ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 62
8 12.90
9 14.52
3 4.84
17 27.42
12 19.35
13 20.97
49 79.03%
2  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 65
24 36.92
9 13.85
6 9.23
9 13.85
3 4.62
14 21.54
51 78.46%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 187
38 20.32
17 9.09
19 10.16
44 23.53
21 11.23
48 25.67
139 74.33%
4  โรงเรียนบ้านนากะทาด 131
44 33.59
22 16.79
9 6.87
18 13.74
0 0.00
38 29.01
93 70.99%
5  โรงเรียนบ้านนาบัว 112
26 23.21
23 20.54
6 5.36
17 15.18
0 0.00
40 35.71
72 64.29%
6  โรงเรียนบ้านแก้ง 92
27 29.35
8 8.70
12 13.04
8 8.70
0 0.00
37 40.22
55 59.78%
7  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 190
13 6.84
19 10.00
15 7.89
32 16.84
34 17.89
77 40.53
113 59.47%
8  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 55
14 25.45
11 20.00
4 7.27
3 5.45
0 0.00
23 41.82
32 58.18%
9  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 162
21 12.96
39 24.07
22 13.58
6 3.70
5 3.09
69 42.59
93 57.41%
10  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 98
26 26.53
13 13.27
15 15.31
0 0.00
0 0.00
44 44.90
54 55.10%
11  โรงเรียนบ้านขาม 228
7 3.07
22 9.65
29 12.72
29 12.72
37 16.23
104 45.61
124 54.39%
12  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 125
17 13.60
16 12.80
21 16.80
9 7.20
2 1.60
60 48.00
65 52.00%
13  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1470
195 13.27
90 6.12
177 12.04
90 6.12
177 12.04
741 50.41
729 49.59%
14  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 193
31 16.06
14 7.25
20 10.36
11 5.70
17 8.81
100 51.81
93 48.19%
15  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 96
13 13.54
12 12.50
17 17.71
4 4.17
0 0.00
50 52.08
46 47.92%
16  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 74
16 21.62
7 9.46
12 16.22
0 0.00
0 0.00
39 52.70
35 47.30%
17  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 185
7 3.78
15 8.11
38 20.54
10 5.41
17 9.19
98 52.97
87 47.03%
18  โรงเรียนบ้านบะหว้า 192
23 11.98
6 3.13
16 8.33
29 15.10
16 8.33
102 53.13
90 46.88%
19  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 111
19 17.12
22 19.82
8 7.21
2 1.80
1 0.90
59 53.15
52 46.85%
20  โรงเรียนบ้านหนองแวง 190
17 8.95
9 4.74
19 10.00
26 13.68
18 9.47
101 53.16
89 46.84%
21  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 92
8 8.70
6 6.52
1 1.09
17 18.48
10 10.87
50 54.35
42 45.65%
22  โรงเรียนบ้านดงเสียว 122
4 3.28
7 5.74
19 15.57
8 6.56
17 13.93
67 54.92
55 45.08%
23  โรงเรียนบ้านวังม่วง 82
25 30.49
3 3.66
6 7.32
2 2.44
0 0.00
46 56.10
36 43.90%
24  โรงเรียนบ้านเซือม 188
28 14.89
28 14.89
17 9.04
2 1.06
7 3.72
106 56.38
82 43.62%
25  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 287
20 6.97
12 4.18
30 10.45
32 11.15
26 9.06
167 58.19
120 41.81%
26  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 316
26 8.23
38 12.03
28 8.86
34 10.76
6 1.90
184 58.23
132 41.77%
27  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 53
14 26.42
2 3.77
4 7.55
2 3.77
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
28  โรงเรียนบ้านวังหว้า 174
12 6.90
6 3.45
18 10.34
18 10.34
17 9.77
103 59.20
71 40.80%
29  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 218
27 12.39
1 0.46
17 7.80
28 12.84
10 4.59
135 61.93
83 38.07%
30  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 101
20 19.80
4 3.96
12 11.88
2 1.98
0 0.00
63 62.38
38 37.62%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 133
23 17.29
4 3.01
14 10.53
8 6.02
1 0.75
83 62.41
50 37.59%
32  โรงเรียนบ้านกุดจิก 75
16 21.33
3 4.00
8 10.67
1 1.33
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
33  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 297
20 6.73
11 3.70
17 5.72
31 10.44
28 9.43
190 63.97
107 36.03%
34  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 181
25 13.81
9 4.97
12 6.63
7 3.87
12 6.63
116 64.09
65 35.91%
35  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 204
16 7.84
14 6.86
8 3.92
18 8.82
17 8.33
131 64.22
73 35.78%
36  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 133
11 8.27
3 2.26
12 9.02
14 10.53
7 5.26
86 64.66
47 35.34%
37  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 80
10 12.50
7 8.75
4 5.00
3 3.75
4 5.00
52 65.00
28 35.00%
38  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 141
12 8.51
8 5.67
14 9.93
14 9.93
1 0.71
92 65.25
49 34.75%
39  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 83
15 18.07
7 8.43
4 4.82
2 2.41
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
40  โรงเรียนบ้านตาดโตน 92
11 11.96
5 5.43
15 16.30
0 0.00
0 0.00
61 66.30
31 33.70%
41  โรงเรียนบ้านจำปาดง 101
12 11.88
10 9.90
10 9.90
2 1.98
0 0.00
67 66.34
34 33.66%
42  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 197
24 12.18
10 5.08
17 8.63
10 5.08
5 2.54
131 66.50
66 33.50%
43  โรงเรียนบ้านกุดจอก 18
3 16.67
1 5.56
1 5.56
1 5.56
0 0.00
12 66.67
6 33.33%
44  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 156
18 11.54
13 8.33
18 11.54
3 1.92
0 0.00
104 66.67
52 33.33%
45  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 140
19 13.57
17 12.14
10 7.14
0 0.00
0 0.00
94 67.14
46 32.86%
46  โรงเรียนบ้านนาคอย 61
7 11.48
4 6.56
6 9.84
3 4.92
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
47  โรงเรียนบ้านวังบง 287
33 11.50
31 10.80
30 10.45
0 0.00
0 0.00
193 67.25
94 32.75%
48  โรงเรียนบ้านดอนทอย 108
23 21.30
3 2.78
7 6.48
2 1.85
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
49  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 62
2 3.23
10 16.13
8 12.90
0 0.00
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
50  โรงเรียนบ้านเสาวัด 138
12 8.70
8 5.80
18 13.04
3 2.17
3 2.17
94 68.12
44 31.88%
51  โรงเรียนบ้านนาเมือง 132
29 21.97
4 3.03
8 6.06
1 0.76
0 0.00
90 68.18
42 31.82%
52  โรงเรียนบ้านดอนคำ 79
5 6.33
4 5.06
3 3.80
9 11.39
4 5.06
54 68.35
25 31.65%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 178
16 8.99
21 11.80
14 7.87
4 2.25
1 0.56
122 68.54
56 31.46%
54  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 192
25 13.02
12 6.25
4 2.08
13 6.77
6 3.13
132 68.75
60 31.25%
55  โรงเรียนบ้านโคกแสง 77
11 14.29
6 7.79
7 9.09
0 0.00
0 0.00
53 68.83
24 31.17%
56  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 65
5 7.69
4 6.15
5 7.69
6 9.23
0 0.00
45 69.23
20 30.77%
57  โรงเรียนบ้านคึม 133
18 13.53
6 4.51
12 9.02
4 3.01
0 0.00
93 69.92
40 30.08%
58  โรงเรียนนาข่าวิทยา 80
4 5.00
2 2.50
10 12.50
6 7.50
2 2.50
56 70.00
24 30.00%
59  โรงเรียนบ้านบะยาว 140
10 7.14
24 17.14
5 3.57
3 2.14
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
60  โรงเรียนบ้านท่างาม 121
3 2.48
13 10.74
18 14.88
1 0.83
1 0.83
85 70.25
36 29.75%
61  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 216
23 10.65
25 11.57
9 4.17
5 2.31
0 0.00
154 71.30
62 28.70%
62  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 179
8 4.47
7 3.91
7 3.91
15 8.38
14 7.82
128 71.51
51 28.49%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 137
17 12.41
6 4.38
15 10.95
1 0.73
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
64  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 83
19 22.89
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
65  โรงเรียนบ้านนาหวาย 68
10 14.71
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
66  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 174
25 14.37
5 2.87
14 8.05
1 0.57
1 0.57
128 73.56
46 26.44%
67  โรงเรียนบ้านหนองผือ 91
7 7.69
1 1.10
16 17.58
0 0.00
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
68  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 162
17 10.49
12 7.41
12 7.41
1 0.62
0 0.00
120 74.07
42 25.93%
69  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 121
20 16.53
5 4.13
5 4.13
1 0.83
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
70  โรงเรียนบ้านยางคำ 122
8 6.56
3 2.46
9 7.38
8 6.56
3 2.46
91 74.59
31 25.41%
71  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 67
7 10.45
5 7.46
3 4.48
2 2.99
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
72  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 99
10 10.10
6 6.06
6 6.06
3 3.03
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
73  โรงเรียนบ้านนาซอ 123
10 8.13
6 4.88
15 12.20
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
74  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 92
11 11.96
6 6.52
6 6.52
0 0.00
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
75  โรงเรียนบ้านลึมบอง 77
12 15.58
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
76  โรงเรียนบ้านนาจาร 111
13 11.71
2 1.80
10 9.01
2 1.80
0 0.00
84 75.68
27 24.32%
77  โรงเรียนบ้านนายอ 74
4 5.41
0 0.00
14 18.92
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
78  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 42
1 2.38
1 2.38
8 19.05
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
79  โรงเรียนบ้านสงเปือย 168
22 13.10
4 2.38
12 7.14
2 1.19
0 0.00
128 76.19
40 23.81%
80  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 145
13 8.97
8 5.52
10 6.90
3 2.07
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
81  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 129
10 7.75
4 3.10
14 10.85
1 0.78
1 0.78
99 76.74
30 23.26%
82  โรงเรียนบ้านคำยาง 65
2 3.08
1 1.54
9 13.85
3 4.62
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
83  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 110
11 10.00
1 0.91
5 4.55
8 7.27
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
84  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 66
4 6.06
2 3.03
3 4.55
2 3.03
4 6.06
51 77.27
15 22.73%
85  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 44
1 2.27
3 6.82
6 13.64
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
86  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 124
21 16.94
2 1.61
3 2.42
2 1.61
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
87  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 103
5 4.85
4 3.88
4 3.88
10 9.71
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
88  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 135
7 5.19
2 1.48
21 15.56
0 0.00
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
89  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 641
23 3.59
40 6.24
72 11.23
6 0.94
0 0.00
500 78.00
141 22.00%
90  โรงเรียนบ้านบะนกทา 187
16 8.56
11 5.88
5 2.67
7 3.74
2 1.07
146 78.07
41 21.93%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 312
35 11.22
17 5.45
16 5.13
0 0.00
0 0.00
244 78.21
68 21.79%
92  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 193
18 9.33
11 5.70
12 6.22
1 0.52
0 0.00
151 78.24
42 21.76%
93  โรงเรียนบ้านตาด 158
6 3.80
6 3.80
19 12.03
2 1.27
1 0.63
124 78.48
34 21.52%
94  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 70
1 1.43
0 0.00
14 20.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
95  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 150
13 8.67
16 10.67
3 2.00
0 0.00
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
96  โรงเรียนบ้านหนองลาด 155
10 6.45
6 3.87
16 10.32
1 0.65
0 0.00
122 78.71
33 21.29%
97  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 38
2 5.26
2 5.26
3 7.89
0 0.00
1 2.63
30 78.95
8 21.05%
98  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 110
11 10.00
2 1.82
2 1.82
0 0.00
8 7.27
87 79.09
23 20.91%
99  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 360
25 6.94
23 6.39
27 7.50
0 0.00
0 0.00
285 79.17
75 20.83%
100  โรงเรียนบ้านอากาศ 1517
94 6.20
42 2.77
165 10.88
15 0.99
0 0.00
1201 79.17
316 20.83%
101  โรงเรียนบ้านดงสาร 175
18 10.29
5 2.86
13 7.43
0 0.00
0 0.00
139 79.43
36 20.57%
102  โรงเรียนบ้านวังโพน 78
5 6.41
4 5.13
5 6.41
1 1.28
1 1.28
62 79.49
16 20.51%
103  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 108
4 3.70
2 1.85
0 0.00
7 6.48
9 8.33
86 79.63
22 20.37%
104  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 148
10 6.76
6 4.05
12 8.11
2 1.35
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
105  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 287
19 6.62
16 5.57
7 2.44
10 3.48
6 2.09
229 79.79
58 20.21%
106  โรงเรียนบ้านกุดจาน 160
7 4.38
3 1.88
21 13.13
1 0.63
0 0.00
128 80.00
32 20.00%
107  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
108  โรงเรียนบ้านโนนไทย 50
0 0.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
109  โรงเรียนบ้านโนนแพง 46
2 4.35
2 4.35
3 6.52
2 4.35
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
110  โรงเรียนบ้านวาน้อย 87
8 9.20
0 0.00
6 6.90
3 3.45
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
111  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 278
25 8.99
14 5.04
15 5.40
0 0.00
0 0.00
224 80.58
54 19.42%
112  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 53
4 7.55
0 0.00
5 9.43
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
113  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 96
6 6.25
6 6.25
5 5.21
0 0.00
1 1.04
78 81.25
18 18.75%
114  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 123
8 6.50
2 1.63
11 8.94
2 1.63
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
115  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 81
6 7.41
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
116  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 44
2 4.55
3 6.82
3 6.82
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
117  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 155
15 9.68
4 2.58
9 5.81
0 0.00
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
118  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 122
13 10.66
3 2.46
6 4.92
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
119  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 195
16 8.21
6 3.08
13 6.67
0 0.00
0 0.00
160 82.05
35 17.95%
120  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 147
7 4.76
0 0.00
12 8.16
7 4.76
0 0.00
121 82.31
26 17.69%
121  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 74
7 9.46
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
122  โรงเรียนบ้านนาฮี 114
6 5.26
3 2.63
10 8.77
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
123  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 251
25 9.96
0 0.00
19 7.57
0 0.00
0 0.00
207 82.47
44 17.53%
124  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 137
9 6.57
2 1.46
13 9.49
0 0.00
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
125  โรงเรียนบ้านโพนแพง 132
4 3.03
4 3.03
15 11.36
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
126  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 105
5 4.76
7 6.67
5 4.76
1 0.95
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
127  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 123
9 7.32
4 3.25
8 6.50
0 0.00
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
128  โรงเรียนบ้านหนองสนม 82
10 12.20
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
129  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 135
8 5.93
3 2.22
10 7.41
2 1.48
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
130  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 94
5 5.32
5 5.32
6 6.38
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
131  โรงเรียนบ้านนายม 53
3 5.66
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
132  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 131
11 8.40
0 0.00
11 8.40
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
133  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 97
1 1.03
7 7.22
6 6.19
0 0.00
2 2.06
81 83.51
16 16.49%
134  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 116
8 6.90
4 3.45
7 6.03
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
135  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 68
6 8.82
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
136  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 76
3 3.95
4 5.26
5 6.58
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 174
10 5.75
0 0.00
17 9.77
0 0.00
0 0.00
147 84.48
27 15.52%
138  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 902
60 6.65
30 3.33
39 4.32
9 1.00
0 0.00
764 84.70
138 15.30%
139  โรงเรียนบ้านนาแต้ 154
1 0.65
5 3.25
14 9.09
2 1.30
1 0.65
131 85.06
23 14.94%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 372
19 5.11
11 2.96
12 3.23
7 1.88
6 1.61
317 85.22
55 14.78%
141  โรงเรียนบ้านท่าควาย 123
8 6.50
5 4.07
5 4.07
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
142  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 96
2 2.08
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
143  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 144
6 4.17
4 2.78
10 6.94
1 0.69
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
144  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 229
7 3.06
5 2.18
18 7.86
2 0.87
1 0.44
196 85.59
33 14.41%
145  โรงเรียนบ้านก่อ 137
9 6.57
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
146  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 131
10 7.63
7 5.34
1 0.76
0 0.00
0 0.00
113 86.26
18 13.74%
147  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 110
4 3.64
0 0.00
10 9.09
1 0.91
0 0.00
95 86.36
15 13.64%
148  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 127
9 7.09
2 1.57
6 4.72
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
149  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
5 11.11
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
150  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 144
8 5.56
8 5.56
3 2.08
0 0.00
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
151  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 93
4 4.30
2 2.15
6 6.45
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
152  โรงเรียนบ้านดงบัง 140
10 7.14
0 0.00
8 5.71
0 0.00
0 0.00
122 87.14
18 12.86%
153  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 63
3 4.76
3 4.76
2 3.17
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
154  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 202
11 5.45
3 1.49
9 4.46
0 0.00
2 0.99
177 87.62
25 12.38%
155  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 90
7 7.78
1 1.11
3 3.33
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
156  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 178
10 5.62
3 1.69
8 4.49
0 0.00
0 0.00
157 88.20
21 11.80%
157  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 124
7 5.65
0 0.00
7 5.65
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
158  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 151
3 1.99
3 1.99
2 1.32
5 3.31
4 2.65
134 88.74
17 11.26%
159  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 76
2 2.63
1 1.32
2 2.63
1 1.32
2 2.63
68 89.47
8 10.53%
160  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 80
3 3.75
0 0.00
4 5.00
1 1.25
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
161  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 160
2 1.25
2 1.25
5 3.13
3 1.88
3 1.88
145 90.63
15 9.38%
162  โรงเรียนบ้านดงยาง 107
4 3.74
4 3.74
2 1.87
0 0.00
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
163  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 85
3 3.53
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
164  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
165  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 180
4 2.22
3 1.67
4 2.22
3 1.67
0 0.00
166 92.22
14 7.78%
166  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
167  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 148
1 0.68
4 2.70
5 3.38
1 0.68
0 0.00
137 92.57
11 7.43%
168  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 95
1 1.05
2 2.11
3 3.16
1 1.05
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
169  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 99
1 1.01
2 2.02
1 1.01
3 3.03
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
170  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
171  โรงเรียนบ้านสรศรี 91
0 0.00
2 2.20
2 2.20
0 0.00
2 2.20
85 93.41
6 6.59%
172  โรงเรียนบ้านจาร 93
0 0.00
2 2.15
4 4.30
0 0.00
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
173  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 101
1 0.99
0 0.00
4 3.96
1 0.99
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
174  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 217
2 0.92
0 0.00
8 3.69
0 0.00
0 0.00
207 95.39
10 4.61%
175  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 134
5 3.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.75
128 95.52
6 4.48%
176  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 267
0 0.00
0 0.00
6 2.25
5 1.87
0 0.00
256 95.88
11 4.12%
177  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 51
0 0.00
1 1.96
0 0.00
1 1.96
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
178  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 103
1 0.97
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
179  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 241
3 1.24
0 0.00
6 2.49
0 0.00
0 0.00
232 96.27
9 3.73%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,336 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,318 8.48
เตี้ย  1,308 4.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,112 7.73
ผอมและเตี้ย  878 3.21
อ้วนและเตี้ย  621 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,099 73.53
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,237 คน


26.47%


Powered By www.thaieducation.net