ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.88
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) 11
2 18.18
1 9.09
3 27.27
0 0.00
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
3  โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 36
4 11.11
0 0.00
7 19.44
4 11.11
4 11.11
17 47.22
19 52.78%
4  โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 32
4 12.50
4 12.50
3 9.38
4 12.50
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
5  โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 175
30 17.14
13 7.43
18 10.29
21 12.00
0 0.00
93 53.14
82 46.86%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 46
9 19.57
0 0.00
5 10.87
1 2.17
6 13.04
25 54.35
21 45.65%
7  โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 11
2 18.18
1 9.09
0 0.00
1 9.09
1 9.09
6 54.55
5 45.45%
8  โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 29
9 31.03
2 6.90
2 6.90
0 0.00
0 0.00
16 55.17
13 44.83%
9  โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) 9
2 22.22
1 11.11
1 11.11
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 158
32 20.25
10 6.33
23 14.56
3 1.90
1 0.63
89 56.33
69 43.67%
11  โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 62
9 14.52
3 4.84
14 22.58
1 1.61
0 0.00
35 56.45
27 43.55%
12  โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) 30
4 13.33
3 10.00
6 20.00
0 0.00
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
13  โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 28
5 17.86
0 0.00
6 21.43
1 3.57
0 0.00
16 57.14
12 42.86%
14  โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 19
3 15.79
1 5.26
3 15.79
1 5.26
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
15  โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1343
64 4.77
28 2.08
231 17.20
92 6.85
147 10.95
781 58.15
562 41.85%
16  โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 68
10 14.71
9 13.24
3 4.41
6 8.82
0 0.00
40 58.82
28 41.18%
17  โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 42
1 2.38
5 11.90
11 26.19
0 0.00
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
18  โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 171
13 7.60
22 12.87
25 14.62
9 5.26
0 0.00
102 59.65
69 40.35%
19  โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 51
7 13.73
3 5.88
9 17.65
1 1.96
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
20  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) 26
2 7.69
2 7.69
6 23.08
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
21  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 79
6 7.59
2 2.53
16 20.25
3 3.80
3 3.80
49 62.03
30 37.97%
22  โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 29
5 17.24
1 3.45
3 10.34
2 6.90
0 0.00
18 62.07
11 37.93%
23  โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1654
61 3.69
43 2.60
247 14.93
102 6.17
161 9.73
1040 62.88
614 37.12%
24  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 49
13 26.53
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
31 63.27
18 36.73%
25  โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 22
3 13.64
0 0.00
2 9.09
2 9.09
1 4.55
14 63.64
8 36.36%
26  โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 22
3 13.64
1 4.55
2 9.09
0 0.00
2 9.09
14 63.64
8 36.36%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 80
3 3.75
1 1.25
12 15.00
7 8.75
4 5.00
53 66.25
27 33.75%
28  โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 89
8 8.99
6 6.74
16 17.98
0 0.00
0 0.00
59 66.29
30 33.71%
29  โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
4 22.22
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
30  โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 54
3 5.56
4 7.41
8 14.81
3 5.56
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
31  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 69
11 15.94
0 0.00
7 10.14
0 0.00
5 7.25
46 66.67
23 33.33%
32  โรงเรียนบ้านในเวียง 51
7 13.73
3 5.88
7 13.73
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
33  โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 44
6 13.64
0 0.00
0 0.00
3 6.82
5 11.36
30 68.18
14 31.82%
34  โรงเรียนบ้านแม่แคม 22
0 0.00
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
35  โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 48
5 10.42
1 2.08
4 8.33
3 6.25
2 4.17
33 68.75
15 31.25%
36  โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 71
10 14.08
4 5.63
8 11.27
0 0.00
0 0.00
49 69.01
22 30.99%
37  โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 13
2 15.38
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
38  โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร 23
2 8.70
1 4.35
4 17.39
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
39  โรงเรียนบ้านร่องฟอง 70
3 4.29
5 7.14
5 7.14
3 4.29
5 7.14
49 70.00
21 30.00%
40  โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
41  โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 74
6 8.11
6 8.11
9 12.16
1 1.35
0 0.00
52 70.27
22 29.73%
42  โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 27
5 18.52
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
43  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 17
3 17.65
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 84
7 8.33
5 5.95
10 11.90
2 2.38
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
45  โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) 14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
2 14.29
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 11
2 18.18
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27%
47  โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 122
12 9.84
11 9.02
9 7.38
1 0.82
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
48  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 118
11 9.32
11 9.32
8 6.78
1 0.85
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 104
12 11.54
0 0.00
15 14.42
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
50  โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 78
5 6.41
0 0.00
14 17.95
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
51  โรงเรียนบ้านแม่แรม 268
8 2.99
38 14.18
19 7.09
0 0.00
0 0.00
203 75.75
65 24.25%
52  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 137
0 0.00
0 0.00
23 16.79
10 7.30
0 0.00
104 75.91
33 24.09%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 21
1 4.76
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
54  โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) 26
0 0.00
0 0.00
6 23.08
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
55  โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 62
2 3.23
4 6.45
5 8.06
3 4.84
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
56  โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 429
16 3.73
10 2.33
66 15.38
2 0.47
0 0.00
335 78.09
94 21.91%
57  โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 14
1 7.14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
58  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 61
1 1.64
1 1.64
11 18.03
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
59  โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
2 6.06
26 78.79
7 21.21%
60  โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 104
4 3.85
1 0.96
15 14.42
1 0.96
1 0.96
82 78.85
22 21.15%
61  โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 138
4 2.90
25 18.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 78.99
29 21.01%
62  โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 67
0 0.00
0 0.00
11 16.42
3 4.48
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
63  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
64  โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
0 0.00
2 5.88
27 79.41
7 20.59%
65  โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 137
2 1.46
7 5.11
16 11.68
2 1.46
1 0.73
109 79.56
28 20.44%
66  โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 91
4 4.40
2 2.20
11 12.09
1 1.10
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
68  โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 127
9 7.09
0 0.00
16 12.60
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
69  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 64
5 7.81
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
70  โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 43
2 4.65
1 2.33
5 11.63
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
71  โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 86
4 4.65
1 1.16
5 5.81
2 2.33
4 4.65
70 81.40
16 18.60%
72  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 699
3 0.43
2 0.29
49 7.01
14 2.00
62 8.87
569 81.40
130 18.60%
73  โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 27
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
74  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 27
2 7.41
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
75  โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 60
0 0.00
0 0.00
11 18.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
76  โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 68
4 5.88
1 1.47
6 8.82
1 1.47
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
77  โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 238
7 2.94
1 0.42
19 7.98
3 1.26
11 4.62
197 82.77
41 17.23%
78  โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 48
4 8.33
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
79  โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 55
5 9.09
1 1.82
1 1.82
0 0.00
2 3.64
46 83.64
9 16.36%
80  โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
2 6.45
1 3.23
26 83.87
5 16.13%
81  โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
82  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 191
10 5.24
9 4.71
11 5.76
0 0.00
0 0.00
161 84.29
30 15.71%
83  โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
84  โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 54
4 7.41
0 0.00
3 5.56
0 0.00
1 1.85
46 85.19
8 14.81%
85  โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 103
4 3.88
5 4.85
2 1.94
2 1.94
2 1.94
88 85.44
15 14.56%
86  โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
87  โรงเรียนวัดต้นไคร้ 139
2 1.44
8 5.76
8 5.76
0 0.00
1 0.72
120 86.33
19 13.67%
88  โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 37
0 0.00
4 10.81
1 2.70
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
89  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 37
3 8.11
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
90  โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
91  โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
92  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) 136
4 2.94
4 2.94
0 0.00
5 3.68
3 2.21
120 88.24
16 11.76%
93  โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 51
3 5.88
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 53
2 3.77
1 1.89
3 5.66
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
95  โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
96  โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 118
1 0.85
0 0.00
0 0.00
6 5.08
4 3.39
107 90.68
11 9.32%
97  โรงเรียนบ้านนาคูหา 22
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
98  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
99  โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 39
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
100  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
101  โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 57
0 0.00
2 3.51
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
102  โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
103  โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
104  โรงเรียนบ้านกาซ้อง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
105  โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
108  โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
109  โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
110  โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านแม่กระทิง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,188 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  569 5.59
เตี้ย  356 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,179 11.57
ผอมและเตี้ย  347 3.41
อ้วนและเตี้ย  444 4.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,293 71.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,895 คน


28.42%


Powered By www.thaieducation.net