ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 157 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 157 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านศรีรักษา 73
16 21.92
9 12.33
11 15.07
6 8.22
5 6.85
26 35.62
47 64.38%
2  โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 102
11 10.78
16 15.69
7 6.86
12 11.76
7 6.86
49 48.04
53 51.96%
3  โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 209
28 13.40
20 9.57
21 10.05
38 18.18
0 0.00
102 48.80
107 51.20%
4  โรงเรียนบ้านวังแท่น 158
22 13.92
19 12.03
11 6.96
15 9.49
13 8.23
78 49.37
80 50.63%
5  โรงเรียนบ้านขอนยาง 54
8 14.81
3 5.56
12 22.22
2 3.70
1 1.85
28 51.85
26 48.15%
6  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 50
4 8.00
12 24.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
7  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 136
13 9.56
10 7.35
24 17.65
5 3.68
11 8.09
73 53.68
63 46.32%
8  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 141
21 14.89
16 11.35
8 5.67
16 11.35
4 2.84
76 53.90
65 46.10%
9  โรงเรียนบ้านผาหวาย 121
23 19.01
20 16.53
10 8.26
2 1.65
0 0.00
66 54.55
55 45.45%
10  โรงเรียนบ้านนาล้อม 60
14 23.33
9 15.00
3 5.00
1 1.67
0 0.00
33 55.00
27 45.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 79
18 22.78
7 8.86
9 11.39
0 0.00
0 0.00
45 56.96
34 43.04%
12  โรงเรียนบ้านซำไคร้ 41
2 4.88
10 24.39
3 7.32
0 0.00
2 4.88
24 58.54
17 41.46%
13  โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 259
32 12.36
17 6.56
13 5.02
13 5.02
32 12.36
152 58.69
107 41.31%
14  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 53
1 1.89
3 5.66
5 9.43
4 7.55
8 15.09
32 60.38
21 39.62%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 91
4 4.40
21 23.08
8 8.79
0 0.00
3 3.30
55 60.44
36 39.56%
16  โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 130
7 5.38
23 17.69
21 16.15
0 0.00
0 0.00
79 60.77
51 39.23%
17  โรงเรียนบ้านผาสะนา 36
6 16.67
1 2.78
6 16.67
1 2.78
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
18  โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 49
7 14.29
8 16.33
3 6.12
0 0.00
1 2.04
30 61.22
19 38.78%
19  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 71
3 4.23
9 12.68
12 16.90
1 1.41
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
20  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 54
3 5.56
1 1.85
14 25.93
1 1.85
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
21  โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 114
13 11.40
18 15.79
5 4.39
4 3.51
0 0.00
74 64.91
40 35.09%
22  โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 43
2 4.65
2 4.65
10 23.26
0 0.00
1 2.33
28 65.12
15 34.88%
23  โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
24  โรงเรียนบ้านโคกมน 218
21 9.63
20 9.17
18 8.26
10 4.59
3 1.38
146 66.97
72 33.03%
25  โรงเรียนบ้านหนองนอ 82
9 10.98
8 9.76
10 12.20
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
26  โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 125
6 4.80
22 17.60
10 8.00
3 2.40
0 0.00
84 67.20
41 32.80%
27  โรงเรียนบ้านลาด 185
20 10.81
10 5.41
11 5.95
9 4.86
10 5.41
125 67.57
60 32.43%
28  โรงเรียนบ้านนายาง 48
6 12.50
3 6.25
0 0.00
6 12.50
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
29  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 49
11 22.45
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
30  โรงเรียนวังน้ำพุ 23
1 4.35
3 13.04
3 13.04
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
31  โรงเรียนบ้านซำบุ่น 43
5 11.63
3 6.98
5 11.63
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
32  โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 27
3 11.11
3 11.11
2 7.41
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
33  โรงเรียนชุมชนหนองหิน 423
59 13.95
39 9.22
27 6.38
0 0.00
0 0.00
298 70.45
125 29.55%
34  โรงเรียนบ้านนาวัว 140
18 12.86
10 7.14
6 4.29
4 2.86
3 2.14
99 70.71
41 29.29%
35  โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 38
2 5.26
3 7.89
5 13.16
0 0.00
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
36  โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 104
10 9.62
10 9.62
5 4.81
3 2.88
2 1.92
74 71.15
30 28.85%
37  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 160
21 13.13
5 3.13
19 11.88
0 0.00
1 0.63
114 71.25
46 28.75%
38  โรงเรียนบ้านกกบก 56
1 1.79
1 1.79
13 23.21
1 1.79
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
39  โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 81
13 16.05
3 3.70
7 8.64
0 0.00
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
40  โรงเรียนบ้านนาซำแซง 57
5 8.77
0 0.00
6 10.53
3 5.26
2 3.51
41 71.93
16 28.07%
41  โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 171
17 9.94
2 1.17
27 15.79
2 1.17
0 0.00
123 71.93
48 28.07%
42  โรงเรียนบ้านปวนพุ 151
13 8.61
9 5.96
8 5.30
8 5.30
4 2.65
109 72.19
42 27.81%
43  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 59
3 5.08
0 0.00
7 11.86
6 10.17
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
44  โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 93
11 11.83
1 1.08
11 11.83
2 2.15
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
45  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 129
7 5.43
6 4.65
17 13.18
0 0.00
4 3.10
95 73.64
34 26.36%
46  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 85
5 5.88
5 5.88
10 11.76
2 2.35
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
47  โรงเรียนบ้านกกซ้อ 44
1 2.27
2 4.55
8 18.18
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
48  โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 44
5 11.36
2 4.55
2 4.55
0 0.00
2 4.55
33 75.00
11 25.00%
49  โรงเรียนบ้านวังม่วง 285
25 8.77
21 7.37
23 8.07
2 0.70
0 0.00
214 75.09
71 24.91%
50  โรงเรียนบ้านอุ่ม 137
15 10.95
2 1.46
17 12.41
0 0.00
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
51  โรงเรียนบ้านปากปวน 202
11 5.45
12 5.94
27 13.37
0 0.00
0 0.00
152 75.25
50 24.75%
52  โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง 61
8 13.11
2 3.28
4 6.56
1 1.64
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
53  โรงเรียนบ้านผาขาว 175
12 6.86
8 4.57
18 10.29
5 2.86
0 0.00
132 75.43
43 24.57%
54  โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 204
11 5.39
8 3.92
29 14.22
1 0.49
1 0.49
154 75.49
50 24.51%
55  โรงเรียนบ้านห้วยผุก 41
3 7.32
1 2.44
5 12.20
0 0.00
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
56  โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 128
7 5.47
4 3.13
7 5.47
0 0.00
13 10.16
97 75.78
31 24.22%
57  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 75
0 0.00
0 0.00
18 24.00
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
58  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 117
15 12.82
6 5.13
5 4.27
2 1.71
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
59  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 442
27 6.11
22 4.98
54 12.22
1 0.23
1 0.23
337 76.24
105 23.76%
60  โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 116
9 7.76
4 3.45
3 2.59
7 6.03
4 3.45
89 76.72
27 23.28%
61  โรงเรียนโคกสง่า 112
9 8.04
2 1.79
15 13.39
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
62  โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 160
9 5.63
3 1.88
24 15.00
1 0.63
0 0.00
123 76.88
37 23.13%
63  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 202
22 10.89
8 3.96
16 7.92
0 0.00
0 0.00
156 77.23
46 22.77%
64  โรงเรียนบ้านดงน้อย 110
7 6.36
1 0.91
14 12.73
3 2.73
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
65  โรงเรียนบ้านป่าบง 141
17 12.06
0 0.00
15 10.64
0 0.00
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
66  โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1015
115 11.33
30 2.96
81 7.98
1 0.10
1 0.10
787 77.54
228 22.46%
67  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) 49
2 4.08
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
68  โรงเรียนบ้านแสนสุข 58
2 3.45
5 8.62
5 8.62
0 0.00
1 1.72
45 77.59
13 22.41%
69  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 166
7 4.22
7 4.22
15 9.04
8 4.82
0 0.00
129 77.71
37 22.29%
70  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 249
13 5.22
17 6.83
21 8.43
1 0.40
3 1.20
194 77.91
55 22.09%
71  โรงเรียนบ้านโนน 68
6 8.82
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
72  โรงเรียนบ้านนาแปน 150
11 7.33
4 2.67
16 10.67
1 0.67
1 0.67
117 78.00
33 22.00%
73  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 138
15 10.87
5 3.62
10 7.25
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
74  โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 208
13 6.25
7 3.37
24 11.54
1 0.48
0 0.00
163 78.37
45 21.63%
75  โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
76  โรงเรียนบ้านนาโก 164
6 3.66
9 5.49
16 9.76
2 1.22
2 1.22
129 78.66
35 21.34%
77  โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 179
13 7.26
3 1.68
22 12.29
0 0.00
0 0.00
141 78.77
38 21.23%
78  โรงเรียนบ้านหนองบัว 274
12 4.38
13 4.74
27 9.85
4 1.46
2 0.73
216 78.83
58 21.17%
79  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 81
5 6.17
2 2.47
10 12.35
0 0.00
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
80  โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 782
69 8.82
27 3.45
55 7.03
2 0.26
10 1.28
619 79.16
163 20.84%
81  โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 24
0 0.00
1 4.17
4 16.67
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
82  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 34
3 8.82
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 171
13 7.60
3 1.75
17 9.94
0 0.00
2 1.17
136 79.53
35 20.47%
84  โรงเรียนบ้านน้ำทบ 69
5 7.25
2 2.90
4 5.80
0 0.00
3 4.35
55 79.71
14 20.29%
85  โรงเรียนบ้านซำไฮ 55
5 9.09
0 0.00
5 9.09
1 1.82
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
86  โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 125
13 10.40
2 1.60
9 7.20
1 0.80
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
87  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 100
0 0.00
7 7.00
12 12.00
1 1.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 331
14 4.23
11 3.32
39 11.78
0 0.00
2 0.60
265 80.06
66 19.94%
89  โรงเรียนบ้านกุดแก 131
9 6.87
7 5.34
9 6.87
0 0.00
1 0.76
105 80.15
26 19.85%
90  โรงเรียนบ้านผาน้อย 66
2 3.03
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
91  โรงเรียนบ้านวังสะพุง 291
13 4.47
17 5.84
27 9.28
0 0.00
0 0.00
234 80.41
57 19.59%
92  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) 97
11 11.34
1 1.03
7 7.22
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
93  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 747
28 3.75
34 4.55
68 9.10
16 2.14
0 0.00
601 80.46
146 19.54%
94  โรงเรียนบ้านโพนทอง 36
0 0.00
3 8.33
4 11.11
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
95  โรงเรียนบ้านวังยาง 68
1 1.47
4 5.88
7 10.29
1 1.47
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
96  โรงเรียนบ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
97  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 217
6 2.76
12 5.53
22 10.14
0 0.00
1 0.46
176 81.11
41 18.89%
98  โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 90
1 1.11
6 6.67
10 11.11
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
99  โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 75
4 5.33
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
100  โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 27
1 3.70
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
101  โรงเรียนบ้านสวนปอ 103
3 2.91
5 4.85
11 10.68
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
102  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 49
0 0.00
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
103  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ 33
4 12.12
1 3.03
1 3.03
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
104  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 215
15 6.98
5 2.33
18 8.37
0 0.00
0 0.00
177 82.33
38 17.67%
105  โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 51
6 11.76
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
106  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 40
0 0.00
4 10.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
107  โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
108  โรงเรียนบ้านหนองตานา 139
3 2.16
10 7.19
10 7.19
1 0.72
0 0.00
115 82.73
24 17.27%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 176
8 4.55
4 2.27
16 9.09
1 0.57
1 0.57
146 82.95
30 17.05%
110  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 79
4 5.06
3 3.80
5 6.33
1 1.27
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
111  โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 105
3 2.86
6 5.71
8 7.62
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
112  โรงเรียนบ้านพองหนีบ 69
6 8.70
1 1.45
4 5.80
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
113  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 96
3 3.13
5 5.21
5 5.21
0 0.00
2 2.08
81 84.38
15 15.63%
114  โรงเรียนบ้านนาแก 122
3 2.46
5 4.10
11 9.02
0 0.00
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
115  โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
116  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 94
2 2.13
2 2.13
10 10.64
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
117  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 130
9 6.92
3 2.31
7 5.38
0 0.00
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
118  โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
119  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 102
4 3.92
0 0.00
10 9.80
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
120  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 97
1 1.03
0 0.00
9 9.28
3 3.09
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
121  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 127
5 3.94
4 3.15
7 5.51
1 0.79
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
122  โรงเรียนบ้านเล้า 38
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
123  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 92
4 4.35
2 2.17
6 6.52
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
124  โรงเรียนบ้านนาอุดม 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 10.71
1 1.79
49 87.50
7 12.50%
125  โรงเรียนบ้านซำม่วง 53
1 1.89
4 7.55
1 1.89
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
126  โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 116
4 3.45
3 2.59
2 1.72
3 2.59
1 0.86
103 88.79
13 11.21%
127  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 269
13 4.83
1 0.37
0 0.00
14 5.20
2 0.74
239 88.85
30 11.15%
128  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
129  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 99
6 6.06
2 2.02
2 2.02
0 0.00
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
130  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
131  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 223
4 1.79
9 4.04
5 2.24
2 0.90
2 0.90
201 90.13
22 9.87%
132  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 62
2 3.23
1 1.61
2 3.23
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
133  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
134  โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 67
2 2.99
1 1.49
3 4.48
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
135  โรงเรียนบ้านเพิ่ม 229
3 1.31
0 0.00
17 7.42
0 0.00
0 0.00
209 91.27
20 8.73%
136  โรงเรียนบ้านหนองตูม 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
3 4.35
1 1.45
63 91.30
6 8.70%
137  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 74
0 0.00
0 0.00
3 4.05
3 4.05
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
138  โรงเรียนบ้านตาดข่า 149
2 1.34
5 3.36
2 1.34
0 0.00
3 2.01
137 91.95
12 8.05%
139  โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
140  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 52
1 1.92
1 1.92
1 1.92
0 0.00
1 1.92
48 92.31
4 7.69%
141  โรงเรียนบ้านหัวขัว 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
142  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 109
0 0.00
0 0.00
8 7.34
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
143  โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 136
5 3.68
1 0.74
3 2.21
0 0.00
0 0.00
127 93.38
9 6.62%
144  โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
145  โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 20
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
146  โรงเรียนบ้านหนองขาม 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
147  โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 91
2 2.20
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
148  โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
149  โรงเรียนบ้านซำพร้าว 74
1 1.35
1 1.35
1 1.35
0 0.00
0 0.00
71 95.95
3 4.05%
150  โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
1 1.92
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
151  โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 52
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.92
50 96.15
2 3.85%
152  โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
0 0.00
0 0.00
104 99.05
1 0.95%
153  โรงเรียนบ้านซำบ่าง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,560 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,300 7.00
เตี้ย  862 4.64
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,596 8.60
ผอมและเตี้ย  283 1.52
อ้วนและเตี้ย  185 1.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,334 77.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,226 คน


22.77%


Powered By www.thaieducation.net