ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 6
4 66.67
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 51
21 41.18
8 15.69
17 33.33
0 0.00
0 0.00
5 9.80
46 90.20%
3  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 6
3 50.00
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
1 16.67
5 83.33%
4  โรงเรียนบ้านป่าดวน 11
1 9.09
3 27.27
1 9.09
3 27.27
1 9.09
2 18.18
9 81.82%
5  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 117
24 20.51
18 15.38
15 12.82
18 15.38
15 12.82
27 23.08
90 76.92%
6  โรงเรียนหนองตอวิทยา 123
9 7.32
7 5.69
25 20.33
16 13.01
22 17.89
44 35.77
79 64.23%
7  โรงเรียนบ้านมะยาง 127
25 19.69
13 10.24
18 14.17
12 9.45
10 7.87
49 38.58
78 61.42%
8  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 65
11 16.92
8 12.31
8 12.31
11 16.92
1 1.54
26 40.00
39 60.00%
9  โรงเรียนบ้านคางฮุง 88
22 25.00
7 7.95
15 17.05
6 6.82
0 0.00
38 43.18
50 56.82%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 53
12 22.64
7 13.21
3 5.66
5 9.43
0 0.00
26 49.06
27 50.94%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 145
17 11.72
8 5.52
23 15.86
3 2.07
22 15.17
72 49.66
73 50.34%
12  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 24
7 29.17
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
13  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 151
27 17.88
12 7.95
11 7.28
8 5.30
17 11.26
76 50.33
75 49.67%
14  โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 41
3 7.32
5 12.20
5 12.20
4 9.76
3 7.32
21 51.22
20 48.78%
15  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 66
12 18.18
4 6.06
7 10.61
4 6.06
4 6.06
35 53.03
31 46.97%
16  โรงเรียนบ้านพลับพลา 124
5 4.03
5 4.03
20 16.13
10 8.06
16 12.90
68 54.84
56 45.16%
17  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 18
4 22.22
1 5.56
2 11.11
1 5.56
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
18  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 112
7 6.25
19 16.96
18 16.07
0 0.00
5 4.46
63 56.25
49 43.75%
19  โรงเรียนบ้านตาอุด 84
10 11.90
7 8.33
8 9.52
6 7.14
5 5.95
48 57.14
36 42.86%
20  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 35
5 14.29
4 11.43
5 14.29
1 2.86
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
21  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 35
6 17.14
5 14.29
4 11.43
0 0.00
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
22  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 88
12 13.64
6 6.82
0 0.00
7 7.95
12 13.64
51 57.95
37 42.05%
23  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 41
10 24.39
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
24  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 49
6 12.24
3 6.12
7 14.29
4 8.16
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
25  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 64
12 18.75
1 1.56
1 1.56
6 9.38
6 9.38
38 59.38
26 40.63%
26  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
12 14.63
11 13.41
8 9.76
1 1.22
1 1.22
49 59.76
33 40.24%
27  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 5
1 20.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
28  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 194
22 11.34
17 8.76
17 8.76
10 5.15
10 5.15
118 60.82
76 39.18%
29  โรงเรียนบ้านราชธานี 115
15 13.04
10 8.70
11 9.57
9 7.83
0 0.00
70 60.87
45 39.13%
30  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 62
10 16.13
4 6.45
6 9.68
4 6.45
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
31  โรงเรียนบ้านอีง่อง 94
14 14.89
9 9.57
12 12.77
0 0.00
1 1.06
58 61.70
36 38.30%
32  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 90
10 11.11
4 4.44
19 21.11
1 1.11
0 0.00
56 62.22
34 37.78%
33  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 61
5 8.20
7 11.48
5 8.20
6 9.84
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
34  โรงเรียนบ้านหัวโนน 70
8 11.43
5 7.14
11 15.71
2 2.86
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
35  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 127
8 6.30
4 3.15
10 7.87
4 3.15
21 16.54
80 62.99
47 37.01%
36  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 19
2 10.53
1 5.26
2 10.53
1 5.26
1 5.26
12 63.16
7 36.84%
37  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 120
20 16.67
3 2.50
16 13.33
4 3.33
1 0.83
76 63.33
44 36.67%
38  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 66
7 10.61
7 10.61
3 4.55
4 6.06
3 4.55
42 63.64
24 36.36%
39  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 39
5 12.82
0 0.00
6 15.38
2 5.13
1 2.56
25 64.10
14 35.90%
40  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2120
187 8.82
119 5.61
335 15.80
95 4.48
24 1.13
1360 64.15
760 35.85%
41  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 45
2 4.44
3 6.67
8 17.78
3 6.67
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
42  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 17
3 17.65
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
43  โรงเรียนบ้านหมูม้น 267
13 4.87
10 3.75
29 10.86
15 5.62
25 9.36
175 65.54
92 34.46%
44  โรงเรียนบ้านยางใต้ 32
1 3.13
4 12.50
5 15.63
1 3.13
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
45  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 50
6 12.00
5 10.00
0 0.00
4 8.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
46  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 77
9 11.69
7 9.09
10 12.99
0 0.00
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
47  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 154
17 11.04
10 6.49
19 12.34
3 1.95
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
48  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4133
325 7.86
115 2.78
435 10.53
68 1.65
325 7.86
2865 69.32
1268 30.68%
49  โรงเรียนทรายทองวิทยา 46
1 2.17
3 6.52
8 17.39
2 4.35
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
50  โรงเรียนบ้านหนองแอก 103
7 6.80
1 0.97
10 9.71
10 9.71
3 2.91
72 69.90
31 30.10%
51  โรงเรียนเมืองจังหาร 40
2 5.00
1 2.50
7 17.50
0 0.00
2 5.00
28 70.00
12 30.00%
52  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 71
7 9.86
5 7.04
9 12.68
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
53  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
54  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
18 25.00
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
55  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 103
9 8.74
9 8.74
7 6.80
5 4.85
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
56  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 59
10 16.95
1 1.69
5 8.47
1 1.69
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
57  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 84
20 23.81
2 2.38
1 1.19
1 1.19
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
58  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 71
5 7.04
1 1.41
14 19.72
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
59  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 25
4 16.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
60  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 251
29 11.55
7 2.79
17 6.77
5 1.99
10 3.98
183 72.91
68 27.09%
61  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 34
3 8.82
0 0.00
5 14.71
1 2.94
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
62  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 80
14 17.50
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
63  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 70
6 8.57
0 0.00
12 17.14
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
64  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 43
3 6.98
3 6.98
4 9.30
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
65  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 204
11 5.39
0 0.00
29 14.22
7 3.43
5 2.45
152 74.51
52 25.49%
66  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 76
10 13.16
1 1.32
6 7.89
1 1.32
1 1.32
57 75.00
19 25.00%
67  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 20
2 10.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
68  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
69  โรงเรียนบ้านโนนข่า 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
70  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 134
12 8.96
2 1.49
19 14.18
0 0.00
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
71  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 179
13 7.26
9 5.03
18 10.06
4 2.23
0 0.00
135 75.42
44 24.58%
72  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 124
9 7.26
3 2.42
17 13.71
0 0.00
1 0.81
94 75.81
30 24.19%
73  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 29
5 17.24
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
74  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 50
4 8.00
2 4.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
75  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 50
3 6.00
2 4.00
3 6.00
2 4.00
2 4.00
38 76.00
12 24.00%
76  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 196
13 6.63
8 4.08
14 7.14
8 4.08
4 2.04
149 76.02
47 23.98%
77  โรงเรียนบ้านโนนรัง 46
5 10.87
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
78  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 89
7 7.87
7 7.87
0 0.00
7 7.87
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
79  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 47
3 6.38
0 0.00
7 14.89
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
80  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 129
11 8.53
7 5.43
1 0.78
4 3.10
7 5.43
99 76.74
30 23.26%
81  โรงเรียนบ้านเขือง 179
22 12.29
4 2.23
13 7.26
1 0.56
1 0.56
138 77.09
41 22.91%
82  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 120
8 6.67
15 12.50
0 0.00
4 3.33
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
83  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 77
8 10.39
2 2.60
7 9.09
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
84  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 41
5 12.20
0 0.00
2 4.88
0 0.00
2 4.88
32 78.05
9 21.95%
85  โรงเรียนบ้านป่ายาง 92
6 6.52
3 3.26
6 6.52
3 3.26
2 2.17
72 78.26
20 21.74%
86  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 60
5 8.33
1 1.67
6 10.00
1 1.67
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
87  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 125
11 8.80
1 0.80
15 12.00
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
88  โรงเรียนบ้านขาม 80
8 10.00
3 3.75
3 3.75
3 3.75
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
89  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 52
2 3.85
3 5.77
2 3.85
2 3.85
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
90  โรงเรียนบ้านโนนราษี 57
5 8.77
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
91  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 24
3 12.50
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
92  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 82
4 4.88
5 6.10
4 4.88
2 2.44
2 2.44
65 79.27
17 20.73%
93  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 73
9 12.33
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
94  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 59
6 10.17
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
95  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 149
11 7.38
2 1.34
16 10.74
1 0.67
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
96  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
97  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 61
5 8.20
1 1.64
4 6.56
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
98  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 113
8 7.08
6 5.31
7 6.19
1 0.88
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
99  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 130
0 0.00
11 8.46
6 4.62
8 6.15
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
100  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 136
14 10.29
0 0.00
12 8.82
0 0.00
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
101  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 89
10 11.24
5 5.62
0 0.00
0 0.00
2 2.25
72 80.90
17 19.10%
102  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 116
9 7.76
3 2.59
9 7.76
1 0.86
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
103  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 37
2 5.41
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
104  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 144
4 2.78
1 0.69
8 5.56
0 0.00
14 9.72
117 81.25
27 18.75%
105  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 112
4 3.57
4 3.57
8 7.14
4 3.57
1 0.89
91 81.25
21 18.75%
106  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 87
5 5.75
0 0.00
8 9.20
3 3.45
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
107  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 82
5 6.10
1 1.22
8 9.76
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
108  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 543
24 4.42
19 3.50
33 6.08
11 2.03
12 2.21
444 81.77
99 18.23%
109  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 33
4 12.12
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
110  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
4 12.12
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
111  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 166
14 8.43
0 0.00
8 4.82
0 0.00
8 4.82
136 81.93
30 18.07%
112  โรงเรียนบ้านดอนชัย 45
1 2.22
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
113  โรงเรียนบ้านหนองโสน 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
1 2.50
2 5.00
33 82.50
7 17.50%
114  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 52
1 1.92
1 1.92
5 9.62
1 1.92
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
115  โรงเรียนบ้านดงกลาง 133
11 8.27
2 1.50
10 7.52
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
116  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 41
3 7.32
3 7.32
0 0.00
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
117  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
118  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
4 9.76
2 4.88
34 82.93
7 17.07%
119  โรงเรียนบ้านตรีคาม 53
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
120  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
121  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 30
1 3.33
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
122  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
123  โรงเรียนบ้านจาน 121
0 0.00
0 0.00
20 16.53
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
124  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 61
3 4.92
3 4.92
4 6.56
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
125  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 49
6 12.24
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
126  โรงเรียนบ้านสวนจิก 43
4 9.30
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
127  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 111
6 5.41
4 3.60
4 3.60
4 3.60
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 118
3 2.54
1 0.85
15 12.71
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
129  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองผือ 107
5 4.67
1 0.93
10 9.35
1 0.93
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
131  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 146
3 2.05
7 4.79
13 8.90
0 0.00
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
132  โรงเรียนไตรคามวิทยา 32
2 6.25
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
133  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
134  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 121
4 3.31
2 1.65
6 4.96
4 3.31
2 1.65
103 85.12
18 14.88%
135  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 74
4 5.41
2 2.70
3 4.05
1 1.35
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
136  โรงเรียนบ้านดงยาง 137
0 0.00
7 5.11
12 8.76
1 0.73
0 0.00
117 85.40
20 14.60%
137  โรงเรียนบ้านแคน 110
4 3.64
3 2.73
5 4.55
3 2.73
1 0.91
94 85.45
16 14.55%
138  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 179
3 1.68
6 3.35
11 6.15
4 2.23
2 1.12
153 85.47
26 14.53%
139  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 138
3 2.17
3 2.17
11 7.97
3 2.17
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 70
2 2.86
1 1.43
7 10.00
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
141  โรงเรียนบ้านยางเครือ 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
1 4.76
1 4.76
18 85.71
3 14.29%
142  โรงเรียนบ้านอีหมุน 70
3 4.29
3 4.29
2 2.86
0 0.00
2 2.86
60 85.71
10 14.29%
143  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 77
6 7.79
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
144  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
145  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 50
4 8.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
146  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
147  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 154
7 4.55
1 0.65
9 5.84
3 1.95
1 0.65
133 86.36
21 13.64%
148  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
149  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
150  โรงเรียนบ้านหนองยูง 119
7 5.88
3 2.52
4 3.36
2 1.68
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
151  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 38
0 0.00
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
152  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
153  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 73
3 4.11
1 1.37
4 5.48
0 0.00
1 1.37
64 87.67
9 12.33%
154  โรงเรียนบ้านดอนแดง 83
1 1.20
0 0.00
2 2.41
2 2.41
5 6.02
73 87.95
10 12.05%
155  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 100
5 5.00
0 0.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
156  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
157  โรงเรียนบ้านมีชัย 35
0 0.00
1 2.86
2 5.71
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
158  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 11.11
24 88.89
3 11.11%
159  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 128
2 1.56
1 0.78
6 4.69
1 0.78
4 3.13
114 89.06
14 10.94%
160  โรงเรียนบ้านหนาด 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
2 3.64
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
161  โรงเรียนบ้านหนองหิน 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
162  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 28
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
163  โรงเรียนบ้านดอนแคน 67
1 1.49
0 0.00
4 5.97
2 2.99
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
164  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
165  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
166  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 140
0 0.00
0 0.00
14 10.00
0 0.00
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
167  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
168  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
2 4.88
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
170  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 159
3 1.89
2 1.26
3 1.89
3 1.89
3 1.89
145 91.19
14 8.81%
171  โรงเรียนบ้านดู่ 106
2 1.89
2 1.89
1 0.94
2 1.89
2 1.89
97 91.51
9 8.49%
172  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
173  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 110
1 0.91
2 1.82
6 5.45
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
174  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 114
7 6.14
2 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
175  โรงเรียนดงยางสะแบง 51
1 1.96
0 0.00
1 1.96
2 3.92
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
176  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 64
1 1.56
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
177  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
178  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 95
3 3.16
1 1.05
3 3.16
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
179  โรงเรียนบ้านหนองแวง 154
5 3.25
4 2.60
2 1.30
0 0.00
0 0.00
143 92.86
11 7.14%
180  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 71
3 4.23
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
181  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
182  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 45
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
183  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 77
2 2.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.90
72 93.51
5 6.49%
184  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 110
2 1.82
1 0.91
2 1.82
0 0.00
2 1.82
103 93.64
7 6.36%
185  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 85
1 1.18
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
186  โรงเรียนบ้านมะอึ 120
3 2.50
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
187  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 533
9 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 4.13
502 94.18
31 5.82%
188  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 121
0 0.00
1 0.83
6 4.96
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
189  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 123
0 0.00
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
190  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 235
7 2.98
5 2.13
1 0.43
0 0.00
0 0.00
222 94.47
13 5.53%
191  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
192  โรงเรียนบ้านหนองชาด 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
193  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 99
2 2.02
0 0.00
2 2.02
1 1.01
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
194  โรงเรียนบ้านค้อ 144
3 2.08
1 0.69
1 0.69
0 0.00
2 1.39
137 95.14
7 4.86%
195  โรงเรียนบ้านพยอม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.76
40 95.24
2 4.76%
196  โรงเรียนบ้านไผ่ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
197  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
198  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
199  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 86
1 1.16
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
200  โรงเรียนบ้านข่า 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
201  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.17
46 95.83
2 4.17%
202  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
203  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 166
0 0.00
0 0.00
6 3.61
0 0.00
0 0.00
160 96.39
6 3.61%
204  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
33 97.06
1 2.94%
205  โรงเรียนบ้านซองแมว 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
206  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
207  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
208  โรงเรียนบ้านโคกมอน 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
209  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
210  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 164
1 0.61
0 0.00
1 0.61
0 0.00
0 0.00
162 98.78
2 1.22%
211  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 99
1 1.01
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 98.99
1 1.01%
212  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านดงสวอง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านนางาม 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านสังข์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านโพนทอง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนรัฐทวิคาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,963 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,637 6.83
เตี้ย  785 3.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,999 8.34
ผอมและเตี้ย  541 2.26
อ้วนและเตี้ย  704 2.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,297 76.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,666 คน


23.64%


Powered By www.thaieducation.net