ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 16
2 12.50
0 0.00
14 87.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังโพน 101
11 10.89
12 11.88
19 18.81
51 50.50
8 7.92
0 0.00
101 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 32
12 37.50
4 12.50
5 15.63
5 15.63
6 18.75
0 0.00
32 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสระกุด 142
24 16.90
11 7.75
51 35.92
30 21.13
26 18.31
0 0.00
142 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 59
13 22.03
10 16.95
12 20.34
12 20.34
12 20.34
0 0.00
59 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 18
7 38.89
3 16.67
8 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 89
25 28.09
23 25.84
19 21.35
8 8.99
8 8.99
6 6.74
83 93.26%
8  โรงเรียนบ้านหนองซา 88
60 68.18
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
22 25.00
66 75.00%
9  โรงเรียนบ้านบึงกลาง 64
9 14.06
15 23.44
4 6.25
9 14.06
8 12.50
19 29.69
45 70.31%
10  โรงเรียนบ้านหนองแสง 101
23 22.77
6 5.94
15 14.85
5 4.95
6 5.94
46 45.54
55 54.46%
11  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 87
20 22.99
4 4.60
15 17.24
3 3.45
4 4.60
41 47.13
46 52.87%
12  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 96
11 11.46
13 13.54
18 18.75
8 8.33
0 0.00
46 47.92
50 52.08%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 39
5 12.82
4 10.26
4 10.26
3 7.69
4 10.26
19 48.72
20 51.28%
14  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 96
13 13.54
10 10.42
23 23.96
2 2.08
0 0.00
48 50.00
48 50.00%
15  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 44
4 9.09
3 6.82
2 4.55
10 22.73
3 6.82
22 50.00
22 50.00%
16  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 92
4 4.35
13 14.13
20 21.74
6 6.52
0 0.00
49 53.26
43 46.74%
17  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 73
25 34.25
5 6.85
2 2.74
0 0.00
0 0.00
41 56.16
32 43.84%
18  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 124
13 10.48
12 9.68
9 7.26
10 8.06
9 7.26
71 57.26
53 42.74%
19  โรงเรียนบ้านคำบง 365
36 9.86
35 9.59
67 18.36
17 4.66
0 0.00
210 57.53
155 42.47%
20  โรงเรียนชุมชนดูนสาด 497
90 18.11
30 6.04
31 6.24
32 6.44
21 4.23
293 58.95
204 41.05%
21  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 217
24 11.06
15 6.91
27 12.44
9 4.15
13 5.99
129 59.45
88 40.55%
22  โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 115
23 20.00
12 10.43
11 9.57
0 0.00
0 0.00
69 60.00
46 40.00%
23  โรงเรียนบ้านหินลาด 25
2 8.00
1 4.00
2 8.00
5 20.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
24  โรงเรียนบ้านดงมัน 77
11 14.29
7 9.09
2 2.60
10 12.99
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
25  โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 49
4 8.16
4 8.16
10 20.41
1 2.04
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
26  โรงเรียนศรีเมืองแอม 34
6 17.65
2 5.88
3 8.82
2 5.88
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
27  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 61
8 13.11
3 4.92
11 18.03
1 1.64
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 83
9 10.84
6 7.23
5 6.02
6 7.23
5 6.02
52 62.65
31 37.35%
29  โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 105
13 12.38
10 9.52
7 6.67
6 5.71
3 2.86
66 62.86
39 37.14%
30  โรงเรียนบ้านแห้ว 138
15 10.87
18 13.04
10 7.25
8 5.80
0 0.00
87 63.04
51 36.96%
31  โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 82
6 7.32
10 12.20
4 4.88
6 7.32
4 4.88
52 63.41
30 36.59%
32  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 110
5 4.55
3 2.73
13 11.82
7 6.36
12 10.91
70 63.64
40 36.36%
33  โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 185
14 7.57
13 7.03
25 13.51
4 2.16
11 5.95
118 63.78
67 36.22%
34  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 47
4 8.51
4 8.51
3 6.38
4 8.51
2 4.26
30 63.83
17 36.17%
35  โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 76
8 10.53
4 5.26
13 17.11
0 0.00
2 2.63
49 64.47
27 35.53%
36  โรงเรียนบ้านหม้อ 40
4 10.00
1 2.50
9 22.50
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
37  โรงเรียนบ้านขุนด่าน 138
17 12.32
7 5.07
14 10.14
7 5.07
3 2.17
90 65.22
48 34.78%
38  โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 72
4 5.56
6 8.33
15 20.83
0 0.00
0 0.00
47 65.28
25 34.72%
39  โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 30
3 10.00
2 6.67
3 10.00
2 6.67
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
40  โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 64
7 10.94
12 18.75
2 3.13
0 0.00
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
41  โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 86
3 3.49
6 6.98
11 12.79
7 8.14
1 1.16
58 67.44
28 32.56%
42  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 63
5 7.94
5 7.94
8 12.70
1 1.59
1 1.59
43 68.25
20 31.75%
43  โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 121
5 4.13
9 7.44
15 12.40
8 6.61
1 0.83
83 68.60
38 31.40%
44  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51
9 17.65
7 13.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
45  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ 26
0 0.00
1 3.85
4 15.38
3 11.54
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
46  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 101
23 22.77
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
47  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 79
6 7.59
1 1.27
13 16.46
3 3.80
1 1.27
55 69.62
24 30.38%
48  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 50
6 12.00
0 0.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
49  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 168
5 2.98
6 3.57
32 19.05
1 0.60
4 2.38
120 71.43
48 28.57%
50  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 120
3 2.50
4 3.33
11 9.17
7 5.83
9 7.50
86 71.67
34 28.33%
51  โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 186
11 5.91
11 5.91
17 9.14
5 2.69
8 4.30
134 72.04
52 27.96%
52  โรงเรียนบ้านนาเรียง 90
12 13.33
3 3.33
8 8.89
2 2.22
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
53  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 84
8 9.52
4 4.76
5 5.95
4 4.76
2 2.38
61 72.62
23 27.38%
54  โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 107
14 13.08
3 2.80
12 11.21
0 0.00
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
55  โรงเรียนบ้านสำโรง 136
9 6.62
3 2.21
14 10.29
10 7.35
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
56  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 115
13 11.30
5 4.35
9 7.83
3 2.61
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
57  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 85
2 2.35
0 0.00
15 17.65
5 5.88
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
58  โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 116
4 3.45
13 11.21
13 11.21
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
59  โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 195
10 5.13
11 5.64
19 9.74
9 4.62
0 0.00
146 74.87
49 25.13%
60  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 68
3 4.41
5 7.35
6 8.82
3 4.41
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
61  โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 108
4 3.70
6 5.56
17 15.74
0 0.00
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
62  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 153
9 5.88
9 5.88
20 13.07
0 0.00
0 0.00
115 75.16
38 24.84%
63  โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 500
38 7.60
17 3.40
66 13.20
1 0.20
2 0.40
376 75.20
124 24.80%
64  โรงเรียนบ้านคำแมด 81
15 18.52
2 2.47
1 1.23
2 2.47
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
65  โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 82
4 4.88
2 2.44
14 17.07
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
66  โรงเรียนบ้านโนน 185
9 4.86
5 2.70
25 13.51
6 3.24
0 0.00
140 75.68
45 24.32%
67  โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 144
8 5.56
10 6.94
14 9.72
3 2.08
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
68  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 140
5 3.57
8 5.71
11 7.86
5 3.57
5 3.57
106 75.71
34 24.29%
69  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 121
5 4.13
9 7.44
11 9.09
2 1.65
2 1.65
92 76.03
29 23.97%
70  โรงเรียนบ้านคำม่วง 91
5 5.49
4 4.40
5 5.49
3 3.30
4 4.40
70 76.92
21 23.08%
71  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 666
29 4.35
14 2.10
40 6.01
35 5.26
35 5.26
513 77.03
153 22.97%
72  โรงเรียนนามูลวิทยาคม 136
11 8.09
5 3.68
14 10.29
0 0.00
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
73  โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 146
7 4.79
5 3.42
19 13.01
1 0.68
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
74  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 214
11 5.14
7 3.27
10 4.67
7 3.27
11 5.14
168 78.50
46 21.50%
75  โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 80
5 6.25
0 0.00
6 7.50
6 7.50
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
76  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 90
5 5.56
5 5.56
3 3.33
4 4.44
2 2.22
71 78.89
19 21.11%
77  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 57
4 7.02
2 3.51
5 8.77
1 1.75
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
78  โรงเรียนน้ำพอง 1013
69 6.81
16 1.58
127 12.54
1 0.10
0 0.00
800 78.97
213 21.03%
79  โรงเรียนบ้านบ่อ 89
1 1.12
6 6.74
11 12.36
0 0.00
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
80  โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 50
2 4.00
1 2.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองคู 40
0 0.00
2 5.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
82  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
83  โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 127
2 1.57
3 2.36
8 6.30
4 3.15
8 6.30
102 80.31
25 19.69%
84  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 82
4 4.88
1 1.22
11 13.41
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
85  โรงเรียนบ้านนาง้อง 67
3 4.48
0 0.00
10 14.93
0 0.00
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
86  โรงเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 105
3 2.86
4 3.81
8 7.62
3 2.86
1 0.95
86 81.90
19 18.10%
87  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
4 11.76
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
88  โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
89  โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 57
1 1.75
0 0.00
7 12.28
0 0.00
2 3.51
47 82.46
10 17.54%
90  โรงเรียนบ้านหนองผือ 46
0 0.00
2 4.35
6 13.04
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
91  โรงเรียนบ้านหัวบึง 75
4 5.33
2 2.67
5 6.67
1 1.33
1 1.33
62 82.67
13 17.33%
92  โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 104
6 5.77
3 2.88
4 3.85
5 4.81
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
93  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 58
6 10.34
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
94  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 70
1 1.43
5 7.14
6 8.57
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
95  โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 292
12 4.11
1 0.34
37 12.67
0 0.00
0 0.00
242 82.88
50 17.12%
96  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 94
9 9.57
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
97  โรงเรียนบ้านหนองโก 179
18 10.06
1 0.56
11 6.15
0 0.00
0 0.00
149 83.24
30 16.76%
98  โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง 302
22 7.28
9 2.98
11 3.64
5 1.66
3 0.99
252 83.44
50 16.56%
99  โรงเรียนคำบอนวิทยา 44
2 4.55
1 2.27
3 6.82
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
100  โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น 38
0 0.00
0 0.00
4 10.53
1 2.63
1 2.63
32 84.21
6 15.79%
101  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 115
5 4.35
4 3.48
8 6.96
1 0.87
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
102  โรงเรียนชุมชนกระนวน 307
37 12.05
10 3.26
0 0.00
1 0.33
0 0.00
259 84.36
48 15.64%
103  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
104  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 142
16 11.27
1 0.70
5 3.52
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
105  โรงเรียนบ้านทรายมูล 155
9 5.81
8 5.16
6 3.87
1 0.65
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
106  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
7 10.77
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
107  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
108  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 74
1 1.35
3 4.05
6 8.11
0 0.00
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
109  โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) 96
5 5.21
1 1.04
7 7.29
0 0.00
1 1.04
82 85.42
14 14.58%
110  โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
4 7.27
47 85.45
8 14.55%
111  โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 167
5 2.99
11 6.59
8 4.79
0 0.00
0 0.00
143 85.63
24 14.37%
112  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 92
4 4.35
3 3.26
5 5.43
1 1.09
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
113  โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 232
13 5.60
11 4.74
8 3.45
0 0.00
0 0.00
200 86.21
32 13.79%
114  โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
115  โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 82
2 2.44
3 3.66
2 2.44
2 2.44
2 2.44
71 86.59
11 13.41%
116  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
117  โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 69
5 7.25
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 54
1 1.85
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
119  โรงเรียนบ้านนาค้อ 31
2 6.45
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
120  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 31
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
121  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 434
40 9.22
0 0.00
16 3.69
0 0.00
0 0.00
378 87.10
56 12.90%
122  โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ 63
3 4.76
4 6.35
1 1.59
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
123  โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
124  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
125  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 169
7 4.14
1 0.59
13 7.69
0 0.00
0 0.00
148 87.57
21 12.43%
126  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 81
3 3.70
2 2.47
3 3.70
2 2.47
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
127  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 141
5 3.55
5 3.55
7 4.96
0 0.00
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
128  โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง 50
1 2.00
0 0.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
129  โรงเรียนบ้านวังชัย 187
3 1.60
0 0.00
16 8.56
2 1.07
1 0.53
165 88.24
22 11.76%
130  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 43
1 2.33
3 6.98
1 2.33
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
131  โรงเรียนบ้านนาคู 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
132  โรงเรียนบ้านบะแต้ 82
0 0.00
3 3.66
4 4.88
2 2.44
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
133  โรงเรียนบ้านผักหนาม 140
7 5.00
5 3.57
3 2.14
0 0.00
0 0.00
125 89.29
15 10.71%
134  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
135  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 68
1 1.47
1 1.47
3 4.41
2 2.94
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
136  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 69
2 2.90
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
137  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) 121
3 2.48
5 4.13
4 3.31
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
138  โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 41
1 2.44
1 2.44
0 0.00
1 2.44
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
139  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 186
10 5.38
4 2.15
2 1.08
2 1.08
0 0.00
168 90.32
18 9.68%
140  โรงเรียนบ้านห้วยเตย 52
1 1.92
1 1.92
2 3.85
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
141  โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 96
4 4.17
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
142  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 43
1 2.33
2 4.65
1 2.33
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
143  โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
144  โรงเรียนบ้านหนองโอง 67
0 0.00
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
145  โรงเรียนบ้านโสกแสง 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
146  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 79
3 3.80
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
147  โรงเรียนบ้านดงเย็น 23
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
148  โรงเรียนบ้านหัวดง 63
0 0.00
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
149  โรงเรียนบ้านนาขาม 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
150  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 26
0 0.00
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
151  โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 39
1 2.56
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
152  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
153  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 58
2 3.45
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
154  โรงเรียนบ้านคำมืด 29
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
155  โรงเรียนบ้านโนนพยอม 44
1 2.27
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
156  โรงเรียนศิลาโป่งคำ 48
0 0.00
1 2.08
1 2.08
1 2.08
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
157  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 138
0 0.00
1 0.72
2 1.45
0 0.00
5 3.62
130 94.20
8 5.80%
158  โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 175
0 0.00
3 1.71
7 4.00
0 0.00
0 0.00
165 94.29
10 5.71%
159  โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
160  โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 93
2 2.15
1 1.08
2 2.15
0 0.00
0 0.00
88 94.62
5 5.38%
161  โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
162  โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 164
3 1.83
1 0.61
2 1.22
0 0.00
1 0.61
157 95.73
7 4.27%
163  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 147
0 0.00
1 0.68
2 1.36
2 1.36
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
164  โรงเรียนบ้านโนนจิก 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
165  โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 96
0 0.00
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
166  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 181
0 0.00
0 0.00
4 2.21
0 0.00
0 0.00
177 97.79
4 2.21%
167  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 58
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
168  โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
169  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านนาฝาย 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านฟากพอง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,440 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,314 7.13
เตี้ย  731 3.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,585 8.60
ผอมและเตี้ย  502 2.72
อ้วนและเตี้ย  290 1.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,018 76.02
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,422 คน


23.98%


Powered By www.thaieducation.net