ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 107 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาแห้ว 20
7 35.00
3 15.00
2 10.00
6 30.00
2 10.00
0 0.00
20 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 11
9 81.82
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนบ้านวังบอน 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
4  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 14
11 78.57
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
5  โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 63
19 30.16
4 6.35
10 15.87
1 1.59
0 0.00
29 46.03
34 53.97%
6  โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 25
4 16.00
2 8.00
2 8.00
1 4.00
2 8.00
14 56.00
11 44.00%
7  โรงเรียนบ้านแสงภา 68
9 13.24
2 2.94
3 4.41
11 16.18
4 5.88
39 57.35
29 42.65%
8  โรงเรียนบ้านหนองแซง 12
1 8.33
2 16.67
0 0.00
1 8.33
1 8.33
7 58.33
5 41.67%
9  โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 41
1 2.44
2 4.88
12 29.27
1 2.44
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
10  โรงเรียนบ้านนาทอง 47
12 25.53
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
11  โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 46
5 10.87
2 4.35
8 17.39
2 4.35
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
12  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 958
38 3.97
18 1.88
112 11.69
56 5.85
130 13.57
604 63.05
354 36.95%
13  โรงเรียนบ้านวังยาว 55
4 7.27
1 1.82
12 21.82
2 3.64
1 1.82
35 63.64
20 36.36%
14  โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 17
3 17.65
3 17.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
15  โรงเรียนบ้านผึ้ง 42
4 9.52
0 0.00
8 19.05
2 4.76
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
16  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 15
1 6.67
3 20.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
17  โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 33
5 15.15
1 3.03
4 12.12
1 3.03
0 0.00
22 66.67
11 33.33%
18  โรงเรียนบ้านหนองบง 238
35 14.71
16 6.72
27 11.34
0 0.00
0 0.00
160 67.23
78 32.77%
19  โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 22
0 0.00
1 4.55
6 27.27
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
20  โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 49
5 10.20
2 4.08
6 12.24
2 4.08
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
21  โรงเรียนบ้านท่อน 20
1 5.00
1 5.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
22  โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 20
1 5.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
23  โรงเรียนบ้านโพนหนอง 10
1 10.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
24  โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 78
11 14.10
0 0.00
11 14.10
1 1.28
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
25  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 48
6 12.50
2 4.17
6 12.50
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
26  โรงเรียนบ้านร่องจิก 66
3 4.55
1 1.52
9 13.64
6 9.09
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 91
3 3.30
11 12.09
12 13.19
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
28  โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 77
11 14.29
2 2.60
9 11.69
0 0.00
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 60
6 10.00
5 8.33
4 6.67
2 3.33
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
30  โรงเรียนด่านซ้าย 108
9 8.33
1 0.93
13 12.04
5 4.63
1 0.93
79 73.15
29 26.85%
31  โรงเรียนบ้านโป่งชี 71
6 8.45
4 5.63
7 9.86
2 2.82
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
32  โรงเรียนบ้านห้วยทอง 54
6 11.11
6 11.11
2 3.70
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
33  โรงเรียนบ้านโคก 71
3 4.23
2 2.82
13 18.31
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
34  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 212
18 8.49
12 5.66
18 8.49
2 0.94
3 1.42
159 75.00
53 25.00%
35  โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 62
7 11.29
2 3.23
6 9.68
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
36  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 165
7 4.24
5 3.03
16 9.70
11 6.67
0 0.00
126 76.36
39 23.64%
37  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 61
5 8.20
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
38  โรงเรียนบ้านน้ำพุง 32
0 0.00
2 6.25
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
39  โรงเรียนบ้านนาเจียง 87
10 11.49
2 2.30
7 8.05
0 0.00
0 0.00
68 78.16
19 21.84%
40  โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 23
1 4.35
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
41  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 117
2 1.71
9 7.69
14 11.97
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
42  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 24
1 4.17
1 4.17
0 0.00
1 4.17
2 8.33
19 79.17
5 20.83%
43  โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 112
1 0.89
10 8.93
8 7.14
3 2.68
0 0.00
90 80.36
22 19.64%
44  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 36
5 13.89
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
45  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 89
4 4.49
5 5.62
8 8.99
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
46  โรงเรียนบ้านปากแดง 105
1 0.95
7 6.67
12 11.43
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
47  โรงเรียนบ้านแก่วตาว 37
1 2.70
2 5.41
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
48  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
49  โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 76
2 2.63
3 3.95
8 10.53
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
50  โรงเรียนบ้านโพนสูง 71
4 5.63
2 2.82
2 2.82
0 0.00
4 5.63
59 83.10
12 16.90%
51  โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
52  โรงเรียนบ้านด่านดู่ 12
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
53  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
54  โรงเรียนบ้านนามาลา 24
2 8.33
2 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
55  โรงเรียนบ้านวังเป่ง 30
2 6.67
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
56  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 24
4 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
57  โรงเรียนบ้านหินสอ 18
2 11.11
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
58  โรงเรียนบ้านแก่ง 84
6 7.14
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
59  โรงเรียนบ้านหนองผือ 55
1 1.82
3 5.45
5 9.09
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
60  โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 13
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
61  โรงเรียนบ้านกกสะตี 74
4 5.41
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
62  โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
6 85.71
1 14.29%
63  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย) 28
2 7.14
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
64  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
65  โรงเรียนบ้านลาดค่าง 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
66  โรงเรียนบ้านซำทอง 37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
2 5.41
32 86.49
5 13.51%
67  โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 37
3 8.11
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
68  โรงเรียนชุมชนภูเรือ 326
18 5.52
2 0.61
22 6.75
0 0.00
2 0.61
282 86.50
44 13.50%
69  โรงเรียนบ้านทับกี่ 108
3 2.78
0 0.00
9 8.33
1 0.93
1 0.93
94 87.04
14 12.96%
70  โรงเรียนบ้านโคนผง 62
3 4.84
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
71  โรงเรียนบ้านแก่งครก 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
72  โรงเรียนบ้านวังเวิน 51
4 7.84
2 3.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
73  โรงเรียนบ้านเครือคู้ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
74  โรงเรียนบ้านนาดี 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
75  โรงเรียนบ้านปากโป่ง 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
76  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 76
0 0.00
1 1.32
7 9.21
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
77  โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
78  โรงเรียนบ้านนาคูณ 45
2 4.44
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
79  โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
80  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 46
0 0.00
2 4.35
1 2.17
1 2.17
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
81  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
82  โรงเรียนบ้านบง 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
83  โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
84  โรงเรียนบ้านไฮตาก 26
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
85  โรงเรียนบ้านโคกงาม 266
7 2.63
1 0.38
7 2.63
2 0.75
3 1.13
246 92.48
20 7.52%
86  โรงเรียนบ้านปลาบ่า 107
0 0.00
0 0.00
7 6.54
1 0.93
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
87  โรงเรียนบ้านป่าสะแข 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
88  โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 62
1 1.61
1 1.61
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
89  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
90  โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
91  โรงเรียนบ้านปางคอม 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
92  โรงเรียนบ้านโป่ง 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
93  โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
94  โรงเรียนบ้านหินแลบ 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
95  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 34
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
96  โรงเรียนบ้านสองคอน 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 39
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
98  โรงเรียนบ้านตูบค้อ 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.43
0 0.00
138 98.57
2 1.43%
99  โรงเรียนบ้านกกจาน 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านนาข่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านปากหมัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย) 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
107  โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,398 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  384 6.00
เตี้ย  194 3.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  555 8.67
ผอมและเตี้ย  133 2.08
อ้วนและเตี้ย  159 2.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,973 77.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,425 คน


22.27%


Powered By www.thaieducation.net