ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.น่าน เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 176 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 176 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำตวง 198
27 13.64
18 9.09
3 1.52
144 72.73
6 3.03
0 0.00
198 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพืชเจริญ 40
21 52.50
0 0.00
7 17.50
12 30.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00%
3  โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา 21
11 52.38
6 28.57
4 19.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
4  โรงเรียนบ้านม่วงเนิ้ง 32
13 40.63
5 15.63
3 9.38
4 12.50
0 0.00
7 21.88
25 78.13%
5  โรงเรียนบ้านปางช้าง 55
11 20.00
20 36.36
0 0.00
11 20.00
0 0.00
13 23.64
42 76.36%
6  โรงเรียนไตรธารวิทยา 46
3 6.52
1 2.17
22 47.83
3 6.52
6 13.04
11 23.91
35 76.09%
7  โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล 213
47 22.07
29 13.62
23 10.80
34 15.96
26 12.21
54 25.35
159 74.65%
8  โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 77
20 25.97
16 20.78
1 1.30
0 0.00
18 23.38
22 28.57
55 71.43%
9  โรงเรียนบ้านห้วยนาย 27
5 18.52
5 18.52
5 18.52
2 7.41
2 7.41
8 29.63
19 70.37%
10  โรงเรียนบ้านธงหลวง 25
5 20.00
2 8.00
8 32.00
1 4.00
1 4.00
8 32.00
17 68.00%
11  โรงเรียนบ้านสะเลียม 40
2 5.00
10 25.00
11 27.50
0 0.00
4 10.00
13 32.50
27 67.50%
12  โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 292
28 9.59
95 32.53
46 15.75
12 4.11
15 5.14
96 32.88
196 67.12%
13  โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ 197
54 27.41
37 18.78
15 7.61
10 5.08
10 5.08
71 36.04
126 63.96%
14  โรงเรียนบ้านสันติภาพ 22
4 18.18
1 4.55
2 9.09
3 13.64
4 18.18
8 36.36
14 63.64%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 131
20 15.27
17 12.98
37 28.24
9 6.87
0 0.00
48 36.64
83 63.36%
16  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสบแก่น 24
5 20.83
3 12.50
6 25.00
1 4.17
0 0.00
9 37.50
15 62.50%
17  โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา 40
18 45.00
1 2.50
5 12.50
1 2.50
0 0.00
15 37.50
25 62.50%
18  โรงเรียนบ้านหัวนา(ภูเพียง) 5
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
19  โรงเรียนบ้านสถาน 55
12 21.82
12 21.82
8 14.55
0 0.00
0 0.00
23 41.82
32 58.18%
20  โรงเรียนบ้านน้ำเลา 47
11 23.40
5 10.64
4 8.51
4 8.51
3 6.38
20 42.55
27 57.45%
21  โรงเรียนบ้านน้ำหิน 41
11 26.83
2 4.88
9 21.95
0 0.00
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
22  โรงเรียนทุ่งศรีทอง 70
11 15.71
11 15.71
2 2.86
11 15.71
2 2.86
33 47.14
37 52.86%
23  โรงเรียนบ้านนาบอน 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
24  โรงเรียนบ้านนาสา 4
0 0.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
25  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
26  โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) 578
55 9.52
31 5.36
130 22.49
22 3.81
44 7.61
296 51.21
282 48.79%
27  โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น 21
3 14.29
1 4.76
6 28.57
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
28  โรงเรียนบ้านสองแคว 314
22 7.01
71 22.61
31 9.87
16 5.10
9 2.87
165 52.55
149 47.45%
29  โรงเรียนบ้านนาคา 55
5 9.09
1 1.82
6 10.91
6 10.91
8 14.55
29 52.73
26 47.27%
30  โรงเรียนบ้านปงสนุก 68
10 14.71
6 8.82
13 19.12
2 2.94
1 1.47
36 52.94
32 47.06%
31  โรงเรียนบ้านหาดเค็ด 68
12 17.65
12 17.65
6 8.82
2 2.94
0 0.00
36 52.94
32 47.06%
32  โรงเรียนบ้านสาลี่ 50
6 12.00
6 12.00
10 20.00
1 2.00
0 0.00
27 54.00
23 46.00%
33  โรงเรียนบ้านนาไค้ 89
15 16.85
9 10.11
13 14.61
2 2.25
1 1.12
49 55.06
40 44.94%
34  โรงเรียนบ้านวังยาว 210
18 8.57
12 5.71
40 19.05
8 3.81
16 7.62
116 55.24
94 44.76%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัว 74
12 16.22
10 13.51
11 14.86
0 0.00
0 0.00
41 55.41
33 44.59%
36  โรงเรียนบ้านน้ำงาว 84
2 2.38
0 0.00
3 3.57
23 27.38
9 10.71
47 55.95
37 44.05%
37  โรงเรียนบ้านน้ำลี 16
1 6.25
1 6.25
5 31.25
0 0.00
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
38  โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ 116
23 19.83
7 6.03
18 15.52
2 1.72
0 0.00
66 56.90
50 43.10%
39  โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว 86
3 3.49
3 3.49
11 12.79
8 9.30
12 13.95
49 56.98
37 43.02%
40  โรงเรียนบ้านผาตูบ 28
3 10.71
3 10.71
3 10.71
2 7.14
1 3.57
16 57.14
12 42.86%
41  โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
42  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 40
6 15.00
3 7.50
5 12.50
3 7.50
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
43  โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 154
1 0.65
55 35.71
7 4.55
1 0.65
1 0.65
89 57.79
65 42.21%
44  โรงเรียนบ้านนาเคียน 24
4 16.67
0 0.00
5 20.83
0 0.00
1 4.17
14 58.33
10 41.67%
45  โรงเรียนบ้านบ่อหอย 210
23 10.95
35 16.67
9 4.29
17 8.10
3 1.43
123 58.57
87 41.43%
46  โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ 27
10 37.04
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
47  โรงเรียนบ้านคำเรือง 47
6 12.77
4 8.51
3 6.38
3 6.38
2 4.26
29 61.70
18 38.30%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว 90
8 8.89
6 6.67
18 20.00
2 2.22
0 0.00
56 62.22
34 37.78%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา 205
19 9.27
13 6.34
22 10.73
10 4.88
13 6.34
128 62.44
77 37.56%
50  โรงเรียนบ้านปิงหลวง 98
10 10.20
8 8.16
11 11.22
5 5.10
2 2.04
62 63.27
36 36.73%
51  โรงเรียนบ้านซาวหลวง 109
12 11.01
7 6.42
16 14.68
5 4.59
0 0.00
69 63.30
40 36.70%
52  โรงเรียนบ้านครกคำ 63
2 3.17
3 4.76
17 26.98
1 1.59
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
53  โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา 88
14 15.91
11 12.50
1 1.14
5 5.68
1 1.14
56 63.64
32 36.36%
54  โรงเรียนบ้านวังหมอ 31
5 16.13
1 3.23
3 9.68
2 6.45
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง 146
11 7.53
14 9.59
21 14.38
3 2.05
2 1.37
95 65.07
51 34.93%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง 149
9 6.04
5 3.36
3 2.01
23 15.44
10 6.71
99 66.44
50 33.56%
57  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 33
5 15.15
3 9.09
3 9.09
0 0.00
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
58  โรงเรียนบ้านฝายแก้ว 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
59  โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง 100
5 5.00
21 21.00
5 5.00
0 0.00
2 2.00
67 67.00
33 33.00%
60  โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง 88
4 4.55
2 2.27
10 11.36
7 7.95
6 6.82
59 67.05
29 32.95%
61  โรงเรียนบ้านก้อ 67
8 11.94
5 7.46
8 11.94
0 0.00
1 1.49
45 67.16
22 32.84%
62  โรงเรียนบ้านป่าแดด 64
4 6.25
3 4.69
12 18.75
0 0.00
2 3.13
43 67.19
21 32.81%
63  โรงเรียนบ้านเป้า 107
3 2.80
7 6.54
13 12.15
12 11.21
0 0.00
72 67.29
35 32.71%
64  โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 354
37 10.45
37 10.45
5 1.41
31 8.76
4 1.13
240 67.80
114 32.20%
65  โรงเรียนบ้านถืมตอง 79
6 7.59
7 8.86
9 11.39
3 3.80
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
66  โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง 36
3 8.33
3 8.33
2 5.56
3 8.33
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
67  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 89
3 3.37
5 5.62
19 21.35
0 0.00
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
68  โรงเรียนบ้านสาลีก 53
3 5.66
3 5.66
10 18.87
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
69  โรงเรียนบ้านม่วงตึ๊ด 60
3 5.00
0 0.00
14 23.33
0 0.00
1 1.67
42 70.00
18 30.00%
70  โรงเรียนบ้านห้วยบง 50
2 4.00
5 10.00
2 4.00
2 4.00
4 8.00
35 70.00
15 30.00%
71  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 218
12 5.50
23 10.55
26 11.93
2 0.92
2 0.92
153 70.18
65 29.82%
72  โรงเรียนบ้านท่ามงคล 81
6 7.41
2 2.47
16 19.75
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
73  โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม 61
7 11.48
1 1.64
6 9.84
2 3.28
2 3.28
43 70.49
18 29.51%
74  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 48
11 22.92
1 2.08
1 2.08
1 2.08
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
75  โรงเรียนบ้านส้าน 31
2 6.45
2 6.45
5 16.13
0 0.00
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
76  โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา 93
7 7.53
16 17.20
3 3.23
1 1.08
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
77  โรงเรียนบ้านหัวเมือง 83
9 10.84
3 3.61
11 13.25
1 1.20
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 188
13 6.91
6 3.19
35 18.62
0 0.00
0 0.00
134 71.28
54 28.72%
79  โรงเรียนบ้านนาหล่าย 42
1 2.38
0 0.00
9 21.43
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
80  โรงเรียนบ้านไพรอุดม 14
0 0.00
1 7.14
2 14.29
1 7.14
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
81  โรงเรียนบ้านน้ำลัด 46
4 8.70
2 4.35
3 6.52
2 4.35
2 4.35
33 71.74
13 28.26%
82  โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน 103
6 5.83
8 7.77
15 14.56
0 0.00
0 0.00
74 71.84
29 28.16%
83  โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม 79
6 7.59
3 3.80
12 15.19
1 1.27
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
84  โรงเรียนบ้านทัพม่าน 18
3 16.67
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
85  โรงเรียนริมฝั่งน่านวิทยา 29
1 3.45
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
86  โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 114
7 6.14
1 0.88
23 20.18
0 0.00
0 0.00
83 72.81
31 27.19%
87  โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ 26
0 0.00
6 23.08
1 3.85
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
88  โรงเรียนบ้านพรหม 42
1 2.38
5 11.90
5 11.90
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
89  โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร 609
52 8.54
26 4.27
60 9.85
3 0.49
18 2.96
450 73.89
159 26.11%
90  โรงเรียนบ้านไชยสถาน(เมืองน่าน) 69
0 0.00
5 7.25
12 17.39
1 1.45
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
91  โรงเรียนบ้านนาไลย 31
0 0.00
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
92  โรงเรียนบ้านตอง 82
10 12.20
2 2.44
9 10.98
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
93  โรงเรียนบ้านเชียงของ 43
9 20.93
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
94  โรงเรียนบ้านดอนไพรวัลย์ 92
14 15.22
3 3.26
2 2.17
4 4.35
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
95  โรงเรียนบ้านนายาง 88
0 0.00
7 7.95
15 17.05
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
96  โรงเรียนบ้านห้วยปุก 20
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
15 75.00
5 25.00%
97  โรงเรียนบ้านสันทะ 111
9 8.11
5 4.50
13 11.71
0 0.00
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
98  โรงเรียนบ้านน้ำปาย 50
6 12.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
99  โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา 130
5 3.85
6 4.62
20 15.38
0 0.00
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
100  โรงเรียนบ้านกาใส 34
4 11.76
0 0.00
3 8.82
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
101  โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) 1772
262 14.79
0 0.00
69 3.89
86 4.85
0 0.00
1355 76.47
417 23.53%
102  โรงเรียนศรีนาชื่น 22
1 4.55
1 4.55
2 9.09
1 4.55
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
103  โรงเรียนบ้านนา 169
9 5.33
7 4.14
22 13.02
0 0.00
0 0.00
131 77.51
38 22.49%
104  โรงเรียนบ้านนาก้า 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
105  โรงเรียนบ้านน้ำพาง 99
10 10.10
5 5.05
7 7.07
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
106  โรงเรียนบ้านใหม่ 140
18 12.86
2 1.43
10 7.14
1 0.71
0 0.00
109 77.86
31 22.14%
107  โรงเรียนบ้านน้ำปูน 37
3 8.11
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
108  โรงเรียนบ้านหลับมืนพรวน 61
1 1.64
4 6.56
8 13.11
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 157
4 2.55
8 5.10
20 12.74
0 0.00
1 0.64
124 78.98
33 21.02%
110  โรงเรียนบ้านไหล่น่าน 62
8 12.90
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
111  โรงเรียนบ้านเมืองจัง 48
5 10.42
1 2.08
3 6.25
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
112  โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 63
1 1.59
1 1.59
11 17.46
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
113  โรงเรียนบ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์) 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
1 10.00
8 80.00
2 20.00%
114  โรงเรียนภูเค็งพัฒนา 71
5 7.04
3 4.23
4 5.63
0 0.00
2 2.82
57 80.28
14 19.72%
115  โรงเรียนบ้านป่าสัก(แม่จริม) 51
1 1.96
3 5.88
6 11.76
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
116  โรงเรียนบ้านนากอก 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
117  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 11
0 0.00
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
118  โรงเรียนบ้านนาซาว 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
119  โรงเรียนบ้านสบยาง 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
1 2.27
3 6.82
36 81.82
8 18.18%
120  โรงเรียนบ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
121  โรงเรียนบ้านบุ้ง 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
1 3.57
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
122  โรงเรียนบ้านเปา 145
6 4.14
2 1.38
17 11.72
0 0.00
0 0.00
120 82.76
25 17.24%
123  โรงเรียนบ้านหัวเวียงเหนือ 35
2 5.71
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
124  โรงเรียนบ้านศาลา 41
3 7.32
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
125  โรงเรียนบ้านน้ำมวบ 218
10 4.59
10 4.59
12 5.50
3 1.38
2 0.92
181 83.03
37 16.97%
126  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 65
3 4.62
1 1.54
7 10.77
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
127  โรงเรียนบ้านนาเหลืองใน 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
128  โรงเรียนบ้านป่าคา 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว 148
11 7.43
7 4.73
6 4.05
0 0.00
0 0.00
124 83.78
24 16.22%
130  โรงเรียนบ้านผาขวาง 57
2 3.51
2 3.51
5 8.77
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 58
4 6.90
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
132  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ 65
2 3.08
2 3.08
2 3.08
2 3.08
2 3.08
55 84.62
10 15.38%
133  โรงเรียนบ้านวังตาว 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
134  โรงเรียนบ้านค้างอ้อย 87
3 3.45
2 2.30
1 1.15
4 4.60
3 3.45
74 85.06
13 14.94%
135  โรงเรียนบ้านแคว้ง 56
3 5.36
2 3.57
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
136  โรงเรียนบ้านโป่งคำ 67
3 4.48
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
137  โรงเรียนบ้านน้ำเคิม 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 13.33
13 86.67
2 13.33%
138  โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
139  โรงเรียนบ้านห้วยไฮ 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
140  โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
8 8.08
3 3.03
86 86.87
13 13.13%
141  โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา 40
1 2.50
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
142  โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
143  โรงเรียนบ้านฮากฮาน 57
0 0.00
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
144  โรงเรียนบ้านฟ้า 106
4 3.77
2 1.89
7 6.60
0 0.00
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
145  โรงเรียนบ้านชมพู 58
1 1.72
0 0.00
6 10.34
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
146  โรงเรียนหาดทรายทองวิทยาคาร 51
0 0.00
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
147  โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 53
0 0.00
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
148  โรงเรียนราชานุบาล 1499
61 4.07
17 1.13
49 3.27
13 0.87
13 0.87
1346 89.79
153 10.21%
149  โรงเรียนวัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์ 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
150  โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
151  โรงเรียนบ้านนาผา 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
152  โรงเรียนบ้านสาคร 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
24 92.31
2 7.69%
153  โรงเรียนบ้านเชตวัน 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
154  โรงเรียนบ้านดอนเฟือง 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
155  โรงเรียนบ้านปิงใน 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
156  โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคาร 132
3 2.27
0 0.00
6 4.55
0 0.00
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
157  โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้ 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.33
56 93.33
4 6.67%
158  โรงเรียนบ้านห้วยเลา 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
159  โรงเรียนบ้านเรือง 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
160  โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
2 3.92
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
161  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
1 1.92
49 94.23
3 5.77%
162  โรงเรียนบ้านพี้เหนือ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
163  โรงเรียนบ้านน้ำแพะ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
164  โรงเรียนบ้านต้าม 67
0 0.00
1 1.49
0 0.00
1 1.49
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
165  โรงเรียนบ้านปางสา 34
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
166  โรงเรียนอนุบาลเมืองลี 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
167  โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านน้ำอูน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านน้ำหก 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านป่าสัก(เวียงสา) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านพะเยา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านพี้ใต้ 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านวัวแดง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหัวนา(เวียงสา) 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,111 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,431 8.88
เตี้ย  970 6.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,501 9.32
ผอมและเตี้ย  647 4.02
อ้วนและเตี้ย  315 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,247 69.81
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,864 คน


30.19%


Powered By www.thaieducation.net