ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 76 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 76 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 187
33 17.65
21 11.23
18 9.63
54 28.88
39 20.86
22 11.76
165 88.24%
2  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 90
9 10.00
6 6.67
15 16.67
16 17.78
22 24.44
22 24.44
68 75.56%
3  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 108
26 24.07
2 1.85
34 31.48
2 1.85
0 0.00
44 40.74
64 59.26%
4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 165
27 16.36
20 12.12
25 15.15
14 8.48
10 6.06
69 41.82
96 58.18%
5  โรงเรียนป่ากั้งวิทยา 131
11 8.40
6 4.58
22 16.79
37 28.24
0 0.00
55 41.98
76 58.02%
6  โรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ 34
10 29.41
1 2.94
3 8.82
2 5.88
2 5.88
16 47.06
18 52.94%
7  โรงเรียนบ้านนาต้นโพธิ์ 63
10 15.87
9 14.29
7 11.11
2 3.17
4 6.35
31 49.21
32 50.79%
8  โรงเรียนบ้านทรายขาว 64
15 23.44
0 0.00
17 26.56
0 0.00
0 0.00
32 50.00
32 50.00%
9  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน 18
4 22.22
3 16.67
1 5.56
1 5.56
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
10  โรงเรียนวัดจอมแจ้ง 149
20 13.42
13 8.72
14 9.40
7 4.70
20 13.42
75 50.34
74 49.66%
11  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 177
35 19.77
21 11.86
9 5.08
17 9.60
0 0.00
95 53.67
82 46.33%
12  โรงเรียนจริมอนุสรณ์ 2 72
14 19.44
9 12.50
6 8.33
2 2.78
0 0.00
41 56.94
31 43.06%
13  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 80
8 10.00
2 2.50
8 10.00
9 11.25
7 8.75
46 57.50
34 42.50%
14  โรงเรียนบ้านเด่นชาติ 22
5 22.73
0 0.00
2 9.09
2 9.09
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
15  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 150
19 12.67
9 6.00
28 18.67
4 2.67
1 0.67
89 59.33
61 40.67%
16  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 62
0 0.00
7 11.29
12 19.35
1 1.61
5 8.06
37 59.68
25 40.32%
17  โรงเรียนบ้านวังหัวดอย 105
18 17.14
5 4.76
18 17.14
0 0.00
0 0.00
64 60.95
41 39.05%
18  โรงเรียนวัดวังกอง 44
4 9.09
4 9.09
5 11.36
3 6.82
1 2.27
27 61.36
17 38.64%
19  โรงเรียนบ้านน้ำลัดสามัคคี 57
11 19.30
2 3.51
7 12.28
2 3.51
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
20  โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 188
16 8.51
21 11.17
33 17.55
0 0.00
0 0.00
118 62.77
70 37.23%
21  โรงเรียนชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 27
2 7.41
1 3.70
7 25.93
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
22  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 80
4 5.00
13 16.25
6 7.50
6 7.50
0 0.00
51 63.75
29 36.25%
23  โรงเรียนวัดนาขุม 69
12 17.39
5 7.25
8 11.59
0 0.00
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
24  โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง 39
7 17.95
2 5.13
4 10.26
1 2.56
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
25  โรงเรียนบ้านม่วงชุม 88
11 12.50
8 9.09
11 12.50
1 1.14
0 0.00
57 64.77
31 35.23%
26  โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม 342
52 15.20
4 1.17
24 7.02
31 9.06
5 1.46
226 66.08
116 33.92%
27  โรงเรียนไผ่งามวิทยา 27
1 3.70
4 14.81
2 7.41
2 7.41
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
28  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 2 104
11 10.58
10 9.62
12 11.54
1 0.96
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 105
3 2.86
6 5.71
7 6.67
6 5.71
11 10.48
72 68.57
33 31.43%
30  โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก 179
23 12.85
0 0.00
23 12.85
10 5.59
0 0.00
123 68.72
56 31.28%
31  โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 50
8 16.00
2 4.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
32  โรงเรียนจริมอนุสรณ์1 94
0 0.00
0 0.00
20 21.28
7 7.45
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
33  โรงเรียนบ้านนาหน่ำ 58
2 3.45
4 6.90
9 15.52
1 1.72
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
34  โรงเรียนบ้านปากปาด 150
7 4.67
8 5.33
23 15.33
0 0.00
3 2.00
109 72.67
41 27.33%
35  โรงเรียนบ้านงอมมด 48
2 4.17
7 14.58
4 8.33
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
36  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ศึกษา 52
3 5.77
2 3.85
6 11.54
0 0.00
2 3.85
39 75.00
13 25.00%
37  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 44
5 11.36
4 9.09
2 4.55
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
38  โรงเรียนวัดวังสัมพันธ์ 70
2 2.86
1 1.43
10 14.29
3 4.29
1 1.43
53 75.71
17 24.29%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ 103
14 13.59
2 1.94
8 7.77
1 0.97
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
40  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา 33
3 9.09
3 9.09
2 6.06
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
41  โรงเรียนบ้านย่านดู่ 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
2 9.52
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
42  โรงเรียนสิงห์คอมพิทยา 90
7 7.78
4 4.44
8 8.89
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
43  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 82
3 3.66
6 7.32
8 9.76
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
44  โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 313
29 9.27
12 3.83
20 6.39
2 0.64
0 0.00
250 79.87
63 20.13%
45  โรงเรียนบ้านม่วง 107
8 7.48
2 1.87
10 9.35
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
46  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 26
3 11.54
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
47  โรงเรียนบ้านปางเกลือ 101
4 3.96
4 3.96
3 2.97
5 4.95
3 2.97
82 81.19
19 18.81%
48  โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง 125
9 7.20
7 5.60
2 1.60
5 4.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
49  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
50  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 61
6 9.84
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
51  โรงเรียนบ้านห้วยสูน 74
4 5.41
3 4.05
4 5.41
1 1.35
1 1.35
61 82.43
13 17.57%
52  โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 49
3 6.12
5 10.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
53  โรงเรียนน้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) 63
4 6.35
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
54  โรงเรียนบ้านนาผักฮาด 63
7 11.11
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
55  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 80
3 3.75
6 7.50
3 3.75
0 0.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
56  โรงเรียนบ้านโป่งพาน 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
57  โรงเรียนบ้านห้วยแมง 68
5 7.35
2 2.94
2 2.94
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
58  โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 614
24 3.91
5 0.81
47 7.65
0 0.00
5 0.81
533 86.81
81 13.19%
59  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ 40
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
60  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
2 6.25
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
61  โรงเรียนวัดปากไพร 56
1 1.79
6 10.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
62  โรงเรียนบ้านน้ำแพ 45
0 0.00
2 4.44
1 2.22
2 4.44
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
63  โรงเรียนบ้านปางคอม 47
0 0.00
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
64  โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร 207
9 4.35
3 1.45
10 4.83
0 0.00
0 0.00
185 89.37
22 10.63%
65  โรงเรียนบ้านหนองแห้ว 48
4 8.33
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
66  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 41
0 0.00
2 4.88
2 4.88
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
67  โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 87
2 2.30
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
68  โรงเรียนน้ำพร้าสามัคคี 204
3 1.47
2 0.98
9 4.41
1 0.49
0 0.00
189 92.65
15 7.35%
69  โรงเรียนบ้านซําบ้อ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
39 92.86
3 7.14%
70  โรงเรียนบ้านไร่ตีนตก 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
71  โรงเรียนบ้านนาไพร 90
2 2.22
2 2.22
2 2.22
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
72  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 1 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
73  โรงเรียนบ้านนาแซง 172
0 0.00
0 0.00
1 0.58
3 1.74
3 1.74
165 95.93
7 4.07%
74  โรงเรียนบ้านน้ำลี 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
75  โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 4 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
-2 -2.74
1 1.37
72 98.63
1 1.37%
76  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,051 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  615 8.72
เตี้ย  324 4.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  648 9.19
ผอมและเตี้ย  271 3.84
อ้วนและเตี้ย  147 2.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,046 71.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,005 คน


28.44%


Powered By www.thaieducation.net