ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 219 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 219 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 175
22 12.57
5 2.86
17 9.71
29 16.57
102 58.29
0 0.00
175 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาทาม 23
16 69.57
0 0.00
3 13.04
4 17.39
0 0.00
0 0.00
23 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาพัง 40
6 15.00
2 5.00
28 70.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00%
4  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 142
20 14.08
25 17.61
48 33.80
27 19.01
22 15.49
0 0.00
142 100.00%
5  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 21
7 33.33
6 28.57
2 9.52
6 28.57
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
6  โรงเรียนบ้านยวด 108
12 11.11
9 8.33
46 42.59
31 28.70
10 9.26
0 0.00
108 100.00%
7  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 44
3 6.82
5 11.36
18 40.91
15 34.09
3 6.82
0 0.00
44 100.00%
8  โรงเรียนบ้านอูบมุง 139
54 38.85
42 30.22
43 30.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 100.00%
9  โรงเรียนบ้านแมด 11
3 27.27
3 27.27
4 36.36
1 9.09
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
10  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 16
5 31.25
2 12.50
5 31.25
2 12.50
2 12.50
0 0.00
16 100.00%
11  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 87
26 29.89
23 26.44
8 9.20
28 32.18
1 1.15
1 1.15
86 98.85%
12  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 81
8 9.88
24 29.63
21 25.93
10 12.35
11 13.58
7 8.64
74 91.36%
13  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1247
85 6.82
91 7.30
146 11.71
34 2.73
532 42.66
359 28.79
888 71.21%
14  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 239
27 11.30
36 15.06
32 13.39
46 19.25
29 12.13
69 28.87
170 71.13%
15  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 185
42 22.70
43 23.24
7 3.78
27 14.59
6 3.24
60 32.43
125 67.57%
16  โรงเรียนบ้านดู่ 87
12 13.79
14 16.09
10 11.49
12 13.79
10 11.49
29 33.33
58 66.67%
17  โรงเรียนบ้านเลื่อม 209
40 19.14
29 13.88
36 17.22
20 9.57
9 4.31
75 35.89
134 64.11%
18  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 161
35 21.74
8 4.97
26 16.15
7 4.35
13 8.07
72 44.72
89 55.28%
19  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 123
21 17.07
14 11.38
18 14.63
9 7.32
5 4.07
56 45.53
67 54.47%
20  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 98
15 15.31
6 6.12
24 24.49
6 6.12
2 2.04
45 45.92
53 54.08%
21  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 126
14 11.11
13 10.32
14 11.11
17 13.49
9 7.14
59 46.83
67 53.17%
22  โรงเรียนบ้านชาด 112
12 10.71
8 7.14
11 9.82
18 16.07
10 8.93
53 47.32
59 52.68%
23  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1116
129 11.56
124 11.11
199 17.83
67 6.00
67 6.00
530 47.49
586 52.51%
24  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 228
55 24.12
24 10.53
18 7.89
8 3.51
13 5.70
110 48.25
118 51.75%
25  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 67
11 16.42
5 7.46
10 14.93
6 8.96
2 2.99
33 49.25
34 50.75%
26  โรงเรียนบ้านโก่ย 81
17 20.99
6 7.41
12 14.81
3 3.70
3 3.70
40 49.38
41 50.62%
27  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 46
7 15.22
5 10.87
8 17.39
3 6.52
0 0.00
23 50.00
23 50.00%
28  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 50
7 14.00
6 12.00
4 8.00
3 6.00
5 10.00
25 50.00
25 50.00%
29  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 129
18 13.95
23 17.83
16 12.40
6 4.65
1 0.78
65 50.39
64 49.61%
30  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 180
24 13.33
32 17.78
17 9.44
16 8.89
0 0.00
91 50.56
89 49.44%
31  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 253
13 5.14
23 9.09
14 5.53
36 14.23
37 14.62
130 51.38
123 48.62%
32  โรงเรียนบ้านเลา 56
7 12.50
7 12.50
5 8.93
5 8.93
3 5.36
29 51.79
27 48.21%
33  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 88
0 0.00
6 6.82
12 13.64
6 6.82
18 20.45
46 52.27
42 47.73%
34  โรงเรียนบ้านเชียงดา 128
17 13.28
21 16.41
6 4.69
16 12.50
0 0.00
68 53.13
60 46.88%
35  โรงเรียนบ้านนาดี 47
0 0.00
10 21.28
7 14.89
5 10.64
0 0.00
25 53.19
22 46.81%
36  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 188
17 9.04
27 14.36
12 6.38
20 10.64
12 6.38
100 53.19
88 46.81%
37  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 191
41 21.47
21 10.99
23 12.04
2 1.05
0 0.00
104 54.45
87 45.55%
38  โรงเรียนบ้านหนองตุ 172
29 16.86
18 10.47
19 11.05
12 6.98
0 0.00
94 54.65
78 45.35%
39  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 134
35 26.12
14 10.45
9 6.72
2 1.49
0 0.00
74 55.22
60 44.78%
40  โรงเรียนบ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ) 89
14 15.73
7 7.87
13 14.61
5 5.62
0 0.00
50 56.18
39 43.82%
41  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 51
10 19.61
0 0.00
11 21.57
1 1.96
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
42  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 208
24 11.54
17 8.17
11 5.29
11 5.29
25 12.02
120 57.69
88 42.31%
43  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 90
12 13.33
17 18.89
9 10.00
0 0.00
0 0.00
52 57.78
38 42.22%
44  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 87
9 10.34
9 10.34
17 19.54
0 0.00
0 0.00
52 59.77
35 40.23%
45  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 160
16 10.00
28 17.50
15 9.38
0 0.00
5 3.13
96 60.00
64 40.00%
46  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 173
20 11.56
12 6.94
21 12.14
9 5.20
6 3.47
105 60.69
68 39.31%
47  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 195
29 14.87
8 4.10
25 12.82
14 7.18
0 0.00
119 61.03
76 38.97%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 126
44 34.92
3 2.38
0 0.00
2 1.59
0 0.00
77 61.11
49 38.89%
49  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 91
10 10.99
14 15.38
4 4.40
7 7.69
0 0.00
56 61.54
35 38.46%
50  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 60
6 10.00
4 6.67
6 10.00
5 8.33
2 3.33
37 61.67
23 38.33%
51  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 128
18 14.06
12 9.38
13 10.16
5 3.91
0 0.00
80 62.50
48 37.50%
52  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 456
63 13.82
55 12.06
23 5.04
8 1.75
22 4.82
285 62.50
171 37.50%
53  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 78
3 3.85
9 11.54
14 17.95
1 1.28
2 2.56
49 62.82
29 37.18%
54  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 167
18 10.78
11 6.59
28 16.77
5 2.99
0 0.00
105 62.87
62 37.13%
55  โรงเรียนบ้านหัวบึง 151
10 6.62
11 7.28
16 10.60
4 2.65
15 9.93
95 62.91
56 37.09%
56  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 135
12 8.89
10 7.41
13 9.63
11 8.15
4 2.96
85 62.96
50 37.04%
57  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 119
14 11.76
7 5.88
20 16.81
1 0.84
0 0.00
77 64.71
42 35.29%
58  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 264
47 17.80
6 2.27
38 14.39
2 0.76
0 0.00
171 64.77
93 35.23%
59  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 37
3 8.11
2 5.41
7 18.92
0 0.00
1 2.70
24 64.86
13 35.14%
60  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 402
30 7.46
24 5.97
46 11.44
25 6.22
16 3.98
261 64.93
141 35.07%
61  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 83
10 12.05
5 6.02
6 7.23
8 9.64
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
62  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 155
8 5.16
12 7.74
34 21.94
0 0.00
0 0.00
101 65.16
54 34.84%
63  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 52
10 19.23
3 5.77
0 0.00
3 5.77
2 3.85
34 65.38
18 34.62%
64  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 73
7 9.59
3 4.11
15 20.55
0 0.00
0 0.00
48 65.75
25 34.25%
65  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 120
6 5.00
10 8.33
13 10.83
6 5.00
6 5.00
79 65.83
41 34.17%
66  โรงเรียนบ้านหนองผง 41
3 7.32
3 7.32
7 17.07
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
67  โรงเรียนบ้านหินโงม 148
17 11.49
17 11.49
12 8.11
4 2.70
0 0.00
98 66.22
50 33.78%
68  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 147
18 12.24
10 6.80
10 6.80
6 4.08
5 3.40
98 66.67
49 33.33%
69  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 126
13 10.32
19 15.08
7 5.56
3 2.38
0 0.00
84 66.67
42 33.33%
70  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 84
7 8.33
6 7.14
6 7.14
7 8.33
2 2.38
56 66.67
28 33.33%
71  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 49
10 20.41
4 8.16
2 4.08
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
72  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 90
10 11.11
7 7.78
6 6.67
6 6.67
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
73  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 236
24 10.17
21 8.90
8 3.39
21 8.90
1 0.42
161 68.22
75 31.78%
74  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 190
26 13.68
14 7.37
19 10.00
1 0.53
0 0.00
130 68.42
60 31.58%
75  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 94
14 14.89
2 2.13
10 10.64
1 1.06
2 2.13
65 69.15
29 30.85%
76  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 141
13 9.22
11 7.80
12 8.51
7 4.96
0 0.00
98 69.50
43 30.50%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 73
8 10.96
7 9.59
0 0.00
7 9.59
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
78  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 93
12 12.90
9 9.68
5 5.38
2 2.15
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
79  โรงเรียนบ้านหนองบัว 200
21 10.50
5 2.50
23 11.50
6 3.00
4 2.00
141 70.50
59 29.50%
80  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 41
3 7.32
4 9.76
4 9.76
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
81  โรงเรียนบ้านขาว 66
14 21.21
0 0.00
4 6.06
0 0.00
1 1.52
47 71.21
19 28.79%
82  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 172
20 11.63
10 5.81
14 8.14
5 2.91
0 0.00
123 71.51
49 28.49%
83  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 53
7 13.21
0 0.00
3 5.66
5 9.43
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
84  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 92
4 4.35
11 11.96
7 7.61
4 4.35
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
85  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3560
199 5.59
196 5.51
137 3.85
120 3.37
352 9.89
2556 71.80
1004 28.20%
86  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 64
0 0.00
0 0.00
11 17.19
7 10.94
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
87  โรงเรียนบ้านตาด 331
39 11.78
13 3.93
34 10.27
5 1.51
1 0.30
239 72.21
92 27.79%
88  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 127
26 20.47
0 0.00
0 0.00
4 3.15
5 3.94
92 72.44
35 27.56%
89  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 197
14 7.11
14 7.11
21 10.66
1 0.51
4 2.03
143 72.59
54 27.41%
90  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
1 9.09
1 9.09
8 72.73
3 27.27%
91  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 85
7 8.24
7 8.24
6 7.06
3 3.53
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
92  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 224
12 5.36
22 9.82
22 9.82
4 1.79
0 0.00
164 73.21
60 26.79%
93  โรงเรียนบ้านยางซอง 127
15 11.81
0 0.00
19 14.96
0 0.00
0 0.00
93 73.23
34 26.77%
94  โรงเรียนบ้านนาพู่ 204
19 9.31
9 4.41
11 5.39
10 4.90
5 2.45
150 73.53
54 26.47%
95  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 53
8 15.09
6 11.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
96  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 163
5 3.07
2 1.23
18 11.04
7 4.29
11 6.75
120 73.62
43 26.38%
97  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 145
19 13.10
9 6.21
7 4.83
3 2.07
0 0.00
107 73.79
38 26.21%
98  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 130
23 17.69
2 1.54
7 5.38
2 1.54
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
99  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 93
5 5.38
0 0.00
9 9.68
8 8.60
2 2.15
69 74.19
24 25.81%
100  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 141
12 8.51
4 2.84
11 7.80
9 6.38
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
101  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 51
10 19.61
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
102  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 159
9 5.66
12 7.55
4 2.52
10 6.29
5 3.14
119 74.84
40 25.16%
103  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 122
13 10.66
7 5.74
7 5.74
3 2.46
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
104  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 218
16 7.34
9 4.13
26 11.93
2 0.92
0 0.00
165 75.69
53 24.31%
105  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 91
14 15.38
3 3.30
5 5.49
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
106  โรงเรียนมิตรภาพ 6 162
12 7.41
12 7.41
15 9.26
0 0.00
0 0.00
123 75.93
39 24.07%
107  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 246
10 4.07
10 4.07
36 14.63
3 1.22
0 0.00
187 76.02
59 23.98%
108  โรงเรียนบ้านดงปอ 88
0 0.00
9 10.23
10 11.36
2 2.27
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
109  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 84
3 3.57
1 1.19
9 10.71
3 3.57
4 4.76
64 76.19
20 23.81%
110  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยประชาสรรค์ 89
9 10.11
5 5.62
7 7.87
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
111  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 81
4 4.94
4 4.94
7 8.64
4 4.94
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
112  โรงเรียนบ้านหม้อ 90
5 5.56
3 3.33
6 6.67
4 4.44
3 3.33
69 76.67
21 23.33%
113  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 86
4 4.65
3 3.49
13 15.12
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
114  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 49
3 6.12
4 8.16
0 0.00
4 8.16
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
115  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 165
16 9.70
10 6.06
11 6.67
0 0.00
0 0.00
128 77.58
37 22.42%
116  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 67
7 10.45
1 1.49
6 8.96
1 1.49
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
117  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 126
10 7.94
5 3.97
11 8.73
2 1.59
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
118  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 677
35 5.17
30 4.43
72 10.64
9 1.33
2 0.30
529 78.14
148 21.86%
119  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 42
0 0.00
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
120  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
3 10.71
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
121  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 100
8 8.00
0 0.00
13 13.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
122  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 43
2 4.65
2 4.65
4 9.30
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
123  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 112
7 6.25
10 8.93
6 5.36
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
124  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 103
7 6.80
2 1.94
6 5.83
5 4.85
1 0.97
82 79.61
21 20.39%
125  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 776
53 6.83
51 6.57
44 5.67
10 1.29
0 0.00
618 79.64
158 20.36%
126  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 67
10 14.93
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
127  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 31
1 3.23
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
128  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 58
2 3.45
1 1.72
4 6.90
1 1.72
3 5.17
47 81.03
11 18.97%
129  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 407
21 5.16
14 3.44
41 10.07
0 0.00
0 0.00
331 81.33
76 18.67%
130  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 97
2 2.06
4 4.12
9 9.28
3 3.09
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
131  โรงเรียนบ้านดงบัง 54
3 5.56
0 0.00
7 12.96
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
132  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 162
12 7.41
8 4.94
10 6.17
0 0.00
0 0.00
132 81.48
30 18.52%
133  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 76
5 6.58
1 1.32
6 7.89
2 2.63
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
134  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 435
30 6.90
0 0.00
27 6.21
23 5.29
0 0.00
355 81.61
80 18.39%
135  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 39
6 15.38
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
136  โรงเรียนบ้านเม่น 95
6 6.32
4 4.21
3 3.16
2 2.11
2 2.11
78 82.11
17 17.89%
137  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 45
3 6.67
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
138  โรงเรียนบ้านหว้าน 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
139  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 98
5 5.10
5 5.10
6 6.12
1 1.02
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
140  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 213
12 5.63
18 8.45
6 2.82
0 0.00
0 0.00
177 83.10
36 16.90%
141  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 84
3 3.57
1 1.19
8 9.52
2 2.38
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
142  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 203
11 5.42
12 5.91
0 0.00
10 4.93
0 0.00
170 83.74
33 16.26%
143  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 124
10 8.06
2 1.61
8 6.45
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
144  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 69
3 4.35
3 4.35
5 7.25
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
145  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
2 2.86
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
146  โรงเรียนรัฐประชา 509 121
5 4.13
3 2.48
6 4.96
5 4.13
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
147  โรงเรียนบ้านดอนบาก 90
6 6.67
2 2.22
6 6.67
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
148  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 131
3 2.29
3 2.29
13 9.92
1 0.76
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
149  โรงเรียนบ้านเตาไห 68
2 2.94
4 5.88
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
150  โรงเรียนบ้านแพงศรี 34
0 0.00
1 2.94
4 11.76
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
151  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 126
4 3.17
1 0.79
4 3.17
8 6.35
1 0.79
108 85.71
18 14.29%
152  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 92
2 2.17
2 2.17
9 9.78
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
153  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 65
2 3.08
1 1.54
1 1.54
3 4.62
2 3.08
56 86.15
9 13.85%
154  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 73
4 5.48
1 1.37
5 6.85
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
155  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 171
9 5.26
3 1.75
7 4.09
4 2.34
0 0.00
148 86.55
23 13.45%
156  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 60
4 6.67
1 1.67
1 1.67
1 1.67
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
157  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
158  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 100
3 3.00
0 0.00
9 9.00
1 1.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
159  โรงเรียนบ้านดงยาง 170
4 2.35
5 2.94
2 1.18
6 3.53
5 2.94
148 87.06
22 12.94%
160  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 158
7 4.43
6 3.80
7 4.43
0 0.00
0 0.00
138 87.34
20 12.66%
161  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
162  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 128
5 3.91
1 0.78
9 7.03
1 0.78
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
163  โรงเรียนบ้านนาแอง 88
3 3.41
3 3.41
2 2.27
2 2.27
1 1.14
77 87.50
11 12.50%
164  โรงเรียนบ้านหนองแก 56
2 3.57
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
165  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 180
12 6.67
3 1.67
7 3.89
0 0.00
0 0.00
158 87.78
22 12.22%
166  โรงเรียนบ้านหนองกุง 99
0 0.00
5 5.05
7 7.07
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
167  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 66
0 0.00
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
168  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 160
3 1.88
8 5.00
6 3.75
2 1.25
0 0.00
141 88.13
19 11.88%
169  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 43
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
170  โรงเรียนประชาสามัคคี 130
2 1.54
1 0.77
12 9.23
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
171  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 87
4 4.60
0 0.00
0 0.00
5 5.75
1 1.15
77 88.51
10 11.49%
172  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 123
4 3.25
0 0.00
8 6.50
1 0.81
1 0.81
109 88.62
14 11.38%
173  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 116
2 1.72
1 0.86
10 8.62
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
174  โรงเรียนบ้านหนองตูม 145
0 0.00
1 0.69
15 10.34
0 0.00
0 0.00
129 88.97
16 11.03%
175  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 145
5 3.45
0 0.00
11 7.59
0 0.00
0 0.00
129 88.97
16 11.03%
176  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 85
7 8.24
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
177  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 123
3 2.44
1 0.81
8 6.50
1 0.81
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
178  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 48
4 8.33
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
179  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 107
0 0.00
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
180  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 79
3 3.80
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
181  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 89
2 2.25
2 2.25
5 5.62
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
182  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 62
2 3.23
2 3.23
6 9.68
-4 -6.45
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
183  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 63
3 4.76
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
184  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 21
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
185  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 96
5 5.21
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
186  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 73
4 5.48
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
187  โรงเรียนบ้านจำปา 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
0 0.00
1 1.64
56 91.80
5 8.20%
188  โรงเรียนบ้านนามั่ง 149
5 3.36
2 1.34
5 3.36
0 0.00
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
189  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
23 92.00
2 8.00%
190  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 216
1 0.46
1 0.46
13 6.02
2 0.93
0 0.00
199 92.13
17 7.87%
191  โรงเรียนบ้านโคกลาด 217
1 0.46
7 3.23
7 3.23
2 0.92
0 0.00
200 92.17
17 7.83%
192  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 143
3 2.10
3 2.10
5 3.50
0 0.00
0 0.00
132 92.31
11 7.69%
193  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 195
7 3.59
3 1.54
5 2.56
0 0.00
0 0.00
180 92.31
15 7.69%
194  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 66
0 0.00
2 3.03
0 0.00
1 1.52
2 3.03
61 92.42
5 7.58%
195  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 136
0 0.00
0 0.00
4 2.94
6 4.41
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
196  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 141
2 1.42
2 1.42
4 2.84
2 1.42
0 0.00
131 92.91
10 7.09%
197  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 183
10 5.46
0 0.00
2 1.09
0 0.00
0 0.00
171 93.44
12 6.56%
198  โรงเรียนบ้านใหม่ 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
199  โรงเรียนบ้านจอมศรี 108
1 0.93
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
200  โรงเรียนบ้านดงอุดม 102
2 1.96
0 0.00
3 2.94
0 0.00
1 0.98
96 94.12
6 5.88%
201  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 51
1 1.96
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
202  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 91
1 1.10
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
203  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
204  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 87
2 2.30
1 1.15
1 1.15
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
205  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 67
0 0.00
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
206  โรงเรียนบ้านด่าน 79
0 0.00
1 1.27
2 2.53
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
207  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
208  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 260
2 0.77
3 1.15
1 0.38
2 0.77
1 0.38
251 96.54
9 3.46%
209  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 90
0 0.00
0 0.00
2 2.22
1 1.11
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
210  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.33
58 96.67
2 3.33%
211  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 99
2 2.02
1 1.01
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 96.97
3 3.03%
212  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 96
1 1.04
0 0.00
1 1.04
0 0.00
0 0.00
94 97.92
2 2.08%
213  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 367
0 0.00
1 0.27
6 1.63
0 0.00
0 0.00
360 98.09
7 1.91%
214  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 57
-6 -10.53
2 3.51
2 3.51
1 1.75
1 1.75
57 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านนาเยีย 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,937 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,592 8.12
เตี้ย  1,889 5.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,656 8.32
ผอมและเตี้ย  1,143 3.58
อ้วนและเตี้ย  1,480 4.63
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,177 69.44
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,760 คน


30.56%


Powered By www.thaieducation.net