ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 103 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 103 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้อง 47
38 80.85
7 14.89
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม 25
4 16.00
3 12.00
8 32.00
5 20.00
1 4.00
4 16.00
21 84.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย 661
158 23.90
57 8.62
75 11.35
47 7.11
40 6.05
284 42.97
377 57.03%
4  โรงเรียนบ้านโคกกะทอ 179
16 8.94
22 12.29
20 11.17
24 13.41
18 10.06
79 44.13
100 55.87%
5  โรงเรียนบ้านนาแก 200
18 9.00
17 8.50
5 2.50
27 13.50
37 18.50
96 48.00
104 52.00%
6  โรงเรียนบ้านนาสมใจ 31
4 12.90
6 19.35
0 0.00
5 16.13
1 3.23
15 48.39
16 51.61%
7  โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1213
186 15.33
26 2.14
220 18.14
19 1.57
129 10.63
633 52.18
580 47.82%
8  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 171
27 15.79
8 4.68
13 7.60
22 12.87
11 6.43
90 52.63
81 47.37%
9  โรงเรียนหนองแต้ศึกษาประชาสรรค์ 93
29 31.18
4 4.30
5 5.38
3 3.23
0 0.00
52 55.91
41 44.09%
10  โรงเรียนบ้านโนนงามวิทยา 82
15 18.29
8 9.76
5 6.10
8 9.76
0 0.00
46 56.10
36 43.90%
11  โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 203
5 2.46
16 7.88
33 16.26
6 2.96
19 9.36
124 61.08
79 38.92%
12  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสน 188
51 27.13
2 1.06
17 9.04
2 1.06
0 0.00
116 61.70
72 38.30%
13  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้าง 241
40 16.60
20 8.30
19 7.88
13 5.39
0 0.00
149 61.83
92 38.17%
14  โรงเรียนบ้านนาด่าน 239
15 6.28
22 9.21
23 9.62
24 10.04
7 2.93
148 61.92
91 38.08%
15  โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ 181
24 13.26
18 9.94
15 8.29
8 4.42
0 0.00
116 64.09
65 35.91%
16  โรงเรียนบ้านเอื้องโนนไร่โนนสาวิทยา 70
9 12.86
7 10.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
17  โรงเรียนนาโกทรายทองวิทยาคม 99
10 10.10
7 7.07
16 16.16
0 0.00
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
18  โรงเรียนหนองด้วงวังประทุม 69
15 21.74
3 4.35
2 2.90
3 4.35
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
19  โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยา 227
16 7.05
30 13.22
28 12.33
0 0.00
0 0.00
153 67.40
74 32.60%
20  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน 37
4 10.81
1 2.70
4 10.81
1 2.70
2 5.41
25 67.57
12 32.43%
21  โรงเรียนบ้านสนามชัย 89
4 4.49
9 10.11
6 6.74
0 0.00
8 8.99
62 69.66
27 30.34%
22  โรงเรียนบ้านนาส้มโฮง 70
8 11.43
8 11.43
3 4.29
2 2.86
0 0.00
49 70.00
21 30.00%
23  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 237
18 7.59
22 9.28
27 11.39
4 1.69
0 0.00
166 70.04
71 29.96%
24  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 228
18 7.89
17 7.46
14 6.14
13 5.70
6 2.63
160 70.18
68 29.82%
25  โรงเรียนเกษตรนาสมหวังสามัคคี 101
3 2.97
3 2.97
15 14.85
3 2.97
6 5.94
71 70.30
30 29.70%
26  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 213
13 6.10
7 3.29
14 6.57
14 6.57
15 7.04
150 70.42
63 29.58%
27  โรงเรียนบ้านกุดฮู 88
15 17.05
3 3.41
7 7.95
1 1.14
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
28  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 202
20 9.90
16 7.92
15 7.43
8 3.96
0 0.00
143 70.79
59 29.21%
29  โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา 158
19 12.03
11 6.96
13 8.23
3 1.90
0 0.00
112 70.89
46 29.11%
30  โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา 480
96 20.00
5 1.04
36 7.50
2 0.42
0 0.00
341 71.04
139 28.96%
31  โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุ 199
17 8.54
12 6.03
23 11.56
4 2.01
1 0.50
142 71.36
57 28.64%
32  โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษา 181
17 9.39
10 5.52
13 7.18
7 3.87
3 1.66
131 72.38
50 27.62%
33  โรงเรียนบ้านนากลาง 259
15 5.79
19 7.34
33 12.74
2 0.77
2 0.77
188 72.59
71 27.41%
34  โรงเรียนบ้านกุดผึ้ง 103
6 5.83
0 0.00
21 20.39
1 0.97
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
35  โรงเรียนบ้านซำเสี้ยว 85
5 5.88
4 4.71
14 16.47
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
36  โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่า 143
14 9.79
3 2.10
18 12.59
2 1.40
1 0.70
105 73.43
38 26.57%
37  โรงเรียนโนนสง่าราษฎร์บำรุง 34
3 8.82
2 5.88
2 5.88
2 5.88
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
38  โรงเรียนเทพคีรีพิทยาคม 91
4 4.40
6 6.59
14 15.38
0 0.00
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
39  โรงเรียนบ้านนาสมนึก 83
2 2.41
0 0.00
19 22.89
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
40  โรงเรียนบ้านนาไร่ 96
9 9.38
1 1.04
14 14.58
0 0.00
0 0.00
72 75.00
24 25.00%
41  โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์ 88
8 9.09
2 2.27
12 13.64
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
42  โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยา 138
9 6.52
7 5.07
14 10.14
1 0.72
1 0.72
106 76.81
32 23.19%
43  โรงเรียนบ้านวิจิตรพัฒนา 118
11 9.32
7 5.93
8 6.78
0 0.00
1 0.85
91 77.12
27 22.88%
44  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี 274
41 14.96
0 0.00
21 7.66
0 0.00
0 0.00
212 77.37
62 22.63%
45  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยา 252
19 7.54
11 4.37
25 9.92
1 0.40
1 0.40
195 77.38
57 22.62%
46  โรงเรียนกุดแห่วิทยา 239
10 4.18
12 5.02
13 5.44
6 2.51
11 4.60
187 78.24
52 21.76%
47  โรงเรียนบ้านก่าน 126
10 7.94
4 3.17
12 9.52
1 0.79
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
48  โรงเรียนบ้านผาเวียง 43
0 0.00
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
49  โรงเรียนบ้านยางชุม 72
4 5.56
4 5.56
6 8.33
1 1.39
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
50  โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา 437
35 8.01
20 4.58
31 7.09
3 0.69
0 0.00
348 79.63
89 20.37%
51  โรงเรียนบ้านหนองด่าน 238
13 5.46
15 6.30
9 3.78
3 1.26
6 2.52
192 80.67
46 19.33%
52  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 102
5 4.90
8 7.84
4 3.92
1 0.98
1 0.98
83 81.37
19 18.63%
53  โรงเรียนบ้านห้วยหานประชาสรรค์ 38
3 7.89
1 2.63
2 5.26
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
54  โรงเรียนหนองเหลืองขามนคร 61
2 3.28
0 0.00
6 9.84
2 3.28
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
55  โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาสาขาบ้านซำภูทอง 28
2 7.14
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
56  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยา 168
12 7.14
4 2.38
12 7.14
1 0.60
0 0.00
139 82.74
29 17.26%
57  โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 187
10 5.35
7 3.74
15 8.02
0 0.00
0 0.00
155 82.89
32 17.11%
58  โรงเรียนนาซำจวงดอนมะค่าวิทย์ 62
4 6.45
0 0.00
5 8.06
1 1.61
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
59  โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยา 77
0 0.00
2 2.60
8 10.39
0 0.00
2 2.60
65 84.42
12 15.58%
60  โรงเรียนบ้านถ้ำช้างอินทร์แปลง 71
7 9.86
4 5.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
61  โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยา 150
7 4.67
11 7.33
0 0.00
5 3.33
0 0.00
127 84.67
23 15.33%
62  โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้ 177
4 2.26
6 3.39
17 9.60
0 0.00
0 0.00
150 84.75
27 15.25%
63  โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮาย 145
7 4.83
4 2.76
11 7.59
0 0.00
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
64  โรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร 140
0 0.00
10 7.14
10 7.14
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
65  โรงเรียนบ้านโนนไหมโนนศิลา 176
9 5.11
5 2.84
10 5.68
1 0.57
0 0.00
151 85.80
25 14.20%
66  โรงเรียนบ้านวังหินซา 150
10 6.67
3 2.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
67  โรงเรียนบ้านอาบช้าง 109
3 2.75
1 0.92
10 9.17
1 0.92
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
68  โรงเรียนบ้านหนองแสง 88
4 4.55
3 3.41
3 3.41
1 1.14
1 1.14
76 86.36
12 13.64%
69  โรงเรียนบ้านบุญทัน 169
7 4.14
1 0.59
13 7.69
2 1.18
0 0.00
146 86.39
23 13.61%
70  โรงเรียนบ้านท่าอุทัย 59
8 13.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
71  โรงเรียนบ้านต่างแคน 130
3 2.31
4 3.08
10 7.69
0 0.00
0 0.00
113 86.92
17 13.08%
72  โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวร 150
14 9.33
3 2.00
2 1.33
0 0.00
0 0.00
131 87.33
19 12.67%
73  โรงเรียนบ้านนาตาแหลวดงยางวิทยา 104
4 3.85
3 2.88
4 3.85
2 1.92
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
74  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 141
0 0.00
0 0.00
17 12.06
0 0.00
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
75  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 159
0 0.00
0 0.00
5 3.14
14 8.81
0 0.00
140 88.05
19 11.95%
76  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 109
2 1.83
4 3.67
6 5.50
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
77  โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์ 60
0 0.00
2 3.33
5 8.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
78  โรงเรียนบ้านนาไก่นาคำน้อยวิทยา 143
2 1.40
2 1.40
9 6.29
0 0.00
3 2.10
127 88.81
16 11.19%
79  โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 386
23 5.96
1 0.26
18 4.66
1 0.26
0 0.00
343 88.86
43 11.14%
80  โรงเรียนบ้านโนนตาล 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
81  โรงเรียนบ้านผาซ่อนโชคชัย 152
0 0.00
5 3.29
5 3.29
2 1.32
3 1.97
137 90.13
15 9.87%
82  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ชัยมงคล 122
1 0.82
1 0.82
9 7.38
1 0.82
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
83  โรงเรียนบ้านนาสุรินทร์ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
84  โรงเรียนบ้านหนองค้อ 155
7 4.52
0 0.00
7 4.52
1 0.65
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
85  โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์ 74
2 2.70
1 1.35
3 4.05
1 1.35
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
86  โรงเรียนบ้านผาวัง 128
0 0.00
1 0.78
10 7.81
1 0.78
0 0.00
116 90.63
12 9.38%
87  โรงเรียนยูงทองวิทยา 66
2 3.03
2 3.03
0 0.00
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
88  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
89  โรงเรียนโนนอุดมศึกษา 100
2 2.00
1 1.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
90  โรงเรียนบ้านไทยนิยม 131
1 0.76
2 1.53
5 3.82
1 0.76
0 0.00
122 93.13
9 6.87%
91  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 89
1 1.12
1 1.12
3 3.37
1 1.12
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
92  โรงเรียนบ้านนาสี 90
1 1.11
4 4.44
1 1.11
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
93  โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 167
4 2.40
0 0.00
3 1.80
0 0.00
0 0.00
160 95.81
7 4.19%
94  โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน 100
1 1.00
1 1.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
95  โรงเรียนบ้านโนนงาม 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
96  โรงเรียนบ้านหนองแวงคำ 120
0 0.00
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
117 97.50
3 2.50%
97  โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
98  โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
99  โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
100  โรงเรียนบ้านนาโมง 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านภูเขาวง 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา 189
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
189 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,915 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,325 8.88
เตี้ย  636 4.26
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,271 8.52
ผอมและเตี้ย  347 2.33
อ้วนและเตี้ย  338 2.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,998 73.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,917 คน


26.26%


Powered By www.thaieducation.net