ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 33
6 18.18
8 24.24
12 36.36
4 12.12
3 9.09
0 0.00
33 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 30
11 36.67
9 30.00
6 20.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
30 100.00%
3  โรงเรียนบ้านพะโค 66
9 13.64
11 16.67
12 18.18
15 22.73
10 15.15
9 13.64
57 86.36%
4  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 235
34 14.47
25 10.64
24 10.21
59 25.11
49 20.85
44 18.72
191 81.28%
5  โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 42
10 23.81
10 23.81
5 11.90
7 16.67
0 0.00
10 23.81
32 76.19%
6  โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 69
11 15.94
18 26.09
11 15.94
7 10.14
2 2.90
20 28.99
49 71.01%
7  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 189
43 22.75
31 16.40
24 12.70
21 11.11
15 7.94
55 29.10
134 70.90%
8  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท 50
11 22.00
10 20.00
5 10.00
7 14.00
0 0.00
17 34.00
33 66.00%
9  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 214
40 18.69
33 15.42
12 5.61
28 13.08
28 13.08
73 34.11
141 65.89%
10  โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 102
30 29.41
15 14.71
8 7.84
6 5.88
6 5.88
37 36.27
65 63.73%
11  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 20
3 15.00
1 5.00
3 15.00
4 20.00
1 5.00
8 40.00
12 60.00%
12  โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 181
28 15.47
16 8.84
21 11.60
11 6.08
30 16.57
75 41.44
106 58.56%
13  โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 57
6 10.53
12 21.05
4 7.02
3 5.26
8 14.04
24 42.11
33 57.89%
14  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 184
7 3.80
7 3.80
44 23.91
14 7.61
34 18.48
78 42.39
106 57.61%
15  โรงเรียนบ้านตองโขบ 142
26 18.31
15 10.56
21 14.79
13 9.15
6 4.23
61 42.96
81 57.04%
16  โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 742
79 10.65
42 5.66
87 11.73
109 14.69
90 12.13
335 45.15
407 54.85%
17  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 144
33 22.92
12 8.33
9 6.25
15 10.42
8 5.56
67 46.53
77 53.47%
18  โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 135
22 16.30
15 11.11
14 10.37
11 8.15
10 7.41
63 46.67
72 53.33%
19  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1945
230 11.83
160 8.23
361 18.56
90 4.63
160 8.23
944 48.53
1001 51.47%
20  โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 110
19 17.27
12 10.91
17 15.45
8 7.27
0 0.00
54 49.09
56 50.91%
21  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 304
65 21.38
31 10.20
25 8.22
16 5.26
14 4.61
153 50.33
151 49.67%
22  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 125
22 17.60
8 6.40
4 3.20
11 8.80
16 12.80
64 51.20
61 48.80%
23  โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 236
49 20.76
35 14.83
23 9.75
4 1.69
4 1.69
121 51.27
115 48.73%
24  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 306
31 10.13
17 5.56
22 7.19
48 15.69
31 10.13
157 51.31
149 48.69%
25  โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 62
9 14.52
11 17.74
4 6.45
5 8.06
1 1.61
32 51.61
30 48.39%
26  โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 227
32 14.10
24 10.57
27 11.89
14 6.17
12 5.29
118 51.98
109 48.02%
27  โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 198
31 15.66
12 6.06
14 7.07
10 5.05
26 13.13
105 53.03
93 46.97%
28  โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 41
8 19.51
7 17.07
1 2.44
3 7.32
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
29  โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 136
12 8.82
13 9.56
10 7.35
16 11.76
12 8.82
73 53.68
63 46.32%
30  โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 78
15 19.23
8 10.26
8 10.26
5 6.41
0 0.00
42 53.85
36 46.15%
31  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 140
18 12.86
14 10.00
7 5.00
19 13.57
6 4.29
76 54.29
64 45.71%
32  โรงเรียนบ้านนาขาม 182
26 14.29
28 15.38
4 2.20
20 10.99
4 2.20
100 54.95
82 45.05%
33  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 2132
277 12.99
179 8.40
461 21.62
26 1.22
12 0.56
1177 55.21
955 44.79%
34  โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 125
24 19.20
9 7.20
13 10.40
5 4.00
4 3.20
70 56.00
55 44.00%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 302
27 8.94
25 8.28
49 16.23
11 3.64
20 6.62
170 56.29
132 43.71%
36  โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 78
0 0.00
5 6.41
20 25.64
1 1.28
8 10.26
44 56.41
34 43.59%
37  โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 225
29 12.89
18 8.00
9 4.00
37 16.44
3 1.33
129 57.33
96 42.67%
38  โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 160
24 15.00
15 9.38
7 4.38
12 7.50
10 6.25
92 57.50
68 42.50%
39  โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 749
27 3.60
57 7.61
62 8.28
84 11.21
79 10.55
440 58.74
309 41.26%
40  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 130
16 12.31
14 10.77
12 9.23
11 8.46
0 0.00
77 59.23
53 40.77%
41  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 101
8 7.92
9 8.91
14 13.86
5 4.95
5 4.95
60 59.41
41 40.59%
42  โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 92
10 10.87
0 0.00
10 10.87
0 0.00
17 18.48
55 59.78
37 40.22%
43  โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 133
15 11.28
9 6.77
4 3.01
11 8.27
14 10.53
80 60.15
53 39.85%
44  โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 217
30 13.82
27 12.44
9 4.15
19 8.76
0 0.00
132 60.83
85 39.17%
45  โรงเรียนบ้านโนนกุง 177
30 16.95
16 9.04
14 7.91
9 5.08
0 0.00
108 61.02
69 38.98%
46  โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 409
69 16.87
25 6.11
55 13.45
9 2.20
1 0.24
250 61.12
159 38.88%
47  โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 122
28 22.95
10 8.20
9 7.38
0 0.00
0 0.00
75 61.48
47 38.52%
48  โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 133
18 13.53
15 11.28
2 1.50
9 6.77
7 5.26
82 61.65
51 38.35%
49  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 100
10 10.00
14 14.00
7 7.00
7 7.00
0 0.00
62 62.00
38 38.00%
50  โรงเรียนอนุบาลภูพาน 209
39 18.66
17 8.13
13 6.22
10 4.78
0 0.00
130 62.20
79 37.80%
51  โรงเรียนบ้านป่าผาง 186
28 15.05
36 19.35
6 3.23
0 0.00
0 0.00
116 62.37
70 37.63%
52  โรงเรียนบ้านหนองสระ 75
10 13.33
10 13.33
6 8.00
1 1.33
1 1.33
47 62.67
28 37.33%
53  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 138
20 14.49
11 7.97
13 9.42
7 5.07
0 0.00
87 63.04
51 36.96%
54  โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ 261
37 14.18
13 4.98
26 9.96
9 3.45
9 3.45
167 63.98
94 36.02%
55  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 109
8 7.34
13 11.93
5 4.59
8 7.34
5 4.59
70 64.22
39 35.78%
56  โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 70
4 5.71
8 11.43
9 12.86
4 5.71
0 0.00
45 64.29
25 35.71%
57  โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 129
22 17.05
12 9.30
8 6.20
4 3.10
0 0.00
83 64.34
46 35.66%
58  โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 171
21 12.28
14 8.19
9 5.26
13 7.60
2 1.17
112 65.50
59 34.50%
59  โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 148
11 7.43
4 2.70
12 8.11
15 10.14
9 6.08
97 65.54
51 34.46%
60  โรงเรียนบ้านลาดค้อ 47
7 14.89
1 2.13
4 8.51
3 6.38
1 2.13
31 65.96
16 34.04%
61  โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 153
12 7.84
12 7.84
8 5.23
12 7.84
8 5.23
101 66.01
52 33.99%
62  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 71
8 11.27
7 9.86
2 2.82
4 5.63
3 4.23
47 66.20
24 33.80%
63  โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 86
7 8.14
10 11.63
5 5.81
7 8.14
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
64  โรงเรียนบ้านชมภูพาน 173
22 12.72
18 10.40
3 1.73
12 6.94
3 1.73
115 66.47
58 33.53%
65  โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 508
31 6.10
22 4.33
67 13.19
17 3.35
33 6.50
338 66.54
170 33.46%
66  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 100
27 27.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
67 67.00
33 33.00%
67  โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 281
56 19.93
13 4.63
23 8.19
0 0.00
0 0.00
189 67.26
92 32.74%
68  โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 126
30 23.81
2 1.59
7 5.56
1 0.79
1 0.79
85 67.46
41 32.54%
69  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 106
8 7.55
8 7.55
10 9.43
8 7.55
0 0.00
72 67.92
34 32.08%
70  โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 38
4 10.53
1 2.63
4 10.53
3 7.89
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
71  โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ 140
17 12.14
8 5.71
15 10.71
3 2.14
1 0.71
96 68.57
44 31.43%
72  โรงเรียนบ้านกุดฮู 158
24 15.19
16 10.13
8 5.06
0 0.00
1 0.63
109 68.99
49 31.01%
73  โรงเรียนบ้านสะพานสาม 85
12 14.12
2 2.35
12 14.12
0 0.00
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
74  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 161
15 9.32
11 6.83
15 9.32
7 4.35
1 0.62
112 69.57
49 30.43%
75  โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 171
21 12.28
11 6.43
19 11.11
1 0.58
0 0.00
119 69.59
52 30.41%
76  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 53
6 11.32
5 9.43
5 9.43
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
77  โรงเรียนไพศาลวิทยา 159
11 6.92
3 1.89
13 8.18
14 8.81
7 4.40
111 69.81
48 30.19%
78  โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 176
18 10.23
13 7.39
19 10.80
3 1.70
0 0.00
123 69.89
53 30.11%
79  โรงเรียนบ้านเชิงดอย 30
7 23.33
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
80  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 216
10 4.63
39 18.06
13 6.02
0 0.00
2 0.93
152 70.37
64 29.63%
81  โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 95
12 12.63
0 0.00
7 7.37
9 9.47
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
82  โรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 195
22 11.28
15 7.69
17 8.72
3 1.54
0 0.00
138 70.77
57 29.23%
83  โรงเรียนบ้านกลาง 230
28 12.17
12 5.22
23 10.00
4 1.74
0 0.00
163 70.87
67 29.13%
84  โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 124
12 9.68
9 7.26
12 9.68
2 1.61
1 0.81
88 70.97
36 29.03%
85  โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 293
17 5.80
14 4.78
27 9.22
24 8.19
3 1.02
208 70.99
85 29.01%
86  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 97
10 10.31
6 6.19
11 11.34
1 1.03
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
87  โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 142
2 1.41
11 7.75
8 5.63
12 8.45
8 5.63
101 71.13
41 28.87%
88  โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 98
8 8.16
9 9.18
5 5.10
5 5.10
1 1.02
70 71.43
28 28.57%
89  โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 210
10 4.76
7 3.33
26 12.38
10 4.76
7 3.33
150 71.43
60 28.57%
90  โรงเรียนบ้านนาดี 106
9 8.49
13 12.26
5 4.72
3 2.83
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
91  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 92
19 20.65
1 1.09
5 5.43
0 0.00
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
92  โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 123
15 12.20
3 2.44
15 12.20
0 0.00
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
93  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 102
6 5.88
6 5.88
7 6.86
6 5.88
2 1.96
75 73.53
27 26.47%
94  โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 103
10 9.71
3 2.91
1 0.97
13 12.62
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
95  โรงเรียนชุมชนนิรมัย 294
44 14.97
12 4.08
21 7.14
0 0.00
0 0.00
217 73.81
77 26.19%
96  โรงเรียนบ้านอีกุด 218
7 3.21
16 7.34
14 6.42
14 6.42
6 2.75
161 73.85
57 26.15%
97  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 111
9 8.11
20 18.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
98  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม 69
6 8.70
6 8.70
5 7.25
1 1.45
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
99  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 123
13 10.57
10 8.13
6 4.88
3 2.44
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
100  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 149
16 10.74
12 8.05
3 2.01
5 3.36
2 1.34
111 74.50
38 25.50%
101  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 140
6 4.29
13 9.29
11 7.86
4 2.86
1 0.71
105 75.00
35 25.00%
102  โรงเรียนบ้านโคกภู 177
23 12.99
8 4.52
10 5.65
2 1.13
1 0.56
133 75.14
44 24.86%
103  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 120
8 6.67
8 6.67
11 9.17
2 1.67
0 0.00
91 75.83
29 24.17%
104  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 188
25 13.30
10 5.32
5 2.66
5 2.66
0 0.00
143 76.06
45 23.94%
105  โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 227
18 7.93
11 4.85
22 9.69
2 0.88
0 0.00
174 76.65
53 23.35%
106  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 198
19 9.60
15 7.58
11 5.56
1 0.51
0 0.00
152 76.77
46 23.23%
107  โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 122
14 11.48
2 1.64
9 7.38
3 2.46
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
108  โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 75
11 14.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
2 2.67
58 77.33
17 22.67%
109  โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 228
5 2.19
10 4.39
25 10.96
11 4.82
0 0.00
177 77.63
51 22.37%
110  โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 141
13 9.22
3 2.13
7 4.96
8 5.67
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
111  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 115
16 13.91
9 7.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
112  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 231
18 7.79
17 7.36
6 2.60
7 3.03
1 0.43
182 78.79
49 21.21%
113  โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 208
12 5.77
2 0.96
21 10.10
9 4.33
0 0.00
164 78.85
44 21.15%
114  โรงเรียนบ้านนากับแก้ 67
3 4.48
1 1.49
2 2.99
6 8.96
2 2.99
53 79.10
14 20.90%
115  โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 525
36 6.86
19 3.62
50 9.52
3 0.57
1 0.19
416 79.24
109 20.76%
116  โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 111
9 8.11
4 3.60
5 4.50
3 2.70
2 1.80
88 79.28
23 20.72%
117  โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 98
10 10.20
8 8.16
0 0.00
2 2.04
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
118  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 122
6 4.92
6 4.92
8 6.56
4 3.28
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
119  โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว 220
5 2.27
7 3.18
24 10.91
5 2.27
2 0.91
177 80.45
43 19.55%
120  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 62
7 11.29
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
121  โรงเรียนบ้านหนองหอย 291
25 8.59
8 2.75
22 7.56
0 0.00
1 0.34
235 80.76
56 19.24%
122  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 73
8 10.96
3 4.11
0 0.00
1 1.37
2 2.74
59 80.82
14 19.18%
123  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 63
4 6.35
0 0.00
6 9.52
1 1.59
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
124  โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 205
13 6.34
8 3.90
17 8.29
1 0.49
0 0.00
166 80.98
39 19.02%
125  โรงเรียนนายอวัฒนา 197
18 9.14
4 2.03
12 6.09
3 1.52
0 0.00
160 81.22
37 18.78%
126  โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 177
3 1.69
6 3.39
17 9.60
3 1.69
4 2.26
144 81.36
33 18.64%
127  โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 172
20 11.63
4 2.33
4 2.33
4 2.33
0 0.00
140 81.40
32 18.60%
128  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 206
9 4.37
9 4.37
20 9.71
0 0.00
0 0.00
168 81.55
38 18.45%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 253
22 8.70
13 5.14
7 2.77
4 1.58
0 0.00
207 81.82
46 18.18%
130  โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 66
5 7.58
4 6.06
1 1.52
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
131  โรงเรียนท่าแร่วิทยา 523
22 4.21
35 6.69
35 6.69
1 0.19
0 0.00
430 82.22
93 17.78%
132  โรงเรียนบ้านกุงศรี 119
12 10.08
3 2.52
6 5.04
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
133  โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 158
22 13.92
4 2.53
1 0.63
0 0.00
0 0.00
131 82.91
27 17.09%
134  โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 82
9 10.98
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
135  โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 229
15 6.55
8 3.49
16 6.99
0 0.00
0 0.00
190 82.97
39 17.03%
136  โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 112
5 4.46
4 3.57
9 8.04
1 0.89
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
137  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 249
8 3.21
6 2.41
0 0.00
9 3.61
19 7.63
207 83.13
42 16.87%
138  โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 349
30 8.60
0 0.00
28 8.02
0 0.00
0 0.00
291 83.38
58 16.62%
139  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 193
16 8.29
3 1.55
11 5.70
2 1.04
0 0.00
161 83.42
32 16.58%
140  โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 236
13 5.51
7 2.97
17 7.20
2 0.85
0 0.00
197 83.47
39 16.53%
141  โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 183
8 4.37
14 7.65
8 4.37
0 0.00
0 0.00
153 83.61
30 16.39%
142  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 122
14 11.48
4 3.28
2 1.64
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
143  โรงเรียนบ้านนาแก 99
3 3.03
4 4.04
8 8.08
1 1.01
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
144  โรงเรียนบ้านดงหลวง 291
17 5.84
12 4.12
13 4.47
5 1.72
0 0.00
244 83.85
47 16.15%
145  โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 56
1 1.79
4 7.14
1 1.79
2 3.57
1 1.79
47 83.93
9 16.07%
146  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 131
0 0.00
0 0.00
15 11.45
6 4.58
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
147  โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) 125
10 8.00
2 1.60
7 5.60
1 0.80
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
148  โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 557
35 6.28
26 4.67
24 4.31
4 0.72
0 0.00
468 84.02
89 15.98%
149  โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 69
7 10.14
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
150  โรงเรียนบ้านไร่นาดี 98
7 7.14
0 0.00
8 8.16
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
151  โรงเรียนบ้านนาจาน 145
10 6.90
8 5.52
4 2.76
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
152  โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 119
3 2.52
8 6.72
7 5.88
0 0.00
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
153  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 41
1 2.44
1 2.44
2 4.88
2 4.88
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
154  โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 125
3 2.40
5 4.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
155  โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 85
5 5.88
6 7.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
156  โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 154
11 7.14
6 3.90
2 1.30
0 0.00
0 0.00
135 87.66
19 12.34%
157  โรงเรียนบ้านดงขวาง 57
5 8.77
1 1.75
0 0.00
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
158  โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 92
9 9.78
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
159  โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 124
2 1.61
5 4.03
2 1.61
5 4.03
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
160  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 86
2 2.33
0 0.00
3 3.49
4 4.65
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
161  โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) 115
6 5.22
0 0.00
6 5.22
0 0.00
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
162  โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 102
0 0.00
1 0.98
4 3.92
2 1.96
3 2.94
92 90.20
10 9.80%
163  โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 232
5 2.16
5 2.16
3 1.29
4 1.72
3 1.29
212 91.38
20 8.62%
164  โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 106
3 2.83
2 1.89
2 1.89
2 1.89
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
165  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 89
7 7.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
166  โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
167  โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 136
5 3.68
3 2.21
0 0.00
1 0.74
0 0.00
127 93.38
9 6.62%
168  โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 192
4 2.08
0 0.00
5 2.60
1 0.52
2 1.04
180 93.75
12 6.25%
169  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 203
2 0.99
0 0.00
4 1.97
0 0.00
6 2.96
191 94.09
12 5.91%
170  โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 171
1 0.58
4 2.34
0 0.00
0 0.00
5 2.92
161 94.15
10 5.85%
171  โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 194
3 1.55
0 0.00
3 1.55
2 1.03
3 1.55
183 94.33
11 5.67%
172  โรงเรียนบ้านสนามบิน 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
173  โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
174  โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 55
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 98.18
1 1.82%
175  โรงเรียนบ้านห้วยหวด 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,478 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,179 10.10
เตี้ย  2,050 6.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,813 8.94
ผอมและเตี้ย  1,299 4.13
อ้วนและเตี้ย  945 3.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,192 67.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,286 คน


32.68%


Powered By www.thaieducation.net