ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 105 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 105 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85
41 48.24
15 17.65
9 10.59
15 17.65
5 5.88
0 0.00
85 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159
24 15.09
32 20.13
26 16.35
11 6.92
7 4.40
59 37.11
100 62.89%
3  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 106
10 9.43
11 10.38
7 6.60
21 19.81
14 13.21
43 40.57
63 59.43%
4  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192
42 21.88
28 14.58
11 5.73
20 10.42
5 2.60
86 44.79
106 55.21%
5  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 84
5 5.95
5 5.95
12 14.29
10 11.90
11 13.10
41 48.81
43 51.19%
6  โรงเรียนบ้านดงดาล 108
30 27.78
5 4.63
18 16.67
0 0.00
0 0.00
55 50.93
53 49.07%
7  โรงเรียนบ้านแป้น 123
10 8.13
9 7.32
10 8.13
19 15.45
12 9.76
63 51.22
60 48.78%
8  โรงเรียนบ้านปัก 138
18 13.04
14 10.14
20 14.49
9 6.52
6 4.35
71 51.45
67 48.55%
9  โรงเรียนบ้านต้อน 128
23 17.97
8 6.25
17 13.28
8 6.25
1 0.78
71 55.47
57 44.53%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 136
9 6.62
13 9.56
18 13.24
8 5.88
12 8.82
76 55.88
60 44.12%
11  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96
7 7.29
3 3.13
9 9.38
10 10.42
12 12.50
55 57.29
41 42.71%
12  โรงเรียนบ้านเซิม 358
40 11.17
27 7.54
63 17.60
14 3.91
0 0.00
214 59.78
144 40.22%
13  โรงเรียนบ้านนาดี 179
19 10.61
8 4.47
17 9.50
13 7.26
13 7.26
109 60.89
70 39.11%
14  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 99
25 25.25
4 4.04
8 8.08
0 0.00
0 0.00
62 62.63
37 37.37%
15  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 46
4 8.70
3 6.52
10 21.74
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
16  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 66
19 28.79
0 0.00
2 3.03
3 4.55
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
17  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 75
4 5.33
6 8.00
14 18.67
3 4.00
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
18  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 131
20 15.27
5 3.82
17 12.98
4 3.05
0 0.00
85 64.89
46 35.11%
19  โรงเรียนบ้านนาฮำ 254
24 9.45
0 0.00
50 19.69
4 1.57
10 3.94
166 65.35
88 34.65%
20  โรงเรียนบ้านผือ 396
34 8.59
34 8.59
35 8.84
17 4.29
15 3.79
261 65.91
135 34.09%
21  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 162
23 14.20
14 8.64
9 5.56
9 5.56
0 0.00
107 66.05
55 33.95%
22  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 151
14 9.27
14 9.27
5 3.31
18 11.92
0 0.00
100 66.23
51 33.77%
23  โรงเรียนบ้านปักหมู 42
6 14.29
1 2.38
7 16.67
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
24  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 109
0 0.00
6 5.50
12 11.01
6 5.50
12 11.01
73 66.97
36 33.03%
25  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 28
1 3.57
3 10.71
2 7.14
3 10.71
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
26  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 134
11 8.21
3 2.24
6 4.48
11 8.21
12 8.96
91 67.91
43 32.09%
27  โรงเรียนบ้านหนองแอก 122
18 14.75
6 4.92
13 10.66
1 0.82
0 0.00
84 68.85
38 31.15%
28  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 252
21 8.33
19 7.54
11 4.37
17 6.75
9 3.57
175 69.44
77 30.56%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 219
9 4.11
7 3.20
10 4.57
16 7.31
24 10.96
153 69.86
66 30.14%
30  โรงเรียนบ้านกุดบง 73
7 9.59
3 4.11
4 5.48
7 9.59
1 1.37
51 69.86
22 30.14%
31  โรงเรียนบ้านบัว 246
18 7.32
29 11.79
25 10.16
0 0.00
0 0.00
174 70.73
72 29.27%
32  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 229
27 11.79
23 10.04
8 3.49
0 0.00
6 2.62
165 72.05
64 27.95%
33  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 61
6 9.84
5 8.20
5 8.20
1 1.64
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
34  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 169
28 16.57
0 0.00
18 10.65
0 0.00
0 0.00
123 72.78
46 27.22%
35  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 67
6 8.96
4 5.97
4 5.97
4 5.97
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
36  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 30
3 10.00
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
37  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 158
19 12.03
1 0.63
11 6.96
8 5.06
1 0.63
118 74.68
40 25.32%
38  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 131
17 12.98
7 5.34
9 6.87
0 0.00
0 0.00
98 74.81
33 25.19%
39  โรงเรียนบ้านนายาง 221
17 7.69
10 4.52
16 7.24
5 2.26
7 3.17
166 75.11
55 24.89%
40  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155
12 7.74
0 0.00
7 4.52
12 7.74
7 4.52
117 75.48
38 24.52%
41  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 74
8 10.81
7 9.46
3 4.05
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
42  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 659
68 10.32
41 6.22
43 6.53
1 0.15
0 0.00
506 76.78
153 23.22%
43  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 266
10 3.76
15 5.64
11 4.14
10 3.76
15 5.64
205 77.07
61 22.93%
44  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 101
6 5.94
3 2.97
14 13.86
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
45  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68
5 7.35
1 1.47
9 13.24
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
46  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 114
10 8.77
3 2.63
10 8.77
2 1.75
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
47  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 64
4 6.25
4 6.25
5 7.81
0 0.00
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
48  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1061
57 5.37
27 2.54
138 13.01
2 0.19
0 0.00
837 78.89
224 21.11%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 157
16 10.19
6 3.82
8 5.10
2 1.27
1 0.64
124 78.98
33 21.02%
50  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 135
5 3.70
7 5.19
15 11.11
0 0.00
0 0.00
108 80.00
27 20.00%
51  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 70
4 5.71
2 2.86
6 8.57
0 0.00
2 2.86
56 80.00
14 20.00%
52  โรงเรียนบ้านแบง 212
19 8.96
10 4.72
6 2.83
0 0.00
7 3.30
170 80.19
42 19.81%
53  โรงเรียนบ้านนาหนัง 234
17 7.26
6 2.56
23 9.83
0 0.00
0 0.00
188 80.34
46 19.66%
54  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 83
1 1.20
5 6.02
10 12.05
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
55  โรงเรียนบ้านหนองหอย 168
17 10.12
5 2.98
8 4.76
2 1.19
0 0.00
136 80.95
32 19.05%
56  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 179
5 2.79
10 5.59
18 10.06
0 0.00
1 0.56
145 81.01
34 18.99%
57  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 82
6 7.32
4 4.88
2 2.44
3 3.66
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
58  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 51
2 3.92
2 3.92
1 1.96
2 3.92
2 3.92
42 82.35
9 17.65%
59  โรงเรียนบ้านจับไม้ 68
5 7.35
2 2.94
5 7.35
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
60  โรงเรียนบ้านหนองยาง 102
3 2.94
7 6.86
2 1.96
4 3.92
2 1.96
84 82.35
18 17.65%
61  โรงเรียนบ้านคำจำปา 99
2 2.02
4 4.04
11 11.11
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
62  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 59
4 6.78
0 0.00
5 8.47
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
63  โรงเรียนบ้านใหม่ 71
0 0.00
0 0.00
12 16.90
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
64  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 131
8 6.11
4 3.05
10 7.63
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
65  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146
12 8.22
0 0.00
12 8.22
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
66  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 61
1 1.64
1 1.64
7 11.48
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
67  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 367
15 4.09
4 1.09
27 7.36
11 3.00
0 0.00
310 84.47
57 15.53%
68  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
69  โรงเรียนบ้านตาลชุม 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
70  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130
8 6.15
5 3.85
5 3.85
1 0.77
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
71  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 135
1 0.74
0 0.00
15 11.11
0 0.00
3 2.22
116 85.93
19 14.07%
72  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 167
5 2.99
0 0.00
17 10.18
0 0.00
0 0.00
145 86.83
22 13.17%
73  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 84
0 0.00
8 9.52
3 3.57
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
74  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
75  โรงเรียนบ้านโพนแพง 55
0 0.00
1 1.82
6 10.91
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
76  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 193
13 6.74
2 1.04
8 4.15
0 0.00
0 0.00
170 88.08
23 11.92%
77  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
1 2.38
37 88.10
5 11.90%
78  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 127
9 7.09
2 1.57
4 3.15
0 0.00
0 0.00
112 88.19
15 11.81%
79  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 330
12 3.64
6 1.82
20 6.06
0 0.00
0 0.00
292 88.48
38 11.52%
80  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 139
3 2.16
3 2.16
8 5.76
2 1.44
0 0.00
123 88.49
16 11.51%
81  โรงเรียนบ้านนาตาล 100
0 0.00
3 3.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
82  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 73
5 6.85
2 2.74
1 1.37
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
83  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 139
5 3.60
5 3.60
5 3.60
0 0.00
0 0.00
124 89.21
15 10.79%
84  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
85  โรงเรียนบ้านนาเมย 77
4 5.19
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
86  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 79
1 1.27
4 5.06
3 3.80
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
87  โรงเรียนบ้านโพนทอง 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
88  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 318
6 1.89
5 1.57
10 3.14
3 0.94
4 1.26
290 91.19
28 8.81%
89  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 72
0 0.00
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
90  โรงเรียนบ้านน้ำเป 97
8 8.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 91.75
8 8.25%
91  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81
1 1.23
1 1.23
0 0.00
2 2.47
2 2.47
75 92.59
6 7.41%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 84
4 4.76
1 1.19
1 1.19
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
93  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 170
4 2.35
3 1.76
0 0.00
1 0.59
4 2.35
158 92.94
12 7.06%
94  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 99
3 3.03
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
95  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
96  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 71
1 1.41
1 1.41
2 2.82
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 56
0 0.00
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
98  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 189
0 0.00
4 2.12
6 3.17
0 0.00
0 0.00
179 94.71
10 5.29%
99  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.76
60 95.24
3 4.76%
100  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
101  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 89
-1 -1.12
-1 -1.12
2 2.25
1 1.12
0 0.00
88 98.88
1 1.12%
102  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านหนองคอน 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 177
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
177 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,384 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,081 7.52
เตี้ย  628 4.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,133 7.88
ผอมและเตี้ย  358 2.49
อ้วนและเตี้ย  250 1.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,934 76.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,450 คน


23.98%


Powered By www.thaieducation.net