ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.29
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกงกะยาง 87
70 80.46
0 0.00
17 19.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 121
29 23.97
16 13.22
30 24.79
27 22.31
19 15.70
0 0.00
121 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง 463
70 15.12
38 8.21
53 11.45
63 13.61
239 51.62
0 0.00
463 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโตกใต้ 87
6 6.90
0 0.00
5 5.75
11 12.64
65 74.71
0 0.00
87 100.00%
5  โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ 471
54 11.46
62 13.16
91 19.32
29 6.16
198 42.04
37 7.86
434 92.14%
6  โรงเรียนบ้านระวิง 218
22 10.09
61 27.98
47 21.56
23 10.55
28 12.84
37 16.97
181 83.03%
7  โรงเรียนบ้านวังซอง 43
11 25.58
3 6.98
9 20.93
11 25.58
0 0.00
9 20.93
34 79.07%
8  โรงเรียนบ้านท่าพล 195
28 14.36
15 7.69
35 17.95
10 5.13
50 25.64
57 29.23
138 70.77%
9  โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ 190
30 15.79
28 14.74
23 12.11
30 15.79
22 11.58
57 30.00
133 70.00%
10  โรงเรียนบ้านห้วยตูม 58
8 13.79
11 18.97
3 5.17
9 15.52
6 10.34
21 36.21
37 63.79%
11  โรงเรียนบ้านวังจาน 57
14 24.56
6 10.53
8 14.04
5 8.77
3 5.26
21 36.84
36 63.16%
12  โรงเรียนบ้านวังหิน 244
37 15.16
30 12.30
50 20.49
19 7.79
0 0.00
108 44.26
136 55.74%
13  โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู 180
31 17.22
17 9.44
31 17.22
11 6.11
10 5.56
80 44.44
100 55.56%
14  โรงเรียนบ้านลาดน้อย 40
4 10.00
6 15.00
3 7.50
9 22.50
0 0.00
18 45.00
22 55.00%
15  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 77
24 31.17
9 11.69
7 9.09
2 2.60
0 0.00
35 45.45
42 54.55%
16  โรงเรียนบ้านเนินสง่า 84
2 2.38
3 3.57
16 19.05
5 5.95
18 21.43
40 47.62
44 52.38%
17  โรงเรียนบ้านหนองตาด 56
7 12.50
7 12.50
5 8.93
7 12.50
3 5.36
27 48.21
29 51.79%
18  โรงเรียนบ้านพี้ 135
14 10.37
11 8.15
24 17.78
11 8.15
9 6.67
66 48.89
69 51.11%
19  โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ 2255
165 7.32
141 6.25
241 10.69
72 3.19
525 23.28
1111 49.27
1144 50.73%
20  โรงเรียนบ้านสะเดียง 132
17 12.88
13 9.85
25 18.94
8 6.06
0 0.00
69 52.27
63 47.73%
21  โรงเรียนบ้านดงขุย 362
38 10.50
39 10.77
50 13.81
31 8.56
5 1.38
199 54.97
163 45.03%
22  โรงเรียนบ้านขมวด 110
8 7.27
8 7.27
4 3.64
25 22.73
4 3.64
61 55.45
49 44.55%
23  โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 103
11 10.68
2 1.94
18 17.48
3 2.91
11 10.68
58 56.31
45 43.69%
24  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 37
1 2.70
1 2.70
10 27.03
4 10.81
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
25  โรงเรียนบ้านวังปลาช่อน 36
9 25.00
1 2.78
4 11.11
0 0.00
1 2.78
21 58.33
15 41.67%
26  โรงเรียนบ้านโป่งหว้า 90
10 11.11
10 11.11
11 12.22
6 6.67
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
27  โรงเรียนบ้าน กม.28 137
21 15.33
15 10.95
5 3.65
10 7.30
5 3.65
81 59.12
56 40.88%
28  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 40
5 12.50
0 0.00
11 27.50
0 0.00
0 0.00
24 60.00
16 40.00%
29  โรงเรียนบ้านคลองปลาหมอ 183
11 6.01
5 2.73
24 13.11
16 8.74
17 9.29
110 60.11
73 39.89%
30  โรงเรียนบ้านนายม 82
10 12.20
3 3.66
2 2.44
13 15.85
4 4.88
50 60.98
32 39.02%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน 139
15 10.79
17 12.23
0 0.00
9 6.47
13 9.35
85 61.15
54 38.85%
32  โรงเรียนบ้านวังพลับ 39
6 15.38
4 10.26
5 12.82
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
33  โรงเรียนบ้านโตก 199
23 11.56
31 15.58
11 5.53
10 5.03
0 0.00
124 62.31
75 37.69%
34  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 52
8 15.38
3 5.77
3 5.77
0 0.00
5 9.62
33 63.46
19 36.54%
35  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 111
17 15.32
10 9.01
11 9.91
1 0.90
0 0.00
72 64.86
39 35.14%
36  โรงเรียนบ้านป่าแดง 107
14 13.08
5 4.67
13 12.15
4 3.74
0 0.00
71 66.36
36 33.64%
37  โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง 78
5 6.41
5 6.41
12 15.38
1 1.28
3 3.85
52 66.67
26 33.33%
38  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 48
4 8.33
5 10.42
7 14.58
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
39  โรงเรียนบ้านดงมูลเหล็ก 58
1 1.72
0 0.00
15 25.86
2 3.45
1 1.72
39 67.24
19 32.76%
40  โรงเรียนบ้านโคก 122
12 9.84
7 5.74
19 15.57
1 0.82
0 0.00
83 68.03
39 31.97%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน 176
10 5.68
7 3.98
19 10.80
9 5.11
11 6.25
120 68.18
56 31.82%
42  โรงเรียนบ้านอมกง 146
12 8.22
8 5.48
14 9.59
10 6.85
2 1.37
100 68.49
46 31.51%
43  โรงเรียนบ้านคลองน้ำคัน 68
2 2.94
5 7.35
8 11.76
4 5.88
2 2.94
47 69.12
21 30.88%
44  โรงเรียนบ้านชอนไพร 49
7 14.29
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
45  โรงเรียนบ้านบง 127
18 14.17
4 3.15
10 7.87
5 3.94
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
46  โรงเรียนบ้านป่าเลา 67
2 2.99
8 11.94
9 13.43
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
47  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 304
16 5.26
13 4.28
28 9.21
13 4.28
16 5.26
218 71.71
86 28.29%
48  โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง 291
18 6.19
19 6.53
19 6.53
19 6.53
6 2.06
210 72.16
81 27.84%
49  โรงเรียนบ้านผาทอง 58
4 6.90
4 6.90
0 0.00
4 6.90
4 6.90
42 72.41
16 27.59%
50  โรงเรียนบ้านหัวนา 110
13 11.82
2 1.82
15 13.64
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
51  โรงเรียนบ้านซับเปิบ 146
11 7.53
11 7.53
9 6.16
8 5.48
0 0.00
107 73.29
39 26.71%
52  โรงเรียนบ้านท่ากกตาล 121
10 8.26
7 5.79
12 9.92
3 2.48
0 0.00
89 73.55
32 26.45%
53  โรงเรียนบ้านยางลาด 108
9 8.33
4 3.70
14 12.96
1 0.93
0 0.00
80 74.07
28 25.93%
54  โรงเรียนบ้านดง 124
12 9.68
5 4.03
10 8.06
3 2.42
2 1.61
92 74.19
32 25.81%
55  โรงเรียนอนุบาลชนแดน 454
40 8.81
50 11.01
14 3.08
8 1.76
1 0.22
341 75.11
113 24.89%
56  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 117
5 4.27
10 8.55
13 11.11
0 0.00
1 0.85
88 75.21
29 24.79%
57  โรงเรียนบ้านโคกยาว 142
4 2.82
6 4.23
18 12.68
3 2.11
4 2.82
107 75.35
35 24.65%
58  โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน 41
5 12.20
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
59  โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทรา 120
3 2.50
5 4.17
21 17.50
0 0.00
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
60  โรงเรียนบ้านวังโค้ง 125
12 9.60
8 6.40
10 8.00
0 0.00
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
61  โรงเรียนบ้านห้วยนาค 25
3 12.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
62  โรงเรียนบ้านโนนตูม 124
7 5.65
7 5.65
9 7.26
2 1.61
4 3.23
95 76.61
29 23.39%
63  โรงเรียนบ้านซับข่อย 56
10 17.86
0 0.00
2 3.57
1 1.79
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
64  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 82
11 13.41
2 2.44
5 6.10
0 0.00
1 1.22
63 76.83
19 23.17%
65  โรงเรียนบ้านคลองสาร 39
3 7.69
3 7.69
3 7.69
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
66  โรงเรียนบ้านไร่ฝาย 57
6 10.53
0 0.00
2 3.51
5 8.77
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
67  โรงเรียนบ้านคลองสำโรง 40
5 12.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
68  โรงเรียนบ้านวังหินซอง 59
1 1.69
1 1.69
5 8.47
1 1.69
5 8.47
46 77.97
13 22.03%
69  โรงเรียนบ้านนาป่า 62
2 3.23
2 3.23
2 3.23
3 4.84
4 6.45
49 79.03
13 20.97%
70  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 124
0 0.00
6 4.84
11 8.87
5 4.03
4 3.23
98 79.03
26 20.97%
71  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 54
1 1.85
3 5.56
3 5.56
4 7.41
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
72  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 85
4 4.71
3 3.53
9 10.59
1 1.18
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
73  โรงเรียนบ้านวังรวก 73
7 9.59
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
74  โรงเรียนบ้านสักแห้ง 158
10 6.33
3 1.90
15 9.49
1 0.63
1 0.63
128 81.01
30 18.99%
75  โรงเรียนบ้านวังศาล 95
6 6.32
4 4.21
8 8.42
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
76  โรงเรียนบ้านห้วยสะแก 199
11 5.53
12 6.03
11 5.53
3 1.51
0 0.00
162 81.41
37 18.59%
77  โรงเรียนบ้านวังขอน 40
6 15.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
78  โรงเรียนบ้านกกไทร 169
11 6.51
6 3.55
8 4.73
1 0.59
3 1.78
140 82.84
29 17.16%
79  โรงเรียนบ้านกล้วย 66
5 7.58
1 1.52
3 4.55
1 1.52
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
80  โรงเรียนบ้านเขาชะโงก 289
17 5.88
9 3.11
17 5.88
2 0.69
2 0.69
242 83.74
47 16.26%
81  โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ 111
5 4.50
0 0.00
13 11.71
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
82  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 75
3 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 12.00
63 84.00
12 16.00%
83  โรงเรียนตาดหมอกวิทยา 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
84  โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
1 2.22
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
85  โรงเรียนบ้านตะเบาะ 92
7 7.61
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
86  โรงเรียนบ้านยางกุด 92
6 6.52
3 3.26
4 4.35
1 1.09
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
87  โรงเรียนบ้านวังชะนาง 132
9 6.82
4 3.03
7 5.30
0 0.00
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
88  โรงเรียนบ้าน กม.2 258
17 6.59
0 0.00
22 8.53
0 0.00
0 0.00
219 84.88
39 15.12%
89  โรงเรียนบ้านบุฉนวน 70
0 0.00
3 4.29
7 10.00
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
90  โรงเรียนบ้านวังทอง 44
3 6.82
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
91  โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ 66
7 10.61
0 0.00
1 1.52
0 0.00
1 1.52
57 86.36
9 13.64%
92  โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว 44
4 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.55
38 86.36
6 13.64%
93  โรงเรียนบ้านถ้ำแก้ว 99
4 4.04
1 1.01
7 7.07
1 1.01
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
94  โรงเรียนบ้านยางหัวลม 46
3 6.52
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
95  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 47
0 0.00
2 4.26
1 2.13
2 4.26
1 2.13
41 87.23
6 12.77%
96  โรงเรียนบ้านห้วยแหน 58
1 1.72
0 0.00
5 8.62
0 0.00
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
97  โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) 50
2 4.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
98  โรงเรียนบ้านห้วยผักไล 119
0 0.00
0 0.00
14 11.76
0 0.00
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
99  โรงเรียนบ้านคลองห้วยนา 54
2 3.70
1 1.85
0 0.00
1 1.85
2 3.70
48 88.89
6 11.11%
100  โรงเรียนบ้านซับขลุง 81
2 2.47
0 0.00
2 2.47
2 2.47
3 3.70
72 88.89
9 11.11%
101  โรงเรียนบ้านหนองกลอย 65
1 1.54
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
102  โรงเรียนลูกจันทน์ปิยะอุย 65
0 0.00
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
103  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อใต้ 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
2 4.17
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งหินปูน 97
5 5.15
2 2.06
3 3.09
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
105  โรงเรียนบ้านศาลาลาย 68
3 4.41
0 0.00
3 4.41
0 0.00
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
106  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
2 6.67
27 90.00
3 10.00%
107  โรงเรียนบ้านกกจั่น 101
0 0.00
4 3.96
2 1.98
0 0.00
4 3.96
91 90.10
10 9.90%
108  โรงเรียนบ้านนางั่ว 222
5 2.25
5 2.25
11 4.95
0 0.00
0 0.00
201 90.54
21 9.46%
109  โรงเรียนบ้านวังแช่กลอย 104
2 1.92
4 3.85
1 0.96
2 1.92
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
110  โรงเรียนบ้านเขาคณฑา 128
1 0.78
0 0.00
8 6.25
2 1.56
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
111  โรงเรียนบ้านโป่งตาเบ้า 60
2 3.33
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
112  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 62
1 1.61
1 1.61
2 3.23
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
113  โรงเรียนบ้านดงลึก 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
114  โรงเรียนบ้านทางข้าม 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
1 2.56
36 92.31
3 7.69%
115  โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการ 97
2 2.06
0 0.00
2 2.06
3 3.09
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
116  โรงเรียนบ้านกุฏิพระ 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
117  โรงเรียนบ้านเขาขาด 64
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
118  โรงเรียนบ้านคลองบง 122
1 0.82
0 0.00
3 2.46
3 2.46
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
119  โรงเรียนบ้านลาดแค 115
0 0.00
1 0.87
5 4.35
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
120  โรงเรียนบ้านดงลาน 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
121  โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง 150
0 0.00
0 0.00
4 2.67
0 0.00
0 0.00
146 97.33
4 2.67%
122  โรงเรียนบ้านเขาสัก 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
51 98.08
1 1.92%
123  โรงเรียนธาราคีรี 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านชัยมงคล 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านตะกุดจั่น 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านป่าบง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านน้ำเดื่อ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านหนองระมาน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านโคกหนองจอก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนสายสมร 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,989 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,317 8.24
เตี้ย  933 5.84
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,508 9.43
ผอมและเตี้ย  639 4.00
อ้วนและเตี้ย  1,365 8.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,227 63.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,762 คน


36.04%


Powered By www.thaieducation.net