ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุโขทัย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 124 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 126 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.61
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังหาด 108
21 19.44
18 16.67
29 26.85
29 26.85
11 10.19
0 0.00
108 100.00%
2  โรงเรียนวัดทุ่ง 68
61 89.71
1 1.47
3 4.41
2 2.94
1 1.47
0 0.00
68 100.00%
3  โรงเรียนวัดใหม่ไทยบำรุง 53
9 16.98
10 18.87
8 15.09
13 24.53
8 15.09
5 9.43
48 90.57%
4  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่า 116
32 27.59
20 17.24
16 13.79
16 13.79
3 2.59
29 25.00
87 75.00%
5  โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 116
9 7.76
8 6.90
25 21.55
5 4.31
33 28.45
36 31.03
80 68.97%
6  โรงเรียนบ้านลานเอื้อง 99
16 16.16
4 4.04
2 2.02
37 37.37
3 3.03
37 37.37
62 62.63%
7  โรงเรียนบ้านหนองบัว 97
9 9.28
0 0.00
21 21.65
26 26.80
3 3.09
38 39.18
59 60.82%
8  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 63
9 14.29
10 15.87
9 14.29
6 9.52
2 3.17
27 42.86
36 57.14%
9  โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) 180
29 16.11
5 2.78
20 11.11
34 18.89
14 7.78
78 43.33
102 56.67%
10  โรงเรียนบ้านกล้วย 139
67 48.20
0 0.00
11 7.91
0 0.00
0 0.00
61 43.88
78 56.12%
11  โรงเรียนบ้านนากาหลง 83
17 20.48
2 2.41
24 28.92
2 2.41
1 1.20
37 44.58
46 55.42%
12  โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 150
18 12.00
7 4.67
31 20.67
12 8.00
13 8.67
69 46.00
81 54.00%
13  โรงเรียนบ้านสำนัก 23
4 17.39
1 4.35
7 30.43
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
14  โรงเรียนบ้านวังโคนเปือย 139
22 15.83
12 8.63
38 27.34
0 0.00
0 0.00
67 48.20
72 51.80%
15  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 891
92 10.33
66 7.41
184 20.65
39 4.38
79 8.87
431 48.37
460 51.63%
16  โรงเรียนวัดหนองกก 99
12 12.12
8 8.08
23 23.23
4 4.04
1 1.01
51 51.52
48 48.48%
17  โรงเรียนวัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 101
8 7.92
7 6.93
27 26.73
6 5.94
0 0.00
53 52.48
48 47.52%
18  โรงเรียนบ้านวังลึก 181
19 10.50
10 5.52
33 18.23
8 4.42
16 8.84
95 52.49
86 47.51%
19  โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 216
33 15.28
24 11.11
28 12.96
17 7.87
0 0.00
114 52.78
102 47.22%
20  โรงเรียนบ้านมนต์คีรี 32
6 18.75
2 6.25
3 9.38
2 6.25
2 6.25
17 53.13
15 46.88%
21  โรงเรียนบ้านหนองพยอม 13
3 23.08
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
22  โรงเรียนวัดคุ้งยาง 115
11 9.57
12 10.43
9 7.83
12 10.43
9 7.83
62 53.91
53 46.09%
23  โรงเรียนบ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 92
6 6.52
7 7.61
17 18.48
4 4.35
8 8.70
50 54.35
42 45.65%
24  โรงเรียนบ้านหนองจิกตีนเนิน 87
12 13.79
8 9.20
12 13.79
7 8.05
0 0.00
48 55.17
39 44.83%
25  โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 111
18 16.22
3 2.70
20 18.02
6 5.41
2 1.80
62 55.86
49 44.14%
26  โรงเรียนวัดปรักรัก 105
6 5.71
2 1.90
23 21.90
2 1.90
13 12.38
59 56.19
46 43.81%
27  โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 114
13 11.40
16 14.04
18 15.79
2 1.75
0 0.00
65 57.02
49 42.98%
28  โรงเรียนบ้านดงเดือย 129
0 0.00
5 3.88
29 22.48
19 14.73
1 0.78
75 58.14
54 41.86%
29  โรงเรียนบ้านโป่งแค 48
8 16.67
2 4.17
7 14.58
3 6.25
0 0.00
28 58.33
20 41.67%
30  โรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล 106
11 10.38
4 3.77
22 20.75
6 5.66
1 0.94
62 58.49
44 41.51%
31  โรงเรียนบ้านบึงหญ้า 193
24 12.44
11 5.70
29 15.03
8 4.15
8 4.15
113 58.55
80 41.45%
32  โรงเรียนบ้านลานกระบือ 389
58 14.91
28 7.20
42 10.80
20 5.14
13 3.34
228 58.61
161 41.39%
33  โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 182
19 10.44
7 3.85
14 7.69
14 7.69
21 11.54
107 58.79
75 41.21%
34  โรงเรียนบ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 94
16 17.02
4 4.26
15 15.96
2 2.13
0 0.00
57 60.64
37 39.36%
35  โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง 226
24 10.62
7 3.10
29 12.83
15 6.64
13 5.75
138 61.06
88 38.94%
36  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น 75
10 13.33
6 8.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
37  โรงเรียนบ้านยางเมือง 165
25 15.15
9 5.45
27 16.36
2 1.21
0 0.00
102 61.82
63 38.18%
38  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) 481
92 19.13
26 5.41
29 6.03
16 3.33
15 3.12
303 62.99
178 37.01%
39  โรงเรียนวัดยางเอน 76
8 10.53
6 7.89
6 7.89
5 6.58
3 3.95
48 63.16
28 36.84%
40  โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1956
114 5.83
105 5.37
266 13.60
41 2.10
190 9.71
1240 63.39
716 36.61%
41  โรงเรียนวัดศรีเมือง 36
2 5.56
1 2.78
10 27.78
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
42  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 48
5 10.42
0 0.00
12 25.00
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
43  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา 20
2 10.00
0 0.00
4 20.00
1 5.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
44  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 338
38 11.24
23 6.80
35 10.36
20 5.92
2 0.59
220 65.09
118 34.91%
45  โรงเรียนบ้านเนินยาง 64
7 10.94
3 4.69
11 17.19
1 1.56
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
46  โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 193
13 6.74
11 5.70
36 18.65
6 3.11
0 0.00
127 65.80
66 34.20%
47  โรงเรียนบ้านหนองตูม 231
19 8.23
17 7.36
22 9.52
15 6.49
4 1.73
154 66.67
77 33.33%
48  โรงเรียนวัดเต่าทอง 54
3 5.56
3 5.56
10 18.52
2 3.70
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
49  โรงเรียนบ้านดอนสำโรง 97
14 14.43
11 11.34
4 4.12
3 3.09
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
50  โรงเรียนบ้านวังวน 96
8 8.33
3 3.13
17 17.71
3 3.13
0 0.00
65 67.71
31 32.29%
51  โรงเรียนบ้านป่ามะม่วง 28
2 7.14
0 0.00
7 25.00
0 0.00
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
52  โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์ทอง 47
3 6.38
2 4.26
8 17.02
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
53  โรงเรียนบ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 32
5 15.63
0 0.00
4 12.50
1 3.13
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
54  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) 101
0 0.00
3 2.97
28 27.72
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
55  โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม 263
40 15.21
16 6.08
22 8.37
2 0.76
0 0.00
183 69.58
80 30.42%
56  โรงเรียนเชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) 106
9 8.49
11 10.38
11 10.38
0 0.00
1 0.94
74 69.81
32 30.19%
57  โรงเรียนบ้านเนินพยอม 81
12 14.81
0 0.00
11 13.58
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
58  โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ 145
13 8.97
12 8.28
17 11.72
0 0.00
0 0.00
103 71.03
42 28.97%
59  โรงเรียนบ้านป่าสัก 74
10 13.51
0 0.00
9 12.16
2 2.70
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
60  โรงเรียนวัดสงฆาราม 57
5 8.77
5 8.77
6 10.53
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
61  โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 125
8 6.40
1 0.80
24 19.20
1 0.80
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
62  โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม 91
6 6.59
3 3.30
13 14.29
2 2.20
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
63  โรงเรียนบ้านหนองตลับ 104
16 15.38
1 0.96
9 8.65
1 0.96
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
64  โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา 247
12 4.86
9 3.64
24 9.72
11 4.45
8 3.24
183 74.09
64 25.91%
65  โรงเรียนวัดกกแรต 134
17 12.69
6 4.48
10 7.46
0 0.00
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
66  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 65
3 4.62
2 3.08
10 15.38
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
67  โรงเรียนวัดท่าฉนวน 191
9 4.71
6 3.14
32 16.75
0 0.00
0 0.00
144 75.39
47 24.61%
68  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 61
7 11.48
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
69  โรงเรียนสามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) 57
7 12.28
5 8.77
2 3.51
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
70  โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) 78
7 8.97
7 8.97
5 6.41
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
71  โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 66
6 9.09
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
72  โรงเรียนบ้านวังตะคร้อ 137
15 10.95
6 4.38
9 6.57
3 2.19
0 0.00
104 75.91
33 24.09%
73  โรงเรียนบ้านลำคลองยาง 104
2 1.92
0 0.00
23 22.12
0 0.00
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
74  โรงเรียนวัดเสาหิน 92
6 6.52
4 4.35
11 11.96
0 0.00
1 1.09
70 76.09
22 23.91%
75  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 136
8 5.88
5 3.68
10 7.35
8 5.88
1 0.74
104 76.47
32 23.53%
76  โรงเรียนบ้านยางแดน 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
0 0.00
2 5.88
26 76.47
8 23.53%
77  โรงเรียนบ้านหนองจัง 111
9 8.11
9 8.11
8 7.21
0 0.00
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
78  โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 80
4 5.00
1 1.25
12 15.00
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
79  โรงเรียนบ้านวังกร่าง 112
2 1.79
6 5.36
12 10.71
2 1.79
3 2.68
87 77.68
25 22.32%
80  โรงเรียนบ้านเขาทองผางับ 99
11 11.11
0 0.00
11 11.11
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
81  โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง 139
15 10.79
4 2.88
11 7.91
0 0.00
0 0.00
109 78.42
30 21.58%
82  โรงเรียนบ้านวังแดด 93
7 7.53
4 4.30
4 4.30
3 3.23
2 2.15
73 78.49
20 21.51%
83  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 1001
28 2.80
20 2.00
65 6.49
30 3.00
65 6.49
793 79.22
208 20.78%
84  โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา 157
9 5.73
13 8.28
7 4.46
3 1.91
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
85  โรงเรียนวัดดงยาง 85
5 5.88
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
86  โรงเรียนวัดปากพระ 195
9 4.62
15 7.69
15 7.69
0 0.00
0 0.00
156 80.00
39 20.00%
87  โรงเรียนวัดหนองตาโชติ 45
3 6.67
3 6.67
1 2.22
1 2.22
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
88  โรงเรียนบ้านวังทองแดง 102
6 5.88
4 3.92
10 9.80
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
89  โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 138
5 3.62
4 2.90
18 13.04
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
90  โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 72
6 8.33
0 0.00
6 8.33
2 2.78
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
91  โรงเรียนบ้านปากแคว 95
12 12.63
2 2.11
4 4.21
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
92  โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 196
23 11.73
1 0.51
13 6.63
0 0.00
0 0.00
159 81.12
37 18.88%
93  โรงเรียนบ้านเนินประดู่ 125
16 12.80
3 2.40
3 2.40
1 0.80
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
94  โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล 137
8 5.84
8 5.84
9 6.57
0 0.00
0 0.00
112 81.75
25 18.25%
95  โรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร 96
5 5.21
2 2.08
9 9.38
0 0.00
1 1.04
79 82.29
17 17.71%
96  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 82
4 4.88
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
97  โรงเรียนบ้านลานทอง 53
4 7.55
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
98  โรงเรียนวัดโบสถ์ 130
10 7.69
1 0.77
10 7.69
0 0.00
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
99  โรงเรียนบ้านวังขวัญ 128
4 3.13
1 0.78
15 11.72
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
100  โรงเรียนบ้านวังหิน 99
5 5.05
4 4.04
2 2.02
1 1.01
2 2.02
85 85.86
14 14.14%
101  โรงเรียนบ้านคลองตะเข้ 108
1 0.93
1 0.93
13 12.04
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
102  โรงเรียนบ้านปากคลอง 66
2 3.03
1 1.52
3 4.55
3 4.55
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
103  โรงเรียนบ้านยางแหลม 82
5 6.10
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
104  โรงเรียนบ้านด่าน 148
4 2.70
3 2.03
5 3.38
2 1.35
5 3.38
129 87.16
19 12.84%
105  โรงเรียนบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 100
1 1.00
3 3.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
106  โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 162
4 2.47
3 1.85
5 3.09
0 0.00
7 4.32
143 88.27
19 11.73%
107  โรงเรียนบ้านโว้งบ่อ 62
0 0.00
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
108  โรงเรียนหนองบัวเขาดิน 98
4 4.08
4 4.08
0 0.00
2 2.04
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
109  โรงเรียนบ้านนาสระลอย 81
3 3.70
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
110  โรงเรียนวัดหางตลาด 179
0 0.00
0 0.00
17 9.50
0 0.00
0 0.00
162 90.50
17 9.50%
111  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 123
3 2.44
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
112  โรงเรียนบ้านหนองตม 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
113  โรงเรียนบ้านวังไทร 147
1 0.68
0 0.00
7 4.76
1 0.68
0 0.00
138 93.88
9 6.12%
114  โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 206
1 0.49
1 0.49
5 2.43
2 0.97
0 0.00
197 95.63
9 4.37%
115  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน 306
4 1.31
1 0.33
5 1.63
3 0.98
0 0.00
293 95.75
13 4.25%
116  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 126
1 0.79
0 0.00
3 2.38
0 0.00
0 0.00
122 96.83
4 3.17%
117  โรงเรียนบ้านหนองสามพญา 70
1 1.43
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
118  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(กม.78) 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
119  โรงเรียนบ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 305
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 1.97
299 98.03
6 1.97%
120  โรงเรียนบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านเหมืองตามุก 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนวัดเชตุพน 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
123  โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
124  โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,846 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,557 8.72
เตี้ย  787 4.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,030 11.38
ผอมและเตี้ย  585 3.28
อ้วนและเตี้ย  598 3.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,289 68.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,557 คน


31.14%


Powered By www.thaieducation.net