ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 85
63 74.12
3 3.53
12 14.12
7 8.24
0 0.00
0 0.00
85 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาดู่ 19
2 10.53
1 5.26
14 73.68
0 0.00
2 10.53
0 0.00
19 100.00%
3  โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 137
41 29.93
31 22.63
17 12.41
27 19.71
15 10.95
6 4.38
131 95.62%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 118
23 19.49
7 5.93
17 14.41
28 23.73
26 22.03
17 14.41
101 85.59%
5  โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 196
21 10.71
18 9.18
44 22.45
39 19.90
15 7.65
59 30.10
137 69.90%
6  โรงเรียนแม่มอกวิทยา 76
9 11.84
14 18.42
17 22.37
4 5.26
0 0.00
32 42.11
44 57.89%
7  โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 382
32 8.38
30 7.85
59 15.45
37 9.69
34 8.90
190 49.74
192 50.26%
8  โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 146
7 4.79
4 2.74
15 10.27
26 17.81
19 13.01
75 51.37
71 48.63%
9  โรงเรียนศาลาวิทยา 111
19 17.12
11 9.91
14 12.61
6 5.41
1 0.90
60 54.05
51 45.95%
10  โรงเรียนบ้านดอนธรรม 65
12 18.46
0 0.00
11 16.92
5 7.69
1 1.54
36 55.38
29 44.62%
11  โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 66
12 18.18
6 9.09
7 10.61
4 6.06
0 0.00
37 56.06
29 43.94%
12  โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 129
14 10.85
7 5.43
19 14.73
12 9.30
2 1.55
75 58.14
54 41.86%
13  โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 120
22 18.33
7 5.83
18 15.00
0 0.00
0 0.00
73 60.83
47 39.17%
14  โรงเรียนบ้านท่าเวียง 115
19 16.52
9 7.83
10 8.70
7 6.09
0 0.00
70 60.87
45 39.13%
15  โรงเรียนบ้านดอนไชย 130
9 6.92
5 3.85
32 24.62
4 3.08
0 0.00
80 61.54
50 38.46%
16  โรงเรียนป่าตันวิทยา 65
7 10.77
1 1.54
5 7.69
7 10.77
5 7.69
40 61.54
25 38.46%
17  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 34
5 14.71
1 2.94
7 20.59
0 0.00
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
18  โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 118
9 7.63
22 18.64
5 4.24
9 7.63
0 0.00
73 61.86
45 38.14%
19  โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ 84
7 8.33
1 1.19
24 28.57
0 0.00
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
20  โรงเรียนบ้านหนองเตา 50
8 16.00
0 0.00
4 8.00
4 8.00
3 6.00
31 62.00
19 38.00%
21  โรงเรียนต้นธงวิทยา 117
18 15.38
8 6.84
15 12.82
3 2.56
0 0.00
73 62.39
44 37.61%
22  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 128
22 17.19
10 7.81
8 6.25
1 0.78
7 5.47
80 62.50
48 37.50%
23  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 67
6 8.96
11 16.42
8 11.94
0 0.00
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
24  โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 63
0 0.00
0 0.00
13 20.63
10 15.87
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
25  โรงเรียนบ้านแม่ทะ 77
13 16.88
3 3.90
12 15.58
0 0.00
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
26  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 147
32 21.77
6 4.08
10 6.80
0 0.00
5 3.40
94 63.95
53 36.05%
27  โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 517
18 3.48
30 5.80
30 5.80
48 9.28
60 11.61
331 64.02
186 35.98%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 84
7 8.33
11 13.10
4 4.76
4 4.76
4 4.76
54 64.29
30 35.71%
29  โรงเรียนวัดสาแล 57
6 10.53
5 8.77
9 15.79
0 0.00
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
30  โรงเรียนแสลมวิทยา 140
12 8.57
5 3.57
15 10.71
7 5.00
9 6.43
92 65.71
48 34.29%
31  โรงเรียนวังพร้าววิทยา 109
0 0.00
6 5.50
12 11.01
6 5.50
12 11.01
73 66.97
36 33.03%
32  โรงเรียนบ้านเหล่า 61
8 13.11
6 9.84
6 9.84
0 0.00
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
33  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 75
10 13.33
0 0.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
34  โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 82
8 9.76
8 9.76
10 12.20
0 0.00
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
35  โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 60
7 11.67
1 1.67
10 16.67
1 1.67
0 0.00
41 68.33
19 31.67%
36  โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 42
10 23.81
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
37  โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 84
5 5.95
3 3.57
18 21.43
0 0.00
0 0.00
58 69.05
26 30.95%
38  โรงเรียนวังหินวิทยา 88
8 9.09
1 1.14
5 5.68
4 4.55
9 10.23
61 69.32
27 30.68%
39  โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 62
4 6.45
4 6.45
9 14.52
2 3.23
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
40  โรงเรียนบ้านนาบง 49
1 2.04
4 8.16
8 16.33
2 4.08
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
41  โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 64
6 9.38
0 0.00
11 17.19
0 0.00
2 3.13
45 70.31
19 29.69%
42  โรงเรียนสันโป่งวิทยา 69
6 8.70
0 0.00
4 5.80
6 8.70
4 5.80
49 71.01
20 28.99%
43  โรงเรียนบ้านนาต๋ม 46
5 10.87
2 4.35
6 13.04
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
44  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 43
5 11.63
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
45  โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 70
6 8.57
8 11.43
0 0.00
0 0.00
5 7.14
51 72.86
19 27.14%
46  โรงเรียนบ้านเด่น 96
10 10.42
3 3.13
12 12.50
1 1.04
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
47  โรงเรียนบ้านนาดง 37
3 8.11
0 0.00
3 8.11
4 10.81
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 152
19 12.50
6 3.95
15 9.87
1 0.66
0 0.00
111 73.03
41 26.97%
49  โรงเรียนบ้านสามขา 82
6 7.32
5 6.10
3 3.66
8 9.76
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
50  โรงเรียนเถิน-ท่าผา 87
2 2.30
1 1.15
20 22.99
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
51  โรงเรียนบ้านนาคต 80
10 12.50
3 3.75
6 7.50
2 2.50
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
52  โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 111
15 13.51
1 0.90
13 11.71
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
53  โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 563
56 9.95
8 1.42
81 14.39
0 0.00
0 0.00
418 74.25
145 25.75%
54  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 74
3 4.05
3 4.05
5 6.76
3 4.05
5 6.76
55 74.32
19 25.68%
55  โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 189
10 5.29
8 4.23
27 14.29
2 1.06
1 0.53
141 74.60
48 25.40%
56  โรงเรียนบ้านเวียง 193
6 3.11
3 1.55
40 20.73
0 0.00
0 0.00
144 74.61
49 25.39%
57  โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 76
6 7.89
0 0.00
13 17.11
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
58  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 36
2 5.56
0 0.00
4 11.11
3 8.33
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
59  โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 44
4 9.09
0 0.00
5 11.36
0 0.00
2 4.55
33 75.00
11 25.00%
60  โรงเรียนบ้านหลวง 36
5 13.89
3 8.33
1 2.78
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
61  โรงเรียนบ้านผาแมว 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
1 2.04
4 8.16
37 75.51
12 24.49%
62  โรงเรียนบ้านท่าผา 153
14 9.15
2 1.31
20 13.07
1 0.65
0 0.00
116 75.82
37 24.18%
63  โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 227
21 9.25
3 1.32
27 11.89
3 1.32
0 0.00
173 76.21
54 23.79%
64  โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 59
4 6.78
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
65  โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 467
24 5.14
8 1.71
78 16.70
0 0.00
0 0.00
357 76.45
110 23.55%
66  โรงเรียนบ้านท่า 68
4 5.88
1 1.47
11 16.18
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
67  โรงเรียนบ้านนากวาง 69
5 7.25
2 2.90
9 13.04
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
68  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 100
6 6.00
4 4.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
69  โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 119
10 8.40
7 5.88
10 8.40
0 0.00
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
70  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 62
7 11.29
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
71  โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 232
21 9.05
9 3.88
21 9.05
0 0.00
0 0.00
181 78.02
51 21.98%
72  โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 56
3 5.36
1 1.79
1 1.79
0 0.00
7 12.50
44 78.57
12 21.43%
73  โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 113
2 1.77
2 1.77
20 17.70
0 0.00
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
74  โรงเรียนบ้านจอมปิง 57
7 12.28
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
75  โรงเรียนนายางวิทยา 63
2 3.17
1 1.59
10 15.87
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
76  โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 44
1 2.27
2 4.55
6 13.64
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
77  โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 74
7 9.46
3 4.05
5 6.76
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
78  โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 91
4 4.40
7 7.69
3 3.30
4 4.40
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
79  โรงเรียนแม่วะวิทยา 51
3 5.88
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
80  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 124
7 5.65
5 4.03
8 6.45
4 3.23
0 0.00
100 80.65
24 19.35%
81  โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 62
5 8.06
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
82  โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 142
5 3.52
4 2.82
18 12.68
0 0.00
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 59
0 0.00
1 1.69
7 11.86
3 5.08
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 65
4 6.15
0 0.00
7 10.77
1 1.54
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
85  โรงเรียนบ้านสมัย 94
10 10.64
0 0.00
6 6.38
1 1.06
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
86  โรงเรียนบ้านน้ำหลง 64
1 1.56
3 4.69
3 4.69
2 3.13
2 3.13
53 82.81
11 17.19%
87  โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 90
7 7.78
4 4.44
4 4.44
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
88  โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 37
0 0.00
0 0.00
6 16.22
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
89  โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 84
4 4.76
1 1.19
7 8.33
1 1.19
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
90  โรงเรียนผาปังวิทยา 66
6 9.09
2 3.03
0 0.00
2 3.03
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
91  โรงเรียนบ้านหลุก 73
2 2.74
0 0.00
3 4.11
5 6.85
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 66
2 3.03
3 4.55
4 6.06
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
93  โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
94  โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 71
2 2.82
3 4.23
2 2.82
2 2.82
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
95  โรงเรียนบ้านบอม 128
2 1.56
2 1.56
11 8.59
1 0.78
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
96  โรงเรียนบ้านแก่น 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
97  โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 115
3 2.61
1 0.87
10 8.70
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
98  โรงเรียนบ้านปางอ้า 122
2 1.64
2 1.64
7 5.74
2 1.64
1 0.82
108 88.52
14 11.48%
99  โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 74
1 1.35
0 0.00
3 4.05
4 5.41
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
100  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 116
4 3.45
0 0.00
8 6.90
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
101  โรงเรียนบ้านแม่ทาน 61
2 3.28
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
102  โรงเรียนวัดนาแก้ว 62
1 1.61
2 3.23
1 1.61
1 1.61
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
103  โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
104  โรงเรียนบ้านแม่เติน 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
2 3.39
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
105  โรงเรียนบ้านป่าตาล 121
2 1.65
0 0.00
3 2.48
0 0.00
0 0.00
116 95.87
5 4.13%
106  โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
32 96.97
1 3.03%

 

จำนวนนักเรียน  10,795 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  946 8.76
เตี้ย  443 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,248 11.56
ผอมและเตี้ย  387 3.58
อ้วนและเตี้ย  262 2.43
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,509 69.56
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,286 คน


30.44%


Powered By www.thaieducation.net