ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 194 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 194 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 139
28 20.14
32 23.02
41 29.50
17 12.23
21 15.11
0 0.00
139 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกศรี 34
9 26.47
9 26.47
7 20.59
7 20.59
2 5.88
0 0.00
34 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 45
25 55.56
7 15.56
6 13.33
6 13.33
1 2.22
0 0.00
45 100.00%
4  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 60
6 10.00
5 8.33
14 23.33
11 18.33
6 10.00
18 30.00
42 70.00%
5  โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 71
19 26.76
10 14.08
0 0.00
16 22.54
0 0.00
26 36.62
45 63.38%
6  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 50
19 38.00
3 6.00
7 14.00
2 4.00
0 0.00
19 38.00
31 62.00%
7  โรงเรียนบ้านท่ายม 76
15 19.74
10 13.16
7 9.21
9 11.84
6 7.89
29 38.16
47 61.84%
8  โรงเรียนชุมชนจำปี 155
47 30.32
21 13.55
21 13.55
3 1.94
2 1.29
61 39.35
94 60.65%
9  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 67
14 20.90
14 20.90
4 5.97
8 11.94
0 0.00
27 40.30
40 59.70%
10  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 32
7 21.88
6 18.75
4 12.50
1 3.13
0 0.00
14 43.75
18 56.25%
11  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 249
24 9.64
13 5.22
65 26.10
7 2.81
31 12.45
109 43.78
140 56.22%
12  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 211
31 14.69
17 8.06
23 10.90
32 15.17
14 6.64
94 44.55
117 55.45%
13  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 132
17 12.88
36 27.27
0 0.00
12 9.09
8 6.06
59 44.70
73 55.30%
14  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 129
25 19.38
9 6.98
12 9.30
7 5.43
18 13.95
58 44.96
71 55.04%
15  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 173
21 12.14
41 23.70
7 4.05
17 9.83
7 4.05
80 46.24
93 53.76%
16  โรงเรียนบ้านบะยาว 62
6 9.68
6 9.68
6 9.68
8 12.90
7 11.29
29 46.77
33 53.23%
17  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 100
16 16.00
9 9.00
10 10.00
9 9.00
9 9.00
47 47.00
53 53.00%
18  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 107
12 11.21
10 9.35
24 22.43
3 2.80
7 6.54
51 47.66
56 52.34%
19  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 132
13 9.85
25 18.94
15 11.36
11 8.33
5 3.79
63 47.73
69 52.27%
20  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 152
7 4.61
14 9.21
15 9.87
14 9.21
27 17.76
75 49.34
77 50.66%
21  โรงเรียนบ้านผือ 88
19 21.59
6 6.82
4 4.55
8 9.09
7 7.95
44 50.00
44 50.00%
22  โรงเรียนบ้านสี่แจ 130
15 11.54
15 11.54
28 21.54
7 5.38
0 0.00
65 50.00
65 50.00%
23  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 212
47 22.17
28 13.21
15 7.08
11 5.19
0 0.00
111 52.36
101 47.64%
24  โรงเรียนบ้านดงเรือง 40
6 15.00
0 0.00
0 0.00
7 17.50
6 15.00
21 52.50
19 47.50%
25  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 50
9 18.00
5 10.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
27 54.00
23 46.00%
26  โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 171
12 7.02
11 6.43
15 8.77
20 11.70
19 11.11
94 54.97
77 45.03%
27  โรงเรียนบ้านตูม 123
15 12.20
13 10.57
24 19.51
0 0.00
2 1.63
69 56.10
54 43.90%
28  โรงเรียนบ้านกอก 134
14 10.45
18 13.43
11 8.21
10 7.46
5 3.73
76 56.72
58 43.28%
29  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 101
5 4.95
10 9.90
0 0.00
20 19.80
7 6.93
59 58.42
42 41.58%
30  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 67
13 19.40
6 8.96
8 11.94
0 0.00
0 0.00
40 59.70
27 40.30%
31  โรงเรียนบ้านหนองแสง 121
18 14.88
11 9.09
8 6.61
7 5.79
4 3.31
73 60.33
48 39.67%
32  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 43
6 13.95
4 9.30
5 11.63
1 2.33
1 2.33
26 60.47
17 39.53%
33  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 89
7 7.87
10 11.24
17 19.10
1 1.12
0 0.00
54 60.67
35 39.33%
34  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 28
3 10.71
6 21.43
2 7.14
0 0.00
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
35  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 145
14 9.66
11 7.59
25 17.24
6 4.14
0 0.00
89 61.38
56 38.62%
36  โรงเรียนบ้านดูนเลา 58
3 5.17
5 8.62
8 13.79
1 1.72
5 8.62
36 62.07
22 37.93%
37  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 142
16 11.27
14 9.86
18 12.68
4 2.82
1 0.70
89 62.68
53 37.32%
38  โรงเรียนบ้านหนองแวง 22
4 18.18
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
39  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 124
23 18.55
4 3.23
18 14.52
0 0.00
0 0.00
79 63.71
45 36.29%
40  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 113
12 10.62
13 11.50
11 9.73
4 3.54
1 0.88
72 63.72
41 36.28%
41  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 618
40 6.47
14 2.27
68 11.00
54 8.74
47 7.61
395 63.92
223 36.08%
42  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 25
4 16.00
2 8.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
43  โรงเรียนบ้านปอ 82
5 6.10
8 9.76
13 15.85
3 3.66
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
44  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 80
7 8.75
9 11.25
11 13.75
1 1.25
0 0.00
52 65.00
28 35.00%
45  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 172
3 1.74
4 2.33
26 15.12
7 4.07
20 11.63
112 65.12
60 34.88%
46  โรงเรียนบ้านพันดอน 87
7 8.05
12 13.79
4 4.60
2 2.30
5 5.75
57 65.52
30 34.48%
47  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
1 11.11
6 66.67
3 33.33%
48  โรงเรียนบ้านสมดี 30
6 20.00
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
49  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) 6
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
50  โรงเรียนบ้านวาปี 103
7 6.80
9 8.74
17 16.50
0 0.00
1 0.97
69 66.99
34 33.01%
51  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 195
16 8.21
13 6.67
13 6.67
10 5.13
12 6.15
131 67.18
64 32.82%
52  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 64
12 18.75
7 10.94
2 3.13
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
53  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 37
5 13.51
1 2.70
1 2.70
5 13.51
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
54  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 130
16 12.31
14 10.77
2 1.54
7 5.38
3 2.31
88 67.69
42 32.31%
55  โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 59
6 10.17
4 6.78
4 6.78
4 6.78
1 1.69
40 67.80
19 32.20%
56  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 115
11 9.57
12 10.43
7 6.09
5 4.35
1 0.87
79 68.70
36 31.30%
57  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 176
19 10.80
11 6.25
20 11.36
5 2.84
0 0.00
121 68.75
55 31.25%
58  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 16
0 0.00
0 0.00
5 31.25
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
59  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 64
4 6.25
7 10.94
7 10.94
2 3.13
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 108
11 10.19
1 0.93
14 12.96
7 6.48
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
61  โรงเรียนบ้านกุดยาง 153
17 11.11
4 2.61
14 9.15
10 6.54
0 0.00
108 70.59
45 29.41%
62  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 68
4 5.88
5 7.35
11 16.18
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
63  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 24
0 0.00
5 20.83
2 8.33
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
64  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 140
18 12.86
4 2.86
17 12.14
1 0.71
0 0.00
100 71.43
40 28.57%
65  โรงเรียนบ้านโนนสูง 63
8 12.70
2 3.17
7 11.11
0 0.00
1 1.59
45 71.43
18 28.57%
66  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 222
25 11.26
19 8.56
8 3.60
11 4.95
0 0.00
159 71.62
63 28.38%
67  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 154
7 4.55
7 4.55
15 9.74
7 4.55
7 4.55
111 72.08
43 27.92%
68  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 61
4 6.56
2 3.28
8 13.11
1 1.64
2 3.28
44 72.13
17 27.87%
69  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 29
4 13.79
3 10.34
0 0.00
1 3.45
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
70  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 62
6 9.68
5 8.06
1 1.61
4 6.45
1 1.61
45 72.58
17 27.42%
71  โรงเรียนบ้านคำจวง 48
6 12.50
3 6.25
4 8.33
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
72  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 45
1 2.22
4 8.89
5 11.11
2 4.44
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
73  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 135
21 15.56
5 3.70
9 6.67
1 0.74
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
74  โรงเรียนบ้านกุดจิก 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 14.06
8 12.50
47 73.44
17 26.56%
75  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 83
6 7.23
3 3.61
6 7.23
1 1.20
6 7.23
61 73.49
22 26.51%
76  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 210
26 12.38
16 7.62
5 2.38
6 2.86
0 0.00
157 74.76
53 25.24%
77  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 147
5 3.40
5 3.40
25 17.01
2 1.36
0 0.00
110 74.83
37 25.17%
78  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166
7 4.22
12 7.23
19 11.45
1 0.60
2 1.20
125 75.30
41 24.70%
79  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 84
7 8.33
0 0.00
11 13.10
2 2.38
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
80  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 84
2 2.38
2 2.38
8 9.52
8 9.52
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
81  โรงเรียนบ้านท่าลาด 38
9 23.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
82  โรงเรียนบ้านคำม่วง 60
1 1.67
11 18.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
83  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 142
14 9.86
11 7.75
7 4.93
1 0.70
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
84  โรงเรียนบ้านคำน้อย 112
2 1.79
8 7.14
12 10.71
4 3.57
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
85  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 26
4 15.38
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
86  โรงเรียนบ้านเซียบ 126
13 10.32
1 0.79
14 11.11
1 0.79
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
87  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 74
7 9.46
4 5.41
5 6.76
0 0.00
1 1.35
57 77.03
17 22.97%
88  โรงเรียนบ้านโคกเล้า 96
5 5.21
9 9.38
3 3.13
5 5.21
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
89  โรงเรียนบ้านนกขะบา 40
3 7.50
1 2.50
2 5.00
3 7.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
90  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 125
8 6.40
5 4.00
14 11.20
1 0.80
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
91  โรงเรียนบ้านปะโค 202
28 13.86
2 0.99
15 7.43
0 0.00
0 0.00
157 77.72
45 22.28%
92  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 82
7 8.54
4 4.88
6 7.32
1 1.22
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
93  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 64
5 7.81
6 9.38
2 3.13
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
94  โรงเรียนบ้านเดียม 55
3 5.45
0 0.00
8 14.55
1 1.82
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
95  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 158
4 2.53
6 3.80
23 14.56
1 0.63
0 0.00
124 78.48
34 21.52%
96  โรงเรียนบ้านทมนางาม 188
13 6.91
5 2.66
20 10.64
2 1.06
0 0.00
148 78.72
40 21.28%
97  โรงเรียนดงง่ามนางาม 114
6 5.26
6 5.26
11 9.65
1 0.88
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
98  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 72
3 4.17
0 0.00
11 15.28
0 0.00
1 1.39
57 79.17
15 20.83%
99  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 92
2 2.17
4 4.35
10 10.87
2 2.17
1 1.09
73 79.35
19 20.65%
100  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 207
5 2.42
14 6.76
23 11.11
0 0.00
0 0.00
165 79.71
42 20.29%
101  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 94
7 7.45
3 3.19
9 9.57
0 0.00
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
102  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 65
5 7.69
3 4.62
4 6.15
1 1.54
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
103  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
0 0.00
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 86
5 5.81
1 1.16
11 12.79
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
105  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 81
8 9.88
7 8.64
1 1.23
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
106  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 46
3 6.52
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
107  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 516
36 6.98
3 0.58
60 11.63
1 0.19
1 0.19
415 80.43
101 19.57%
108  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 129
11 8.53
1 0.78
13 10.08
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
109  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 119
11 9.24
6 5.04
6 5.04
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
110  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 68
6 8.82
0 0.00
0 0.00
5 7.35
2 2.94
55 80.88
13 19.12%
111  โรงเรียนบ้านดงน้อย 147
14 9.52
6 4.08
4 2.72
4 2.72
0 0.00
119 80.95
28 19.05%
112  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 211
14 6.64
9 4.27
6 2.84
8 3.79
3 1.42
171 81.04
40 18.96%
113  โรงเรียนบ้านนายูง 106
6 5.66
2 1.89
11 10.38
1 0.94
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
114  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 101
3 2.97
3 2.97
12 11.88
1 0.99
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
115  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
116  โรงเรียนบ้านโปร่ง 116
1 0.86
2 1.72
17 14.66
1 0.86
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
117  โรงเรียนบ้านหนองบัว 50
3 6.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
118  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 106
5 4.72
3 2.83
10 9.43
1 0.94
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
119  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 222
21 9.46
0 0.00
16 7.21
0 0.00
2 0.90
183 82.43
39 17.57%
120  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 63
5 7.94
1 1.59
5 7.94
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
121  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 29
0 0.00
2 6.90
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
122  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 35
3 8.57
2 5.71
1 2.86
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
123  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 763
45 5.90
13 1.70
64 8.39
8 1.05
0 0.00
633 82.96
130 17.04%
124  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 47
4 8.51
0 0.00
2 4.26
2 4.26
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
125  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 300
21 7.00
0 0.00
30 10.00
0 0.00
0 0.00
249 83.00
51 17.00%
126  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 71
2 2.82
1 1.41
9 12.68
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
127  โรงเรียนบ้านนาแก 101
8 7.92
2 1.98
7 6.93
0 0.00
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
128  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 137
4 2.92
4 2.92
13 9.49
1 0.73
1 0.73
114 83.21
23 16.79%
129  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 60
0 0.00
5 8.33
0 0.00
4 6.67
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
130  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 54
6 11.11
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
131  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 49
2 4.08
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
132  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
6 8.00
1 1.33
63 84.00
12 16.00%
133  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 44
0 0.00
4 9.09
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
134  โรงเรียนบ้านหนองกุง 114
3 2.63
1 0.88
14 12.28
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
135  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 298
8 2.68
9 3.02
30 10.07
0 0.00
0 0.00
251 84.23
47 15.77%
136  โรงเรียนบ้านหนองโก 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
2 3.45
4 6.90
49 84.48
9 15.52%
137  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 85
4 4.71
2 2.35
7 8.24
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
138  โรงเรียนบ้านทับไฮ 96
5 5.21
4 4.17
5 5.21
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
139  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 879
71 8.08
12 1.37
41 4.66
3 0.34
1 0.11
751 85.44
128 14.56%
140  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 117
6 5.13
2 1.71
9 7.69
0 0.00
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
141  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 131
5 3.82
0 0.00
6 4.58
5 3.82
3 2.29
112 85.50
19 14.50%
142  โรงเรียนบ้านนาแบก 111
4 3.60
3 2.70
3 2.70
5 4.50
1 0.90
95 85.59
16 14.41%
143  โรงเรียนบ้านคำบอน 84
5 5.95
3 3.57
0 0.00
1 1.19
3 3.57
72 85.71
12 14.29%
144  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 112
2 1.79
7 6.25
7 6.25
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
145  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 194
3 1.55
4 2.06
20 10.31
0 0.00
0 0.00
167 86.08
27 13.92%
146  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
147  โรงเรียนบ้านผาทอง 91
3 3.30
0 0.00
3 3.30
1 1.10
5 5.49
79 86.81
12 13.19%
148  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 107
4 3.74
5 4.67
5 4.67
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
149  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 92
1 1.09
3 3.26
8 8.70
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
150  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 62
6 9.68
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
151  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 127
1 0.79
5 3.94
10 7.87
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
152  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
153  โรงเรียนบ้านวังทอง 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
154  โรงเรียนบ้านนาฝาย 183
8 4.37
7 3.83
6 3.28
0 0.00
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
155  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 18
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
156  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
157  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 65
1 1.54
1 1.54
0 0.00
3 4.62
2 3.08
58 89.23
7 10.77%
158  โรงเรียนบ้านท่าสัง 28
0 0.00
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
159  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
160  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 143
6 4.20
4 2.80
5 3.50
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
161  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 98
0 0.00
1 1.02
8 8.16
1 1.02
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
162  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 79
3 3.80
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
71 89.87
8 10.13%
163  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
164  โรงเรียนบ้านโนนสา 121
4 3.31
2 1.65
4 3.31
2 1.65
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
165  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 121
8 6.61
1 0.83
3 2.48
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
166  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 95
3 3.16
2 2.11
2 2.11
2 2.11
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
167  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 218
6 2.75
6 2.75
8 3.67
0 0.00
0 0.00
198 90.83
20 9.17%
168  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 94
0 0.00
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
169  โรงเรียนบ้านนาม่วง 72
2 2.78
1 1.39
3 4.17
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
170  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 175
1 0.57
2 1.14
6 3.43
3 1.71
2 1.14
161 92.00
14 8.00%
171  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 90
3 3.33
4 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
172  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 150
0 0.00
3 2.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
139 92.67
11 7.33%
173  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 129
4 3.10
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
120 93.02
9 6.98%
174  โรงเรียนบ้านสามขา 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.55
41 93.18
3 6.82%
175  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 103
2 1.94
1 0.97
4 3.88
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
176  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 134
2 1.49
0 0.00
6 4.48
1 0.75
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
177  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 92
3 3.26
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
178  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 144
4 2.78
1 0.69
4 2.78
0 0.00
0 0.00
135 93.75
9 6.25%
179  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 86
4 4.65
0 0.00
1 1.16
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
180  โรงเรียนบ้านกงพาน 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
181  โรงเรียนบ้านม่วงดง 73
2 2.74
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
182  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 57
2 3.51
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
183  โรงเรียนบ้านดงกลาง 175
0 0.00
0 0.00
9 5.14
0 0.00
0 0.00
166 94.86
9 5.14%
184  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 61
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
185  โรงเรียนบ้านคำยาง 230
3 1.30
3 1.30
5 2.17
0 0.00
0 0.00
219 95.22
11 4.78%
186  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
187  โรงเรียนบ้านโพนทอง 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.85
3 2.56
113 96.58
4 3.42%
188  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 270
0 0.00
1 0.37
4 1.48
3 1.11
1 0.37
261 96.67
9 3.33%
189  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 151
4 2.65
0 0.00
1 0.66
0 0.00
0 0.00
146 96.69
5 3.31%
190  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
191  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 131
0 0.00
0 0.00
2 1.53
0 0.00
2 1.53
127 96.95
4 3.05%
192  โรงเรียนบ้านหนองแดง 82
1 1.22
1 1.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
193  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 222
1 0.45
0 0.00
3 1.35
0 0.00
0 0.00
218 98.20
4 1.80%
194  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,859 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,607 7.35
เตี้ย  1,020 4.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,747 7.99
ผอมและเตี้ย  589 2.69
อ้วนและเตี้ย  394 1.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,502 75.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,357 คน


24.51%


Powered By www.thaieducation.net