ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 10
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองผือ 27
12 44.44
5 18.52
1 3.70
7 25.93
2 7.41
0 0.00
27 100.00%
3  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 97
10 10.31
20 20.62
26 26.80
16 16.49
11 11.34
14 14.43
83 85.57%
4  โรงเรียนบ้านบุฮม 136
21 15.44
26 19.12
34 25.00
21 15.44
14 10.29
20 14.71
116 85.29%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 259
5 1.93
86 33.20
21 8.11
20 7.72
87 33.59
40 15.44
219 84.56%
6  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม 151
13 8.61
21 13.91
17 11.26
34 22.52
37 24.50
29 19.21
122 80.79%
7  โรงเรียนบ้านติ้วน้อย 87
10 11.49
10 11.49
9 10.34
20 22.99
17 19.54
21 24.14
66 75.86%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 54
11 20.37
10 18.52
6 11.11
5 9.26
8 14.81
14 25.93
40 74.07%
9  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 233
58 24.89
42 18.03
18 7.73
29 12.45
0 0.00
86 36.91
147 63.09%
10  โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด 34
5 14.71
4 11.76
6 17.65
3 8.82
3 8.82
13 38.24
21 61.76%
11  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 492
30 6.10
46 9.35
52 10.57
76 15.45
98 19.92
190 38.62
302 61.38%
12  โรงเรียนบ้านโพนทอง 89
4 4.49
0 0.00
39 43.82
1 1.12
10 11.24
35 39.33
54 60.67%
13  โรงเรียนเพียงหลวง 18 130
29 22.31
17 13.08
10 7.69
11 8.46
10 7.69
53 40.77
77 59.23%
14  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 19
5 26.32
2 10.53
3 15.79
1 5.26
0 0.00
8 42.11
11 57.89%
15  โรงเรียนบ้านวังยาว 71
20 28.17
13 18.31
3 4.23
0 0.00
0 0.00
35 49.30
36 50.70%
16  โรงเรียนบ้านนาโคก 223
44 19.73
18 8.07
3 1.35
24 10.76
20 8.97
114 51.12
109 48.88%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม 552
76 13.77
42 7.61
31 5.62
36 6.52
84 15.22
283 51.27
269 48.73%
18  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 59
2 3.39
8 13.56
8 13.56
2 3.39
8 13.56
31 52.54
28 47.46%
19  โรงเรียนบ้านคอนสา 186
25 13.44
16 8.60
25 13.44
13 6.99
9 4.84
98 52.69
88 47.31%
20  โรงเรียนบ้านหนองผำ 133
20 15.04
11 8.27
9 6.77
15 11.28
6 4.51
72 54.14
61 45.86%
21  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 47
7 14.89
3 6.38
5 10.64
5 10.64
1 2.13
26 55.32
21 44.68%
22  โรงเรียนบ้านวังแคน 9
3 33.33
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
23  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 51
14 27.45
4 7.84
3 5.88
1 1.96
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
24  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 101
7 6.93
15 14.85
6 5.94
11 10.89
4 3.96
58 57.43
43 42.57%
25  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 135
5 3.70
28 20.74
11 8.15
13 9.63
0 0.00
78 57.78
57 42.22%
26  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 31
2 6.45
0 0.00
0 0.00
6 19.35
5 16.13
18 58.06
13 41.94%
27  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 196
37 18.88
22 11.22
15 7.65
5 2.55
3 1.53
114 58.16
82 41.84%
28  โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้ 97
6 6.19
12 12.37
17 17.53
5 5.15
0 0.00
57 58.76
40 41.24%
29  โรงเรียนเมืองเลย 2096
56 2.67
106 5.06
206 9.83
162 7.73
312 14.89
1254 59.83
842 40.17%
30  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 48
6 12.50
4 8.33
7 14.58
0 0.00
2 4.17
29 60.42
19 39.58%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 531
44 8.29
36 6.78
43 8.10
43 8.10
43 8.10
322 60.64
209 39.36%
32  โรงเรียนบ้านธาตุวิทยา 229
38 16.59
20 8.73
23 10.04
5 2.18
2 0.87
141 61.57
88 38.43%
33  โรงเรียนบ้านอุมุง 76
8 10.53
8 10.53
11 14.47
1 1.32
1 1.32
47 61.84
29 38.16%
34  โรงเรียนบ้านคกมาด 37
4 10.81
3 8.11
7 18.92
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
35  โรงเรียนบ้านนาค้อ 269
20 7.43
26 9.67
8 2.97
47 17.47
0 0.00
168 62.45
101 37.55%
36  โรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญ 148
14 9.46
8 5.41
11 7.43
19 12.84
3 2.03
93 62.84
55 37.16%
37  โรงเรียนบ้านสงเปือย 98
4 4.08
11 11.22
7 7.14
7 7.14
7 7.14
62 63.27
36 36.73%
38  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 897
31 3.46
23 2.56
126 14.05
57 6.35
92 10.26
568 63.32
329 36.68%
39  โรงเรียนบ้านโป่ง 151
22 14.57
18 11.92
10 6.62
4 2.65
0 0.00
97 64.24
54 35.76%
40  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 178
34 19.10
22 12.36
7 3.93
0 0.00
0 0.00
115 64.61
63 35.39%
41  โรงเรียนบ้านน้ำภู 188
15 7.98
8 4.26
16 8.51
24 12.77
0 0.00
125 66.49
63 33.51%
42  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 75
6 8.00
6 8.00
3 4.00
6 8.00
4 5.33
50 66.67
25 33.33%
43  โรงเรียนอนุบาลเลย 1609
95 5.90
68 4.23
255 15.85
50 3.11
65 4.04
1076 66.87
533 33.13%
44  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 64
6 9.38
8 12.50
0 0.00
4 6.25
3 4.69
43 67.19
21 32.81%
45  โรงเรียนบ้านสูบ 108
9 8.33
4 3.70
15 13.89
7 6.48
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
46  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 34
3 8.82
1 2.94
6 17.65
1 2.94
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
47  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 31
5 16.13
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
48  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 317
21 6.62
10 3.15
33 10.41
11 3.47
20 6.31
222 70.03
95 29.97%
49  โรงเรียนบ้านชมน้อย 57
8 14.04
4 7.02
5 8.77
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
50  โรงเรียนบ้านท่าบม 74
7 9.46
5 6.76
8 10.81
0 0.00
2 2.70
52 70.27
22 29.73%
51  โรงเรียนบ้านนาโม้ 58
6 10.34
3 5.17
4 6.90
4 6.90
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
52  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 55
1 1.82
7 12.73
5 9.09
3 5.45
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
53  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 159
14 8.81
10 6.29
13 8.18
6 3.77
3 1.89
113 71.07
46 28.93%
54  โรงเรียนบ้านกกชุมแสง 14
2 14.29
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
55  โรงเรียนบ้านคกเว้า 14
1 7.14
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
56  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 61
3 4.92
6 9.84
3 4.92
3 4.92
2 3.28
44 72.13
17 27.87%
57  โรงเรียนบ้านวังขาม 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
58  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 29
3 10.34
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
59  โรงเรียนบ้านแหล่งควาย 77
2 2.60
2 2.60
14 18.18
3 3.90
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย 236
21 8.90
30 12.71
11 4.66
2 0.85
0 0.00
172 72.88
64 27.12%
61  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 45
5 11.11
0 0.00
5 11.11
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
62  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 19
1 5.26
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
63  โรงเรียนบ้านห้วยนา 97
4 4.12
7 7.22
9 9.28
5 5.15
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
64  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 86
3 3.49
5 5.81
9 10.47
5 5.81
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
65  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 95
3 3.16
2 2.11
17 17.89
2 2.11
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
66  โรงเรียนบ้านนาเบน 60
5 8.33
5 8.33
4 6.67
1 1.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
67  โรงเรียนบ้านแก่งมี้ 16
1 6.25
1 6.25
1 6.25
1 6.25
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
68  โรงเรียนบ้านกกทอง 117
15 12.82
5 4.27
5 4.27
4 3.42
0 0.00
88 75.21
29 24.79%
69  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 78
6 7.69
5 6.41
3 3.85
3 3.85
2 2.56
59 75.64
19 24.36%
70  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 144
11 7.64
14 9.72
10 6.94
0 0.00
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
71  โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย 208
16 7.69
8 3.85
22 10.58
4 1.92
0 0.00
158 75.96
50 24.04%
72  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 81
8 9.88
5 6.17
6 7.41
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
73  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.69
10 76.92
3 23.08%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง 237
26 10.97
6 2.53
22 9.28
0 0.00
0 0.00
183 77.22
54 22.78%
75  โรงเรียนบ้านคกไผ่ 45
0 0.00
2 4.44
8 17.78
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
76  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 55
4 7.27
3 5.45
1 1.82
3 5.45
1 1.82
43 78.18
12 21.82%
77  โรงเรียนบ้านก้างปลา 97
10 10.31
4 4.12
7 7.22
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
78  โรงเรียนบ้านกกดู่ 177
6 3.39
12 6.78
19 10.73
1 0.56
0 0.00
139 78.53
38 21.47%
79  โรงเรียนบ้านนาแขม 84
6 7.14
3 3.57
8 9.52
1 1.19
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
80  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 122
5 4.10
6 4.92
12 9.84
0 0.00
3 2.46
96 78.69
26 21.31%
81  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 43
4 9.30
0 0.00
3 6.98
2 4.65
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
82  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 20.83
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
83  โรงเรียนบ้านปากปัด 68
4 5.88
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
84  โรงเรียนบ้านปางคอม 146
9 6.16
5 3.42
12 8.22
4 2.74
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
85  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 99
5 5.05
4 4.04
4 4.04
5 5.05
2 2.02
79 79.80
20 20.20%
86  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 139
13 9.35
4 2.88
7 5.04
2 1.44
1 0.72
112 80.58
27 19.42%
87  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 62
3 4.84
4 6.45
3 4.84
2 3.23
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
88  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 88
5 5.68
1 1.14
10 11.36
0 0.00
1 1.14
71 80.68
17 19.32%
89  โรงเรียนบ้านยาง 171
8 4.68
8 4.68
9 5.26
8 4.68
0 0.00
138 80.70
33 19.30%
90  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 97
4 4.12
4 4.12
4 4.12
3 3.09
3 3.09
79 81.44
18 18.56%
91  โรงเรียนบ้านวังผา 130
7 5.38
7 5.38
6 4.62
3 2.31
1 0.77
106 81.54
24 18.46%
92  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 71
4 5.63
1 1.41
8 11.27
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
93  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 177
5 2.82
3 1.69
11 6.21
8 4.52
5 2.82
145 81.92
32 18.08%
94  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 145
4 2.76
1 0.69
12 8.28
9 6.21
0 0.00
119 82.07
26 17.93%
95  โรงเรียนบ้านแก้วเมธี 125
7 5.60
10 8.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
96  โรงเรียนบ้านใหม่ 83
5 6.02
1 1.20
7 8.43
1 1.20
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
97  โรงเรียนบ้านส้าน 12
0 0.00
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
98  โรงเรียนบ้านปากเนียม 43
3 6.98
4 9.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
99  โรงเรียนบ้านห้วยไค้ 37
3 8.11
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
100  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 31
4 12.90
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
101  โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก 143
3 2.10
9 6.29
11 7.69
0 0.00
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
102  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 245
21 8.57
10 4.08
6 2.45
1 0.41
1 0.41
206 84.08
39 15.92%
103  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 63
2 3.17
0 0.00
8 12.70
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
104  โรงเรียนบ้านปากหมาก 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
2 7.41
1 3.70
23 85.19
4 14.81%
105  โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น 65
4 6.15
1 1.54
3 4.62
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
106  โรงเรียนบ้านกำพี้ 23
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
107  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 73
2 2.74
3 4.11
3 4.11
1 1.37
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
108  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
109  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 69
1 1.45
2 2.90
4 5.80
1 1.45
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร 70
1 1.43
1 1.43
5 7.14
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
111  โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม 80
3 3.75
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
112  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
113  โรงเรียนบ้านหนองปกติ 93
3 3.23
0 0.00
4 4.30
0 0.00
3 3.23
83 89.25
10 10.75%
114  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
115  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ 21
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
116  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 46
1 2.17
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
117  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 117
1 0.85
1 0.85
0 0.00
2 1.71
6 5.13
107 91.45
10 8.55%
118  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 71
2 2.82
1 1.41
0 0.00
3 4.23
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
119  โรงเรียนบ้านเลิง 83
3 3.61
2 2.41
2 2.41
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
120  โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียน 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
121  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
122  โรงเรียนบ้านปากยาง 106
3 2.83
2 1.89
3 2.83
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
123  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 94
0 0.00
0 0.00
5 5.32
2 2.13
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
124  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
125  โรงเรียนบ้านนากระเซ็ง 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
126  โรงเรียนบ้านน้ำพร 138
7 5.07
2 1.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 93.48
9 6.52%
127  โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก 129
0 0.00
0 0.00
7 5.43
0 0.00
0 0.00
122 94.57
7 5.43%
128  โรงเรียนบ้านห้วยอาลัย 131
1 0.76
1 0.76
3 2.29
2 1.53
0 0.00
124 94.66
7 5.34%
129  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
130  โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน 102
2 1.96
1 0.98
0 0.00
0 0.00
2 1.96
97 95.10
5 4.90%
131  โรงเรียนบ้านคกเลา 62
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
133  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 110
0 0.00
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
106 96.36
4 3.64%
134  โรงเรียนบ้านสงาว 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.28
118 96.72
4 3.28%
135  โรงเรียนบ้านน้ำมี 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านกลาง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านผาพอด 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านหนองบง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,309 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,294 7.07
เตี้ย  1,134 6.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,646 8.99
ผอมและเตี้ย  949 5.18
อ้วนและเตี้ย  1,035 5.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,251 66.91
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,058 คน


33.09%


Powered By www.thaieducation.net