ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 201 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาทม 14
11 78.57
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังมน 83
18 21.69
19 22.89
9 10.84
7 8.43
7 8.43
23 27.71
60 72.29%
3  โรงเรียนบ้านคอกวัว 25
2 8.00
3 12.00
7 28.00
2 8.00
4 16.00
7 28.00
18 72.00%
4  โรงเรียนปรางค์กู่ 68
7 10.29
7 10.29
14 20.59
9 13.24
6 8.82
25 36.76
43 63.24%
5  โรงเรียนบ้านท่าลาด 151
37 24.50
20 13.25
25 16.56
0 0.00
0 0.00
69 45.70
82 54.30%
6  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 72
4 5.56
8 11.11
7 9.72
10 13.89
10 13.89
33 45.83
39 54.17%
7  โรงเรียนบ้านหัวขัว 157
17 10.83
10 6.37
10 6.37
27 17.20
20 12.74
73 46.50
84 53.50%
8  โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน 107
14 13.08
19 17.76
13 12.15
10 9.35
1 0.93
50 46.73
57 53.27%
9  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 50
8 16.00
6 12.00
5 10.00
4 8.00
3 6.00
24 48.00
26 52.00%
10  โรงเรียนบ้านบุ่งบก 64
12 18.75
2 3.13
11 17.19
2 3.13
6 9.38
31 48.44
33 51.56%
11  โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง 133
18 13.53
18 13.53
14 10.53
9 6.77
9 6.77
65 48.87
68 51.13%
12  โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง 67
7 10.45
9 13.43
1 1.49
11 16.42
6 8.96
33 49.25
34 50.75%
13  โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง) 63
12 19.05
8 12.70
2 3.17
4 6.35
5 7.94
32 50.79
31 49.21%
14  โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู 547
69 12.61
79 14.44
87 15.90
33 6.03
1 0.18
278 50.82
269 49.18%
15  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 36
7 19.44
7 19.44
2 5.56
1 2.78
0 0.00
19 52.78
17 47.22%
16  โรงเรียนหนองแกสระแก้ววิทยา 256
17 6.64
27 10.55
2 0.78
44 17.19
29 11.33
137 53.52
119 46.48%
17  โรงเรียนบ้านสำราญสุข 67
13 19.40
10 14.93
3 4.48
5 7.46
0 0.00
36 53.73
31 46.27%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่ 174
9 5.17
10 5.75
19 10.92
8 4.60
33 18.97
95 54.60
79 45.40%
19  โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์ 128
5 3.91
23 17.97
5 3.91
20 15.63
5 3.91
70 54.69
58 45.31%
20  โรงเรียนบ้านนามะเฟือง 354
19 5.37
29 8.19
17 4.80
48 13.56
46 12.99
195 55.08
159 44.92%
21  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 138
21 15.22
21 15.22
0 0.00
12 8.70
7 5.07
77 55.80
61 44.20%
22  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 67
11 16.42
3 4.48
13 19.40
2 2.99
0 0.00
38 56.72
29 43.28%
23  โรงเรียนบ้านโคกสนั่น 49
5 10.20
8 16.33
4 8.16
4 8.16
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
24  โรงเรียนบ้านทรายมูล 207
34 16.43
24 11.59
29 14.01
1 0.48
0 0.00
119 57.49
88 42.51%
25  โรงเรียนบ้านโนนตาล 76
16 21.05
4 5.26
12 15.79
0 0.00
0 0.00
44 57.89
32 42.11%
26  โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย 103
5 4.85
13 12.62
22 21.36
3 2.91
0 0.00
60 58.25
43 41.75%
27  โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง 192
19 9.90
14 7.29
9 4.69
22 11.46
16 8.33
112 58.33
80 41.67%
28  โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง 63
5 7.94
6 9.52
0 0.00
9 14.29
6 9.52
37 58.73
26 41.27%
29  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนสัง) 101
17 16.83
10 9.90
8 7.92
5 4.95
1 0.99
60 59.41
41 40.59%
30  โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก 201
14 6.97
23 11.44
23 11.44
7 3.48
11 5.47
123 61.19
78 38.81%
31  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 49
8 16.33
4 8.16
6 12.24
0 0.00
1 2.04
30 61.22
19 38.78%
32  โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา 80
25 31.25
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
49 61.25
31 38.75%
33  โรงเรียนบ้านโสกช้าง 37
5 13.51
3 8.11
4 10.81
2 5.41
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
34  โรงเรียนบ้านหนองแตง 77
13 16.88
6 7.79
10 12.99
0 0.00
0 0.00
48 62.34
29 37.66%
35  โรงเรียนบ้านป่าคา 108
12 11.11
11 10.19
16 14.81
1 0.93
0 0.00
68 62.96
40 37.04%
36  โรงเรียนหนองหว้าวิทยาสรรค์ 81
21 25.93
2 2.47
6 7.41
1 1.23
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
37  โรงเรียนหนองบัววิทยายน 1288
114 8.85
84 6.52
109 8.46
77 5.98
93 7.22
811 62.97
477 37.03%
38  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 11
1 9.09
1 9.09
1 9.09
1 9.09
0 0.00
7 63.64
4 36.36%
39  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 146
12 8.22
11 7.53
8 5.48
13 8.90
9 6.16
93 63.70
53 36.30%
40  โรงเรียนบ้านทรายงาม 72
5 6.94
2 2.78
18 25.00
1 1.39
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
41  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 70
4 5.71
5 7.14
6 8.57
6 8.57
4 5.71
45 64.29
25 35.71%
42  โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็ม 115
13 11.30
8 6.96
5 4.35
5 4.35
10 8.70
74 64.35
41 35.65%
43  โรงเรียนบ้านวังโปร่ง 31
2 6.45
2 6.45
1 3.23
4 12.90
2 6.45
20 64.52
11 35.48%
44  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง 82
8 9.76
10 12.20
11 13.41
0 0.00
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
45  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 32
3 9.38
2 6.25
0 0.00
3 9.38
3 9.38
21 65.63
11 34.38%
46  โรงเรียนบ้านหนองอุ 67
2 2.99
7 10.45
3 4.48
11 16.42
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
47  โรงเรียนบ้านมอเหนือ 151
28 18.54
14 9.27
0 0.00
8 5.30
0 0.00
101 66.89
50 33.11%
48  โรงเรียนบ้านห้วยบง 67
9 13.43
2 2.99
4 5.97
5 7.46
2 2.99
45 67.16
22 32.84%
49  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 40
11 27.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
50  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) 65
8 12.31
6 9.23
7 10.77
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
51  โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว 280
77 27.50
4 1.43
7 2.50
0 0.00
2 0.71
190 67.86
90 32.14%
52  โรงเรียนบ้านวังมนสาขาชัยมงคล 22
0 0.00
4 18.18
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
53  โรงเรียนบ้านห้วยค้อ 57
12 21.05
2 3.51
4 7.02
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
54  โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา 102
20 19.61
2 1.96
8 7.84
1 0.98
0 0.00
71 69.61
31 30.39%
55  โรงเรียนบ้านพร้าว 193
8 4.15
13 6.74
10 5.18
16 8.29
10 5.18
136 70.47
57 29.53%
56  โรงเรียนวังแคนวังคูณวิทยา 100
11 11.00
8 8.00
5 5.00
4 4.00
1 1.00
71 71.00
29 29.00%
57  โรงเรียนบ้านลาด 145
6 4.14
15 10.34
13 8.97
3 2.07
5 3.45
103 71.03
42 28.97%
58  โรงเรียนโนนคูณวิทยา 159
19 11.95
5 3.14
17 10.69
4 2.52
1 0.63
113 71.07
46 28.93%
59  โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย 203
41 20.20
0 0.00
17 8.37
0 0.00
0 0.00
145 71.43
58 28.57%
60  โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง 106
6 5.66
6 5.66
9 8.49
9 8.49
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
61  โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์ 202
19 9.41
13 6.44
17 8.42
6 2.97
0 0.00
147 72.77
55 27.23%
62  โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์ 81
5 6.17
4 4.94
10 12.35
0 0.00
3 3.70
59 72.84
22 27.16%
63  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยาสาขาศรีภูทอง 48
6 12.50
0 0.00
6 12.50
0 0.00
1 2.08
35 72.92
13 27.08%
64  โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม 74
11 14.86
3 4.05
2 2.70
4 5.41
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
65  โรงเรียนบ้านวังไฮ 71
4 5.63
1 1.41
6 8.45
6 8.45
2 2.82
52 73.24
19 26.76%
66  โรงเรียนหัวนาศึกษาวิทย์ 103
13 12.62
8 7.77
6 5.83
0 0.00
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
67  โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมน 77
10 12.99
4 5.19
6 7.79
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
68  โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง 141
5 3.55
13 9.22
18 12.77
0 0.00
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
69  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปภัมถ์ 122
13 10.66
3 2.46
14 11.48
0 0.00
1 0.82
91 74.59
31 25.41%
70  โรงเรียนบ้านมอใต้ 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
71  โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม 68
6 8.82
4 5.88
4 5.88
0 0.00
3 4.41
51 75.00
17 25.00%
72  โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด 222
12 5.41
13 5.86
16 7.21
9 4.05
5 2.25
167 75.23
55 24.77%
73  โรงเรียนบ้านภูพานทอง 69
5 7.25
4 5.80
2 2.90
5 7.25
1 1.45
52 75.36
17 24.64%
74  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย 122
11 9.02
3 2.46
14 11.48
0 0.00
2 1.64
92 75.41
30 24.59%
75  โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา 45
1 2.22
7 15.56
1 2.22
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
76  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(เมืองหนองบัวลำภู) 86
0 0.00
9 10.47
6 6.98
6 6.98
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
77  โรงเรียนบ้านหนองตานา 86
7 8.14
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
78  โรงเรียนบ้านโนนงาม 127
17 13.39
1 0.79
13 10.24
0 0.00
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
79  โรงเรียนบ้านโคกกุง 175
8 4.57
6 3.43
25 14.29
3 1.71
0 0.00
133 76.00
42 24.00%
80  โรงเรียนบ้านข่าน้อย 121
7 5.79
14 11.57
2 1.65
2 1.65
4 3.31
92 76.03
29 23.97%
81  โรงเรียนโนนสังวิทยาสรรค์ 235
8 3.40
9 3.83
11 4.68
17 7.23
11 4.68
179 76.17
56 23.83%
82  โรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง 144
6 4.17
7 4.86
15 10.42
5 3.47
1 0.69
110 76.39
34 23.61%
83  โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง 34
7 20.59
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
84  โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวิทยา 192
20 10.42
15 7.81
8 4.17
2 1.04
0 0.00
147 76.56
45 23.44%
85  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 103
3 2.91
9 8.74
12 11.65
0 0.00
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
86  โรงเรียนบ้านหนองกุง 74
4 5.41
4 5.41
7 9.46
2 2.70
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
87  โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย 115
10 8.70
1 0.87
11 9.57
3 2.61
1 0.87
89 77.39
26 22.61%
88  โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยา 253
10 3.95
14 5.53
31 12.25
1 0.40
1 0.40
196 77.47
57 22.53%
89  โรงเรียนบ้านกุดฉิม(โนนสัง) 80
4 5.00
3 3.75
11 13.75
0 0.00
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
90  โรงเรียนกุดจิกวิทยา 134
7 5.22
5 3.73
18 13.43
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
91  โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ 144
7 4.86
5 3.47
18 12.50
2 1.39
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
92  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 45
7 15.56
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
93  โรงเรียนบ้านโสกจาน 63
5 7.94
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
94  โรงเรียนโพธิ์ศรีสะอาดวิทยา 145
7 4.83
6 4.14
17 11.72
2 1.38
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
95  โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม 41
6 14.63
3 7.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
96  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 82
4 4.88
4 4.88
10 12.20
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
97  โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 97
3 3.09
4 4.12
8 8.25
3 3.09
3 3.09
76 78.35
21 21.65%
98  โรงเรียนบ้านหนองคังคา 37
2 5.41
4 10.81
1 2.70
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
99  โรงเรียนบ้านหนองโน 42
4 9.52
2 4.76
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
100  โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา 583
40 6.86
19 3.26
48 8.23
7 1.20
8 1.37
461 79.07
122 20.93%
101  โรงเรียนตาดไฮบ้านแมดสามัคคี 126
11 8.73
8 6.35
5 3.97
2 1.59
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
102  โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก 102
8 7.84
5 4.90
7 6.86
1 0.98
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
103  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 3 39
4 10.26
2 5.13
2 5.13
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
104  โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง 128
6 4.69
4 3.13
14 10.94
2 1.56
0 0.00
102 79.69
26 20.31%
105  โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา 84
7 8.33
7 8.33
3 3.57
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
106  โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม 114
4 3.51
7 6.14
5 4.39
5 4.39
2 1.75
91 79.82
23 20.18%
107  โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล 100
3 3.00
8 8.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
108  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 126
5 3.97
3 2.38
6 4.76
5 3.97
6 4.76
101 80.16
25 19.84%
109  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา 116
3 2.59
5 4.31
15 12.93
0 0.00
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
110  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา 67
2 2.99
1 1.49
9 13.43
0 0.00
1 1.49
54 80.60
13 19.40%
111  โรงเรียนบ้านโนนคูณ 26
0 0.00
0 0.00
4 15.38
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
112  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 94
4 4.26
7 7.45
4 4.26
3 3.19
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
113  โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ 21
2 9.52
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
114  โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง 42
4 9.52
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
115  โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 59
4 6.78
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
116  โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง 66
4 6.06
1 1.52
3 4.55
2 3.03
2 3.03
54 81.82
12 18.18%
117  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 89
7 7.87
2 2.25
6 6.74
0 0.00
1 1.12
73 82.02
16 17.98%
118  โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ 106
4 3.77
1 0.94
14 13.21
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
119  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 62
3 4.84
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
120  โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์ 62
3 4.84
3 4.84
2 3.23
3 4.84
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม 109
2 1.83
7 6.42
7 6.42
3 2.75
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
122  โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ 222
8 3.60
17 7.66
3 1.35
5 2.25
5 2.25
184 82.88
38 17.12%
123  โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด 116
8 6.90
8 6.90
3 2.59
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านนากอก 104
7 6.73
0 0.00
6 5.77
4 3.85
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
125  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 105
13 12.38
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
126  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
127  โรงเรียนนิคมวัฒนา 6 95
4 4.21
3 3.16
7 7.37
1 1.05
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
128  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
129  โรงเรียนบ้านนาเลิง 222
5 2.25
7 3.15
22 9.91
1 0.45
0 0.00
187 84.23
35 15.77%
130  โรงเรียนกุดหานสามัคคี 184
13 7.07
1 0.54
15 8.15
0 0.00
0 0.00
155 84.24
29 15.76%
131  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
132  โรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม 77
4 5.19
1 1.30
7 9.09
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
133  โรงเรียนบ้านนาดีคุรุราษฎร์บำรุง 1025
36 3.51
40 3.90
57 5.56
21 2.05
4 0.39
867 84.59
158 15.41%
134  โรงเรียนบ้านนาแพง 65
3 4.62
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
135  โรงเรียนบ้านนาทับควาย 67
4 5.97
4 5.97
0 0.00
2 2.99
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
136  โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
137  โรงเรียนบ้านภูพานคำ 90
3 3.33
3 3.33
7 7.78
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
138  โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง 70
1 1.43
3 4.29
3 4.29
2 2.86
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
139  โรงเรียนบ้านค้อ 106
10 9.43
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
140  โรงเรียนโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง 87
4 4.60
4 4.60
4 4.60
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
141  โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล 139
3 2.16
2 1.44
14 10.07
0 0.00
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
142  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 112
2 1.79
3 2.68
8 7.14
2 1.79
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
143  โรงเรียนบ้านนาวังเวิน 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
144  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
145  โรงเรียนโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา 158
19 12.03
0 0.00
2 1.27
0 0.00
0 0.00
137 86.71
21 13.29%
146  โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
147  โรงเรียนร่มเกล้า 301
9 2.99
5 1.66
14 4.65
6 1.99
4 1.33
263 87.38
38 12.62%
148  โรงเรียนบ้านข้องโป้ 119
7 5.88
3 2.52
3 2.52
2 1.68
0 0.00
104 87.39
15 12.61%
149  โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว 96
4 4.17
2 2.08
4 4.17
1 1.04
1 1.04
84 87.50
12 12.50%
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
4 6.15
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
151  โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง 57
3 5.26
4 7.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
152  โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง 49
0 0.00
2 4.08
2 4.08
2 4.08
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
153  โรงเรียนบ้านตำแย 60
2 3.33
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
154  โรงเรียนบ้านหนองแวง 148
13 8.78
0 0.00
4 2.70
0 0.00
0 0.00
131 88.51
17 11.49%
155  โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง 85
4 4.71
1 1.18
3 3.53
1 1.18
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
156  โรงเรียนบ้านโคกม่วย 41
3 7.32
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
157  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 113
1 0.88
2 1.77
2 1.77
6 5.31
0 0.00
102 90.27
11 9.73%
158  โรงเรียนบ้านถิ่น 93
4 4.30
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
159  โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา 93
1 1.08
1 1.08
6 6.45
0 0.00
1 1.08
84 90.32
9 9.68%
160  โรงเรียนบ้านกุดจิก 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
1 1.89
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
161  โรงเรียนบ้านแกท่าวารี 64
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
3 4.69
58 90.63
6 9.38%
162  โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา 88
5 5.68
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
163  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
164  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 71
2 2.82
1 1.41
1 1.41
1 1.41
1 1.41
65 91.55
6 8.45%
165  โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์ 87
2 2.30
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
166  โรงเรียนบ้านดอนหัน 40
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
167  โรงเรียนบ้านดอนข่า 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
168  โรงเรียนบ้านดอนนาดี 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
169  โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน 136
3 2.21
0 0.00
7 5.15
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
170  โรงเรียนดอนปอวิทยา 232
12 5.17
0 0.00
5 2.16
0 0.00
0 0.00
215 92.67
17 7.33%
171  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 82
5 6.10
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
172  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
173  โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย 58
1 1.72
1 1.72
1 1.72
0 0.00
1 1.72
54 93.10
4 6.90%
174  โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
2 4.55
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
175  โรงเรียนบ้านผาสุก 80
1 1.25
1 1.25
3 3.75
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
176  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก 97
1 1.03
0 0.00
5 5.15
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
177  โรงเรียนบ้านกุดเต่า 69
1 1.45
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
178  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่ 219
6 2.74
0 0.00
6 2.74
0 0.00
0 0.00
207 94.52
12 5.48%
179  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 63
2 3.17
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
180  โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม 87
2 2.30
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
181  โรงเรียนบ้านโนนทัน 87
2 2.30
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
182  โรงเรียนบ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) 66
1 1.52
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
183  โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์ 135
0 0.00
2 1.48
0 0.00
1 0.74
3 2.22
129 95.56
6 4.44%
184  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง โนนสง่า 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
185  โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม 147
2 1.36
0 0.00
1 0.68
0 0.00
1 0.68
143 97.28
4 2.72%
186  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.00
49 98.00
1 2.00%
187  โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง 111
0 0.00
2 1.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 98.20
2 1.80%
188  โรงเรียนบ้านกุดคอเมย 57
-1 -1.75
-1 -1.75
3 5.26
-1 -1.75
1 1.75
56 98.25
1 1.75%
189  โรงเรียนนิคมโคกม่วงศรีสมพร 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านกุดแท่น 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านดงบาก 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านลำภู 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านวังคูณ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านหนองสะแบง 50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านหินคูณ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,021 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,631 7.41
เตี้ย  1,107 5.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,560 7.08
ผอมและเตี้ย  685 3.11
อ้วนและเตี้ย  461 2.09
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,577 75.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,444 คน


24.72%


Powered By www.thaieducation.net