ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 221 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 221 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดู่ 77
18 23.38
13 16.88
19 24.68
14 18.18
13 16.88
0 0.00
77 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 29
10 34.48
0 0.00
13 44.83
2 6.90
4 13.79
0 0.00
29 100.00%
3  โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 54
10 18.52
11 20.37
15 27.78
7 12.96
11 20.37
0 0.00
54 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองแคน 13
7 53.85
0 0.00
6 46.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 168
13 7.74
38 22.62
20 11.90
11 6.55
49 29.17
37 22.02
131 77.98%
6  โรงเรียนบ้านปลาขาว 121
13 10.74
10 8.26
16 13.22
23 19.01
26 21.49
33 27.27
88 72.73%
7  โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 51
22 43.14
4 7.84
4 7.84
1 1.96
4 7.84
16 31.37
35 68.63%
8  โรงเรียนบ้านโกทา 229
18 7.86
11 4.80
38 16.59
39 17.03
50 21.83
73 31.88
156 68.12%
9  โรงเรียนบ้านดงแคน 75
11 14.67
6 8.00
13 17.33
5 6.67
10 13.33
30 40.00
45 60.00%
10  โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 106
5 4.72
11 10.38
10 9.43
16 15.09
21 19.81
43 40.57
63 59.43%
11  โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 49
5 10.20
8 16.33
9 18.37
6 12.24
1 2.04
20 40.82
29 59.18%
12  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 71
11 15.49
10 14.08
13 18.31
7 9.86
0 0.00
30 42.25
41 57.75%
13  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 73
14 19.18
7 9.59
9 12.33
8 10.96
1 1.37
34 46.58
39 53.42%
14  โรงเรียนบ้านหวาย 58
5 8.62
8 13.79
10 17.24
2 3.45
5 8.62
28 48.28
30 51.72%
15  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 99
28 28.28
10 10.10
10 10.10
3 3.03
0 0.00
48 48.48
51 51.52%
16  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 57
6 10.53
2 3.51
5 8.77
6 10.53
10 17.54
28 49.12
29 50.88%
17  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 22
3 13.64
2 9.09
1 4.55
2 9.09
3 13.64
11 50.00
11 50.00%
18  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 81
22 27.16
3 3.70
5 6.17
9 11.11
0 0.00
42 51.85
39 48.15%
19  โรงเรียนบ้านมะโบ่ 156
21 13.46
11 7.05
22 14.10
6 3.85
10 6.41
86 55.13
70 44.87%
20  โรงเรียนบ้านสระบาก 113
18 15.93
7 6.19
9 7.96
15 13.27
0 0.00
64 56.64
49 43.36%
21  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 150
15 10.00
12 8.00
10 6.67
17 11.33
11 7.33
85 56.67
65 43.33%
22  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 86
7 8.14
6 6.98
20 23.26
4 4.65
0 0.00
49 56.98
37 43.02%
23  โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 159
23 14.47
0 0.00
44 27.67
0 0.00
0 0.00
92 57.86
67 42.14%
24  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 62
7 11.29
5 8.06
4 6.45
4 6.45
6 9.68
36 58.06
26 41.94%
25  โรงเรียนบ้านนาเลา 169
5 2.96
4 2.37
25 14.79
8 4.73
28 16.57
99 58.58
70 41.42%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 185
14 7.57
9 4.86
15 8.11
5 2.70
33 17.84
109 58.92
76 41.08%
27  โรงเรียนบ้านดอนหมี 61
14 22.95
3 4.92
6 9.84
2 3.28
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
28  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 131
8 6.11
12 9.16
19 14.50
12 9.16
2 1.53
78 59.54
53 40.46%
29  โรงเรียนบ้านหัวงัว 28
5 17.86
2 7.14
3 10.71
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
30  โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 67
12 17.91
6 8.96
3 4.48
5 7.46
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
31  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 111
5 4.50
3 2.70
15 13.51
8 7.21
12 10.81
68 61.26
43 38.74%
32  โรงเรียนบ้านดงยาง 106
23 21.70
4 3.77
10 9.43
4 3.77
0 0.00
65 61.32
41 38.68%
33  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 38
4 10.53
4 10.53
4 10.53
2 5.26
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
34  โรงเรียนบ้านหนองแสง 114
14 12.28
7 6.14
15 13.16
4 3.51
2 1.75
72 63.16
42 36.84%
35  โรงเรียนบ้านเตาบ่า 68
13 19.12
4 5.88
2 2.94
4 5.88
2 2.94
43 63.24
25 36.76%
36  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 761
39 5.12
20 2.63
100 13.14
59 7.75
59 7.75
484 63.60
277 36.40%
37  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 160
23 14.38
1 0.63
15 9.38
1 0.63
18 11.25
102 63.75
58 36.25%
38  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 107
21 19.63
8 7.48
7 6.54
2 1.87
0 0.00
69 64.49
38 35.51%
39  โรงเรียนบ้านดง 79
7 8.86
2 2.53
3 3.80
7 8.86
9 11.39
51 64.56
28 35.44%
40  โรงเรียนบ้านตาลอก 58
2 3.45
4 6.90
1 1.72
3 5.17
10 17.24
38 65.52
20 34.48%
41  โรงเรียนบ้านดงเย็น 61
7 11.48
5 8.20
9 14.75
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
42  โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 73
8 10.96
7 9.59
2 2.74
8 10.96
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
43  โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 117
9 7.69
5 4.27
16 13.68
6 5.13
4 3.42
77 65.81
40 34.19%
44  โรงเรียนบ้านสระแคน 74
6 8.11
4 5.41
4 5.41
5 6.76
6 8.11
49 66.22
25 33.78%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 97
21 21.65
0 0.00
11 11.34
0 0.00
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
46  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 147
14 9.52
11 7.48
14 9.52
9 6.12
0 0.00
99 67.35
48 32.65%
47  โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 46
6 13.04
1 2.17
8 17.39
0 0.00
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
48  โรงเรียนบ้านหนองสระ 80
13 16.25
13 16.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 67.50
26 32.50%
49  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 115
8 6.96
6 5.22
20 17.39
3 2.61
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
50  โรงเรียนบ้านนาข่า 184
19 10.33
14 7.61
23 12.50
2 1.09
0 0.00
126 68.48
58 31.52%
51  โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 35
3 8.57
4 11.43
3 8.57
0 0.00
1 2.86
24 68.57
11 31.43%
52  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 61
3 4.92
6 9.84
5 8.20
5 8.20
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
53  โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 103
15 14.56
7 6.80
8 7.77
2 1.94
0 0.00
71 68.93
32 31.07%
54  โรงเรียนบ้านดงน้อย 39
6 15.38
2 5.13
1 2.56
2 5.13
1 2.56
27 69.23
12 30.77%
55  โรงเรียนบ้านหนองกุง 105
6 5.71
6 5.71
18 17.14
1 0.95
1 0.95
73 69.52
32 30.48%
56  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 100
12 12.00
7 7.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
57  โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 54
6 11.11
8 14.81
2 3.70
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
58  โรงเรียนบ้านหนองแก 44
4 9.09
3 6.82
5 11.36
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
59  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 82
13 15.85
5 6.10
6 7.32
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
60  โรงเรียนบ้านโพนทราย 65
3 4.62
6 9.23
6 9.23
4 6.15
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
61  โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 72
3 4.17
7 9.72
8 11.11
2 2.78
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
62  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 134
2 1.49
15 11.19
2 1.49
6 4.48
12 8.96
97 72.39
37 27.61%
63  โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 150
17 11.33
9 6.00
15 10.00
0 0.00
0 0.00
109 72.67
41 27.33%
64  โรงเรียนบ้านศาลา 33
2 6.06
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
65  โรงเรียนบ้านสนาม 107
10 9.35
2 1.87
16 14.95
1 0.93
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
66  โรงเรียนโนนจานวิทยา 130
6 4.62
7 5.38
11 8.46
5 3.85
6 4.62
95 73.08
35 26.92%
67  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 90
12 13.33
0 0.00
11 12.22
1 1.11
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
68  โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 72
6 8.33
3 4.17
10 13.89
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
69  โรงเรียนบ้านจอกขวาง 73
11 15.07
2 2.74
6 8.22
0 0.00
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
70  โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 31
2 6.45
2 6.45
2 6.45
2 6.45
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
71  โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 233
15 6.44
6 2.58
39 16.74
0 0.00
0 0.00
173 74.25
60 25.75%
72  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 497
25 5.03
10 2.01
58 11.67
23 4.63
12 2.41
369 74.25
128 25.75%
73  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 51
2 3.92
3 5.88
7 13.73
1 1.96
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
74  โรงเรียนบ้านอีโต้ 71
8 11.27
3 4.23
5 7.04
2 2.82
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
75  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
3 7.50
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 145
12 8.28
0 0.00
19 13.10
4 2.76
1 0.69
109 75.17
36 24.83%
77  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 101
5 4.95
5 4.95
5 4.95
5 4.95
5 4.95
76 75.25
25 24.75%
78  โรงเรียนบ้านโพนทอง 73
8 10.96
3 4.11
7 9.59
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
79  โรงเรียนบ้านคึมบง 90
5 5.56
7 7.78
3 3.33
5 5.56
2 2.22
68 75.56
22 24.44%
80  โรงเรียนบ้านสว่าง 45
3 6.67
5 11.11
1 2.22
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
81  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 103
10 9.71
2 1.94
13 12.62
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
82  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 103
7 6.80
5 4.85
6 5.83
4 3.88
3 2.91
78 75.73
25 24.27%
83  โรงเรียนบ้านโสกยาง 33
5 15.15
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
84  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 149
18 12.08
3 2.01
15 10.07
0 0.00
0 0.00
113 75.84
36 24.16%
85  โรงเรียนบ้านโนนรัง 168
24 14.29
1 0.60
12 7.14
2 1.19
1 0.60
128 76.19
40 23.81%
86  โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 59
9 15.25
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
87  โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 97
7 7.22
4 4.12
11 11.34
1 1.03
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
88  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 34
5 14.71
0 0.00
1 2.94
0 0.00
2 5.88
26 76.47
8 23.53%
89  โรงเรียนบ้านตำแย 77
10 12.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 10.39
59 76.62
18 23.38%
90  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 60
3 5.00
0 0.00
10 16.67
1 1.67
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
91  โรงเรียนบ้านนาฝาย 86
9 10.47
4 4.65
5 5.81
0 0.00
2 2.33
66 76.74
20 23.26%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 112
14 12.50
5 4.46
6 5.36
0 0.00
1 0.89
86 76.79
26 23.21%
93  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 95
6 6.32
3 3.16
3 3.16
3 3.16
7 7.37
73 76.84
22 23.16%
94  โรงเรียนบ้านก่อ 100
8 8.00
3 3.00
7 7.00
4 4.00
1 1.00
77 77.00
23 23.00%
95  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1828
98 5.36
29 1.59
254 13.89
20 1.09
17 0.93
1410 77.13
418 22.87%
96  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 198
15 7.58
2 1.01
26 13.13
2 1.01
0 0.00
153 77.27
45 22.73%
97  โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 54
2 3.70
3 5.56
7 12.96
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
98  โรงเรียนบ้านนาค่าย 45
3 6.67
3 6.67
2 4.44
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 163
9 5.52
7 4.29
20 12.27
0 0.00
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
100  โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 82
0 0.00
0 0.00
14 17.07
3 3.66
1 1.22
64 78.05
18 21.95%
101  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 69
3 4.35
9 13.04
3 4.35
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
102  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 46
0 0.00
1 2.17
8 17.39
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
103  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 51
5 9.80
0 0.00
3 5.88
0 0.00
3 5.88
40 78.43
11 21.57%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 172
15 8.72
8 4.65
10 5.81
3 1.74
1 0.58
135 78.49
37 21.51%
105  โรงเรียนบ้านหนองข่า 84
3 3.57
3 3.57
11 13.10
1 1.19
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
106  โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
2 7.14
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
107  โรงเรียนบ้านหัวสระ 38
1 2.63
3 7.89
2 5.26
0 0.00
2 5.26
30 78.95
8 21.05%
108  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 105
8 7.62
5 4.76
7 6.67
2 1.90
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
109  โรงเรียนบ้านหนองบึง 110
5 4.55
6 5.45
12 10.91
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
110  โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 48
0 0.00
1 2.08
9 18.75
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
111  โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 190
15 7.89
5 2.63
19 10.00
0 0.00
0 0.00
151 79.47
39 20.53%
112  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 39
2 5.13
2 5.13
2 5.13
0 0.00
2 5.13
31 79.49
8 20.51%
113  โรงเรียนบ้านขามเรียน 136
15 11.03
2 1.47
9 6.62
1 0.74
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
114  โรงเรียนบ้านประแหย่ง 81
7 8.64
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
115  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 71
3 4.23
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
116  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 127
12 9.45
0 0.00
13 10.24
0 0.00
0 0.00
102 80.31
25 19.69%
117  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 51
3 5.88
2 3.92
3 5.88
2 3.92
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
118  โรงเรียนบ้านสระบัว 47
5 10.64
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
119  โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 63
2 3.17
0 0.00
8 12.70
2 3.17
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
120  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 147
12 8.16
0 0.00
14 9.52
2 1.36
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
121  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 176
11 6.25
6 3.41
16 9.09
0 0.00
0 0.00
143 81.25
33 18.75%
122  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 65
5 7.69
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 77
6 7.79
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
124  โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 140
6 4.29
1 0.71
18 12.86
0 0.00
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
125  โรงเรียนบ้านเมืองเตา 103
8 7.77
1 0.97
8 7.77
1 0.97
0 0.00
85 82.52
18 17.48%
126  โรงเรียนบ้านโนนแร่ 64
3 4.69
0 0.00
5 7.81
3 4.69
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
127  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 59
1 1.69
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
128  โรงเรียนบ้านโคกยาว 89
4 4.49
6 6.74
3 3.37
2 2.25
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
129  โรงเรียนบ้านดอนหัน 30
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
130  โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 36
0 0.00
0 0.00
6 16.67
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
131  โรงเรียนบ้านหนองแสน 96
3 3.13
5 5.21
8 8.33
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
132  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
1 8.33
10 83.33
2 16.67%
133  โรงเรียนบ้านโนนแคน 74
8 10.81
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
134  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 131
8 6.11
8 6.11
3 2.29
2 1.53
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
135  โรงเรียนบ้านโดน 100
4 4.00
2 2.00
8 8.00
2 2.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
136  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 66
1 1.52
2 3.03
7 10.61
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
137  โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 33
0 0.00
0 0.00
5 15.15
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
138  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 93
0 0.00
4 4.30
10 10.75
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
139  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 20
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
17 85.00
3 15.00%
140  โรงเรียนบ้านหัวหมู 147
0 0.00
0 0.00
15 10.20
6 4.08
1 0.68
125 85.03
22 14.97%
141  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 61
4 6.56
3 4.92
2 3.28
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
142  โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 34
1 2.94
1 2.94
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
143  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 111
3 2.70
4 3.60
8 7.21
1 0.90
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
144  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 57
6 10.53
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
145  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 859
8 0.93
2 0.23
80 9.31
3 0.35
27 3.14
739 86.03
120 13.97%
146  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 43
3 6.98
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
147  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 80
0 0.00
0 0.00
9 11.25
2 2.50
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
148  โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 66
3 4.55
1 1.52
2 3.03
1 1.52
2 3.03
57 86.36
9 13.64%
149  โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 66
8 12.12
1 1.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
150  โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 125
6 4.80
7 5.60
4 3.20
0 0.00
0 0.00
108 86.40
17 13.60%
151  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 119
0 0.00
0 0.00
16 13.45
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
152  โรงเรียนบ้านโนน 135
5 3.70
4 2.96
8 5.93
1 0.74
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
153  โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 53
3 5.66
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
154  โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 69
1 1.45
2 2.90
4 5.80
2 2.90
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
155  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 62
5 8.06
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
156  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 39
1 2.56
1 2.56
2 5.13
0 0.00
1 2.56
34 87.18
5 12.82%
157  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 47
0 0.00
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
158  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
5 10.64
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
159  โรงเรียนบ้านไก่นา 126
6 4.76
0 0.00
10 7.94
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
160  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 71
0 0.00
0 0.00
9 12.68
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
161  โรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) 73
5 6.85
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
162  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
163  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
1 2.38
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
164  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 34
0 0.00
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
165  โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 78
3 3.85
1 1.28
4 5.13
0 0.00
1 1.28
69 88.46
9 11.54%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 91
5 5.49
3 3.30
2 2.20
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
167  โรงเรียนบ้านหนองแปน 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
168  โรงเรียนบ้านหนองผง 56
0 0.00
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
169  โรงเรียนบ้านหนองปอ 76
2 2.63
0 0.00
4 5.26
1 1.32
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
170  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 10.53
34 89.47
4 10.53%
171  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 77
0 0.00
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
172  โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 157
1 0.64
7 4.46
8 5.10
0 0.00
0 0.00
141 89.81
16 10.19%
173  โรงเรียนบ้านโนนจาน 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
1 3.33
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
174  โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 166
5 3.01
1 0.60
9 5.42
1 0.60
0 0.00
150 90.36
16 9.64%
175  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 32
2 6.25
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
176  โรงเรียนบ้านนาภู 86
2 2.33
0 0.00
2 2.33
2 2.33
2 2.33
78 90.70
8 9.30%
177  โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 43
2 4.65
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
178  โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
179  โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
180  โรงเรียนบ้านหนองแวง 114
3 2.63
1 0.88
3 2.63
2 1.75
1 0.88
104 91.23
10 8.77%
181  โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 70
0 0.00
0 0.00
3 4.29
3 4.29
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
182  โรงเรียนบ้านหนองป้าน 95
0 0.00
0 0.00
7 7.37
0 0.00
1 1.05
87 91.58
8 8.42%
183  โรงเรียนบ้านขามป้อม 24
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
184  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
1 2.63
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
185  โรงเรียนบ้านหนองหิน 76
1 1.32
1 1.32
4 5.26
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
186  โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 64
0 0.00
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
187  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 40
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
188  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 27
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
189  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด 27
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
190  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 199
5 2.51
4 2.01
2 1.01
1 0.50
0 0.00
187 93.97
12 6.03%
191  โรงเรียนบ้านแคน 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
1 1.96
1 1.96
48 94.12
3 5.88%
192  โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 71
0 0.00
1 1.41
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
193  โรงเรียนบ้านป่าแดง 90
1 1.11
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
194  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
195  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 93
0 0.00
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
196  โรงเรียนบ้านเครือซูด 94
3 3.19
2 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
197  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
198  โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 59
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
199  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
200  โรงเรียนบ้านหัวดง 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
1 1.20
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
201  โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
202  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
203  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
204  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
205  โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 130
2 1.54
0 0.00
3 2.31
0 0.00
0 0.00
125 96.15
5 3.85%
206  โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) 57
0 0.00
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
55 96.49
2 3.51%
207  โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 130
1 0.77
0 0.00
1 0.77
1 0.77
1 0.77
126 96.92
4 3.08%
208  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
209  โรงเรียนบ้านหนองแดง 69
2 2.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
210  โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 83
0 0.00
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
211  โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
212  โรงเรียนบ้านหนองฮี 110
0 0.00
0 0.00
2 1.82
0 0.00
0 0.00
108 98.18
2 1.82%
213  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
214  โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหารฮี 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,547 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,434 6.66
เตี้ย  722 3.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,990 9.24
ผอมและเตี้ย  553 2.57
อ้วนและเตี้ย  560 2.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,288 75.59
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,259 คน


24.41%


Powered By www.thaieducation.net