ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 184 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดแข้ด่อนหนองบัว 109
25 22.94
25 22.94
20 18.35
20 18.35
19 17.43
0 0.00
109 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าลาดโนนตูม 39
8 20.51
3 7.69
22 56.41
6 15.38
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาทม 55
24 43.64
0 0.00
3 5.45
28 50.91
0 0.00
0 0.00
55 100.00%
4  โรงเรียนบ้านป่าขี้ยาง 11
3 27.27
3 27.27
3 27.27
0 0.00
2 18.18
0 0.00
11 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองโสน 49
11 22.45
11 22.45
6 12.24
11 22.45
10 20.41
0 0.00
49 100.00%
6  โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง 236
29 12.29
56 23.73
53 22.46
35 14.83
32 13.56
31 13.14
205 86.86%
7  โรงเรียนบ้านนาเฮืองนางช้างเฒ่า 94
15 15.96
15 15.96
25 26.60
12 12.77
12 12.77
15 15.96
79 84.04%
8  โรงเรียนบ้านหนองแวง 41
6 14.63
9 21.95
5 12.20
4 9.76
8 19.51
9 21.95
32 78.05%
9  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 124
24 19.35
15 12.10
17 13.71
18 14.52
20 16.13
30 24.19
94 75.81%
10  โรงเรียนบ้านนาเซแสงวิไล 41
12 29.27
0 0.00
6 14.63
4 9.76
4 9.76
15 36.59
26 63.41%
11  โรงเรียนบ้านสามัคคี 19
4 21.05
4 21.05
0 0.00
4 21.05
0 0.00
7 36.84
12 63.16%
12  โรงเรียนบ้านกุดสำโรง 17
5 29.41
0 0.00
5 29.41
0 0.00
0 0.00
7 41.18
10 58.82%
13  โรงเรียนบ้านช่องเม็ก 174
10 5.75
15 8.62
16 9.20
30 17.24
31 17.82
72 41.38
102 58.62%
14  โรงเรียนบ้านหนองหมี 132
14 10.61
13 9.85
21 15.91
13 9.85
11 8.33
60 45.45
72 54.55%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง 119
22 18.49
16 13.45
10 8.40
10 8.40
6 5.04
55 46.22
64 53.78%
16  โรงเรียนบ้านดู่ลาด 49
4 8.16
2 4.08
6 12.24
6 12.24
8 16.33
23 46.94
26 53.06%
17  โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 144
17 11.81
43 29.86
4 2.78
7 4.86
0 0.00
73 50.69
71 49.31%
18  โรงเรียนบ้านเซโนนม่วง 27
5 18.52
3 11.11
5 18.52
0 0.00
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
19  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 52
5 9.62
11 21.15
9 17.31
0 0.00
0 0.00
27 51.92
25 48.08%
20  โรงเรียนบ้านหนองซ่งแย้ 13
1 7.69
1 7.69
2 15.38
2 15.38
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
21  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน 85
15 17.65
12 14.12
9 10.59
1 1.18
2 2.35
46 54.12
39 45.88%
22  โรงเรียนบ้านนาซึม 65
6 9.23
13 20.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
36 55.38
29 44.62%
23  โรงเรียนบ้านดงสำราญ 75
20 26.67
1 1.33
8 10.67
3 4.00
1 1.33
42 56.00
33 44.00%
24  โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบก 187
23 12.30
20 10.70
15 8.02
23 12.30
0 0.00
106 56.68
81 43.32%
25  โรงเรียนบ้านคำผักหนาม 147
28 19.05
13 8.84
20 13.61
1 0.68
1 0.68
84 57.14
63 42.86%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว 111
12 10.81
16 14.41
19 17.12
0 0.00
0 0.00
64 57.66
47 42.34%
27  โรงเรียนบ้านดงมะไฟ 90
4 4.44
5 5.56
18 20.00
2 2.22
9 10.00
52 57.78
38 42.22%
28  โรงเรียนบ้านดอนฮี 142
10 7.04
13 9.15
8 5.63
18 12.68
9 6.34
84 59.15
58 40.85%
29  โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ 207
10 4.83
12 5.80
19 9.18
15 7.25
28 13.53
123 59.42
84 40.58%
30  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 60
7 11.67
3 5.00
10 16.67
4 6.67
0 0.00
36 60.00
24 40.00%
31  โรงเรียนบ้านโสกผักหวาน 30
4 13.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
5 16.67
18 60.00
12 40.00%
32  โรงเรียนบ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่) 53
12 22.64
4 7.55
5 9.43
0 0.00
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
33  โรงเรียนบ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร 145
14 9.66
9 6.21
13 8.97
8 5.52
13 8.97
88 60.69
57 39.31%
34  โรงเรียนบ้านกุดเชียงหมี 102
12 11.76
6 5.88
22 21.57
0 0.00
0 0.00
62 60.78
40 39.22%
35  โรงเรียนบ้านหนองสำโรง 55
5 9.09
7 12.73
4 7.27
4 7.27
1 1.82
34 61.82
21 38.18%
36  โรงเรียนบ้านป่าตอง 67
9 13.43
3 4.48
12 17.91
1 1.49
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
37  โรงเรียนบ้านหัวงัว(อุสุภราชวิทยาคาร) 221
24 10.86
10 4.52
47 21.27
0 0.00
0 0.00
140 63.35
81 36.65%
38  โรงเรียนบ้านนางาม 44
5 11.36
0 0.00
8 18.18
3 6.82
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
39  โรงเรียนบ้านหนองบาก 56
8 14.29
0 0.00
6 10.71
2 3.57
4 7.14
36 64.29
20 35.71%
40  โรงเรียนบ้านโพง 112
9 8.04
8 7.14
10 8.93
7 6.25
6 5.36
72 64.29
40 35.71%
41  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 62
9 14.52
0 0.00
12 19.35
1 1.61
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
42  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 95
12 12.63
6 6.32
11 11.58
4 4.21
0 0.00
62 65.26
33 34.74%
43  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 3
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
44  โรงเรียนบ้านโพธิญาณ 43
7 16.28
5 11.63
2 4.65
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
45  โรงเรียนบ้านกุดขุ่นสวาสดิ์ 136
27 19.85
1 0.74
15 11.03
0 0.00
1 0.74
92 67.65
44 32.35%
46  โรงเรียนบ้านเหล่าหันทราย 118
18 15.25
0 0.00
15 12.71
5 4.24
0 0.00
80 67.80
38 32.20%
47  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 88
12 13.64
7 7.95
8 9.09
1 1.14
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์) 159
14 8.81
11 6.92
20 12.58
5 3.14
0 0.00
109 68.55
50 31.45%
49  โรงเรียนบ้านแก้งนาคำ 42
3 7.14
3 7.14
2 4.76
3 7.14
2 4.76
29 69.05
13 30.95%
50  โรงเรียนบ้านคำเลา 26
1 3.85
4 15.38
2 7.69
0 0.00
1 3.85
18 69.23
8 30.77%
51  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 54
9 16.67
3 5.56
3 5.56
1 1.85
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
52  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 35
5 14.29
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
53  โรงเรียนบ้านหนองแก 95
8 8.42
15 15.79
2 2.11
2 2.11
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
54  โรงเรียนบ้านโคกพระเจ้าโนนรัง 54
3 5.56
4 7.41
3 5.56
3 5.56
2 3.70
39 72.22
15 27.78%
55  โรงเรียนบ้านโพนดินแดง 127
8 6.30
9 7.09
11 8.66
7 5.51
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
56  โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย 93
10 10.75
15 16.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
57  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกสะอาด 82
7 8.54
15 18.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
58  โรงเรียนบ้านหนองบึง 71
5 7.04
3 4.23
6 8.45
5 7.04
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
59  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 110
9 8.18
8 7.27
10 9.09
2 1.82
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
60  โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง 182
30 16.48
0 0.00
15 8.24
2 1.10
0 0.00
135 74.18
47 25.82%
61  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 31
6 19.35
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
62  โรงเรียนบ้านสองคร 47
3 6.38
5 10.64
4 8.51
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
63  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 59
1 1.69
7 11.86
7 11.86
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
64  โรงเรียนบ้านพรหมนิยม 87
14 16.09
3 3.45
5 5.75
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
65  โรงเรียนบ้านหัวนา 48
0 0.00
0 0.00
7 14.58
5 10.42
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
66  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 44
3 6.82
0 0.00
7 15.91
1 2.27
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
67  โรงเรียนบ้านโนนแดงประชานุเคราะห์ 65
6 9.23
1 1.54
9 13.85
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
68  โรงเรียนบ้านป่าตาว 61
2 3.28
0 0.00
10 16.39
3 4.92
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
69  โรงเรียนบ้านศรีสว่าง 41
10 24.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
70  โรงเรียนบ้านกระจาย 132
8 6.06
1 0.76
20 15.15
1 0.76
2 1.52
100 75.76
32 24.24%
71  โรงเรียนบ้านนาเรียง 62
2 3.23
1 1.61
9 14.52
3 4.84
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
72  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 58
6 10.34
2 3.45
5 8.62
0 0.00
1 1.72
44 75.86
14 24.14%
73  โรงเรียนบ้านดงสวาง 34
0 0.00
3 8.82
1 2.94
4 11.76
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
74  โรงเรียนบ้านโป่งหนองสิม 73
6 8.22
6 8.22
5 6.85
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
75  โรงเรียนบ้านโคกนาโก 66
3 4.55
4 6.06
8 12.12
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
76  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแตะแหละ 31
2 6.45
1 3.23
3 9.68
1 3.23
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
77  โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา 143
12 8.39
3 2.10
14 9.79
3 2.10
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
78  โรงเรียนบ้านคำเกิด 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
79  โรงเรียนบ้านด่าน 123
8 6.50
7 5.69
11 8.94
1 0.81
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
80  โรงเรียนบ้านผักกะย่า 82
6 7.32
5 6.10
6 7.32
1 1.22
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
81  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์ 60
3 5.00
2 3.33
7 11.67
1 1.67
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
82  โรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) 554
28 5.05
8 1.44
76 13.72
6 1.08
1 0.18
435 78.52
119 21.48%
83  โรงเรียนบ้านคำไผ่โนนบ้านใหม่ 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
2 7.14
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
84  โรงเรียนบ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 75
4 5.33
2 2.67
5 6.67
5 6.67
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
85  โรงเรียนบ้านคำแขนศอก 47
2 4.26
2 4.26
1 2.13
5 10.64
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
86  โรงเรียนบ้านม่วงกาชัง 125
12 9.60
0 0.00
14 11.20
0 0.00
0 0.00
99 79.20
26 20.80%
87  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 53
0 0.00
0 0.00
11 20.75
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
88  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดเกษตรพัฒนา 88
5 5.68
5 5.68
1 1.14
3 3.41
4 4.55
70 79.55
18 20.45%
89  โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา 680
32 4.71
12 1.76
92 13.53
1 0.15
1 0.15
542 79.71
138 20.29%
90  โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง) 80
6 7.50
3 3.75
4 5.00
2 2.50
1 1.25
64 80.00
16 20.00%
91  โรงเรียนบ้านโนนแดง 55
3 5.45
0 0.00
6 10.91
0 0.00
2 3.64
44 80.00
11 20.00%
92  โรงเรียนบ้านนาโส่ 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
1 2.78
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
93  โรงเรียนบ้านเตาไห 131
4 3.05
2 1.53
17 12.98
2 1.53
0 0.00
106 80.92
25 19.08%
94  โรงเรียนบ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ 54
5 9.26
2 3.70
3 5.56
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
95  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 65
1 1.54
2 3.08
5 7.69
0 0.00
4 6.15
53 81.54
12 18.46%
96  โรงเรียนบ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
4 8.16
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
97  โรงเรียนบ้านป่าชาด 99
10 10.10
4 4.04
4 4.04
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
98  โรงเรียนบ้านโป่ง(คำประชานุกูล) 68
3 4.41
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
99  โรงเรียนบ้านนาเวียง 120
9 7.50
1 0.83
11 9.17
0 0.00
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
100  โรงเรียนบ้านเซซ่งพัฒนา 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
3 7.50
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
101  โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง 29
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
102  โรงเรียนบ้านโสกท่าลาดพัฒนา 47
5 10.64
0 0.00
2 4.26
1 2.13
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
103  โรงเรียนบ้านหนองเหี่ย 84
3 3.57
1 1.19
10 11.90
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
104  โรงเรียนบ้านหนองแคน 114
9 7.89
4 3.51
6 5.26
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
105  โรงเรียนบ้านโสกน้ำใส 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
1 3.33
1 3.33
25 83.33
5 16.67%
106  โรงเรียนบ้านกุดไกรสร 73
5 6.85
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
107  โรงเรียนบ้านดอนมะซ่อม 55
2 3.64
3 5.45
1 1.82
3 5.45
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
108  โรงเรียนบ้านคำครตา 141
5 3.55
4 2.84
12 8.51
1 0.71
1 0.71
118 83.69
23 16.31%
109  โรงเรียนบ้านศรีแก้ว 254
10 3.94
3 1.18
15 5.91
12 4.72
1 0.39
213 83.86
41 16.14%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐาน 200
8 4.00
3 1.50
9 4.50
6 3.00
6 3.00
168 84.00
32 16.00%
111  โรงเรียนบ้านมันปลา 70
1 1.43
1 1.43
4 5.71
5 7.14
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
112  โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 142
13 9.15
0 0.00
9 6.34
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
113  โรงเรียนบ้านหนองไก่ขาว(ฉวีบรรณสารพิจิตรอุปถัมภ์) 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 15.38
11 84.62
2 15.38%
114  โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) 65
0 0.00
9 13.85
0 0.00
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
115  โรงเรียนบ้านนาจาน 92
6 6.52
1 1.09
6 6.52
0 0.00
1 1.09
78 84.78
14 15.22%
116  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
5 10.87
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
117  โรงเรียนบ้านหนองแข้ 80
1 1.25
2 2.50
4 5.00
2 2.50
3 3.75
68 85.00
12 15.00%
118  โรงเรียนบ้านม่วง 27
1 3.70
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
119  โรงเรียนบ้านโคกสูงอ่างสมบูรณ์ 176
14 7.95
8 4.55
4 2.27
0 0.00
0 0.00
150 85.23
26 14.77%
120  โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย 206
12 5.83
0 0.00
6 2.91
5 2.43
7 3.40
176 85.44
30 14.56%
121  โรงเรียนน้อมเกล้า 165
8 4.85
12 7.27
4 2.42
0 0.00
0 0.00
141 85.45
24 14.55%
122  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 76
3 3.95
2 2.63
2 2.63
2 2.63
2 2.63
65 85.53
11 14.47%
123  โรงเรียนบ้านหนองแหน 152
8 5.26
7 4.61
4 2.63
3 1.97
0 0.00
130 85.53
22 14.47%
124  โรงเรียนบ้านกุดโจด 63
1 1.59
0 0.00
6 9.52
1 1.59
1 1.59
54 85.71
9 14.29%
125  โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
126  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่ 191 51
2 3.92
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
127  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 183
2 1.09
7 3.83
13 7.10
2 1.09
1 0.55
158 86.34
25 13.66%
128  โรงเรียนบ้านหวาย 103
2 1.94
0 0.00
12 11.65
0 0.00
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
129  โรงเรียนบ้านโนนหาด 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
130  โรงเรียนบ้านนิคม 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
131  โรงเรียนบ้านโนนประทาย 196
11 5.61
3 1.53
10 5.10
1 0.51
0 0.00
171 87.24
25 12.76%
132  โรงเรียนบ้านคำเตย 74
0 0.00
2 2.70
4 5.41
3 4.05
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
133  โรงเรียนบ้านโคกศรี 66
6 9.09
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
134  โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ 67
2 2.99
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
135  โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
136  โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) 277
0 0.00
0 0.00
32 11.55
0 0.00
0 0.00
245 88.45
32 11.55%
137  โรงเรียนบ้านโนนยาง 149
4 2.68
5 3.36
8 5.37
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
138  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ 44
3 6.82
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
139  โรงเรียนบ้านกุดแดง 125
6 4.80
3 2.40
5 4.00
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
140  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 93
0 0.00
2 2.15
8 8.60
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
141  โรงเรียนชุมชนบ้านกำแมด 145
2 1.38
3 2.07
7 4.83
2 1.38
1 0.69
130 89.66
15 10.34%
142  โรงเรียนบ้านพืชคาม 39
3 7.69
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
143  โรงเรียนบ้านหนองเลิงคำ 157
8 5.10
7 4.46
1 0.64
0 0.00
0 0.00
141 89.81
16 10.19%
144  โรงเรียนบ้านภูถ้ำพระพรเจริญ 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
2 3.39
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
145  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 60
0 0.00
5 8.33
1 1.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
146  โรงเรียนบ้านโชคชัยพรตาดไฮ 60
0 0.00
2 3.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
147  โรงเรียนบ้านคำก้าว 41
2 4.88
1 2.44
1 2.44
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
148  โรงเรียนบ้านหนองสนม 82
1 1.22
2 2.44
4 4.88
1 1.22
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
149  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 41
0 0.00
1 2.44
1 2.44
2 4.88
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
150  โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์ 115
6 5.22
5 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
151  โรงเรียนบ้านบะคอม 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
2 4.76
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
152  โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง 54
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
153  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
154  โรงเรียนบ้านหนองบอน 92
6 6.52
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
84 91.30
8 8.70%
155  โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ 138
2 1.45
4 2.90
6 4.35
0 0.00
0 0.00
126 91.30
12 8.70%
156  โรงเรียนบ้านคึมยาว 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
157  โรงเรียนบ้านเหล่าเมย 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
158  โรงเรียนบ้านกุดหิน 82
1 1.22
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
159  โรงเรียนบ้านคำกลาง 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
160  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 143
2 1.40
0 0.00
6 4.20
2 1.40
0 0.00
133 93.01
10 6.99%
161  โรงเรียนบ้านห้วยแก้งหนองศาลา 91
3 3.30
0 0.00
0 0.00
3 3.30
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
162  โรงเรียนบ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
2 3.28
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
163  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
164  โรงเรียนบ้านบุ่งค้า 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
165  โรงเรียนบ้านคำบอนศรีชุมพล 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
166  โรงเรียนบ้านหวายกุดสว่าง 104
1 0.96
0 0.00
5 4.81
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
167  โรงเรียนบ้านห้องแซง 158
0 0.00
0 0.00
7 4.43
0 0.00
2 1.27
149 94.30
9 5.70%
168  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 119
0 0.00
1 0.84
5 4.20
0 0.00
0 0.00
113 94.96
6 5.04%
169  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
170  โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.86
2 1.90
100 95.24
5 4.76%
171  โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 102
2 1.96
0 0.00
0 0.00
2 1.96
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
172  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 133
0 0.00
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
128 96.24
5 3.76%
173  โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง 113
0 0.00
0 0.00
3 2.65
0 0.00
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
174  โรงเรียนบ้านคำสร้างช้าง 110
2 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 98.18
2 1.82%
175  โรงเรียนบ้านหนองชุม 107
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
106 99.07
1 0.93%
176  โรงเรียนบ้านกลางสระเกษ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนนาจานเจริญวิทย์ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านคำเกิ่ง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านนาดี(คุรุประชารัฐ) 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้ 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านส้มผ่อ 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
176 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านสีสุก 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์) 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,663 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,112 6.67
เตี้ย  734 4.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,389 8.34
ผอมและเตี้ย  480 2.88
อ้วนและเตี้ย  295 1.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,653 75.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,010 คน


24.07%


Powered By www.thaieducation.net