ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำด้วง 97
20 20.62
24 24.74
17 17.53
14 14.43
3 3.09
19 19.59
78 80.41%
2  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 91
15 16.48
17 18.68
5 5.49
8 8.79
2 2.20
44 48.35
47 51.65%
3  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 44
5 11.36
8 18.18
5 11.36
3 6.82
0 0.00
23 52.27
21 47.73%
4  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 61
4 6.56
9 14.75
6 9.84
10 16.39
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
5  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 82
16 19.51
3 3.66
9 10.98
8 9.76
0 0.00
46 56.10
36 43.90%
6  โรงเรียนบ้านเทื่อม 250
19 7.60
33 13.20
6 2.40
31 12.40
17 6.80
144 57.60
106 42.40%
7  โรงเรียนบ้านขอนยูง 118
13 11.02
13 11.02
8 6.78
7 5.93
7 5.93
70 59.32
48 40.68%
8  โรงเรียนบ้านนายูง 179
22 12.29
28 15.64
3 1.68
17 9.50
2 1.12
107 59.78
72 40.22%
9  โรงเรียนบ้านภูดิน 100
2 2.00
8 8.00
9 9.00
10 10.00
10 10.00
61 61.00
39 39.00%
10  โรงเรียนบ้านข่า 59
0 0.00
22 37.29
0 0.00
0 0.00
1 1.69
36 61.02
23 38.98%
11  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1440
59 4.10
87 6.04
90 6.25
146 10.14
177 12.29
881 61.18
559 38.82%
12  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 188
19 10.11
24 12.77
18 9.57
9 4.79
0 0.00
118 62.77
70 37.23%
13  โรงเรียนบ้านนาหลวง 93
3 3.23
8 8.60
12 12.90
4 4.30
4 4.30
62 66.67
31 33.33%
14  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 138
12 8.70
20 14.49
14 10.14
0 0.00
0 0.00
92 66.67
46 33.33%
15  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 279
30 10.75
17 6.09
30 10.75
9 3.23
5 1.79
188 67.38
91 32.62%
16  โรงเรียนบ้านโนนแดง 60
5 8.33
4 6.67
3 5.00
6 10.00
1 1.67
41 68.33
19 31.67%
17  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 130
8 6.15
11 8.46
17 13.08
4 3.08
0 0.00
90 69.23
40 30.77%
18  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 195
16 8.21
15 7.69
21 10.77
6 3.08
1 0.51
136 69.74
59 30.26%
19  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 63
9 14.29
4 6.35
1 1.59
2 3.17
3 4.76
44 69.84
19 30.16%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 246
41 16.67
4 1.63
25 10.16
1 0.41
3 1.22
172 69.92
74 30.08%
21  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 82
8 9.76
8 9.76
3 3.66
5 6.10
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
22  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 48
2 4.17
5 10.42
5 10.42
2 4.17
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
23  โรงเรียนบ้านลาน 52
7 13.46
3 5.77
5 9.62
0 0.00
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
24  โรงเรียนบ้านวังบง 56
12 21.43
2 3.57
2 3.57
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
25  โรงเรียนบ้านดงน้อย 60
6 10.00
5 8.33
3 5.00
3 5.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
26  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 71
8 11.27
2 2.82
3 4.23
7 9.86
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
27  โรงเรียนบ้านสวัสดี 186
12 6.45
16 8.60
19 10.22
3 1.61
2 1.08
134 72.04
52 27.96%
28  โรงเรียนบ้านใหม่ 136
11 8.09
5 3.68
19 13.97
3 2.21
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
29  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 191
12 6.28
6 3.14
6 3.14
18 9.42
11 5.76
138 72.25
53 27.75%
30  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 168
23 13.69
9 5.36
10 5.95
1 0.60
3 1.79
122 72.62
46 27.38%
31  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 70
4 5.71
6 8.57
3 4.29
3 4.29
3 4.29
51 72.86
19 27.14%
32  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 71
4 5.63
5 7.04
6 8.45
1 1.41
3 4.23
52 73.24
19 26.76%
33  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 304
49 16.12
11 3.62
18 5.92
3 0.99
0 0.00
223 73.36
81 26.64%
34  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 186
20 10.75
6 3.23
22 11.83
1 0.54
0 0.00
137 73.66
49 26.34%
35  โรงเรียนบ้านหยวก 254
10 3.94
6 2.36
22 8.66
14 5.51
14 5.51
188 74.02
66 25.98%
36  โรงเรียนบ้านนางาม 106
5 4.72
9 8.49
12 11.32
1 0.94
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
37  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 104
2 1.92
1 0.96
23 22.12
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
38  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 28
3 10.71
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
39  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 37
4 10.81
0 0.00
0 0.00
5 13.51
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
40  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 120
12 10.00
4 3.33
12 10.00
0 0.00
1 0.83
91 75.83
29 24.17%
41  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 533
57 10.69
17 3.19
45 8.44
2 0.38
0 0.00
412 77.30
121 22.70%
42  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 208
20 9.62
9 4.33
9 4.33
4 1.92
5 2.40
161 77.40
47 22.60%
43  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 72
9 12.50
2 2.78
2 2.78
3 4.17
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
44  โรงเรียนบ้านม่วง 73
9 12.33
3 4.11
3 4.11
1 1.37
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
45  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 125
6 4.80
3 2.40
5 4.00
9 7.20
4 3.20
98 78.40
27 21.60%
46  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 130
5 3.85
1 0.77
13 10.00
9 6.92
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
47  โรงเรียนบ้านเม็ก 149
2 1.34
4 2.68
8 5.37
6 4.03
12 8.05
117 78.52
32 21.48%
48  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 126
5 3.97
6 4.76
15 11.90
1 0.79
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
49  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 340
25 7.35
13 3.82
16 4.71
9 2.65
9 2.65
268 78.82
72 21.18%
50  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 211
6 2.84
15 7.11
22 10.43
0 0.00
1 0.47
167 79.15
44 20.85%
51  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 250
8 3.20
8 3.20
9 3.60
14 5.60
13 5.20
198 79.20
52 20.80%
52  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 159
9 5.66
7 4.40
4 2.52
7 4.40
6 3.77
126 79.25
33 20.75%
53  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 135
5 3.70
7 5.19
12 8.89
3 2.22
1 0.74
107 79.26
28 20.74%
54  โรงเรียนบ้านวังแข้ 82
12 14.63
0 0.00
4 4.88
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
55  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 184
5 2.72
20 10.87
3 1.63
6 3.26
3 1.63
147 79.89
37 20.11%
56  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 60
0 0.00
5 8.33
3 5.00
4 6.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
57  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 226
7 3.10
14 6.19
20 8.85
4 1.77
0 0.00
181 80.09
45 19.91%
58  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 146
5 3.42
3 2.05
12 8.22
7 4.79
2 1.37
117 80.14
29 19.86%
59  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 101
3 2.97
5 4.95
12 11.88
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
60  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 102
2 1.96
4 3.92
10 9.80
2 1.96
2 1.96
82 80.39
20 19.61%
61  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 748
24 3.21
20 2.67
92 12.30
9 1.20
1 0.13
602 80.48
146 19.52%
62  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 127
8 6.30
2 1.57
8 6.30
5 3.94
1 0.79
103 81.10
24 18.90%
63  โรงเรียนบ้านนาสี 75
4 5.33
4 5.33
3 4.00
1 1.33
2 2.67
61 81.33
14 18.67%
64  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 724
74 10.22
24 3.31
22 3.04
8 1.10
7 0.97
589 81.35
135 18.65%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 147
5 3.40
5 3.40
7 4.76
4 2.72
6 4.08
120 81.63
27 18.37%
66  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 229
12 5.24
4 1.75
26 11.35
0 0.00
0 0.00
187 81.66
42 18.34%
67  โรงเรียนบ้านกาลึม 148
1 0.68
3 2.03
23 15.54
0 0.00
0 0.00
121 81.76
27 18.24%
68  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 111
1 0.90
3 2.70
16 14.41
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
69  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 169
8 4.73
7 4.14
6 3.55
3 1.78
6 3.55
139 82.25
30 17.75%
70  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 57
4 7.02
0 0.00
2 3.51
4 7.02
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
71  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 52
4 7.69
0 0.00
4 7.69
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
72  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 147
5 3.40
5 3.40
15 10.20
0 0.00
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
73  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 130
12 9.23
6 4.62
3 2.31
1 0.77
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
74  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 48
1 2.08
1 2.08
2 4.17
3 6.25
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
75  โรงเรียนบ้านนาแค 126
6 4.76
6 4.76
4 3.17
4 3.17
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
76  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 140
6 4.29
0 0.00
16 11.43
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
77  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 199
8 4.02
8 4.02
6 3.02
5 2.51
4 2.01
168 84.42
31 15.58%
78  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 118
10 8.47
3 2.54
5 4.24
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
79  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 74
5 6.76
4 5.41
2 2.70
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
80  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 96
6 6.25
3 3.13
4 4.17
1 1.04
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
81  โรงเรียนบ้านสามัคคี 247
7 2.83
9 3.64
20 8.10
0 0.00
0 0.00
211 85.43
36 14.57%
82  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 111
6 5.41
0 0.00
10 9.01
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
83  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 70
2 2.86
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
84  โรงเรียนบ้านนาคูณ 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
85  โรงเรียนบ้านนาเตย 135
6 4.44
5 3.70
8 5.93
0 0.00
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
86  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 95
5 5.26
4 4.21
2 2.11
2 2.11
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
87  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 81
4 4.94
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
88  โรงเรียนบ้านถิ่น 82
4 4.88
3 3.66
4 4.88
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
89  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
1 1.15
1 1.15
76 87.36
11 12.64%
90  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 221
11 4.98
8 3.62
4 1.81
2 0.90
2 0.90
194 87.78
27 12.22%
91  โรงเรียนบ้านนาล้อม 76
0 0.00
4 5.26
3 3.95
2 2.63
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
92  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 137
2 1.46
6 4.38
7 5.11
1 0.73
0 0.00
121 88.32
16 11.68%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 169
12 7.10
0 0.00
4 2.37
3 1.78
0 0.00
150 88.76
19 11.24%
94  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 786
25 3.18
16 2.04
37 4.71
5 0.64
2 0.25
701 89.19
85 10.81%
95  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 131
5 3.82
4 3.05
5 3.82
0 0.00
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
96  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 132
5 3.79
8 6.06
0 0.00
1 0.76
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
97  โรงเรียนบ้านดงหวาย 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
98  โรงเรียนบ้านนาคำ 58
3 5.17
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 141
6 4.26
3 2.13
5 3.55
0 0.00
0 0.00
127 90.07
14 9.93%
100  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
1 1.96
46 90.20
5 9.80%
101  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
3 7.32
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
102  โรงเรียนบ้านนาไฮ 83
3 3.61
0 0.00
4 4.82
1 1.20
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
103  โรงเรียนบ้านหายโศก 73
0 0.00
2 2.74
2 2.74
0 0.00
3 4.11
66 90.41
7 9.59%
104  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
1 1.89
48 90.57
5 9.43%
105  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
106  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 123
4 3.25
3 2.44
4 3.25
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94%
107  โรงเรียนบ้านดงบัง 104
1 0.96
0 0.00
8 7.69
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
108  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 139
5 3.60
1 0.72
6 4.32
0 0.00
0 0.00
127 91.37
12 8.63%
109  โรงเรียนบ้านติ้ว 83
1 1.20
1 1.20
4 4.82
1 1.20
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
110  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 109
1 0.92
2 1.83
4 3.67
2 1.83
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
111  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 124
5 4.03
2 1.61
3 2.42
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
112  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 52
3 5.77
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
113  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 91
2 2.20
2 2.20
3 3.30
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
114  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 52
1 1.92
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
115  โรงเรียนบ้านนางัว 301
7 2.33
7 2.33
8 2.66
0 0.00
0 0.00
279 92.69
22 7.31%
116  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 44
0 0.00
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
117  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 150
2 1.33
5 3.33
2 1.33
1 0.67
0 0.00
140 93.33
10 6.67%
118  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 160
4 2.50
0 0.00
2 1.25
2 1.25
2 1.25
150 93.75
10 6.25%
119  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
2 2.33
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
120  โรงเรียนบ้านกุดจับ 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
121  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
3 3.16
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
122  โรงเรียนบ้านนาเก็น 137
2 1.46
2 1.46
2 1.46
1 0.73
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
123  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 130
4 3.08
2 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
124  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
125  โรงเรียนบ้านลำภู 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
126  โรงเรียนบ้านแดง 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
127  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 111
0 0.00
0 0.00
5 4.50
0 0.00
0 0.00
106 95.50
5 4.50%
128  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 45
1 2.22
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
129  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
130  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 151
2 1.32
0 0.00
4 2.65
0 0.00
0 0.00
145 96.03
6 3.97%
131  โรงเรียนบ้านหัวขัว 103
0 0.00
0 0.00
2 1.94
1 0.97
1 0.97
99 96.12
4 3.88%
132  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
133  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 130
1 0.77
1 0.77
2 1.54
0 0.00
0 0.00
126 96.92
4 3.08%
134  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
1 1.49
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
135  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 125
0 0.00
1 0.80
0 0.00
1 0.80
1 0.80
122 97.60
3 2.40%
136  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 130
0 0.00
1 0.77
0 0.00
0 0.00
1 0.77
128 98.46
2 1.54%
137  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 261
0 0.00
0 0.00
4 1.53
0 0.00
0 0.00
257 98.47
4 1.53%
138  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านนาตูม 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,271 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,098 5.42
เตี้ย  831 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,231 6.07
ผอมและเตี้ย  543 2.68
อ้วนและเตี้ย  374 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,194 79.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,077 คน


20.11%


Powered By www.thaieducation.net