68
15 6.36
22 9.32
2 0.85
1 0.42
159 67.37
77 32.63%
54  โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาด 176
22 12.50
2 1.14
26 14.77
7 3.98
0 0.00
119 67.61
57 32.39%
55  โรงเรียนบ้านนาเฉลียง 104
8 7.69
8 7.69
17 16.35
0 0.00
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
56  โรงเรียนบ้านดาดอุดม 42
3 7.14
1 2.38
3 7.14
6 14.29
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
57  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 62
8 12.90
2 3.23
8 12.90
1 1.61
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุล 536
45 8.40
34 6.34
81 15.11
3 0.56
0 0.00
373 69.59
163 30.41%
59  โรงเรียนบ้านนาสนุ่น 102
9 8.82
10 9.80
7 6.86
2 1.96
3 2.94
71 69.61
31 30.39%
60  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 99
9 9.09
10 10.10
7 7.07
4 4.04
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
61  โรงเรียนบ้านลำนารวย 129
9 6.98
3 2.33
27 20.93
0 0.00
0 0.00
90 69.77
39 30.23%
62  โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง 86
8 9.30
5 5.81
10 11.63
2 2.33
1 1.16
60 69.77
26 30.23%
63  โรงเรียนบ้านซับวารินทร์ 40
3 7.50
2 5.00
4 10.00
0 0.00
3 7.50
28 70.00
12 30.00%
64  โรงเรียนบ้านคลองบง 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
4 9.76
1 2.44
29 70.73
12 29.27%
65  โรงเรียนบ้านท่าสวาย 65
3 4.62
0 0.00
16 24.62
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
66  โรงเรียนบ้านป่าคาย 65
10 15.38
0 0.00
9 13.85
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
67  โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง 31
4 12.90
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
68  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 97
8 8.25
8 8.25
7 7.22
4 4.12
1 1.03
69 71.13
28 28.87%
69  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 63
3 4.76
2 3.17
13 20.63
0 0.00
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
70  โรงเรียนบ้านเขายางโปร่ง 77
5 6.49
7 9.09
8 10.39
2 2.60
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
71  โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ 181
18 9.94
4 2.21
22 12.15
7 3.87
0 0.00
130 71.82
51 28.18%
72  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 221
22 9.95
0 0.00
39 17.65
1 0.45
0 0.00
159 71.95
62 28.05%
73  โรงเรียนบ้านด่านเจริญชัย 58
7 12.07
7 12.07
0 0.00
1 1.72
1 1.72
42 72.41
16 27.59%
74  โรงเรียนบ้านหัวโตก 109
12 11.01
4 3.67
14 12.84
0 0.00
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
75  โรงเรียนบ้านโคกหิน 95
4 4.21
3 3.16
13 13.68
6 6.32
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
76  โรงเรียนบ้านสระกรวด 137
16 11.68
0 0.00
21 15.33
0 0.00
0 0.00
100 72.99
37 27.01%
77  โรงเรียนบ้านโพทะเลประชาสรรค์ 71
3 4.23
0 0.00
16 22.54
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
78  โรงเรียนบ้านแสงมณีวิทยา 71
11 15.49
2 2.82
4 5.63
2 2.82
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
79  โรงเรียนบ้านหนองหมู 86
4 4.65
4 4.65
10 11.63
5 5.81
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
80  โรงเรียนบ้านซับกระถินทอง 60
12 20.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
81  โรงเรียนบ้านตะกุดงาม 94
2 2.13
3 3.19
20 21.28
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
82  โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย 301
36 11.96
0 0.00
27 8.97
4 1.33
13 4.32
221 73.42
80 26.58%
83  โรงเรียนบ้านซับไม้แดง 201
13 6.47
8 3.98
31 15.42
1 0.50
0 0.00
148 73.63
53 26.37%
84  โรงเรียนบ้านจัดสรร 103
5 4.85
7 6.80
15 14.56
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
85  โรงเรียนบ้านคลองกะโบน 77
8 10.39
3 3.90
9 11.69
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
86  โรงเรียนบ้านบัววัฒนา 58
3 5.17
2 3.45
9 15.52
1 1.72
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
87  โรงเรียนบ้านโคกปรือ 140
8 5.71
11 7.86
17 12.14
0 0.00
0 0.00
104 74.29
36 25.71%
88  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 156
13 8.33
0 0.00
27 17.31
0 0.00
0 0.00
116 74.36
40 25.64%
89  โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) 394
16 4.06
16 4.06
65 16.50
2 0.51
1 0.25
294 74.62
100 25.38%
90  โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง 87
10 11.49
2 2.30
10 11.49
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
91  โรงเรียนบ้านตะกรุดหิน 40
8 20.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
92  โรงเรียนบ้านภูน้ำหยด 40
3 7.50
4 10.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
93  โรงเรียนบ้านสระประดู่ 104
10 9.62
2 1.92
1 0.96
8 7.69
5 4.81
78 75.00
26 25.00%
94  โรงเรียนบ้านซับสำราญเหนือ 73
4 5.48
0 0.00
13 17.81
1 1.37
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
95  โรงเรียนบ้านคลองทราย 216
13 6.02
4 1.85
34 15.74
2 0.93
0 0.00
163 75.46
53 24.54%
96  โรงเรียนบ้านสันเจริญโป่งสะทอน 118
14 11.86
0 0.00
14 11.86
0 0.00
0 0.00
90 76.27
28 23.73%
97  โรงเรียนบ้านวังน้อย 73
2 2.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 20.55
56 76.71
17 23.29%
98  โรงเรียนบ้านซับกระโซ่ 82
7 8.54
3 3.66
8 9.76
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
99  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี) 202
6 2.97
5 2.48
18 8.91
8 3.96
9 4.46
156 77.23
46 22.77%
100  โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
3 5.66
1 1.89
41 77.36
12 22.64%
101  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 115
5 4.35
4 3.48
17 14.78
0 0.00
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
102  โรงเรียนบ้านแก่งหินปูน 138
9 6.52
10 7.25
8 5.80
4 2.90
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
103  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 100
9 9.00
4 4.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
104  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
4 9.76
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
105  โรงเรียนวัลลภานุสรณ์ 73
7 9.59
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
106  โรงเรียนบ้านบึงนาจาน 169
11 6.51
8 4.73
13 7.69
4 2.37
0 0.00
133 78.70
36 21.30%
107  โรงเรียนบ้านพุขาม 222
14 6.31
11 4.95
22 9.91
0 0.00
0 0.00
175 78.83
47 21.17%
108  โรงเรียนบ้านเขาพลวง 133
3 2.26
12 9.02
13 9.77
0 0.00
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์ 134
5 3.73
6 4.48
9 6.72
4 2.99
4 2.99
106 79.10
28 20.90%
110  โรงเรียนบ้านราหุล 211
16 7.58
10 4.74
6 2.84
4 1.90
8 3.79
167 79.15
44 20.85%
111  โรงเรียนบ้านศรีเทพน้อย 68
7 10.29
3 4.41
3 4.41
0 0.00
1 1.47
54 79.41
14 20.59%
112  โรงเรียนบ้านเข็มทอง 122
4 3.28
1 0.82
15 12.30
5 4.10
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
113  โรงเรียนบ้านท่าด้วง 287
20 6.97
6 2.09
30 10.45
2 0.70
0 0.00
229 79.79
58 20.21%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 115
2 1.74
10 8.70
11 9.57
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
115  โรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา 45
3 6.67
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
116  โรงเรียนบ้านวังปลา 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
117  โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา 65
8 12.31
3 4.62
1 1.54
0 0.00
1 1.54
52 80.00
13 20.00%
118  โรงเรียนบ้านเนินถาวร 197
11 5.58
4 2.03
24 12.18
0 0.00
0 0.00
158 80.20
39 19.80%
119  โรงเรียนบ้านหนองแจง 86
11 12.79
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
120  โรงเรียนบ้านวังท่าดี 147
6 4.08
3 2.04
20 13.61
0 0.00
0 0.00
118 80.27
29 19.73%
121  โรงเรียนบ้านปู่จ้าว 66
9 13.64
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
122  โรงเรียนบ้านพระที่นั่ง 61
2 3.28
1 1.64
9 14.75
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
123  โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 153
8 5.23
3 1.96
18 11.76
1 0.65
0 0.00
123 80.39
30 19.61%
124  โรงเรียนบ้านสันติธรรม 63
3 4.76
3 4.76
2 3.17
2 3.17
2 3.17
51 80.95
12 19.05%
125  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง 313
16 5.11
19 6.07
17 5.43
7 2.24
0 0.00
254 81.15
59 18.85%
126  โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ 149
7 4.70
12 8.05
9 6.04
0 0.00
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
127  โรงเรียนบ้านตีบใต้ 182
8 4.40
3 1.65
14 7.69
9 4.95
0 0.00
148 81.32
34 18.68%
128  โรงเรียนบ้านหนองย่างทอย 248
20 8.06
4 1.61
20 8.06
0 0.00
0 0.00
204 82.26
44 17.74%
129  โรงเรียนบ้านวังขอน 254
28 11.02
4 1.57
13 5.12
0 0.00
0 0.00
209 82.28
45 17.72%
130  โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทร 74
3 4.05
4 5.41
6 8.11
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
131  โรงเรียนบ้านลำตาเณร 63
2 3.17
2 3.17
4 6.35
2 3.17
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
132  โรงเรียนบ้านบ่อไทย 281
13 4.63
4 1.42
32 11.39
0 0.00
0 0.00
232 82.56
49 17.44%
133  โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน 121
6 4.96
6 4.96
9 7.44
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
134  โรงเรียนบ้านเนินคนธา 198
3 1.52
3 1.52
25 12.63
2 1.01
0 0.00
165 83.33
33 16.67%
135  โรงเรียนอนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี 430
14 3.26
8 1.86
37 8.60
8 1.86
3 0.70
360 83.72
70 16.28%
136  โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ 74
6 8.11
2 2.70
2 2.70
2 2.70
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
137  โรงเรียนบ้านท่าไม้ทอง 68
4 5.88
2 2.94
3 4.41
2 2.94
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
138  โรงเรียนบ้านนาตะกุด 213
2 0.94
0 0.00
32 15.02
0 0.00
0 0.00
179 84.04
34 15.96%
139  โรงเรียนบ้านคลองกรวด 58
2 3.45
2 3.45
5 8.62
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
140  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 175
19 10.86
2 1.14
6 3.43
0 0.00
0 0.00
148 84.57
27 15.43%
141  โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้ 422
33 7.82
0 0.00
32 7.58
0 0.00
0 0.00
357 84.60
65 15.40%
142  โรงเรียนบ้านโคกกรวด(บึงสามพัน) 65
6 9.23
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตย 592
19 3.21
26 4.39
46 7.77
0 0.00
0 0.00
501 84.63
91 15.37%
144  โรงเรียนบ้านโคกตะขบ 118
9 7.63
0 0.00
9 7.63
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
145  โรงเรียนบ้านวังไลย์ 66
4 6.06
3 4.55
3 4.55
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
146  โรงเรียนบ้านปางยาง 80
5 6.25
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
147  โรงเรียนบ้านมาบสมอสามัคคี 74
3 4.05
1 1.35
6 8.11
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
148  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 27
3 11.11
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
149  โรงเรียนบ้านหนองไม้สอ 121
11 9.09
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
150  โรงเรียนบ้านลำพาด 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
151  โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 81
3 3.70
2 2.47
5 6.17
0 0.00
1 1.23
70 86.42
11 13.58%
152  โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ 141
6 4.26
0 0.00
13 9.22
0 0.00
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
153  โรงเรียนบ้านวังเหว 52
1 1.92
1 1.92
2 3.85
0 0.00
3 5.77
45 86.54
7 13.46%
154  โรงเรียนบ้านทรัพย์เกษตร 71
6 8.45
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
155  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด 168
12 7.14
2 1.19
7 4.17
0 0.00
0 0.00
147 87.50
21 12.50%
156  โรงเรียนบ้านกันจุ 64
0 0.00
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
157  โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ 186
9 4.84
3 1.61
10 5.38
0 0.00
1 0.54
163 87.63
23 12.37%
158  โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม 115
1 0.87
0 0.00
13 11.30
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
159  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 113
9 7.96
0 0.00
0 0.00
4 3.54
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
160  โรงเรียนบ้านซับเดื่อ 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
161  โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ 143
0 0.00
6 4.20
10 6.99
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
162  โรงเรียนบ้านบุมะกรูด 123
6 4.88
7 5.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
163  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 161
5 3.11
5 3.11
7 4.35
0 0.00
0 0.00
144 89.44
17 10.56%
164  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
165  โรงเรียนบ้านปากตก 146
4 2.74
5 3.42
4 2.74
2 1.37
0 0.00
131 89.73
15 10.27%
166  โรงเรียนบ้านบึงสามพัน 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
167  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 76
1 1.32
0 0.00
4 5.26
2 2.63
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
168  โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ 120
3 2.50
2 1.67
6 5.00
0 0.00
0 0.00
109 90.83
11 9.17%
169  โรงเรียนบ้านซับตะแบก 110
3 2.73
2 1.82
3 2.73
1 0.91
1 0.91
100 90.91
10 9.09%
170  โรงเรียนบ้านซับสามัคคี 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
171  โรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
172  โรงเรียนรัฐประชานุสรณ์ 97
3 3.09
0 0.00
1 1.03
3 3.09
1 1.03
89 91.75
8 8.25%
173  โรงเรียนบ้านไทรงาม 85
1 1.18
3 3.53
3 3.53
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
174  โรงเรียนบ้านซับหินเพลิง 26
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
175  โรงเรียนบ้านซับตะเคียนทอง 92
2 2.17
2 2.17
3 3.26
0 0.00
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
176  โรงเรียนบ้านบ่อรัง 145
2 1.38
2 1.38
5 3.45
1 0.69
0 0.00
135 93.10
10 6.90%
177  โรงเรียนบ้านซับอีลุม 60
2 3.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
178  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 173
2 1.16
4 2.31
0 0.00
5 2.89
0 0.00
162 93.64
11 6.36%
179  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 84
0 0.00
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
180  โรงเรียนบ้านพนมเพชร 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
181  โรงเรียนบ้านวังอ่าง 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
182  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
183  โรงเรียนบ้านโคกสง่านาข้าวดอ 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
1 1.61
60 96.77
2 3.23%
184  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 176
3 1.70
1 0.57
1 0.57
0 0.00
0 0.00
171 97.16
5 2.84%
185  โรงเรียนบ้านซับน้อย 170
0 0.00
0 0.00
2 1.18
0 0.00
0 0.00
168 98.82
2 1.18%
186  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา 246
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
246 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านพรหมยาม 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านนาวังแหน 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,616 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,929 8.17
เตี้ย  1,139 4.82
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,526 10.70
ผอมและเตี้ย  700 2.96
อ้วนและเตี้ย  644 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,678 70.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,938 คน


29.38%


Powered By www.thaieducation.net