ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 122 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 122 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 8
0 0.00
2 25.00
6 75.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 118
24 20.34
22 18.64
21 17.80
22 18.64
9 7.63
20 16.95
98 83.05%
3  โรงเรียนบ้านป่ายุบ 18
7 38.89
0 0.00
2 11.11
4 22.22
0 0.00
5 27.78
13 72.22%
4  โรงเรียนบ้านสลก 93
54 58.06
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
30 32.26
63 67.74%
5  โรงเรียนบ้านวังแฟน 12
4 33.33
1 8.33
3 25.00
0 0.00
0 0.00
4 33.33
8 66.67%
6  โรงเรียนบ้านหัวดง 155
26 16.77
15 9.68
20 12.90
8 5.16
16 10.32
70 45.16
85 54.84%
7  โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 49
7 14.29
3 6.12
10 20.41
2 4.08
3 6.12
24 48.98
25 51.02%
8  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 70
2 2.86
5 7.14
26 37.14
1 1.43
1 1.43
35 50.00
35 50.00%
9  โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 8
0 0.00
0 0.00
4 50.00
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
10  โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 41
8 19.51
0 0.00
10 24.39
0 0.00
2 4.88
21 51.22
20 48.78%
11  โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 44
9 20.45
0 0.00
3 6.82
0 0.00
9 20.45
23 52.27
21 47.73%
12  โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 75
9 12.00
12 16.00
12 16.00
2 2.67
0 0.00
40 53.33
35 46.67%
13  โรงเรียนเด่นทัพชัย 30
7 23.33
1 3.33
4 13.33
2 6.67
0 0.00
16 53.33
14 46.67%
14  โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 39
4 10.26
2 5.13
11 28.21
0 0.00
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
15  โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 175
16 9.14
17 9.71
38 21.71
2 1.14
1 0.57
101 57.71
74 42.29%
16  โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 41
3 7.32
3 7.32
1 2.44
6 14.63
3 7.32
25 60.98
16 39.02%
17  โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 49
5 10.20
2 4.08
9 18.37
3 6.12
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
18  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 75
7 9.33
5 6.67
9 12.00
4 5.33
4 5.33
46 61.33
29 38.67%
19  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 104
4 3.85
19 18.27
14 13.46
1 0.96
2 1.92
64 61.54
40 38.46%
20  โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 55
4 7.27
0 0.00
17 30.91
0 0.00
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
21  โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 76
15 19.74
2 2.63
12 15.79
0 0.00
0 0.00
47 61.84
29 38.16%
22  โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 17
0 0.00
0 0.00
6 35.29
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
23  โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 534
59 11.05
3 0.56
84 15.73
23 4.31
19 3.56
346 64.79
188 35.21%
24  โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 45
4 8.89
4 8.89
5 11.11
2 4.44
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
25  โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 50
7 14.00
3 6.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
26  โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 126
15 11.90
7 5.56
15 11.90
2 1.59
1 0.79
86 68.25
40 31.75%
27  โรงเรียนบ้านวังเบอะ 82
15 18.29
3 3.66
8 9.76
0 0.00
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
28  โรงเรียนบ้านห้วยกูด 60
6 10.00
2 3.33
3 5.00
8 13.33
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
29  โรงเรียนบ้านขุนห้วย 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
2 15.38
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
30  โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 23
0 0.00
0 0.00
7 30.43
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
31  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) 10
2 20.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
32  โรงเรียนบ้านวังชิ้น 67
1 1.49
0 0.00
16 23.88
3 4.48
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
33  โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 37
3 8.11
0 0.00
6 16.22
1 2.70
1 2.70
26 70.27
11 29.73%
34  โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 92
12 13.04
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
65 70.65
27 29.35%
35  โรงเรียนบ้านวังเลียง 106
13 12.26
0 0.00
14 13.21
4 3.77
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
36  โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 25
2 8.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
37  โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 33
2 6.06
2 6.06
5 15.15
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
38  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 26
1 3.85
0 0.00
5 19.23
1 3.85
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
39  โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 52
5 9.62
4 7.69
4 7.69
0 0.00
1 1.92
38 73.08
14 26.92%
40  โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 41
1 2.44
1 2.44
9 21.95
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
41  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 138
6 4.35
3 2.17
20 14.49
8 5.80
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
42  โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 35
3 8.57
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
43  โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 78
8 10.26
4 5.13
7 8.97
1 1.28
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
44  โรงเรียนบ้านนาพูน 158
5 3.16
2 1.27
29 18.35
4 2.53
0 0.00
118 74.68
40 25.32%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 154
17 11.04
5 3.25
9 5.84
3 1.95
4 2.60
116 75.32
38 24.68%
46  โรงเรียนบ้านปางเคาะ 41
5 12.20
0 0.00
4 9.76
1 2.44
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
47  โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 60
7 11.67
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
48  โรงเรียนบ้านปางไฮ 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
4 15.38
20 76.92
6 23.08%
49  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 13
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
50  โรงเรียนบ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 32
4 12.50
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
51  โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 119
15 12.61
0 0.00
10 8.40
1 0.84
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
52  โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 69
9 13.04
0 0.00
4 5.80
1 1.45
1 1.45
54 78.26
15 21.74%
53  โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 135
5 3.70
8 5.93
16 11.85
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
54  โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 150
8 5.33
5 3.33
19 12.67
0 0.00
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
55  โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 155
6 3.87
5 3.23
22 14.19
0 0.00
0 0.00
122 78.71
33 21.29%
56  โรงเรียนรักเมืองไทย 2 24
2 8.33
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
57  โรงเรียนบ้านสองแคว 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
58  โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 40
4 10.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
59  โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
60  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
61  โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 37
2 5.41
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 32
2 6.25
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
63  โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 96
0 0.00
3 3.13
14 14.58
1 1.04
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
64  โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 43
3 6.98
1 2.33
2 4.65
0 0.00
2 4.65
35 81.40
8 18.60%
65  โรงเรียนบ้านแม่แฮด 27
1 3.70
2 7.41
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
66  โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 352
47 13.35
0 0.00
18 5.11
0 0.00
0 0.00
287 81.53
65 18.47%
67  โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 66
1 1.52
3 4.55
8 12.12
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
68  โรงเรียนบ้านบ่อ 50
4 8.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
69  โรงเรียนบ้านวังกวาง 45
0 0.00
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
70  โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 147
10 6.80
4 2.72
12 8.16
0 0.00
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
71  โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 57
1 1.75
1 1.75
8 14.04
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
72  โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 97
0 0.00
0 0.00
5 5.15
12 12.37
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
73  โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
74  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 150
8 5.33
6 4.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
75  โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
76  โรงเรียนบ้านค้างใจ 46
1 2.17
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
78  โรงเรียนบ้านปางมะโอ 21
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
79  โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 181
4 2.21
5 2.76
16 8.84
0 0.00
0 0.00
156 86.19
25 13.81%
80  โรงเรียนบ้านนาแก 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 13.33
13 86.67
2 13.33%
81  โรงเรียนบ้านสบป้าก 60
2 3.33
1 1.67
4 6.67
0 0.00
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
82  โรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
83  โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
84  โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
85  โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 49
0 0.00
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
86  โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
87  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 92
5 5.43
4 4.35
2 2.17
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 96
1 1.04
0 0.00
10 10.42
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
89  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 70
0 0.00
2 2.86
2 2.86
4 5.71
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
90  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 45
1 2.22
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
91  โรงเรียนบ้านแม่สิน 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
92  โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 105
4 3.81
0 0.00
7 6.67
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
93  โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 20
0 0.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
94  โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 93
2 2.15
3 3.23
3 3.23
1 1.08
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
95  โรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
96  โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
97  โรงเรียนปากจอกวิทยา 75
2 2.67
2 2.67
3 4.00
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
98  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 89
0 0.00
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
99  โรงเรียนบ้านแม่แปง 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
100  โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.33
22 91.67
2 8.33%
101  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
102  โรงเรียนบ้านวังลึก 70
1 1.43
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
103  โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 15
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
104  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 569
15 2.64
7 1.23
6 1.05
0 0.00
6 1.05
535 94.02
34 5.98%
105  โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 96
4 4.17
0 0.00
1 1.04
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
106  โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 80
1 1.25
1 1.25
1 1.25
1 1.25
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
107  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
1 1.64
58 95.08
3 4.92%
108  โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
109  โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.11
70 95.89
3 4.11%
110  โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 102
2 1.96
2 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
111  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.49
83 96.51
3 3.49%
112  โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.78
35 97.22
1 2.78%
113  โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านค้างคำปัน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
115  โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนวัดสร่างโศก 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านแม่จอก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,402 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  600 7.14
เตี้ย  232 2.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  845 10.06
ผอมและเตี้ย  143 1.70
อ้วนและเตี้ย  102 1.21
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,480 77.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,922 คน


22.88%


Powered By www.thaieducation.net