ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาปลาจาด 51
13 25.49
7 13.73
15 29.41
7 13.73
9 17.65
0 0.00
51 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาป่าแปก 191
64 33.51
52 27.23
30 15.71
23 12.04
22 11.52
0 0.00
191 100.00%
3  โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง 74
10 13.51
15 20.27
13 17.57
18 24.32
18 24.32
0 0.00
74 100.00%
4  โรงเรียนบ้านยอดดอยวิทยา 113
28 24.78
32 28.32
26 23.01
16 14.16
10 8.85
1 0.88
112 99.12%
5  โรงเรียนบ้านกลาง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 80.95
0 0.00
4 19.05
17 80.95%
6  โรงเรียนบ้านสบสา 30
1 3.33
4 13.33
10 33.33
1 3.33
3 10.00
11 36.67
19 63.33%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 139
26 18.71
23 16.55
21 15.11
17 12.23
0 0.00
52 37.41
87 62.59%
8  โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา 77
3 3.90
7 9.09
5 6.49
15 19.48
16 20.78
31 40.26
46 59.74%
9  โรงเรียนเสรีวิทยา 100
10 10.00
9 9.00
6 6.00
19 19.00
15 15.00
41 41.00
59 59.00%
10  โรงเรียนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ 87
4 4.60
11 12.64
5 5.75
15 17.24
16 18.39
36 41.38
51 58.62%
11  โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 49
4 8.16
7 14.29
2 4.08
12 24.49
2 4.08
22 44.90
27 55.10%
12  โรงเรียนบ้านผาสำราญ 72
9 12.50
16 22.22
8 11.11
6 8.33
0 0.00
33 45.83
39 54.17%
13  โรงเรียนบ้านหัวปอน 13
6 46.15
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
6 46.15
7 53.85%
14  โรงเรียนบ้านปางแปก 114
10 8.77
5 4.39
11 9.65
15 13.16
16 14.04
57 50.00
57 50.00%
15  โรงเรียนบ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
1 12.50
1 12.50
4 50.00
4 50.00%
16  โรงเรียนบ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง 102
26 25.49
19 18.63
4 3.92
1 0.98
0 0.00
52 50.98
50 49.02%
17  โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 77
3 3.90
4 5.19
13 16.88
7 9.09
8 10.39
42 54.55
35 45.45%
18  โรงเรียนขุนยวม 381
8 2.10
29 7.61
43 11.29
40 10.50
49 12.86
212 55.64
169 44.36%
19  โรงเรียนบ้านแม่สุริน 46
8 17.39
0 0.00
12 26.09
0 0.00
0 0.00
26 56.52
20 43.48%
20  โรงเรียนปางตองประชาสรรค์ 83
1 1.20
7 8.43
27 32.53
0 0.00
0 0.00
48 57.83
35 42.17%
21  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม 184
17 9.24
21 11.41
0 0.00
38 20.65
0 0.00
108 58.70
76 41.30%
22  โรงเรียนบ้านถ้ำลอด 155
20 12.90
15 9.68
13 8.39
9 5.81
7 4.52
91 58.71
64 41.29%
23  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม 112
11 9.82
22 19.64
1 0.89
11 9.82
1 0.89
66 58.93
46 41.07%
24  โรงเรียนบ้านห้วยผา 87
7 8.05
7 8.05
5 5.75
15 17.24
1 1.15
52 59.77
35 40.23%
25  โรงเรียนบ้านลุกป่าก๊อ 54
7 12.96
5 9.26
3 5.56
5 9.26
1 1.85
33 61.11
21 38.89%
26  โรงเรียนอนุบาลขุนยวม 255
6 2.35
9 3.53
41 16.08
16 6.27
24 9.41
159 62.35
96 37.65%
27  โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน 30
4 13.33
0 0.00
5 16.67
0 0.00
2 6.67
19 63.33
11 36.67%
28  โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) 97
10 10.31
7 7.22
4 4.12
9 9.28
5 5.15
62 63.92
35 36.08%
29  โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม 39
2 5.13
1 2.56
8 20.51
3 7.69
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
30  โรงเรียนบ้านขุนสาใน 155
14 9.03
36 23.23
5 3.23
0 0.00
0 0.00
100 64.52
55 35.48%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู 97
16 16.49
5 5.15
4 4.12
5 5.15
4 4.12
63 64.95
34 35.05%
32  โรงเรียนร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ 49
10 20.41
4 8.16
3 6.12
0 0.00
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
33  โรงเรียนบ้านแม่แจ๊ะ 44
6 13.64
4 9.09
2 4.55
3 6.82
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 109
8 7.34
8 7.34
3 2.75
12 11.01
5 4.59
73 66.97
36 33.03%
35  โรงเรียนบ้านปางปึงราษฎร์บำรุง 28
3 10.71
0 0.00
2 7.14
2 7.14
2 7.14
19 67.86
9 32.14%
36  โรงเรียนบ้านจ่าโบ่ 85
4 4.71
8 9.41
14 16.47
1 1.18
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
37  โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง 73
9 12.33
6 8.22
5 6.85
3 4.11
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
38  โรงเรียนบ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน 16
2 12.50
0 0.00
1 6.25
2 12.50
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
39  โรงเรียนบ้านแม่นาเติง 148
2 1.35
9 6.08
31 20.95
4 2.70
0 0.00
102 68.92
46 31.08%
40  โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน 685
35 5.11
16 2.34
69 10.07
37 5.40
53 7.74
475 69.34
210 30.66%
41  โรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ 85
6 7.06
7 8.24
8 9.41
2 2.35
3 3.53
59 69.41
26 30.59%
42  โรงเรียนบ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ 30
3 10.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
3 10.00
21 70.00
9 30.00%
43  โรงเรียนบ้านแม่สะงา 27
3 11.11
0 0.00
3 11.11
2 7.41
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
44  โรงเรียนบ้านสบสอย 31
4 12.90
2 6.45
2 6.45
0 0.00
1 3.23
22 70.97
9 29.03%
45  โรงเรียนบ้านซอแบะ 83
11 13.25
2 2.41
4 4.82
4 4.82
3 3.61
59 71.08
24 28.92%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้ 238
16 6.72
8 3.36
43 18.07
0 0.00
0 0.00
171 71.85
67 28.15%
47  โรงเรียนบ้านแม่ปิง 126
9 7.14
4 3.17
19 15.08
2 1.59
1 0.79
91 72.22
35 27.78%
48  โรงเรียนบ้านรักไทย 232
12 5.17
19 8.19
19 8.19
7 3.02
4 1.72
171 73.71
61 26.29%
49  โรงเรียนอนุบาลปาย (เวียงใต้) 430
25 5.81
4 0.93
71 16.51
13 3.02
0 0.00
317 73.72
113 26.28%
50  โรงเรียนบ้านเวียงเหนือ 213
11 5.16
14 6.57
26 12.21
4 1.88
0 0.00
158 74.18
55 25.82%
51  โรงเรียนบ้านคาหาน 101
6 5.94
4 3.96
8 7.92
3 2.97
5 4.95
75 74.26
26 25.74%
52  โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 75
6 8.00
5 6.67
3 4.00
5 6.67
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
53  โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ 60
5 8.33
7 11.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
54  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย 180
7 3.89
12 6.67
23 12.78
3 1.67
0 0.00
135 75.00
45 25.00%
55  โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 41
4 9.76
2 4.88
3 7.32
1 2.44
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
56  โรงเรียนบ้านปางบอนวัฒนาคาร 21
5 23.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
57  โรงเรียนบ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล 34
3 8.82
3 8.82
0 0.00
0 0.00
2 5.88
26 76.47
8 23.53%
58  โรงเรียนบ้านแม่จ๋า 40
3 7.50
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
59  โรงเรียนบ้านแกงหอม 40
6 15.00
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
60  โรงเรียนบ้านสบป่อง 98
6 6.12
5 5.10
7 7.14
4 4.08
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
61  โรงเรียนบ้านแม่อีแลบ 18
4 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 91
1 1.10
1 1.10
6 6.59
2 2.20
10 10.99
71 78.02
20 21.98%
63  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า 173
12 6.94
15 8.67
10 5.78
1 0.58
0 0.00
135 78.03
38 21.97%
64  โรงเรียนบ้านน้ำริน 73
2 2.74
0 0.00
14 19.18
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
65  โรงเรียนบ้านห้วยเฮี๊ยะ 96
8 8.33
1 1.04
7 7.29
2 2.08
3 3.13
75 78.13
21 21.88%
66  โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู 93
13 13.98
2 2.15
5 5.38
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
67  โรงเรียนบ้านโป่งสา 71
2 2.82
3 4.23
10 14.08
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
68  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 34
5 14.71
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
69  โรงเรียนบ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ 44
4 9.09
4 9.09
1 2.27
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
70  โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 44
2 4.55
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
71  โรงเรียนบ้านห้วยขาน 113
1 0.88
4 3.54
6 5.31
5 4.42
7 6.19
90 79.65
23 20.35%
72  โรงเรียนบ้านสบแพม 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
1 3.33
1 3.33
24 80.00
6 20.00%
73  โรงเรียนบ้านห้วยปมฝาด 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
74  โรงเรียนบ้านเมืองแพม 65
12 18.46
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
75  โรงเรียนบ้านเมืองแปง 121
2 1.65
8 6.61
4 3.31
10 8.26
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
76  โรงเรียนบ้านหนองเขียว 96
5 5.21
10 10.42
3 3.13
1 1.04
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
77  โรงเรียนบ้านห้วยมะเขือส้ม 163
10 6.13
13 7.98
2 1.23
3 1.84
4 2.45
131 80.37
32 19.63%
78  โรงเรียนบ้านหมอแปง 141
4 2.84
5 3.55
15 10.64
3 2.13
0 0.00
114 80.85
27 19.15%
79  โรงเรียนบ้านป่าลาน 125
0 0.00
7 5.60
14 11.20
2 1.60
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร 88
3 3.41
7 7.95
6 6.82
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
81  โรงเรียนบ้านไทรงาม 55
3 5.45
3 5.45
3 5.45
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
82  โรงเรียนบ้านกึ้ดสามสิบ 83
6 7.23
4 4.82
3 3.61
1 1.20
1 1.20
68 81.93
15 18.07%
83  โรงเรียนบ้านยาป่าแหน 65
1 1.54
5 7.69
4 6.15
0 0.00
1 1.54
54 83.08
11 16.92%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง 129
5 3.88
8 6.20
6 4.65
1 0.78
1 0.78
108 83.72
21 16.28%
85  โรงเรียนบ้านแม่ละนา 70
2 2.86
1 1.43
7 10.00
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
86  โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง 96
5 5.21
4 4.17
5 5.21
1 1.04
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
87  โรงเรียนบ้านหว่าโน 52
2 3.85
1 1.92
5 9.62
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
88  โรงเรียนบ้านในสอย 216
4 1.85
9 4.17
19 8.80
1 0.46
0 0.00
183 84.72
33 15.28%
89  โรงเรียนบ้านวนาหลวง 200
3 1.50
4 2.00
15 7.50
3 1.50
5 2.50
170 85.00
30 15.00%
90  โรงเรียนบ้านห้วยนา 61
5 8.20
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
91  โรงเรียนบ้านปางคาม 206
11 5.34
9 4.37
2 0.97
8 3.88
0 0.00
176 85.44
30 14.56%
92  โรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า 657
38 5.78
39 5.94
18 2.74
0 0.00
0 0.00
562 85.54
95 14.46%
93  โรงเรียนบ้านดอยผีลู 84
1 1.19
6 7.14
5 5.95
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
94  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๙(บ้านแม่สุยะ) 169
6 3.55
2 1.18
9 5.33
6 3.55
0 0.00
146 86.39
23 13.61%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 163
4 2.45
5 3.07
10 6.13
3 1.84
0 0.00
141 86.50
22 13.50%
96  โรงเรียนบ้านผามอน 60
1 1.67
0 0.00
6 10.00
0 0.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
97  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 75
3 4.00
2 2.67
4 5.33
0 0.00
1 1.33
65 86.67
10 13.33%
98  โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 113
8 7.08
3 2.65
2 1.77
2 1.77
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
99  โรงเรียนบ้านใหม่ 107
3 2.80
1 0.93
10 9.35
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
100  โรงเรียนบ้านห้วยส้าน 55
2 3.64
3 5.45
2 3.64
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
101  โรงเรียนบ้านคำสุข 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
1 2.50
2 5.00
35 87.50
5 12.50%
102  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
2 4.55
1 2.27
39 88.64
5 11.36%
103  โรงเรียนบ้านห้วยตอง 65
0 0.00
3 4.62
4 6.15
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
104  โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60 56
2 3.57
1 1.79
1 1.79
2 3.57
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
105  โรงเรียนบ้านแพมบก 28
1 3.57
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
106  โรงเรียนบ้านป่ายาง 70
0 0.00
1 1.43
4 5.71
2 2.86
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
107  โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
108  โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
109  โรงเรียนบ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
110  โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 59
2 3.39
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
111  โรงเรียนบ้านแม่ออ 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
112  โรงเรียนบ้านไม้สะเป่ 61
0 0.00
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
113  โรงเรียนห้วยต้นนุ่นวิทยา 40
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
114  โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
115  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 162
7 4.32
3 1.85
0 0.00
2 1.23
0 0.00
150 92.59
12 7.41%
116  โรงเรียนบ้านห้วยปูลิง 55
1 1.82
1 1.82
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
117  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) 84
0 0.00
2 2.38
1 1.19
1 1.19
1 1.19
79 94.05
5 5.95%
118  โรงเรียนบ้านห้วยปูเลย 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
119  โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน 57
1 1.75
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
120  โรงเรียนบ้านแม่โกปี่ 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
121  โรงเรียนบ้านน้ำฮู 243
3 1.23
0 0.00
8 3.29
0 0.00
0 0.00
232 95.47
11 4.53%
122  โรงเรียนบ้านใหม่ห้วยหวาย 53
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
123  โรงเรียนบ้านปางตอง 142
0 0.00
3 2.11
2 1.41
0 0.00
0 0.00
137 96.48
5 3.52%
124  โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
125  โรงเรียนบ้านพัฒนา 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
126  โรงเรียนบ้านหัวแม่สุริน 59
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
127  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านน้ำส่อม 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านน้ำฮูผาเสื่อ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านแม่หาด 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  12,908 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  813 6.30
เตี้ย  745 5.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,016 7.87
ผอมและเตี้ย  530 4.11
อ้วนและเตี้ย  352 2.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,452 73.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,456 คน


26.77%


Powered By www.thaieducation.net