ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลไชยวาน 363
51 14.05
41 11.29
62 17.08
26 7.16
48 13.22
135 37.19
228 62.81%
2  โรงเรียนบ้านดงยางน้อยโนนตาล 99
9 9.09
12 12.12
4 4.04
25 25.25
9 9.09
40 40.40
59 59.60%
3  โรงเรียนบ้านชัย 71
27 38.03
2 2.82
8 11.27
4 5.63
0 0.00
30 42.25
41 57.75%
4  โรงเรียนบ้านนาทม 150
7 4.67
12 8.00
23 15.33
19 12.67
25 16.67
64 42.67
86 57.33%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 154
19 12.34
16 10.39
8 5.19
20 12.99
23 14.94
68 44.16
86 55.84%
6  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 53
6 11.32
6 11.32
8 15.09
6 11.32
2 3.77
25 47.17
28 52.83%
7  โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน) 31
3 9.68
4 12.90
6 19.35
2 6.45
1 3.23
15 48.39
16 51.61%
8  โรงเรียนบ้านยา 93
17 18.28
10 10.75
3 3.23
0 0.00
15 16.13
48 51.61
45 48.39%
9  โรงเรียนบ้านคำเลาะ 205
27 13.17
39 19.02
7 3.41
16 7.80
7 3.41
109 53.17
96 46.83%
10  โรงเรียนบ้านคำสง่าประชาสรรค์ 42
10 23.81
3 7.14
3 7.14
2 4.76
1 2.38
23 54.76
19 45.24%
11  โรงเรียนบ้านหงษาวดี 27
2 7.41
1 3.70
6 22.22
1 3.70
2 7.41
15 55.56
12 44.44%
12  โรงเรียนบ้านโพนสูง 94
11 11.70
6 6.38
10 10.64
6 6.38
8 8.51
53 56.38
41 43.62%
13  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์) 83
16 19.28
7 8.43
10 12.05
1 1.20
0 0.00
49 59.04
34 40.96%
14  โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด 182
19 10.44
7 3.85
13 7.14
5 2.75
28 15.38
110 60.44
72 39.56%
15  โรงเรียนบ้านโคกสว่างนาดี 136
16 11.76
23 16.91
9 6.62
4 2.94
1 0.74
83 61.03
53 38.97%
16  โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา 185
31 16.76
16 8.65
20 10.81
4 2.16
1 0.54
113 61.08
72 38.92%
17  โรงเรียนอนุบาลทุ่งฝน 488
40 8.20
24 4.92
50 10.25
33 6.76
42 8.61
299 61.27
189 38.73%
18  โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ 377
35 9.28
31 8.22
68 18.04
12 3.18
0 0.00
231 61.27
146 38.73%
19  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้ง 149
8 5.37
5 3.36
27 18.12
11 7.38
5 3.36
93 62.42
56 37.58%
20  โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ 297
29 9.76
26 8.75
34 11.45
17 5.72
0 0.00
191 64.31
106 35.69%
21  โรงเรียนบุญมีศรีสว่าง 171
5 2.92
13 7.60
26 15.20
4 2.34
13 7.60
110 64.33
61 35.67%
22  โรงเรียนบ้านห้วยยางชัยพร 76
6 7.89
2 2.63
10 13.16
8 10.53
1 1.32
49 64.47
27 35.53%
23  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 176
16 9.09
16 9.09
19 10.80
10 5.68
1 0.57
114 64.77
62 35.23%
24  โรงเรียนบ้านตูม 277
29 10.47
19 6.86
27 9.75
11 3.97
9 3.25
182 65.70
95 34.30%
25  โรงเรียนบ้านดงหวาย 153
22 14.38
0 0.00
15 9.80
15 9.80
0 0.00
101 66.01
52 33.99%
26  โรงเรียนบ้านดงพัฒนา 68
6 8.82
4 5.88
9 13.24
4 5.88
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
27  โรงเรียนชุมชนสะงวย 137
10 7.30
12 8.76
18 13.14
4 2.92
2 1.46
91 66.42
46 33.58%
28  โรงเรียนบ้านหนองลาด 188
28 14.89
18 9.57
11 5.85
6 3.19
0 0.00
125 66.49
63 33.51%
29  โรงเรียนบ้านโนนศรีทอง 63
9 14.29
2 3.17
5 7.94
3 4.76
2 3.17
42 66.67
21 33.33%
30  โรงเรียนบ้านเชียงงาม 82
13 15.85
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
55 67.07
27 32.93%
31  โรงเรียนบ้านโพนงาม 149
16 10.74
16 10.74
9 6.04
8 5.37
0 0.00
100 67.11
49 32.89%
32  โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ 1377
62 4.50
106 7.70
114 8.28
62 4.50
106 7.70
927 67.32
450 32.68%
33  โรงเรียนบ้านนาไหม 215
27 12.56
11 5.12
23 10.70
9 4.19
0 0.00
145 67.44
70 32.56%
34  โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย 175
17 9.71
18 10.29
21 12.00
0 0.00
0 0.00
119 68.00
56 32.00%
35  โรงเรียนบ้านหนองกล้า 51
8 15.69
8 15.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
36  โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 831
64 7.70
42 5.05
95 11.43
20 2.41
39 4.69
571 68.71
260 31.29%
37  โรงเรียนบ้านท่าช่วง 61
8 13.11
1 1.64
8 13.11
1 1.64
1 1.64
42 68.85
19 31.15%
38  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 63
3 4.76
4 6.35
3 4.76
1 1.59
8 12.70
44 69.84
19 30.16%
39  โรงเรียนบ้านคำยาง 30
1 3.33
0 0.00
7 23.33
1 3.33
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
40  โรงเรียนบ้านนามั่ง 50
7 14.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
41  โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) 864
65 7.52
40 4.63
109 12.62
30 3.47
12 1.39
608 70.37
256 29.63%
42  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 157
12 7.64
13 8.28
18 11.46
3 1.91
0 0.00
111 70.70
46 29.30%
43  โรงเรียนบ้านนาคำวัง 99
12 12.12
5 5.05
11 11.11
1 1.01
0 0.00
70 70.71
29 29.29%
44  โรงเรียนกมลศิลป์สามัคคี 62
7 11.29
5 8.06
4 6.45
2 3.23
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
45  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง) 66
4 6.06
3 4.55
10 15.15
2 3.03
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
46  โรงเรียนบ้านอ้อมกอ 153
8 5.23
13 8.50
15 9.80
7 4.58
1 0.65
109 71.24
44 28.76%
47  โรงเรียนชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์ 129
9 6.98
5 3.88
23 17.83
0 0.00
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
48  โรงเรียนบ้านวังฮาง 112
6 5.36
9 8.04
7 6.25
10 8.93
0 0.00
80 71.43
32 28.57%
49  โรงเรียนบ้านเม็กดงเรือง 123
8 6.50
7 5.69
17 13.82
3 2.44
0 0.00
88 71.54
35 28.46%
50  โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาด 220
21 9.55
1 0.45
13 5.91
18 8.18
9 4.09
158 71.82
62 28.18%
51  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ 101
8 7.92
4 3.96
8 7.92
8 7.92
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
52  โรงเรียนบ้านนาดี(บ้านดุง) 44
6 13.64
1 2.27
4 9.09
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
53  โรงเรียนบ้านดงคำ 158
16 10.13
11 6.96
14 8.86
2 1.27
0 0.00
115 72.78
43 27.22%
54  โรงเรียนบ้านโสกหมู 97
7 7.22
2 2.06
17 17.53
0 0.00
0 0.00
71 73.20
26 26.80%
55  โรงเรียนบ้านศรีเมือง 112
20 17.86
0 0.00
9 8.04
0 0.00
1 0.89
82 73.21
30 26.79%
56  โรงเรียนบ้านหนองสะหนาย 45
2 4.44
4 8.89
5 11.11
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
57  โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูล 155
12 7.74
10 6.45
10 6.45
4 2.58
5 3.23
114 73.55
41 26.45%
58  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 159
17 10.69
7 4.40
8 5.03
7 4.40
3 1.89
117 73.58
42 26.42%
59  โรงเรียนบ้านหนองแวงตาด 63
5 7.94
2 3.17
5 7.94
2 3.17
2 3.17
47 74.60
16 25.40%
60  โรงเรียนธาตุดอนตูม 130
5 3.85
8 6.15
12 9.23
0 0.00
8 6.15
97 74.62
33 25.38%
61  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 71
6 8.45
1 1.41
9 12.68
2 2.82
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
62  โรงเรียนบ้านหนองสว่าง 119
5 4.20
9 7.56
3 2.52
6 5.04
7 5.88
89 74.79
30 25.21%
63  โรงเรียนบ้านโนนหอม 192
10 5.21
5 2.60
18 9.38
15 7.81
0 0.00
144 75.00
48 25.00%
64  โรงเรียนบ้านเมืองนาซำ 89
13 14.61
5 5.62
4 4.49
0 0.00
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
65  โรงเรียนบ้านดงไพรวัลย์ 85
3 3.53
5 5.88
6 7.06
5 5.88
2 2.35
64 75.29
21 24.71%
66  โรงเรียนบ้านวังคางฮูง 204
11 5.39
7 3.43
17 8.33
4 1.96
11 5.39
154 75.49
50 24.51%
67  โรงเรียนบ้านหนองบัว 50
4 8.00
2 4.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
68  โรงเรียนบ้านโคกคำไหล 64
8 12.50
3 4.69
4 6.25
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
69  โรงเรียนบ้านพังงู 86
7 8.14
2 2.33
6 6.98
3 3.49
2 2.33
66 76.74
20 23.26%
70  โรงเรียนบ้านโนนนาสร้าง 43
2 4.65
2 4.65
5 11.63
0 0.00
1 2.33
33 76.74
10 23.26%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก 324
21 6.48
11 3.40
34 10.49
7 2.16
2 0.62
249 76.85
75 23.15%
72  โรงเรียนบ้านนาเยีย 65
6 9.23
2 3.08
3 4.62
2 3.08
2 3.08
50 76.92
15 23.08%
73  โรงเรียนบ้านนาฮัง 75
4 5.33
0 0.00
11 14.67
2 2.67
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
74  โรงเรียนบ้านขาวัว 62
7 11.29
3 4.84
4 6.45
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
75  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(ไชยวาน) 131
13 9.92
2 1.53
10 7.63
4 3.05
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
76  โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง 183
9 4.92
8 4.37
8 4.37
6 3.28
9 4.92
143 78.14
40 21.86%
77  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 232
7 3.02
5 2.16
28 12.07
9 3.88
1 0.43
182 78.45
50 21.55%
78  โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์ 178
13 7.30
7 3.93
17 9.55
1 0.56
0 0.00
140 78.65
38 21.35%
79  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน) 114
9 7.89
1 0.88
3 2.63
11 9.65
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
80  โรงเรียนบ้านม่วงประชาบํารุง 157
17 10.83
2 1.27
14 8.92
0 0.00
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
81  โรงเรียนบ้านบ่อปัทม์ 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
13 15.85
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
82  โรงเรียนบ้านนาจาน 383
20 5.22
14 3.66
40 10.44
5 1.31
0 0.00
304 79.37
79 20.63%
83  โรงเรียนบ้านนาคำพรสันติ 133
9 6.77
8 6.02
8 6.02
2 1.50
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
84  โรงเรียนบ้านดงวัฒนา 79
2 2.53
5 6.33
8 10.13
1 1.27
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
85  โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด 169
3 1.78
12 7.10
17 10.06
2 1.18
0 0.00
135 79.88
34 20.12%
86  โรงเรียนบ้านนาปู-นากลาง 90
8 8.89
5 5.56
4 4.44
1 1.11
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
87  โรงเรียนบ้านวังชมภู 125
5 4.00
3 2.40
9 7.20
6 4.80
2 1.60
100 80.00
25 20.00%
88  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว 40
3 7.50
2 5.00
1 2.50
1 2.50
1 2.50
32 80.00
8 20.00%
89  โรงเรียนบ้านเพ็กคำบากหายโศก 180
11 6.11
7 3.89
9 5.00
7 3.89
2 1.11
144 80.00
36 20.00%
90  โรงเรียนร่มเกล้า 2 688
31 4.51
20 2.91
14 2.03
46 6.69
26 3.78
551 80.09
137 19.91%
91  โรงเรียนเพียปู่หนองเรือ 186
18 9.68
9 4.84
5 2.69
3 1.61
2 1.08
149 80.11
37 19.89%
92  โรงเรียนบ้านสะแบง 229
13 5.68
8 3.49
13 5.68
8 3.49
3 1.31
184 80.35
45 19.65%
93  โรงเรียนบ้านปอพาน 99
5 5.05
4 4.04
6 6.06
4 4.04
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
94  โรงเรียนบ้านหันน้อย 99
3 3.03
1 1.01
12 12.12
2 2.02
1 1.01
80 80.81
19 19.19%
95  โรงเรียนบ้านซำป่าหัน 89
5 5.62
6 6.74
5 5.62
1 1.12
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
96  โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม 64
4 6.25
3 4.69
4 6.25
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
97  โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์ 1064
51 4.79
43 4.04
56 5.26
22 2.07
27 2.54
865 81.30
199 18.70%
98  โรงเรียนบ้านดอนยางเดี่ยว 43
2 4.65
3 6.98
3 6.98
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
99  โรงเรียนบ้านดงวังพัง 83
6 7.23
3 3.61
5 6.02
1 1.20
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
100  โรงเรียนบ้านหนองอิอู 50
5 10.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
3 6.00
41 82.00
9 18.00%
101  โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน 237
21 8.86
11 4.64
6 2.53
3 1.27
1 0.42
195 82.28
42 17.72%
102  โรงเรียนบ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์) 57
4 7.02
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
103  โรงเรียนบ้านเหล่าหลวง 138
2 1.45
9 6.52
5 3.62
5 3.62
3 2.17
114 82.61
24 17.39%
104  โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์ 162
0 0.00
20 12.35
5 3.09
0 0.00
3 1.85
134 82.72
28 17.28%
105  โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อน 110
4 3.64
1 0.91
14 12.73
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
106  โรงเรียนชุมชนวังทอง 261
13 4.98
9 3.45
12 4.60
4 1.53
7 2.68
216 82.76
45 17.24%
107  โรงเรียนบ้านม่วงคอนสาย 210
10 4.76
8 3.81
18 8.57
0 0.00
0 0.00
174 82.86
36 17.14%
108  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 223
13 5.83
0 0.00
25 11.21
0 0.00
0 0.00
185 82.96
38 17.04%
109  โรงเรียนบ้านไทย 47
4 8.51
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
110  โรงเรียนบ้านดูนประชารัฐ 71
6 8.45
4 5.63
2 2.82
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
111  โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วย 101
10 9.90
2 1.98
4 3.96
1 0.99
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
112  โรงเรียนบ้านดอนขี้เหล็ก 179
13 7.26
0 0.00
11 6.15
6 3.35
0 0.00
149 83.24
30 16.76%
113  โรงเรียนบ้านศาลา 132
7 5.30
3 2.27
5 3.79
7 5.30
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
114  โรงเรียนบ้านนาโฮง 121
7 5.79
3 2.48
8 6.61
1 0.83
1 0.83
101 83.47
20 16.53%
115  โรงเรียนบ้านปูลู 91
5 5.49
0 0.00
10 10.99
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
116  โรงเรียนบ้านเมืองไพร 67
6 8.96
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
117  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน) 62
4 6.45
2 3.23
2 3.23
1 1.61
1 1.61
52 83.87
10 16.13%
118  โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนบาก 119
10 8.40
3 2.52
5 4.20
1 0.84
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
119  โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ 58
2 3.45
2 3.45
5 8.62
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
120  โรงเรียนบ้านทุ่ง 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
121  โรงเรียนบ้านม่วง(บ้านดุง) 118
9 7.63
7 5.93
1 0.85
1 0.85
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
122  โรงเรียนบ้านนายม 79
1 1.27
0 0.00
7 8.86
4 5.06
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
123  โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย 66
3 4.55
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
124  โรงเรียนบ้านหนองผือ 66
1 1.52
2 3.03
5 7.58
2 3.03
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
125  โรงเรียนบ้านสร้อยพร้าว 87
4 4.60
0 0.00
7 8.05
0 0.00
2 2.30
74 85.06
13 14.94%
126  โรงเรียนบ้านดงดารา 88
1 1.14
6 6.82
6 6.82
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
127  โรงเรียนบ้านคำน้ำทิพย์ 95
3 3.16
4 4.21
6 6.32
1 1.05
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
128  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด (บ้านดุง) 188
4 2.13
4 2.13
7 3.72
12 6.38
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
129  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 201
3 1.49
7 3.48
18 8.96
0 0.00
0 0.00
173 86.07
28 13.93%
130  โรงเรียนบ้านคำอ้อ 72
1 1.39
0 0.00
1 1.39
0 0.00
8 11.11
62 86.11
10 13.89%
131  โรงเรียนบ้านหนองตาใกล้ 72
1 1.39
2 2.78
7 9.72
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
132  โรงเรียนบ้านค้อดอนแคน 224
23 10.27
0 0.00
7 3.13
0 0.00
0 0.00
194 86.61
30 13.39%
133  โรงเรียนสยามกลการ 3 112
7 6.25
5 4.46
3 2.68
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
134  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
2 3.77
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
135  โรงเรียนบ้านโนนชัยศิลป์ 106
0 0.00
6 5.66
8 7.55
0 0.00
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
136  โรงเรียนบ้านโนนทองอินทร์ 91
3 3.30
4 4.40
4 4.40
1 1.10
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
137  โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล 198
12 6.06
6 3.03
4 2.02
0 0.00
4 2.02
172 86.87
26 13.13%
138  โรงเรียนบ้านยาง (อาสาพัฒนา 3) 61
3 4.92
1 1.64
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
139  โรงเรียนบ้านดงยาง 23
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
140  โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์ 211
8 3.79
5 2.37
5 2.37
6 2.84
3 1.42
184 87.20
27 12.80%
141  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 32
3 9.38
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
142  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 24
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
143  โรงเรียนบ้านซำป่ารัง 121
4 3.31
4 3.31
3 2.48
4 3.31
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
144  โรงเรียนบ้านนาอุดม 97
2 2.06
5 5.15
5 5.15
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
145  โรงเรียนบ้านหนองแซง 122
6 4.92
1 0.82
6 4.92
2 1.64
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
146  โรงเรียนบ้านดงค้าพัฒนา 57
0 0.00
2 3.51
3 5.26
2 3.51
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
147  โรงเรียนธาตุน้อยก่อสำราญ 82
2 2.44
2 2.44
1 1.22
5 6.10
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
148  โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์ 84
3 3.57
3 3.57
3 3.57
1 1.19
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
149  โรงเรียนบ้านถ่อนคำหวด 43
1 2.33
0 0.00
2 4.65
2 4.65
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
150  โรงเรียนบ้านโคกถาวรทรายงาม 52
0 0.00
2 3.85
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
151  โรงเรียนบ้านหัวหนองยาง 61
3 4.92
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
152  โรงเรียนบ้านตาดโนนทองหลาง 107
2 1.87
3 2.80
1 0.93
3 2.80
3 2.80
95 88.79
12 11.21%
153  โรงเรียนบ้านนาดี(หนองหาน) 63
1 1.59
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
154  โรงเรียนบ้านป่าก้าว(หนองหาน) 162
4 2.47
3 1.85
11 6.79
0 0.00
0 0.00
144 88.89
18 11.11%
155  โรงเรียนบ้านฝาง 146
6 4.11
5 3.42
3 2.05
1 0.68
0 0.00
131 89.73
15 10.27%
156  โรงเรียนบ้านโพธิ์ท่าเมือง 49
0 0.00
1 2.04
3 6.12
1 2.04
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
157  โรงเรียนบ้านหนองไฮโนนสำราญ 111
2 1.80
2 1.80
4 3.60
3 2.70
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
158  โรงเรียนบ้านกล้วย 83
0 0.00
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
159  โรงเรียนบ้านโนนงามอุดมวิทย์ 116
2 1.72
0 0.00
5 4.31
2 1.72
2 1.72
105 90.52
11 9.48%
160  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 70
3 4.29
0 0.00
1 1.43
0 0.00
2 2.86
64 91.43
6 8.57%
161  โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์ 94
3 3.19
0 0.00
4 4.26
1 1.06
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
162  โรงเรียนบ้านท่าบ่อยาง 59
0 0.00
3 5.08
2 3.39
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
163  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 109
1 0.92
2 1.83
3 2.75
1 0.92
2 1.83
100 91.74
9 8.26%
164  โรงเรียนบ้านพังซ่อน 138
4 2.90
0 0.00
0 0.00
7 5.07
0 0.00
127 92.03
11 7.97%
165  โรงเรียนบ้านหนองเต่าดอนหายโศก 90
3 3.33
1 1.11
1 1.11
1 1.11
1 1.11
83 92.22
7 7.78%
166  โรงเรียนบ้านดงแสนสุข 147
2 1.36
3 2.04
6 4.08
0 0.00
0 0.00
136 92.52
11 7.48%
167  โรงเรียนศรีขวัญเมือง 175
4 2.29
3 1.71
3 1.71
3 1.71
0 0.00
162 92.57
13 7.43%
168  โรงเรียนบ้านหนองช้างคาวหนองบง 124
4 3.23
3 2.42
2 1.61
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
169  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย 157
4 2.55
0 0.00
6 3.82
1 0.64
0 0.00
146 92.99
11 7.01%
170  โรงเรียนบ้านสมวิไล 86
1 1.16
3 3.49
2 2.33
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
171  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นดอนเขือง 86
6 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 93.02
6 6.98%
172  โรงเรียนบ้านคำม่วง 61
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.28
57 93.44
4 6.56%
173  โรงเรียนบ้านดอนกลางตาลเดี่ยว 92
0 0.00
1 1.09
4 4.35
1 1.09
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
174  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 123
2 1.63
1 0.81
5 4.07
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
175  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 108
5 4.63
0 0.00
2 1.85
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
176  โรงเรียนบ้านคำบอนโนนสมโภชน์ 64
2 3.13
0 0.00
1 1.56
1 1.56
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
177  โรงเรียนบ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
178  โรงเรียนบ้านทรายมูล 130
0 0.00
0 0.00
5 3.85
3 2.31
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
179  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
3 3.66
77 93.90
5 6.10%
180  โรงเรียนบ้านวังแข้ 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.00
47 94.00
3 6.00%
181  โรงเรียนบ้านดอนนางคำ 91
2 2.20
1 1.10
0 0.00
1 1.10
1 1.10
86 94.51
5 5.49%
182  โรงเรียนบ้านเรืองชัย 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
183  โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัย 165
2 1.21
2 1.21
1 0.61
3 1.82
0 0.00
157 95.15
8 4.85%
184  โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา 252
3 1.19
2 0.79
5 1.98
2 0.79
0 0.00
240 95.24
12 4.76%
185  โรงเรียนบ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
186  โรงเรียนบ้านหัวดงยาง 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
187  โรงเรียนบ้านดงโพนยอ 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.27
42 95.45
2 4.55%
188  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน) 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
189  โรงเรียนกำแมดคำเจริญ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
190  โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) 475
2 0.42
3 0.63
5 1.05
6 1.26
4 0.84
455 95.79
20 4.21%
191  โรงเรียนอนุบาลกู่แก้ว 299
2 0.67
2 0.67
5 1.67
3 1.00
0 0.00
287 95.99
12 4.01%
192  โรงเรียนบ้านเหล่าอุดม 127
0 0.00
0 0.00
4 3.15
1 0.79
0 0.00
122 96.06
5 3.94%
193  โรงเรียนบ้านบ่อคํา 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
194  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
195  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 111
1 0.90
0 0.00
3 2.70
0 0.00
0 0.00
107 96.40
4 3.60%
196  โรงเรียนบ้านช้าง 145
1 0.69
2 1.38
1 0.69
0 0.00
0 0.00
141 97.24
4 2.76%
197  โรงเรียนบ้านคำบอน 75
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
198  โรงเรียนชุมชนกุดค้า 171
0 0.00
0 0.00
3 1.75
1 0.58
0 0.00
167 97.66
4 2.34%
199  โรงเรียนบ้านดงยางพรพิบูลย์ 87
1 1.15
1 1.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
200  โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมา 222
0 0.00
0 0.00
1 0.45
1 0.45
0 0.00
220 99.10
2 0.90%
201  โรงเรียนบ้านจันทน์ 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านปากดง 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
176 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านสะคาม 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,547 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,704 5.97
เตี้ย  1,195 4.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,992 6.98
ผอมและเตี้ย  811 2.84
อ้วนและเตี้ย  602 2.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,243 77.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,304 คน


22.08%


Powered By www.thaieducation.net