ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พิจิตร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 133 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.75
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 332
28 8.43
22 6.63
49 14.76
22 6.63
29 8.73
182 54.82
150 45.18%
2  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 67
5 7.46
4 5.97
14 20.90
3 4.48
4 5.97
37 55.22
30 44.78%
3  โรงเรียนบ้านหนองขานาง 25
6 24.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
4  โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 42
0 0.00
4 9.52
12 28.57
2 4.76
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
5  โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 293
24 8.19
17 5.80
47 16.04
8 2.73
25 8.53
172 58.70
121 41.30%
6  โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 63
9 14.29
4 6.35
11 17.46
2 3.17
0 0.00
37 58.73
26 41.27%
7  โรงเรียนบ้านปลวกสูง 124
10 8.06
13 10.48
18 14.52
5 4.03
5 4.03
73 58.87
51 41.13%
8  โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 189
31 16.40
9 4.76
37 19.58
0 0.00
0 0.00
112 59.26
77 40.74%
9  โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 63
15 23.81
0 0.00
10 15.87
0 0.00
0 0.00
38 60.32
25 39.68%
10  โรงเรียนบ้านท่าแห 80
10 12.50
6 7.50
13 16.25
2 2.50
0 0.00
49 61.25
31 38.75%
11  โรงเรียนวัดหนองหลวง 124
13 10.48
2 1.61
20 16.13
8 6.45
5 4.03
76 61.29
48 38.71%
12  โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 78
22 28.21
1 1.28
6 7.69
1 1.28
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
13  โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 109
9 8.26
13 11.93
18 16.51
0 0.00
0 0.00
69 63.30
40 36.70%
14  โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 52
4 7.69
8 15.38
7 13.46
0 0.00
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
15  โรงเรียนบ้านใดโพธิ์ 50
7 14.00
4 8.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
16  โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 23
5 21.74
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
17  โรงเรียนวัดหนองไผ่ 92
18 19.57
1 1.09
12 13.04
0 0.00
0 0.00
61 66.30
31 33.70%
18  โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 114
8 7.02
0 0.00
27 23.68
2 1.75
1 0.88
76 66.67
38 33.33%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 134
11 8.21
3 2.24
30 22.39
0 0.00
0 0.00
90 67.16
44 32.84%
20  โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 65
12 18.46
7 10.77
2 3.08
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
21  โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 174
20 11.49
9 5.17
25 14.37
0 0.00
1 0.57
119 68.39
55 31.61%
22  โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 38
2 5.26
5 13.16
4 10.53
0 0.00
1 2.63
26 68.42
12 31.58%
23  โรงเรียนวัดเนินพยอม 38
6 15.79
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
24  โรงเรียนวัดหนองปล้อง 99
3 3.03
8 8.08
19 19.19
0 0.00
1 1.01
68 68.69
31 31.31%
25  โรงเรียนบ้านวังอ้อ 125
18 14.40
2 1.60
19 15.20
0 0.00
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
26  โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 39
5 12.82
0 0.00
7 17.95
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
27  โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 144
20 13.89
4 2.78
18 12.50
2 1.39
0 0.00
100 69.44
44 30.56%
28  โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 201
8 3.98
6 2.99
46 22.89
1 0.50
0 0.00
140 69.65
61 30.35%
29  โรงเรียนวัดบ้านนา 63
10 15.87
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
30  โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 136
7 5.15
5 3.68
27 19.85
1 0.74
1 0.74
95 69.85
41 30.15%
31  โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 40
1 2.50
2 5.00
2 5.00
4 10.00
3 7.50
28 70.00
12 30.00%
32  โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 97
10 10.31
6 6.19
11 11.34
2 2.06
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
33  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 91
13 14.29
0 0.00
11 12.09
3 3.30
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
34  โรงเรียนบ้านยางสามต้น 139
5 3.60
11 7.91
22 15.83
2 1.44
1 0.72
98 70.50
41 29.50%
35  โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 59
1 1.69
1 1.69
13 22.03
2 3.39
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
36  โรงเรียนบ้านวังทับไทร 80
6 7.50
7 8.75
10 12.50
0 0.00
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
37  โรงเรียนบ้านหนองโสน 384
27 7.03
36 9.38
37 9.64
6 1.56
3 0.78
275 71.61
109 28.39%
38  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 117
4 3.42
7 5.98
22 18.80
0 0.00
0 0.00
84 71.79
33 28.21%
39  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองพระ 125
15 12.00
2 1.60
17 13.60
1 0.80
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
40  โรงเรียนบ้านบัวยาง 11
1 9.09
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
41  โรงเรียนวัดไผ่รอบ 26
1 3.85
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
42  โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 488
38 7.79
15 3.07
71 14.55
7 1.43
0 0.00
357 73.16
131 26.84%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 222
16 7.21
9 4.05
34 15.32
0 0.00
0 0.00
163 73.42
59 26.58%
44  โรงเรียนบึงสีไฟ 38
6 15.79
2 5.26
1 2.63
1 2.63
0 0.00
28 73.68
10 26.32%
45  โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 50
7 14.00
4 8.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
46  โรงเรียนวัดคลองโนน 104
6 5.77
4 3.85
11 10.58
6 5.77
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 158
19 12.03
9 5.70
10 6.33
3 1.90
0 0.00
117 74.05
41 25.95%
48  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 31
2 6.45
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
49  โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 35
0 0.00
0 0.00
8 22.86
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
50  โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 35
4 11.43
2 5.71
2 5.71
0 0.00
1 2.86
26 74.29
9 25.71%
51  โรงเรียนบ้านป่าแซง 122
15 12.30
4 3.28
10 8.20
2 1.64
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
52  โรงเรียนบ้านปากดง 63
7 11.11
1 1.59
7 11.11
1 1.59
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
53  โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 254
19 7.48
8 3.15
36 14.17
1 0.39
0 0.00
190 74.80
64 25.20%
54  โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 124
7 5.65
5 4.03
17 13.71
1 0.81
1 0.81
93 75.00
31 25.00%
55  โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 136
0 0.00
6 4.41
16 11.76
12 8.82
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
56  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 68
0 0.00
2 2.94
15 22.06
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
57  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 101
10 9.90
0 0.00
10 9.90
4 3.96
1 0.99
76 75.25
25 24.75%
58  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 264
24 9.09
9 3.41
31 11.74
1 0.38
0 0.00
199 75.38
65 24.62%
59  โรงเรียนบ้านโนนทอง 63
3 4.76
1 1.59
11 17.46
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
60  โรงเรียนวัดหนองหลุม 63
0 0.00
3 4.76
9 14.29
3 4.76
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
61  โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 2058
92 4.47
44 2.14
345 16.76
3 0.15
2 0.10
1572 76.38
486 23.62%
62  โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 72
3 4.17
0 0.00
13 18.06
1 1.39
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
63  โรงเรียนวัดวังตะขบ 85
7 8.24
2 2.35
11 12.94
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
64  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 30
6 20.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
65  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 155
8 5.16
3 1.94
25 16.13
0 0.00
0 0.00
119 76.77
36 23.23%
66  โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 161
9 5.59
10 6.21
18 11.18
0 0.00
0 0.00
124 77.02
37 22.98%
67  โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 61
3 4.92
4 6.56
7 11.48
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
68  โรงเรียนบ้านเนินยาว 48
2 4.17
2 4.17
7 14.58
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
69  โรงเรียนบ้านนิคม 166
3 1.81
9 5.42
24 14.46
2 1.20
0 0.00
128 77.11
38 22.89%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 31
0 0.00
2 6.45
5 16.13
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
71  โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 31
0 0.00
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
72  โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 67
3 4.48
1 1.49
11 16.42
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
73  โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 72
3 4.17
5 6.94
8 11.11
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
74  โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 212
15 7.08
5 2.36
27 12.74
0 0.00
0 0.00
165 77.83
47 22.17%
75  โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 249
22 8.84
16 6.43
8 3.21
4 1.61
5 2.01
194 77.91
55 22.09%
76  โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 114
7 6.14
2 1.75
8 7.02
8 7.02
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
77  โรงเรียนวัดฆะมัง 32
3 9.38
1 3.13
1 3.13
1 3.13
1 3.13
25 78.13
7 21.88%
78  โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 143
4 2.80
9 6.29
7 4.90
6 4.20
5 3.50
112 78.32
31 21.68%
79  โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 117
6 5.13
4 3.42
12 10.26
2 1.71
1 0.85
92 78.63
25 21.37%
80  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 61
3 4.92
0 0.00
10 16.39
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
81  โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 160
18 11.25
3 1.88
13 8.13
0 0.00
0 0.00
126 78.75
34 21.25%
82  โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 57
3 5.26
0 0.00
9 15.79
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
83  โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 122
5 4.10
7 5.74
11 9.02
2 1.64
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
84  โรงเรียนวัดดงกลาง 196
25 12.76
3 1.53
9 4.59
3 1.53
0 0.00
156 79.59
40 20.41%
85  โรงเรียนวัดดงชะพลู 65
6 9.23
5 7.69
2 3.08
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
86  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 56
1 1.79
3 5.36
6 10.71
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
87  โรงเรียนวัดวังแดง 130
3 2.31
4 3.08
18 13.85
0 0.00
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
88  โรงเรียนบ้านยางตะพาย 125
14 11.20
3 2.40
6 4.80
1 0.80
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
89  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 94
4 4.26
10 10.64
4 4.26
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
90  โรงเรียนวัดลำชะล่า 16
2 12.50
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
91  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 38
1 2.63
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
92  โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
1 9.09
9 81.82
2 18.18%
93  โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 110
1 0.91
5 4.55
8 7.27
5 4.55
1 0.91
90 81.82
20 18.18%
94  โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 22
4 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
95  โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 61
4 6.56
0 0.00
6 9.84
0 0.00
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
96  โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 56
3 5.36
3 5.36
4 7.14
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
97  โรงเรียนบ้านหนองพง 114
15 13.16
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
98  โรงเรียนบ้านหนองพงสาขาบ้านบ่อบิ้งเกลือ 40
1 2.50
0 0.00
5 12.50
1 2.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
99  โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 69
0 0.00
0 0.00
10 14.49
1 1.45
1 1.45
57 82.61
12 17.39%
100  โรงเรียนวัดหงษ์ 35
1 2.86
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
101  โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
4 8.51
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
102  โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 124
11 8.87
0 0.00
8 6.45
2 1.61
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
103  โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 83
2 2.41
0 0.00
6 7.23
5 6.02
1 1.20
69 83.13
14 16.87%
104  โรงเรียนวัดเนินปอ 101
0 0.00
3 2.97
14 13.86
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
105  โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 85
10 11.76
1 1.18
3 3.53
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
106  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 61
1 1.64
2 3.28
6 9.84
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
107  โรงเรียนบ้านหนองขาว 261
10 3.83
5 1.92
23 8.81
2 0.77
2 0.77
219 83.91
42 16.09%
108  โรงเรียนบ้านน้อย 63
7 11.11
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
109  โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 63
3 4.76
1 1.59
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
110  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 187
5 2.67
5 2.67
18 9.63
1 0.53
0 0.00
158 84.49
29 15.51%
111  โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
0 0.00
2 3.85
44 84.62
8 15.38%
112  โรงเรียนบ้านวังทับยา 46
4 8.70
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 53
1 1.89
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
114  โรงเรียนบ้านหัวดง 177
9 5.08
2 1.13
15 8.47
0 0.00
0 0.00
151 85.31
26 14.69%
115  โรงเรียนบ้านหนองริ้น 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
116  โรงเรียนบ้านสวนแตง 48
6 12.50
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
117  โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 35
0 0.00
1 2.86
3 8.57
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
118  โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 63
3 4.76
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
119  โรงเรียนวัดโนนสะเดา 100
4 4.00
2 2.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
120  โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
121  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 30
1 3.33
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
122  โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 151
10 6.62
1 0.66
8 5.30
1 0.66
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
123  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 51
1 1.96
2 3.92
3 5.88
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
124  โรงเรียนวัดท่าข่อย 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
2 4.55
1 2.27
39 88.64
5 11.36%
125  โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 117
5 4.27
2 1.71
6 5.13
0 0.00
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
126  โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 95
2 2.11
1 1.05
6 6.32
1 1.05
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
127  โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
1 5.26
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
128  โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 54
3 5.56
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
129  โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 102
4 3.92
0 0.00
4 3.92
1 0.98
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
130  โรงเรียนบ้านเนินขวาง 174
3 1.72
1 0.57
11 6.32
0 0.00
0 0.00
159 91.38
15 8.62%
131  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 43
2 4.65
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
132  โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
133  โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 122
0 0.00
0 0.00
2 1.64
0 0.00
1 0.82
119 97.54
3 2.46%

 

จำนวนนักเรียน  15,051 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,037 6.89
เตี้ย  518 3.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,852 12.30
ผอมและเตี้ย  187 1.24
อ้วนและเตี้ย  108 0.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,349 75.40
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,702 คน


24.60%


Powered By www.thaieducation.net