ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 249 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 44
11 25.00
8 18.18
9 20.45
13 29.55
3 6.82
0 0.00
44 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 53
17 32.08
17 32.08
9 16.98
8 15.09
2 3.77
0 0.00
53 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 12
2 16.67
2 16.67
2 16.67
4 33.33
2 16.67
0 0.00
12 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 53
18 33.96
1 1.89
33 62.26
1 1.89
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
5  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 283
43 15.19
51 18.02
15 5.30
94 33.22
66 23.32
14 4.95
269 95.05%
6  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 79
8 10.13
20 25.32
22 27.85
10 12.66
9 11.39
10 12.66
69 87.34%
7  โรงเรียนบ้านนาคำ 43
7 16.28
5 11.63
4 9.30
5 11.63
16 37.21
6 13.95
37 86.05%
8  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 142
12 8.45
19 13.38
10 7.04
38 26.76
32 22.54
31 21.83
111 78.17%
9  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 71
14 19.72
11 15.49
10 14.08
11 15.49
4 5.63
21 29.58
50 70.42%
10  โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 142
31 21.83
25 17.61
16 11.27
23 16.20
3 2.11
44 30.99
98 69.01%
11  โรงเรียนบ้านวังสิม 51
16 31.37
6 11.76
3 5.88
9 17.65
1 1.96
16 31.37
35 68.63%
12  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 153
46 30.07
26 16.99
7 4.58
19 12.42
7 4.58
48 31.37
105 68.63%
13  โรงเรียนบ้านกุรุคุ 221
40 18.10
63 28.51
11 4.98
19 8.60
7 3.17
81 36.65
140 63.35%
14  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 62
15 24.19
17 27.42
2 3.23
5 8.06
0 0.00
23 37.10
39 62.90%
15  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 57
9 15.79
19 33.33
1 1.75
5 8.77
1 1.75
22 38.60
35 61.40%
16  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 38
6 15.79
5 13.16
7 18.42
3 7.89
2 5.26
15 39.47
23 60.53%
17  โรงเรียนบ้านศรีธน 187
14 7.49
34 18.18
29 15.51
28 14.97
6 3.21
76 40.64
111 59.36%
18  โรงเรียนบ้านกกไฮ 49
12 24.49
6 12.24
5 10.20
6 12.24
0 0.00
20 40.82
29 59.18%
19  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 90
13 14.44
40 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 41.11
53 58.89%
20  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 698
84 12.03
77 11.03
135 19.34
43 6.16
71 10.17
288 41.26
410 58.74%
21  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1490
78 5.23
152 10.20
80 5.37
188 12.62
371 24.90
621 41.68
869 58.32%
22  โรงเรียนบ้านวังกระแส 211
52 24.64
38 18.01
14 6.64
17 8.06
1 0.47
89 42.18
122 57.82%
23  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 129
29 22.48
18 13.95
11 8.53
6 4.65
9 6.98
56 43.41
73 56.59%
24  โรงเรียนบ้านโนนหอม 51
13 25.49
9 17.65
2 3.92
4 7.84
0 0.00
23 45.10
28 54.90%
25  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 121
41 33.88
14 11.57
7 5.79
4 3.31
0 0.00
55 45.45
66 54.55%
26  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 147
27 18.37
15 10.20
15 10.20
10 6.80
11 7.48
69 46.94
78 53.06%
27  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 118
17 14.41
13 11.02
9 7.63
7 5.93
16 13.56
56 47.46
62 52.54%
28  โรงเรียนบ้านนาบัว 96
27 28.13
0 0.00
8 8.33
15 15.63
0 0.00
46 47.92
50 52.08%
29  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 100
20 20.00
20 20.00
9 9.00
3 3.00
0 0.00
48 48.00
52 52.00%
30  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 52
9 17.31
9 17.31
6 11.54
3 5.77
0 0.00
25 48.08
27 51.92%
31  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 62
4 6.45
5 8.06
11 17.74
5 8.06
7 11.29
30 48.39
32 51.61%
32  โรงเรียนบ้านคำเตย 175
28 16.00
25 14.29
20 11.43
15 8.57
0 0.00
87 49.71
88 50.29%
33  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 148
22 14.86
21 14.19
15 10.14
10 6.76
5 3.38
75 50.68
73 49.32%
34  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 89
13 14.61
11 12.36
8 8.99
8 8.99
3 3.37
46 51.69
43 48.31%
35  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 126
31 24.60
11 8.73
12 9.52
6 4.76
0 0.00
66 52.38
60 47.62%
36  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 335
22 6.57
18 5.37
45 13.43
34 10.15
40 11.94
176 52.54
159 47.46%
37  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 233
33 14.16
7 3.00
14 6.01
40 17.17
15 6.44
124 53.22
109 46.78%
38  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 205
22 10.73
10 4.88
15 7.32
32 15.61
15 7.32
111 54.15
94 45.85%
39  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 79
13 16.46
14 17.72
6 7.59
3 3.80
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
40  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
19 13.48
17 12.06
9 6.38
9 6.38
9 6.38
78 55.32
63 44.68%
41  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 61
8 13.11
1 1.64
4 6.56
9 14.75
5 8.20
34 55.74
27 44.26%
42  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 344
55 15.99
32 9.30
43 12.50
21 6.10
1 0.29
192 55.81
152 44.19%
43  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 39
15 38.46
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
44  โรงเรียนบ้านนาป่ง 39
6 15.38
2 5.13
2 5.13
7 17.95
0 0.00
22 56.41
17 43.59%
45  โรงเรียนบ้านดงอินำ 117
22 18.80
16 13.68
6 5.13
4 3.42
2 1.71
67 57.26
50 42.74%
46  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 170
10 5.88
12 7.06
8 4.71
22 12.94
20 11.76
98 57.65
72 42.35%
47  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 100
16 16.00
8 8.00
13 13.00
5 5.00
0 0.00
58 58.00
42 42.00%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 108
9 8.33
7 6.48
8 7.41
18 16.67
2 1.85
64 59.26
44 40.74%
49  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 118
11 9.32
37 31.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 59.32
48 40.68%
50  โรงเรียนบ้านชะโนต 133
19 14.29
14 10.53
12 9.02
9 6.77
0 0.00
79 59.40
54 40.60%
51  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 37
10 27.03
1 2.70
3 8.11
1 2.70
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
52  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 158
19 12.03
11 6.96
20 12.66
9 5.70
5 3.16
94 59.49
64 40.51%
53  โรงเรียนบ้านคำพอก 141
19 13.48
6 4.26
5 3.55
20 14.18
7 4.96
84 59.57
57 40.43%
54  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 35
6 17.14
1 2.86
2 5.71
5 14.29
0 0.00
21 60.00
14 40.00%
55  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 987
134 13.58
107 10.84
153 15.50
0 0.00
0 0.00
593 60.08
394 39.92%
56  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 58
12 20.69
3 5.17
6 10.34
0 0.00
2 3.45
35 60.34
23 39.66%
57  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
7 12.50
8 14.29
3 5.36
0 0.00
4 7.14
34 60.71
22 39.29%
58  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
19 27.54
3 4.35
5 7.25
0 0.00
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
59  โรงเรียนบ้านคับพวง 64
8 12.50
4 6.25
2 3.13
11 17.19
0 0.00
39 60.94
25 39.06%
60  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 511
57 11.15
43 8.41
80 15.66
19 3.72
0 0.00
312 61.06
199 38.94%
61  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 234
28 11.97
28 11.97
21 8.97
14 5.98
0 0.00
143 61.11
91 38.89%
62  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 449
78 17.37
33 7.35
56 12.47
5 1.11
0 0.00
277 61.69
172 38.31%
63  โรงเรียนบ้านโคกสูง 128
18 14.06
9 7.03
0 0.00
13 10.16
8 6.25
80 62.50
48 37.50%
64  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 114
17 14.91
13 11.40
5 4.39
7 6.14
0 0.00
72 63.16
42 36.84%
65  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 113
7 6.19
4 3.54
19 16.81
11 9.73
0 0.00
72 63.72
41 36.28%
66  โรงเรียนบ้านนางาม 92
9 9.78
9 9.78
8 8.70
7 7.61
0 0.00
59 64.13
33 35.87%
67  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 42
3 7.14
2 4.76
3 7.14
3 7.14
4 9.52
27 64.29
15 35.71%
68  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 136
28 20.59
8 5.88
9 6.62
2 1.47
1 0.74
88 64.71
48 35.29%
69  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 51
5 9.80
5 9.80
3 5.88
4 7.84
1 1.96
33 64.71
18 35.29%
70  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 74
5 6.76
5 6.76
16 21.62
0 0.00
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
71  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
5 8.33
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
39 65.00
21 35.00%
72  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 199
39 19.60
14 7.04
16 8.04
0 0.00
0 0.00
130 65.33
69 34.67%
73  โรงเรียนบ้านหนองยาว 26
4 15.38
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
74  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 29
2 6.90
0 0.00
7 24.14
0 0.00
1 3.45
19 65.52
10 34.48%
75  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 166
22 13.25
14 8.43
2 1.20
18 10.84
1 0.60
109 65.66
57 34.34%
76  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 76
10 13.16
0 0.00
14 18.42
1 1.32
1 1.32
50 65.79
26 34.21%
77  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 50
2 4.00
4 8.00
9 18.00
2 4.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 71
6 8.45
8 11.27
7 9.86
3 4.23
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
79  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 110
10 9.09
14 12.73
11 10.00
1 0.91
1 0.91
73 66.36
37 33.64%
80  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 48
10 20.83
5 10.42
1 2.08
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
81  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 103
5 4.85
8 7.77
8 7.77
5 4.85
8 7.77
69 66.99
34 33.01%
82  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 138
17 12.32
7 5.07
14 10.14
7 5.07
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
83  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 72
8 11.11
2 2.78
6 8.33
3 4.17
4 5.56
49 68.06
23 31.94%
84  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 143
13 9.09
17 11.89
11 7.69
0 0.00
4 2.80
98 68.53
45 31.47%
85  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 35
1 2.86
3 8.57
3 8.57
2 5.71
2 5.71
24 68.57
11 31.43%
86  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 179
14 7.82
16 8.94
10 5.59
12 6.70
4 2.23
123 68.72
56 31.28%
87  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 212
13 6.13
14 6.60
7 3.30
8 3.77
24 11.32
146 68.87
66 31.13%
88  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 29
3 10.34
2 6.90
1 3.45
2 6.90
1 3.45
20 68.97
9 31.03%
89  โรงเรียนบ้านผึ้ง 247
33 13.36
29 11.74
8 3.24
6 2.43
0 0.00
171 69.23
76 30.77%
90  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 368
35 9.51
57 15.49
19 5.16
2 0.54
0 0.00
255 69.29
113 30.71%
91  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 124
16 12.90
1 0.81
4 3.23
17 13.71
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
92  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 33
4 12.12
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
93  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 30
6 20.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
94  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 40
8 20.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
1 2.50
28 70.00
12 30.00%
95  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
11 13.41
4 4.88
6 7.32
2 2.44
1 1.22
58 70.73
24 29.27%
96  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 96
10 10.42
8 8.33
9 9.38
1 1.04
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
97  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 100
11 11.00
5 5.00
7 7.00
6 6.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
98  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 249
11 4.42
11 4.42
22 8.84
11 4.42
17 6.83
177 71.08
72 28.92%
99  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 35
2 5.71
0 0.00
6 17.14
2 5.71
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
100  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 53
10 18.87
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
101  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 46
4 8.70
3 6.52
6 13.04
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
102  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 881
118 13.39
33 3.75
86 9.76
5 0.57
3 0.34
636 72.19
245 27.81%
103  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 65
10 15.38
1 1.54
4 6.15
3 4.62
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
104  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 47
1 2.13
2 4.26
8 17.02
1 2.13
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
105  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 127
11 8.66
9 7.09
10 7.87
5 3.94
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
106  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
2 5.00
2 5.00
29 72.50
11 27.50%
107  โรงเรียนบ้านโพนแพง 92
9 9.78
1 1.09
15 16.30
0 0.00
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
108  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 56
7 12.50
3 5.36
2 3.57
1 1.79
2 3.57
41 73.21
15 26.79%
109  โรงเรียนบ้านหนองแสง 166
21 12.65
10 6.02
7 4.22
6 3.61
0 0.00
122 73.49
44 26.51%
110  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 341
60 17.60
11 3.23
17 4.99
2 0.59
0 0.00
251 73.61
90 26.39%
111  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 118
11 9.32
12 10.17
8 6.78
0 0.00
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
112  โรงเรียนบ้านดอนแดง 42
2 4.76
2 4.76
5 11.90
2 4.76
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 27
6 22.22
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
114  โรงเรียนบ้านนาเชือก 105
7 6.67
10 9.52
4 3.81
4 3.81
2 1.90
78 74.29
27 25.71%
115  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 138
16 11.59
8 5.80
8 5.80
3 2.17
0 0.00
103 74.64
35 25.36%
116  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 148
10 6.76
15 10.14
5 3.38
7 4.73
0 0.00
111 75.00
37 25.00%
117  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2238
132 5.90
136 6.08
219 9.79
48 2.14
17 0.76
1686 75.34
552 24.66%
118  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 134
12 8.96
12 8.96
7 5.22
1 0.75
1 0.75
101 75.37
33 24.63%
119  โรงเรียนบ้านนาทราย 45
4 8.89
4 8.89
3 6.67
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
120  โรงเรียนบ้านนายอ 135
13 9.63
4 2.96
16 11.85
0 0.00
0 0.00
102 75.56
33 24.44%
121  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 161
18 11.18
7 4.35
10 6.21
4 2.48
0 0.00
122 75.78
39 24.22%
122  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 133
12 9.02
7 5.26
12 9.02
1 0.75
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
123  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 25
4 16.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
19 76.00
6 24.00%
124  โรงเรียนบ้านนาเลียง 106
14 13.21
4 3.77
6 5.66
1 0.94
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
125  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
7 8.24
0 0.00
8 9.41
4 4.71
1 1.18
65 76.47
20 23.53%
126  โรงเรียนบ้านหนองบัว 64
13 20.31
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
127  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 163
17 10.43
4 2.45
15 9.20
2 1.23
0 0.00
125 76.69
38 23.31%
128  โรงเรียนธารน้ำใจ 202
26 12.87
0 0.00
19 9.41
1 0.50
0 0.00
156 77.23
46 22.77%
129  โรงเรียนบ้านทันสมัย 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
1 3.23
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
130  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 76
5 6.58
4 5.26
7 9.21
1 1.32
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
131  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 76
7 9.21
4 5.26
5 6.58
1 1.32
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
132  โรงเรียนบ้านดงโชค 36
0 0.00
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
133  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 108
1 0.93
4 3.70
17 15.74
2 1.85
0 0.00
84 77.78
24 22.22%
134  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 68
7 10.29
0 0.00
7 10.29
1 1.47
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
135  โรงเรียนบ้านดงบาก 127
7 5.51
3 2.36
14 11.02
4 3.15
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
136  โรงเรียนบ้านหนองคอง 50
5 10.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
137  โรงเรียนบ้านนาม่วง 41
3 7.32
1 2.44
4 9.76
0 0.00
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
138  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 152
15 9.87
0 0.00
18 11.84
0 0.00
0 0.00
119 78.29
33 21.71%
139  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 74
0 0.00
7 9.46
9 12.16
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
140  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 209
13 6.22
16 7.66
14 6.70
2 0.96
0 0.00
164 78.47
45 21.53%
141  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 42
3 7.14
3 7.14
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
142  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 56
6 10.71
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
143  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 187
27 14.44
4 2.14
4 2.14
4 2.14
1 0.53
147 78.61
40 21.39%
144  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 99
7 7.07
5 5.05
6 6.06
2 2.02
1 1.01
78 78.79
21 21.21%
145  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 33
3 9.09
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
146  โรงเรียนบ้านจำปา 52
3 5.77
1 1.92
3 5.77
2 3.85
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
147  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 90
8 8.89
6 6.67
5 5.56
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
148  โรงเรียนบ้านม่วง 67
7 10.45
2 2.99
5 7.46
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
149  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
5 4.50
4 3.60
4 3.60
5 4.50
5 4.50
88 79.28
23 20.72%
150  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 29
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
23 79.31
6 20.69%
151  โรงเรียนบ้านวังม่วง 58
4 6.90
3 5.17
2 3.45
2 3.45
1 1.72
46 79.31
12 20.69%
152  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 92
2 2.17
1 1.09
4 4.35
10 10.87
2 2.17
73 79.35
19 20.65%
153  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
16 9.70
9 5.45
8 4.85
1 0.61
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
154  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 196
13 6.63
2 1.02
11 5.61
13 6.63
1 0.51
156 79.59
40 20.41%
155  โรงเรียนบ้านกล้วย 64
5 7.81
4 6.25
0 0.00
3 4.69
1 1.56
51 79.69
13 20.31%
156  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 303
25 8.25
14 4.62
9 2.97
8 2.64
5 1.65
242 79.87
61 20.13%
157  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 85
2 2.35
6 7.06
8 9.41
0 0.00
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
158  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 156
0 0.00
15 9.62
16 10.26
0 0.00
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
159  โรงเรียนบ้านนาหลวง 71
9 12.68
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
160  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 138
10 7.25
7 5.07
9 6.52
1 0.72
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
161  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 514
34 6.61
27 5.25
38 7.39
1 0.19
0 0.00
414 80.54
100 19.46%
162  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
163  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 202
14 6.93
12 5.94
12 5.94
0 0.00
1 0.50
163 80.69
39 19.31%
164  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 68
4 5.88
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
165  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 63
6 9.52
3 4.76
1 1.59
2 3.17
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
166  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 42
6 14.29
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
167  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 79
5 6.33
2 2.53
8 10.13
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
168  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 43
3 6.98
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
169  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 54
3 5.56
0 0.00
6 11.11
0 0.00
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
170  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 76
4 5.26
3 3.95
4 5.26
3 3.95
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
171  โรงเรียนบ้านปากบัง 38
7 18.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
172  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 115
5 4.35
6 5.22
6 5.22
4 3.48
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
173  โรงเรียนบ้านหนองบึง 62
6 9.68
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
174  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 86
7 8.14
4 4.65
3 3.49
1 1.16
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
175  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 109
7 6.42
4 3.67
5 4.59
3 2.75
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
176  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 92
1 1.09
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
177  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 128
7 5.47
3 2.34
12 9.38
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
178  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 89
7 7.87
7 7.87
1 1.12
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
179  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 90
3 3.33
2 2.22
5 5.56
5 5.56
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
180  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 96
6 6.25
0 0.00
5 5.21
5 5.21
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
181  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 36
0 0.00
2 5.56
3 8.33
0 0.00
1 2.78
30 83.33
6 16.67%
182  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 55
2 3.64
2 3.64
4 7.27
0 0.00
1 1.82
46 83.64
9 16.36%
183  โรงเรียนเมืองนครพนม 43
4 9.30
3 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
184  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 149
9 6.04
0 0.00
7 4.70
0 0.00
8 5.37
125 83.89
24 16.11%
185  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 140
0 0.00
14 10.00
8 5.71
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
186  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 118
3 2.54
4 3.39
8 6.78
3 2.54
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
187  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 53
1 1.89
6 11.32
1 1.89
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
188  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
189  โรงเรียนบ้านวังตามัว 195
7 3.59
7 3.59
6 3.08
5 2.56
4 2.05
166 85.13
29 14.87%
190  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 290
10 3.45
11 3.79
15 5.17
7 2.41
0 0.00
247 85.17
43 14.83%
191  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 150
5 3.33
5 3.33
4 2.67
3 2.00
5 3.33
128 85.33
22 14.67%
192  โรงเรียนบ้านดอนขาว 103
6 5.83
5 4.85
2 1.94
2 1.94
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
193  โรงเรียนบ้านนาหนาด 97
7 7.22
7 7.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
194  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 119
4 3.36
9 7.56
4 3.36
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
195  โรงเรียนบ้านเหิบ 49
2 4.08
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
196  โรงเรียนมรุกขนคร 116
5 4.31
6 5.17
1 0.86
2 1.72
2 1.72
100 86.21
16 13.79%
197  โรงเรียนบ้านกุงโกน 110
4 3.64
1 0.91
5 4.55
4 3.64
1 0.91
95 86.36
15 13.64%
198  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 66
2 3.03
3 4.55
4 6.06
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
199  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 76
1 1.32
4 5.26
5 6.58
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
200  โรงเรียนบ้านจอมมณี 31
2 6.45
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
201  โรงเรียนบ้านสําราญ 110
4 3.64
2 1.82
5 4.55
3 2.73
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
202  โรงเรียนบ้านนาโสก 71
1 1.41
3 4.23
5 7.04
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
203  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 167
5 2.99
5 2.99
3 1.80
4 2.40
4 2.40
146 87.43
21 12.57%
204  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 80
2 2.50
3 3.75
1 1.25
4 5.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
205  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 250
14 5.60
7 2.80
10 4.00
0 0.00
0 0.00
219 87.60
31 12.40%
206  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 67
3 4.48
1 1.49
2 2.99
2 2.99
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
207  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 51
4 7.84
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
208  โรงเรียนบ้านนาดี 60
3 5.00
0 0.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
209  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 69
0 0.00
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
210  โรงเรียนบ้านนาคู่ 134
7 5.22
0 0.00
0 0.00
8 5.97
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
211  โรงเรียนบ้านกอก 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
2 3.70
2 3.70
48 88.89
6 11.11%
212  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 54
6 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
213  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 47
2 4.26
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
214  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
215  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 126
6 4.76
3 2.38
2 1.59
2 1.59
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
216  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 78
4 5.13
1 1.28
3 3.85
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
217  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 79
1 1.27
0 0.00
4 5.06
3 3.80
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
218  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 70
3 4.29
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
219  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
0 0.00
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
220  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
221  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
222  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
223  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
224  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 60
0 0.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
225  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 122
2 1.64
1 0.82
7 5.74
0 0.00
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
226  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 87
2 2.30
3 3.45
2 2.30
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
227  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.99
7 6.93
93 92.08
8 7.92%
228  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 89
0 0.00
0 0.00
4 4.49
3 3.37
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
229  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
230  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 79
3 3.80
0 0.00
2 2.53
0 0.00
1 1.27
73 92.41
6 7.59%
231  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
232  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
233  โรงเรียนบ้านแขนนาง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
1 2.04
46 93.88
3 6.12%
234  โรงเรียนบ้านโสกแมว 147
4 2.72
0 0.00
5 3.40
0 0.00
0 0.00
138 93.88
9 6.12%
235  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
236  โรงเรียนบ้านโพนทัน 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
237  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 69
3 4.35
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
238  โรงเรียนบ้านหนองแคน 92
1 1.09
1 1.09
2 2.17
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
239  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 70
0 0.00
0 0.00
1 1.43
1 1.43
1 1.43
67 95.71
3 4.29%
240  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 47
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
241  โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
1 1.41
68 95.77
3 4.23%
242  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
243  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
244  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 75
1 1.33
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
245  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
246  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
0 0.00
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
125 98.43
2 1.57%
247  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,519 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,031 9.62
เตี้ย  2,205 7.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,462 7.81
ผอมและเตี้ย  1,363 4.32
อ้วนและเตี้ย  960 3.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,498 68.21
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,021 คน


31.79%


Powered By www.thaieducation.net