ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำบอน 28
7 25.00
5 17.86
6 21.43
5 17.86
5 17.86
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 59
23 38.98
15 25.42
10 16.95
7 11.86
4 6.78
0 0.00
59 100.00%
3  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 52
10 19.23
15 28.85
8 15.38
14 26.92
5 9.62
0 0.00
52 100.00%
4  โรงเรียนบ้านนาตากาง 84
37 44.05
20 23.81
9 10.71
13 15.48
5 5.95
0 0.00
84 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหินแตก 60
21 35.00
10 16.67
4 6.67
25 41.67
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12
1 8.33
1 8.33
3 25.00
2 16.67
5 41.67
0 0.00
12 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโพนสูง 92
46 50.00
15 16.30
6 6.52
16 17.39
9 9.78
0 0.00
92 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหวาย 70
17 24.29
25 35.71
1 1.43
18 25.71
4 5.71
5 7.14
65 92.86%
9  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 113
76 67.26
0 0.00
20 17.70
0 0.00
0 0.00
17 15.04
96 84.96%
10  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 293
59 20.14
67 22.87
54 18.43
32 10.92
17 5.80
64 21.84
229 78.16%
11  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 124
16 12.90
17 13.71
25 20.16
9 7.26
13 10.48
44 35.48
80 64.52%
12  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 165
10 6.06
14 8.48
22 13.33
24 14.55
36 21.82
59 35.76
106 64.24%
13  โรงเรียนบ้านคำแหว 126
14 11.11
7 5.56
16 12.70
20 15.87
15 11.90
54 42.86
72 57.14%
14  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 28
5 17.86
4 14.29
7 25.00
0 0.00
0 0.00
12 42.86
16 57.14%
15  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 114
18 15.79
12 10.53
12 10.53
12 10.53
9 7.89
51 44.74
63 55.26%
16  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 101
18 17.82
17 16.83
13 12.87
7 6.93
0 0.00
46 45.54
55 54.46%
17  โรงเรียนบ้านนางัว 69
16 23.19
1 1.45
19 27.54
1 1.45
0 0.00
32 46.38
37 53.62%
18  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 141
30 21.28
16 11.35
10 7.09
13 9.22
6 4.26
66 46.81
75 53.19%
19  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 112
25 22.32
13 11.61
11 9.82
7 6.25
3 2.68
53 47.32
59 52.68%
20  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 161
16 9.94
6 3.73
20 12.42
22 13.66
20 12.42
77 47.83
84 52.17%
21  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 287
46 16.03
39 13.59
38 13.24
26 9.06
0 0.00
138 48.08
149 51.92%
22  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 70
16 22.86
1 1.43
6 8.57
10 14.29
2 2.86
35 50.00
35 50.00%
23  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 82
17 20.73
19 23.17
5 6.10
0 0.00
0 0.00
41 50.00
41 50.00%
24  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 47
9 19.15
5 10.64
6 12.77
3 6.38
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
25  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 47
13 27.66
2 4.26
7 14.89
1 2.13
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
26  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 74
15 20.27
6 8.11
4 5.41
8 10.81
3 4.05
38 51.35
36 48.65%
27  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 995
106 10.65
27 2.71
97 9.75
133 13.37
88 8.84
544 54.67
451 45.33%
28  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 686
74 10.79
52 7.58
0 0.00
29 4.23
153 22.30
378 55.10
308 44.90%
29  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 801
55 6.87
50 6.24
166 20.72
28 3.50
58 7.24
444 55.43
357 44.57%
30  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 34
4 11.76
4 11.76
2 5.88
4 11.76
1 2.94
19 55.88
15 44.12%
31  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 127
14 11.02
3 2.36
12 9.45
17 13.39
10 7.87
71 55.91
56 44.09%
32  โรงเรียนบ้านตาลโกน 148
24 16.22
15 10.14
12 8.11
13 8.78
0 0.00
84 56.76
64 43.24%
33  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 174
12 6.90
4 2.30
26 14.94
16 9.20
17 9.77
99 56.90
75 43.10%
34  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 162
20 12.35
12 7.41
28 17.28
8 4.94
1 0.62
93 57.41
69 42.59%
35  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 40
5 12.50
6 15.00
1 2.50
5 12.50
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
36  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 137
26 18.98
6 4.38
10 7.30
6 4.38
10 7.30
79 57.66
58 42.34%
37  โรงเรียนบ้านแกดำ 31
12 38.71
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
38  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 63
0 0.00
3 4.76
12 19.05
4 6.35
7 11.11
37 58.73
26 41.27%
39  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 842
37 4.39
47 5.58
59 7.01
84 9.98
106 12.59
509 60.45
333 39.55%
40  โรงเรียนบ้านบะฮี 112
17 15.18
12 10.71
11 9.82
1 0.89
3 2.68
68 60.71
44 39.29%
41  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 166
17 10.24
17 10.24
12 7.23
8 4.82
11 6.63
101 60.84
65 39.16%
42  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 307
5 1.63
18 5.86
34 11.07
23 7.49
38 12.38
189 61.56
118 38.44%
43  โรงเรียนบ้านบาก 60
11 18.33
2 3.33
7 11.67
3 5.00
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
44  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 147
4 2.72
2 1.36
25 17.01
6 4.08
19 12.93
91 61.90
56 38.10%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 164
10 6.10
12 7.32
15 9.15
24 14.63
0 0.00
103 62.80
61 37.20%
46  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 105
8 7.62
3 2.86
12 11.43
9 8.57
7 6.67
66 62.86
39 37.14%
47  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 90
10 11.11
7 7.78
16 17.78
0 0.00
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
48  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 101
12 11.88
8 7.92
5 4.95
7 6.93
5 4.95
64 63.37
37 36.63%
49  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 113
12 10.62
8 7.08
9 7.96
0 0.00
12 10.62
72 63.72
41 36.28%
50  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 833
49 5.88
26 3.12
85 10.20
75 9.00
64 7.68
534 64.11
299 35.89%
51  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 89
15 16.85
1 1.12
15 16.85
0 0.00
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
52  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 147
23 15.65
9 6.12
3 2.04
6 4.08
10 6.80
96 65.31
51 34.69%
53  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 139
16 11.51
20 14.39
12 8.63
0 0.00
0 0.00
91 65.47
48 34.53%
54  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 84
16 19.05
7 8.33
1 1.19
0 0.00
5 5.95
55 65.48
29 34.52%
55  โรงเรียนบ้านนาเลา 93
17 18.28
10 10.75
5 5.38
0 0.00
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
56  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 96
6 6.25
2 2.08
16 16.67
4 4.17
5 5.21
63 65.63
33 34.38%
57  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 128
8 6.25
22 17.19
11 8.59
3 2.34
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
58  โรงเรียนหนองจาน 41
7 17.07
3 7.32
4 9.76
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
59  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 115
12 10.43
13 11.30
14 12.17
0 0.00
0 0.00
76 66.09
39 33.91%
60  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 218
8 3.67
13 5.96
9 4.13
21 9.63
22 10.09
145 66.51
73 33.49%
61  โรงเรียนบ้านขมิ้น 30
5 16.67
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 201
8 3.98
13 6.47
15 7.46
14 6.97
17 8.46
134 66.67
67 33.33%
63  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 105
10 9.52
8 7.62
17 16.19
0 0.00
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 125
6 4.80
15 12.00
13 10.40
2 1.60
5 4.00
84 67.20
41 32.80%
65  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 156
14 8.97
4 2.56
18 11.54
6 3.85
9 5.77
105 67.31
51 32.69%
66  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 137
17 12.41
10 7.30
10 7.30
5 3.65
2 1.46
93 67.88
44 32.12%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 153
16 10.46
4 2.61
8 5.23
14 9.15
7 4.58
104 67.97
49 32.03%
68  โรงเรียนบ้านนาแยง 22
3 13.64
1 4.55
2 9.09
1 4.55
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
69  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 60
3 5.00
1 1.67
0 0.00
1 1.67
14 23.33
41 68.33
19 31.67%
70  โรงเรียนบ้านพันนา 89
23 25.84
1 1.12
2 2.25
2 2.25
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
71  โรงเรียนบ้านหนองตาล 89
23 25.84
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
72  โรงเรียนบ้านยางคำ 70
7 10.00
5 7.14
5 7.14
5 7.14
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
73  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 39
8 20.51
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
74  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 180
24 13.33
11 6.11
16 8.89
3 1.67
1 0.56
125 69.44
55 30.56%
75  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 89
4 4.49
12 13.48
8 8.99
2 2.25
1 1.12
62 69.66
27 30.34%
76  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 551
52 9.44
31 5.63
14 2.54
17 3.09
52 9.44
385 69.87
166 30.13%
77  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 93
3 3.23
5 5.38
16 17.20
4 4.30
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
78  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 80
17 21.25
3 3.75
4 5.00
0 0.00
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
79  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 131
17 12.98
8 6.11
14 10.69
0 0.00
0 0.00
92 70.23
39 29.77%
80  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 81
9 11.11
10 12.35
4 4.94
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
81  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 27
2 7.41
1 3.70
4 14.81
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
82  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 147
12 8.16
17 11.56
12 8.16
2 1.36
0 0.00
104 70.75
43 29.25%
83  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 220
24 10.91
21 9.55
7 3.18
11 5.00
0 0.00
157 71.36
63 28.64%
84  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
85  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 42
6 14.29
2 4.76
1 2.38
3 7.14
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
86  โรงเรียนบ้านหนองหอย 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
87  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 56
3 5.36
9 16.07
4 7.14
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
88  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 127
8 6.30
8 6.30
8 6.30
8 6.30
4 3.15
91 71.65
36 28.35%
89  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 127
15 11.81
6 4.72
14 11.02
0 0.00
1 0.79
91 71.65
36 28.35%
90  โรงเรียนบ้านดงบาก 237
19 8.02
23 9.70
23 9.70
2 0.84
0 0.00
170 71.73
67 28.27%
91  โรงเรียนบ้านแวง 144
5 3.47
2 1.39
16 11.11
7 4.86
10 6.94
104 72.22
40 27.78%
92  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 73
10 13.70
10 13.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
93  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 73
5 6.85
6 8.22
9 12.33
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
94  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 136
15 11.03
6 4.41
14 10.29
2 1.47
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
95  โรงเรียนชุมพลศึกษา 67
4 5.97
6 8.96
8 11.94
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
96  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 90
9 10.00
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 126
12 9.52
2 1.59
17 13.49
0 0.00
2 1.59
93 73.81
33 26.19%
98  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 130
8 6.15
8 6.15
8 6.15
5 3.85
5 3.85
96 73.85
34 26.15%
99  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
1 4.35
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
100  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 46
5 10.87
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
101  โรงเรียนบ้านนาดี 100
20 20.00
4 4.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 147
13 8.84
8 5.44
14 9.52
1 0.68
2 1.36
109 74.15
38 25.85%
103  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 90
4 4.44
2 2.22
6 6.67
6 6.67
5 5.56
67 74.44
23 25.56%
104  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 170
18 10.59
10 5.88
3 1.76
11 6.47
1 0.59
127 74.71
43 25.29%
105  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 199
31 15.58
6 3.02
5 2.51
3 1.51
5 2.51
149 74.87
50 25.13%
106  โรงเรียนบ้านอูนดง 129
11 8.53
8 6.20
13 10.08
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
107  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 130
4 3.08
7 5.38
13 10.00
7 5.38
1 0.77
98 75.38
32 24.62%
108  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114
3 2.63
16 14.04
9 7.89
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
109  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 57
3 5.26
3 5.26
6 10.53
2 3.51
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
110  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 159
24 15.09
4 2.52
10 6.29
1 0.63
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
111  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 53
4 7.55
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
112  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 86
5 5.81
5 5.81
10 11.63
1 1.16
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
113  โรงเรียนบ้านหนองแสง 74
7 9.46
5 6.76
5 6.76
1 1.35
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
114  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 116
2 1.72
4 3.45
17 14.66
5 4.31
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
115  โรงเรียนบ้านสว่าง 112
11 9.82
10 8.93
0 0.00
6 5.36
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
116  โรงเรียนบ้านอูนโคก 104
7 6.73
6 5.77
6 5.77
5 4.81
1 0.96
79 75.96
25 24.04%
117  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 92
11 11.96
2 2.17
8 8.70
1 1.09
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
118  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 236
19 8.05
18 7.63
11 4.66
7 2.97
1 0.42
180 76.27
56 23.73%
119  โรงเรียนบ้านโคก 123
12 9.76
3 2.44
12 9.76
2 1.63
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
120  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 119
13 10.92
2 1.68
5 4.20
5 4.20
3 2.52
91 76.47
28 23.53%
121  โรงเรียนบ้านทิดไทย 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
122  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 251
24 9.56
9 3.59
13 5.18
11 4.38
2 0.80
192 76.49
59 23.51%
123  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 162
9 5.56
15 9.26
12 7.41
1 0.62
1 0.62
124 76.54
38 23.46%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 173
6 3.47
7 4.05
27 15.61
0 0.00
0 0.00
133 76.88
40 23.12%
125  โรงเรียนบ้านดอนกอย 78
5 6.41
8 10.26
5 6.41
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
126  โรงเรียนบ้านคำนาดี 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
3 6.25
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
127  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 57
9 15.79
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
128  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 31
4 12.90
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
129  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 147
11 7.48
5 3.40
15 10.20
2 1.36
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
130  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 144
8 5.56
3 2.08
15 10.42
3 2.08
3 2.08
112 77.78
32 22.22%
131  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
132  โรงเรียนบ้านนาล้อม 81
3 3.70
3 3.70
12 14.81
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
133  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 163
18 11.04
8 4.91
10 6.13
0 0.00
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
134  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 91
8 8.79
1 1.10
11 12.09
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
135  โรงเรียนบ้านบึงโน 174
13 7.47
9 5.17
10 5.75
4 2.30
2 1.15
136 78.16
38 21.84%
136  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 87
8 9.20
0 0.00
7 8.05
3 3.45
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
137  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 381
29 7.61
20 5.25
30 7.87
4 1.05
0 0.00
298 78.22
83 21.78%
138  โรงเรียนบ้านดงสง่า 166
9 5.42
2 1.20
20 12.05
5 3.01
0 0.00
130 78.31
36 21.69%
139  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 70
12 17.14
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
140  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 309
25 8.09
12 3.88
29 9.39
0 0.00
0 0.00
243 78.64
66 21.36%
141  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 150
11 7.33
9 6.00
5 3.33
7 4.67
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
142  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 160
8 5.00
7 4.38
17 10.63
0 0.00
2 1.25
126 78.75
34 21.25%
143  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 132
17 12.88
2 1.52
8 6.06
1 0.76
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
144  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 138
0 0.00
11 7.97
13 9.42
2 1.45
2 1.45
110 79.71
28 20.29%
145  โรงเรียนบ้านนาเตียง 69
5 7.25
0 0.00
4 5.80
1 1.45
4 5.80
55 79.71
14 20.29%
146  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 89
2 2.25
0 0.00
13 14.61
1 1.12
2 2.25
71 79.78
18 20.22%
147  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 114
8 7.02
7 6.14
6 5.26
2 1.75
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
148  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 139
10 7.19
7 5.04
11 7.91
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
149  โรงเรียนบ้านโพนงาม 25
3 12.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
150  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 140
0 0.00
12 8.57
3 2.14
0 0.00
13 9.29
112 80.00
28 20.00%
151  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 111
1 0.90
4 3.60
15 13.51
2 1.80
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
152  โรงเรียนบ้านหนองแวง 56
8 14.29
3 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
153  โรงเรียนบ้านขาว 41
8 19.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
154  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 298
24 8.05
6 2.01
27 9.06
0 0.00
1 0.34
240 80.54
58 19.46%
155  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 160
21 13.13
4 2.50
3 1.88
3 1.88
0 0.00
129 80.63
31 19.38%
156  โรงเรียนบ้านผักตบ 62
2 3.23
3 4.84
6 9.68
0 0.00
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
157  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 99
6 6.06
4 4.04
4 4.04
1 1.01
4 4.04
80 80.81
19 19.19%
158  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 115
5 4.35
5 4.35
12 10.43
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
159  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 121
7 5.79
5 4.13
10 8.26
1 0.83
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
160  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 80
7 8.75
4 5.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
161  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 140
8 5.71
6 4.29
4 2.86
3 2.14
5 3.57
114 81.43
26 18.57%
162  โรงเรียนบ้านทันสมัย 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
163  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 109
7 6.42
4 3.67
6 5.50
1 0.92
2 1.83
89 81.65
20 18.35%
164  โรงเรียนบ้านนาทม 109
8 7.34
2 1.83
10 9.17
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
165  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 252
6 2.38
3 1.19
25 9.92
4 1.59
8 3.17
206 81.75
46 18.25%
166  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 149
10 6.71
6 4.03
11 7.38
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
167  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 221
3 1.36
5 2.26
31 14.03
0 0.00
1 0.45
181 81.90
40 18.10%
168  โรงเรียนบ้านแร่ 199
10 5.03
5 2.51
21 10.55
0 0.00
0 0.00
163 81.91
36 18.09%
169  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 73
4 5.48
1 1.37
3 4.11
3 4.11
2 2.74
60 82.19
13 17.81%
170  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 293
19 6.48
9 3.07
24 8.19
0 0.00
0 0.00
241 82.25
52 17.75%
171  โรงเรียนบ้านท่าวารี 74
6 8.11
4 5.41
2 2.70
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
172  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 80
6 7.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
3 3.75
66 82.50
14 17.50%
173  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 186
14 7.53
3 1.61
15 8.06
0 0.00
0 0.00
154 82.80
32 17.20%
174  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 123
4 3.25
2 1.63
13 10.57
2 1.63
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
175  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 88
8 9.09
4 4.55
3 3.41
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
176  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 59
4 6.78
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
177  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 130
6 4.62
2 1.54
12 9.23
2 1.54
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
178  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 107
6 5.61
6 5.61
4 3.74
1 0.93
1 0.93
89 83.18
18 16.82%
179  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 78
2 2.56
3 3.85
6 7.69
2 2.56
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
180  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 96
10 10.42
2 2.08
3 3.13
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
181  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 150
2 1.33
10 6.67
13 8.67
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
182  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 138
10 7.25
13 9.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
183  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 275
16 5.82
9 3.27
13 4.73
4 1.45
3 1.09
230 83.64
45 16.36%
184  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 233
9 3.86
5 2.15
16 6.87
4 1.72
4 1.72
195 83.69
38 16.31%
185  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 86
4 4.65
3 3.49
2 2.33
3 3.49
2 2.33
72 83.72
14 16.28%
186  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 185
4 2.16
6 3.24
20 10.81
0 0.00
0 0.00
155 83.78
30 16.22%
187  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 50
2 4.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
188  โรงเรียนบ้านคำข่า 100
4 4.00
5 5.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
189  โรงเรียนบ้านหนองบัว 138
15 10.87
2 1.45
3 2.17
2 1.45
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
190  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 170
7 4.12
3 1.76
17 10.00
0 0.00
0 0.00
143 84.12
27 15.88%
191  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 101
10 9.90
2 1.98
4 3.96
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
192  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 71
1 1.41
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
193  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 84
5 5.95
2 2.38
6 7.14
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
194  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
195  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 52
4 7.69
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
196  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 85
4 4.71
1 1.18
8 9.41
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
197  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 34
1 2.94
1 2.94
1 2.94
2 5.88
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
198  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 116
3 2.59
6 5.17
7 6.03
1 0.86
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
199  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 111
2 1.80
2 1.80
12 10.81
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
200  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 139
7 5.04
5 3.60
8 5.76
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
201  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
202  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 70
4 5.71
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
203  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 57
0 0.00
2 3.51
5 8.77
0 0.00
1 1.75
49 85.96
8 14.04%
204  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 114
0 0.00
5 4.39
3 2.63
3 2.63
5 4.39
98 85.96
16 14.04%
205  โรงเรียนบ้านม้า 51
4 7.84
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
206  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 168
10 5.95
2 1.19
9 5.36
2 1.19
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
207  โรงเรียนบ้านโนนพอก 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
208  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 222
5 2.25
7 3.15
12 5.41
4 1.80
2 0.90
192 86.49
30 13.51%
209  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 68
3 4.41
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
210  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61
4 6.56
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
211  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 306
13 4.25
11 3.59
15 4.90
0 0.00
0 0.00
267 87.25
39 12.75%
212  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 176
8 4.55
5 2.84
8 4.55
1 0.57
0 0.00
154 87.50
22 12.50%
213  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 56
4 7.14
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
214  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 187
4 2.14
5 2.67
6 3.21
3 1.60
5 2.67
164 87.70
23 12.30%
215  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
216  โรงเรียนบ้านดอนหัน 103
3 2.91
2 1.94
7 6.80
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
217  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 113
2 1.77
4 3.54
3 2.65
3 2.65
1 0.88
100 88.50
13 11.50%
218  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 107
0 0.00
2 1.87
7 6.54
3 2.80
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
219  โรงเรียนบ้านคันชา 48
2 4.17
1 2.08
0 0.00
0 0.00
2 4.17
43 89.58
5 10.42%
220  โรงเรียนบ้านธาตุ 49
2 4.08
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
221  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 130
5 3.85
2 1.54
2 1.54
0 0.00
4 3.08
117 90.00
13 10.00%
222  โรงเรียนบ้านหนองชาด 152
0 0.00
0 0.00
6 3.95
9 5.92
0 0.00
137 90.13
15 9.87%
223  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 163
7 4.29
3 1.84
5 3.07
1 0.61
0 0.00
147 90.18
16 9.82%
224  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 102
0 0.00
6 5.88
3 2.94
1 0.98
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
225  โรงเรียนบ้านคำก้าว 106
4 3.77
0 0.00
6 5.66
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
226  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 68
5 7.35
1 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
227  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 49
1 2.04
2 4.08
0 0.00
1 2.04
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
228  โรงเรียนบ้านผักคำภู 209
11 5.26
3 1.44
3 1.44
0 0.00
0 0.00
192 91.87
17 8.13%
229  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
230  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 65
3 4.62
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
231  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
2 3.03
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
232  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 67
2 2.99
2 2.99
1 1.49
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
233  โรงเรียนบ้านตาล 211
15 7.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
196 92.89
15 7.11%
234  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
235  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 74
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
236  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
237  โรงเรียนบ้านเปือย 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
238  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 213
7 3.29
3 1.41
3 1.41
0 0.00
0 0.00
200 93.90
13 6.10%
239  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
240  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 88
2 2.27
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
241  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 138
2 1.45
0 0.00
5 3.62
0 0.00
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
242  โรงเรียนบ้านนาใน 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
243  โรงเรียนบ้านบึง 120
2 1.67
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
244  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
245  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
246  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 102
2 1.96
0 0.00
2 1.96
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
247  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 63
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
248  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 82
1 1.22
0 0.00
0 0.00
1 1.22
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
249  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
250  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 207
1 0.48
0 0.00
2 0.97
0 0.00
1 0.48
203 98.07
4 1.93%
251  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 457
3 0.66
0 0.00
4 0.88
0 0.00
0 0.00
450 98.47
7 1.53%
252  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 156
1 0.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 99.36
1 0.64%
253  โรงเรียนบ้านท่าลาด 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,665 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,673 8.18
เตี้ย  1,619 4.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,527 7.74
ผอมและเตี้ย  1,150 3.52
อ้วนและเตี้ย  1,052 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,644 72.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,021 คน


27.62%


Powered By www.thaieducation.net