ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว 91
81 89.01
0 0.00
10 10.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเลโคะ 54
21 38.89
16 29.63
4 7.41
8 14.81
5 9.26
0 0.00
54 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ 24
4 16.67
4 16.67
8 33.33
4 16.67
4 16.67
0 0.00
24 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดงใหม่ 36
9 25.00
9 25.00
6 16.67
10 27.78
0 0.00
2 5.56
34 94.44%
5  โรงเรียนบ้านขุนวง 24
3 12.50
4 16.67
4 16.67
5 20.83
5 20.83
3 12.50
21 87.50%
6  โรงเรียนบ้านนาดอย 16
4 25.00
6 37.50
3 18.75
0 0.00
0 0.00
3 18.75
13 81.25%
7  โรงเรียนบ้านสันติสุข 44
17 38.64
6 13.64
5 11.36
2 4.55
4 9.09
10 22.73
34 77.27%
8  โรงเรียนบ้านห้วยโผ 96
67 69.79
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
25 26.04
71 73.96%
9  โรงเรียนบ้านแม่ตอละ 56
15 26.79
14 25.00
1 1.79
10 17.86
0 0.00
16 28.57
40 71.43%
10  โรงเรียนล่องแพวิทยา 313
38 12.14
31 9.90
9 2.88
69 22.04
38 12.14
128 40.89
185 59.11%
11  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) 200
29 14.50
36 18.00
27 13.50
17 8.50
7 3.50
84 42.00
116 58.00%
12  โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก 40
3 7.50
5 12.50
0 0.00
9 22.50
5 12.50
18 45.00
22 55.00%
13  โรงเรียนบ้านสบเมย 205
40 19.51
38 18.54
3 1.46
28 13.66
3 1.46
93 45.37
112 54.63%
14  โรงเรียนบ้านผาเยอ 128
19 14.84
17 13.28
11 8.59
17 13.28
3 2.34
61 47.66
67 52.34%
15  โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ 46
4 8.70
4 8.70
7 15.22
8 17.39
0 0.00
23 50.00
23 50.00%
16  โรงเรียนบ้านแม่ลามา 59
5 8.47
16 27.12
4 6.78
2 3.39
2 3.39
30 50.85
29 49.15%
17  โรงเรียนบ้านห้วยวอก 114
20 17.54
34 29.82
2 1.75
0 0.00
0 0.00
58 50.88
56 49.12%
18  โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ 53
5 9.43
6 11.32
4 7.55
5 9.43
6 11.32
27 50.94
26 49.06%
19  โรงเรียนบ้านกอกหลวง 58
9 15.52
10 17.24
2 3.45
5 8.62
1 1.72
31 53.45
27 46.55%
20  โรงเรียนบ้านห้วยห้า 92
14 15.22
8 8.70
11 11.96
6 6.52
2 2.17
51 55.43
41 44.57%
21  โรงเรียนบ้านแม่จอ 22
4 18.18
2 9.09
2 9.09
1 4.55
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
22  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 81
9 11.11
17 20.99
0 0.00
5 6.17
2 2.47
48 59.26
33 40.74%
23  โรงเรียนบ้านแม่ลาย 66
6 9.09
10 15.15
0 0.00
8 12.12
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
24  โรงเรียนบ้านแม่หาร 49
3 6.12
3 6.12
6 12.24
5 10.20
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
25  โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ 82
12 14.63
16 19.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
26  โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง 54
7 12.96
3 5.56
1 1.85
3 5.56
4 7.41
36 66.67
18 33.33%
27  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ 44
4 9.09
10 22.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
28  โรงเรียนบ้านแม่หาด 118
16 13.56
2 1.69
16 13.56
2 1.69
1 0.85
81 68.64
37 31.36%
29  โรงเรียนบ้านแม่สวด 83
7 8.43
7 8.43
2 2.41
7 8.43
3 3.61
57 68.67
26 31.33%
30  โรงเรียนบ้านสบหาร 32
2 6.25
3 9.38
2 6.25
3 9.38
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
31  โรงเรียนบ้านป่าโปง 45
9 20.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
32  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ 58
0 0.00
8 13.79
2 3.45
7 12.07
1 1.72
40 68.97
18 31.03%
33  โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา 68
8 11.76
6 8.82
3 4.41
4 5.88
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
34  โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ 98
10 10.20
7 7.14
2 2.04
10 10.20
1 1.02
68 69.39
30 30.61%
35  โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 310
27 8.71
15 4.84
25 8.06
20 6.45
7 2.26
216 69.68
94 30.32%
36  โรงเรียนบ้านกลอเซโล 75
12 16.00
5 6.67
0 0.00
5 6.67
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
37  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 68
4 5.88
0 0.00
8 11.76
3 4.41
4 5.88
49 72.06
19 27.94%
38  โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง 36
4 11.11
1 2.78
5 13.89
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
39  โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง 33
6 18.18
1 3.03
1 3.03
1 3.03
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
40  โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ 151
18 11.92
14 9.27
1 0.66
7 4.64
1 0.66
110 72.85
41 27.15%
41  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ 71
6 8.45
9 12.68
2 2.82
0 0.00
2 2.82
52 73.24
19 26.76%
42  โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ 23
2 8.70
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
43  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล 27
2 7.41
0 0.00
4 14.81
1 3.70
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
44  โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม 62
3 4.84
2 3.23
11 17.74
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
45  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 68
0 0.00
14 20.59
3 4.41
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
46  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 28
2 7.14
1 3.57
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
47  โรงเรียนบ้านแม่โถ 69
3 4.35
6 8.70
7 10.14
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
48  โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง 78
5 6.41
7 8.97
2 2.56
4 5.13
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
49  โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด 48
4 8.33
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
50  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง 66
6 9.09
3 4.55
0 0.00
6 9.09
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
51  โรงเรียนบ้านทุ่งแพม 27
0 0.00
2 7.41
2 7.41
0 0.00
2 7.41
21 77.78
6 22.22%
52  โรงเรียนบ้านแม่หลุย 253
15 5.93
40 15.81
1 0.40
0 0.00
0 0.00
197 77.87
56 22.13%
53  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 55
7 12.73
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
54  โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ 60
4 6.67
5 8.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
55  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 112
5 4.46
4 3.57
6 5.36
5 4.46
4 3.57
88 78.57
24 21.43%
56  โรงเรียนบ้านแม่กะไน 47
4 8.51
3 6.38
3 6.38
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
57  โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย 99
7 7.07
7 7.07
6 6.06
1 1.01
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
58  โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ 71
4 5.63
4 5.63
2 2.82
3 4.23
2 2.82
56 78.87
15 21.13%
59  โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา 43
1 2.33
5 11.63
1 2.33
2 4.65
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
60  โรงเรียนบ้านแม่ปาง 53
3 5.66
1 1.89
0 0.00
7 13.21
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
61  โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา 34
3 8.82
3 8.82
1 2.94
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
62  โรงเรียนบ้านห้วยหมูพิทยา 39
4 10.26
0 0.00
1 2.56
3 7.69
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ 104
6 5.77
7 6.73
4 3.85
4 3.85
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
64  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 35
2 5.71
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
65  โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย 60
0 0.00
7 11.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
66  โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร 822
43 5.23
11 1.34
104 12.65
3 0.36
0 0.00
661 80.41
161 19.59%
67  โรงเรียนอนุบาลสบเมย (คอนผึ้ง) 125
1 0.80
10 8.00
12 9.60
1 0.80
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
68  โรงเรียนบ้านกองก๋อย 94
5 5.32
2 2.13
6 6.38
4 4.26
1 1.06
76 80.85
18 19.15%
69  โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง 68
2 2.94
4 5.88
5 7.35
2 2.94
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
70  โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง 128
3 2.34
13 10.16
7 5.47
1 0.78
0 0.00
104 81.25
24 18.75%
71  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ 27
0 0.00
2 7.41
0 0.00
1 3.70
2 7.41
22 81.48
5 18.52%
72  โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
73  โรงเรียนบ้านแม่กองแป 84
5 5.95
2 2.38
4 4.76
2 2.38
2 2.38
69 82.14
15 17.86%
74  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา 118
5 4.24
5 4.24
6 5.08
5 4.24
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
75  โรงเรียนบ้านอมพาย 79
7 8.86
5 6.33
1 1.27
1 1.27
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
76  โรงเรียนบ้านหัวลา 51
3 5.88
3 5.88
3 5.88
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
77  โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน 114
7 6.14
7 6.14
0 0.00
6 5.26
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
78  โรงเรียนบ้านแม่สะแมง 23
4 17.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
79  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 133
21 15.79
0 0.00
1 0.75
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
80  โรงเรียนบ้านละอูบ 97
6 6.19
5 5.15
2 2.06
3 3.09
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
81  โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก 80
8 10.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
82  โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม 25
2 8.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
83  โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง 63
1 1.59
7 11.11
2 3.17
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
84  โรงเรียนบ้านดอยงาม 77
3 3.90
8 10.39
1 1.30
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
85  โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ 78
2 2.56
6 7.69
4 5.13
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
86  โรงเรียนบ้านแม่แพ 132
3 2.27
14 10.61
3 2.27
0 0.00
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
87  โรงเรียนบ้านคะปวง 113
7 6.19
1 0.88
3 2.65
4 3.54
2 1.77
96 84.96
17 15.04%
88  โรงเรียนบ้านทิยาเพอ 41
3 7.32
3 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
89  โรงเรียนบ้านแม่แลบ 123
3 2.44
4 3.25
8 6.50
3 2.44
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
90  โรงเรียนบ้านปู่แก้ว 21
0 0.00
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
91  โรงเรียนบ้านแม่นาจาง 70
1 1.43
7 10.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
92  โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
93  โรงเรียนบ้านโพซอ 273
10 3.66
24 8.79
3 1.10
1 0.37
0 0.00
235 86.08
38 13.92%
94  โรงเรียนบ้านแพะพิทยา 72
4 5.56
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
95  โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ 73
3 4.11
2 2.74
4 5.48
1 1.37
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
96  โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง 73
4 5.48
4 5.48
2 2.74
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
97  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน 71
7 9.86
2 2.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
98  โรงเรียนบ้านกองแปใต้ 79
1 1.27
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
99  โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง 16
1 6.25
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
100  โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
101  โรงเรียนบ้านแม่คะตวน 64
2 3.13
2 3.13
3 4.69
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
102  โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา 56
0 0.00
6 10.71
1 1.79
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
103  โรงเรียนบ้านแม่เงา 113
4 3.54
4 3.54
3 2.65
2 1.77
1 0.88
99 87.61
14 12.39%
104  โรงเรียนบ้านดูลาเปอร์ 41
2 4.88
2 4.88
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
105  โรงเรียนบ้านแม่ละ 41
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
106  โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง 34
0 0.00
2 5.88
1 2.94
1 2.94
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
107  โรงเรียนบ้านฟักทอง 43
1 2.33
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
108  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๑ ฯ 104
5 4.81
2 1.92
2 1.92
3 2.88
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
109  โรงเรียนบ้านแม่อมลาน 35
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
110  โรงเรียนบ้านป่าหมาก 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
2 2.82
1 1.41
63 88.73
8 11.27%
111  โรงเรียนบ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย 90
4 4.44
4 4.44
1 1.11
1 1.11
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
112  โรงเรียนบ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ 63
1 1.59
5 7.94
1 1.59
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
113  โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
114  โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ 36
2 5.56
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
115  โรงเรียนบ้านเวฬุวัน 38
0 0.00
3 7.89
1 2.63
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
116  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ 68
3 4.41
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
117  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 89
1 1.12
5 5.62
0 0.00
3 3.37
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
118  โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
28 90.32
3 9.68%
119  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 52
5 9.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
120  โรงเรียนบ้านซิวาเดอ 115
5 4.35
4 3.48
2 1.74
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
121  โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง 64
1 1.56
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
122  โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย 179
8 4.47
0 0.00
8 4.47
0 0.00
0 0.00
163 91.06
16 8.94%
123  โรงเรียนบ้านหนองม่วน 68
5 7.35
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
124  โรงเรียนบ้านแม่กองคา 80
3 3.75
1 1.25
1 1.25
1 1.25
1 1.25
73 91.25
7 8.75%
125  โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ 46
1 2.17
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
126  โรงเรียนบ้านบุญเลอ 139
7 5.04
4 2.88
0 0.00
1 0.72
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
127  โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
128  โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
129  โรงเรียนบ้านแม่สุ 82
2 2.44
0 0.00
0 0.00
2 2.44
2 2.44
76 92.68
6 7.32%
130  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 58
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
131  โรงเรียนบ้านแม่ขีด 91
4 4.40
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
132  โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน 46
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
133  โรงเรียนบ้านแม่ออก 31
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
134  โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย 63
0 0.00
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
135  โรงเรียนบ้านแม่ฮุ 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
136  โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว 71
2 2.82
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
137  โรงเรียนบ้านดงกู่ 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
138  โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา 73
3 4.11
0 0.00
0 0.00
1 1.37
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
139  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) 220
3 1.36
3 1.36
6 2.73
0 0.00
0 0.00
208 94.55
12 5.45%
140  โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
1 2.70
35 94.59
2 5.41%
141  โรงเรียนบ้านแม่และ 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
142  โรงเรียนบ้านแม่แคะ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
143  โรงเรียนบ้านกะริคี 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
144  โรงเรียนบ้านแม่งะ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
145  โรงเรียนบ้านสาม 22
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
146  โรงเรียนดอนชัยวิทยา 141
0 0.00
1 0.71
3 2.13
2 1.42
0 0.00
135 95.74
6 4.26%
147  โรงเรียนบ้านเครอะบอ 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
1 2.08
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
148  โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
51 96.23
2 3.77%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า 133
0 0.00
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
128 96.24
5 3.76%
150  โรงเรียนบ้านพะมอลอ 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
151  โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
152  โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.13
62 96.88
2 3.13%
153  โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 99
1 1.01
0 0.00
2 2.02
0 0.00
0 0.00
96 96.97
3 3.03%
154  โรงเรียนบ้านเสาหิน 83
2 2.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
155  โรงเรียนบ้านแม่ลิด 176
1 0.57
0 0.00
3 1.70
0 0.00
0 0.00
172 97.73
4 2.27%
156  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ 149
0 0.00
1 0.67
2 1.34
0 0.00
0 0.00
146 97.99
3 2.01%
157  โรงเรียนบ้านช่างหม้อ 60
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
158  โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น 85
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
159  โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 114
0 0.00
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
113 99.12
1 0.88%
160  โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ 146
0 0.00
1 0.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 99.32
1 0.68%
161  โรงเรียนบ้านกอมูเดอ 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว 175
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
175 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านทีฮือลือ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านห้วยห้อม 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านแม่เกาะ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,547 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  947 6.99
เตี้ย  759 5.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  569 4.20
ผอมและเตี้ย  406 3.00
อ้วนและเตี้ย  137 1.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,729 79.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,818 คน


20.80%


Powered By www.thaieducation.net