ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 254 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบัวทอง 35
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง 19
7 36.84
3 15.79
5 26.32
2 10.53
2 10.53
0 0.00
19 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองยู 28
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
0 0.00
28 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เดชอุดม) 119
47 39.50
20 16.81
30 25.21
15 12.61
7 5.88
0 0.00
119 100.00%
5  โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 132
14 10.61
41 31.06
31 23.48
9 6.82
18 13.64
19 14.39
113 85.61%
6  โรงเรียนบ้านหนองทัพ 148
33 22.30
21 14.19
22 14.86
15 10.14
7 4.73
50 33.78
98 66.22%
7  โรงเรียนบ้านแปดอุ้ม 171
11 6.43
25 14.62
6 3.51
36 21.05
31 18.13
62 36.26
109 63.74%
8  โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ 44
8 18.18
6 13.64
6 13.64
5 11.36
3 6.82
16 36.36
28 63.64%
9  โรงเรียนดำรงสินสงเคราะห์ 30
8 26.67
6 20.00
3 10.00
2 6.67
0 0.00
11 36.67
19 63.33%
10  โรงเรียนตชด.บ้านค้อ 146
12 8.22
15 10.27
11 7.53
27 18.49
26 17.81
55 37.67
91 62.33%
11  โรงเรียนบ้านม่วงนาดี 314
18 5.73
31 9.87
36 11.46
46 14.65
61 19.43
122 38.85
192 61.15%
12  โรงเรียนบ้านหนองสนมพะลาน 99
10 10.10
6 6.06
13 13.13
15 15.15
16 16.16
39 39.39
60 60.61%
13  โรงเรียนเวตวันวิทยา 218
21 9.63
18 8.26
27 12.39
39 17.89
27 12.39
86 39.45
132 60.55%
14  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 234
43 18.38
48 20.51
24 10.26
18 7.69
7 2.99
94 40.17
140 59.83%
15  โรงเรียนบ้านซำงู 112
16 14.29
8 7.14
8 7.14
18 16.07
14 12.50
48 42.86
64 57.14%
16  โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น 327
75 22.94
62 18.96
12 3.67
35 10.70
0 0.00
143 43.73
184 56.27%
17  โรงเรียนบ้านเตย 171
27 15.79
22 12.87
5 2.92
14 8.19
22 12.87
81 47.37
90 52.63%
18  โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83 245
19 7.76
18 7.35
45 18.37
7 2.86
38 15.51
118 48.16
127 51.84%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง 318
57 17.92
44 13.84
38 11.95
25 7.86
0 0.00
154 48.43
164 51.57%
20  โรงเรียนบ้านหนองกบ 128
22 17.19
14 10.94
18 14.06
8 6.25
4 3.13
62 48.44
66 51.56%
21  โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ 150
29 19.33
27 18.00
3 2.00
17 11.33
0 0.00
74 49.33
76 50.67%
22  โรงเรียนบ้านบก 106
8 7.55
14 13.21
3 2.83
14 13.21
14 13.21
53 50.00
53 50.00%
23  โรงเรียนบ้านโสกแสง 148
21 14.19
15 10.14
20 13.51
10 6.76
7 4.73
75 50.68
73 49.32%
24  โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 880
61 6.93
45 5.11
124 14.09
100 11.36
104 11.82
446 50.68
434 49.32%
25  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 60
13 21.67
0 0.00
14 23.33
2 3.33
0 0.00
31 51.67
29 48.33%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 348
20 5.75
31 8.91
17 4.89
51 14.66
48 13.79
181 52.01
167 47.99%
27  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) 335
16 4.78
23 6.87
28 8.36
16 4.78
73 21.79
179 53.43
156 46.57%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว 388
36 9.28
72 18.56
19 4.90
36 9.28
15 3.87
210 54.12
178 45.88%
29  โรงเรียนบ้านโซง 325
45 13.85
23 7.08
18 5.54
44 13.54
19 5.85
176 54.15
149 45.85%
30  โรงเรียนบ้านหนองแสง 2019
66 3.27
121 5.99
163 8.07
188 9.31
382 18.92
1099 54.43
920 45.57%
31  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นคำนกเปล้า 66
9 13.64
9 13.64
12 18.18
0 0.00
0 0.00
36 54.55
30 45.45%
32  โรงเรียนบ้านห่องเตย 44
8 18.18
10 22.73
2 4.55
0 0.00
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
33  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(นาจะหลวย) 81
9 11.11
8 9.88
6 7.41
6 7.41
7 8.64
45 55.56
36 44.44%
34  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(น้ำขุ่น) 61
11 18.03
5 8.20
7 11.48
4 6.56
0 0.00
34 55.74
27 44.26%
35  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนโนนจันทร์ 207
26 12.56
19 9.18
35 16.91
11 5.31
0 0.00
116 56.04
91 43.96%
36  โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 291
19 6.53
16 5.50
19 6.53
35 12.03
35 12.03
167 57.39
124 42.61%
37  โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ 110
14 12.73
12 10.91
16 14.55
4 3.64
0 0.00
64 58.18
46 41.82%
38  โรงเรียนบ้านโนนกาหลงน้อย 91
8 8.79
8 8.79
9 9.89
8 8.79
5 5.49
53 58.24
38 41.76%
39  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 214
35 16.36
28 13.08
22 10.28
3 1.40
1 0.47
125 58.41
89 41.59%
40  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 77
19 24.68
6 7.79
4 5.19
3 3.90
0 0.00
45 58.44
32 41.56%
41  โรงเรียนบ้านแขมเจริญ 271
27 9.96
16 5.90
34 12.55
11 4.06
23 8.49
160 59.04
111 40.96%
42  โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ 220
24 10.91
29 13.18
6 2.73
12 5.45
19 8.64
130 59.09
90 40.91%
43  โรงเรียนบ้านตายอย 194
4 2.06
20 10.31
22 11.34
30 15.46
3 1.55
115 59.28
79 40.72%
44  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 143
28 19.58
9 6.29
21 14.69
0 0.00
0 0.00
85 59.44
58 40.56%
45  โรงเรียนบ้านสร้างม่วงส้มเสี้ยว 162
38 23.46
18 11.11
7 4.32
2 1.23
0 0.00
97 59.88
65 40.12%
46  โรงเรียนบ้านอุดมชาติ 55
8 14.55
4 7.27
3 5.45
4 7.27
3 5.45
33 60.00
22 40.00%
47  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 80
13 16.25
6 7.50
6 7.50
7 8.75
0 0.00
48 60.00
32 40.00%
48  โรงเรียนบ้านป่าก้าว 143
13 9.09
15 10.49
14 9.79
8 5.59
6 4.20
87 60.84
56 39.16%
49  โรงเรียนบ้านหมากมาย 105
8 7.62
3 2.86
11 10.48
11 10.48
8 7.62
64 60.95
41 39.05%
50  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 299
31 10.37
29 9.70
39 13.04
11 3.68
5 1.67
184 61.54
115 38.46%
51  โรงเรียนน้ำยืน 619
92 14.86
57 9.21
41 6.62
46 7.43
0 0.00
383 61.87
236 38.13%
52  โรงเรียนบ้านเก่าขาม 211
27 12.80
25 11.85
16 7.58
12 5.69
0 0.00
131 62.09
80 37.91%
53  โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อย 144
10 6.94
18 12.50
12 8.33
6 4.17
8 5.56
90 62.50
54 37.50%
54  โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง 139
22 15.83
7 5.04
17 12.23
6 4.32
0 0.00
87 62.59
52 37.41%
55  โรงเรียนบ้านโพนดวน 229
34 14.85
35 15.28
16 6.99
0 0.00
0 0.00
144 62.88
85 37.12%
56  โรงเรียนบ้านตาโอง 130
8 6.15
4 3.08
10 7.69
12 9.23
14 10.77
82 63.08
48 36.92%
57  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(เดชอุดม) 41
5 12.20
3 7.32
2 4.88
2 4.88
3 7.32
26 63.41
15 36.59%
58  โรงเรียนบ้านหนองถาวร 47
12 25.53
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
30 63.83
17 36.17%
59  โรงเรียนบ้านตาโม 153
15 9.80
11 7.19
19 12.42
4 2.61
5 3.27
99 64.71
54 35.29%
60  โรงเรียนบ้านเก่ากลาง 77
3 3.90
13 16.88
11 14.29
0 0.00
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
61  โรงเรียนบ้านโนนสนาม 20
4 20.00
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
62  โรงเรียนบ้านโนนเลียงกรุงเจริญ 178
33 18.54
11 6.18
6 3.37
6 3.37
6 3.37
116 65.17
62 34.83%
63  โรงเรียนบ้านดงเมย 141
9 6.38
20 14.18
5 3.55
10 7.09
5 3.55
92 65.25
49 34.75%
64  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 98
23 23.47
2 2.04
1 1.02
8 8.16
0 0.00
64 65.31
34 34.69%
65  โรงเรียนบ้านนาแคน 125
14 11.20
12 9.60
17 13.60
0 0.00
0 0.00
82 65.60
43 34.40%
66  โรงเรียนบ้านหนองโด 89
9 10.11
3 3.37
9 10.11
8 8.99
1 1.12
59 66.29
30 33.71%
67  โรงเรียนตชด.บ้านเกษตรสมบูรณ์ 119
25 21.01
4 3.36
11 9.24
0 0.00
0 0.00
79 66.39
40 33.61%
68  โรงเรียนบ้านสมพรรัตน์ 118
10 8.47
8 6.78
19 16.10
0 0.00
2 1.69
79 66.95
39 33.05%
69  โรงเรียนบ้านโนนกาเร็น 115
7 6.09
8 6.96
8 6.96
7 6.09
8 6.96
77 66.96
38 33.04%
70  โรงเรียนหนองโพดวิทยา 224
30 13.39
18 8.04
19 8.48
7 3.13
0 0.00
150 66.96
74 33.04%
71  โรงเรียนบ้านแก้งโตน 164
33 20.12
10 6.10
6 3.66
5 3.05
0 0.00
110 67.07
54 32.93%
72  โรงเรียนบ้านนาห้วยแคน 122
19 15.57
1 0.82
16 13.11
4 3.28
0 0.00
82 67.21
40 32.79%
73  โรงเรียนบ้านโนนกอย 58
9 15.52
5 8.62
4 6.90
1 1.72
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 494
86 17.41
27 5.47
44 8.91
2 0.40
2 0.40
333 67.41
161 32.59%
75  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 115
9 7.83
13 11.30
13 11.30
2 1.74
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
76  โรงเรียนบ้านโนนขาม 216
27 12.50
17 7.87
14 6.48
11 5.09
0 0.00
147 68.06
69 31.94%
77  โรงเรียนบ้านตบหู 257
37 14.40
16 6.23
9 3.50
10 3.89
9 3.50
176 68.48
81 31.52%
78  โรงเรียนบ้านเปือย 92
8 8.70
3 3.26
5 5.43
8 8.70
5 5.43
63 68.48
29 31.52%
79  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 165
47 28.48
2 1.21
3 1.82
0 0.00
0 0.00
113 68.48
52 31.52%
80  โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ 184
33 17.93
9 4.89
13 7.07
3 1.63
0 0.00
126 68.48
58 31.52%
81  โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง 48
10 20.83
2 4.17
1 2.08
2 4.17
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
82  โรงเรียนบ้านโคกเทียม 78
9 11.54
5 6.41
5 6.41
4 5.13
1 1.28
54 69.23
24 30.77%
83  โรงเรียนบ้านหม้อทอง 49
7 14.29
1 2.04
5 10.20
2 4.08
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 405
58 14.32
21 5.19
39 9.63
4 0.99
0 0.00
283 69.88
122 30.12%
85  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 40
5 12.50
3 7.50
0 0.00
1 2.50
3 7.50
28 70.00
12 30.00%
86  โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ 288
27 9.38
7 2.43
15 5.21
17 5.90
20 6.94
202 70.14
86 29.86%
87  โรงเรียนดำรงสินอุทิศ 312
46 14.74
4 1.28
38 12.18
3 0.96
1 0.32
220 70.51
92 29.49%
88  โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนา 151
16 10.60
16 10.60
10 6.62
2 1.32
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
89  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(บุณฑริก) 141
22 15.60
0 0.00
16 11.35
3 2.13
0 0.00
100 70.92
41 29.08%
90  โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา 163
10 6.13
20 12.27
14 8.59
1 0.61
2 1.23
116 71.17
47 28.83%
91  โรงเรียนบ้านค้อ 146
14 9.59
12 8.22
5 3.42
6 4.11
5 3.42
104 71.23
42 28.77%
92  โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน 164
11 6.71
7 4.27
8 4.88
6 3.66
15 9.15
117 71.34
47 28.66%
93  โรงเรียนบ้านห่องปอ 42
9 21.43
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
94  โรงเรียนบ้านหนองขอน 95
12 12.63
1 1.05
13 13.68
1 1.05
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
95  โรงเรียนบ้านขอนแป้น 132
10 7.58
21 15.91
6 4.55
0 0.00
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
96  โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์) 159
27 16.98
11 6.92
5 3.14
1 0.63
0 0.00
115 72.33
44 27.67%
97  โรงเรียนพิชัยศึกษา 90
13 14.44
0 0.00
9 10.00
2 2.22
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
98  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 129
7 5.43
6 4.65
9 6.98
6 4.65
6 4.65
95 73.64
34 26.36%
99  โรงเรียนบ้านกุดประทาย 85
11 12.94
6 7.06
2 2.35
2 2.35
1 1.18
63 74.12
22 25.88%
100  โรงเรียนบ้านป่าโมง 151
22 14.57
0 0.00
15 9.93
2 1.32
0 0.00
112 74.17
39 25.83%
101  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 181
12 6.63
13 7.18
10 5.52
7 3.87
4 2.21
135 74.59
46 25.41%
102  โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ 100
7 7.00
11 11.00
2 2.00
3 3.00
2 2.00
75 75.00
25 25.00%
103  โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย 84
10 11.90
3 3.57
4 4.76
3 3.57
1 1.19
63 75.00
21 25.00%
104  โรงเรียนบ้านหนองหว้ากุดไก่แก้ว 80
6 7.50
9 11.25
3 3.75
2 2.50
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอน 109
8 7.34
13 11.93
3 2.75
3 2.75
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
106  โรงเรียนบ้านคำนาแซง 77
5 6.49
6 7.79
8 10.39
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บุณฑริก) 66
7 10.61
1 1.52
6 9.09
2 3.03
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
108  โรงเรียนบ้านยางกลาง 83
4 4.82
6 7.23
9 10.84
1 1.20
0 0.00
63 75.90
20 24.10%
109  โรงเรียนบ้านโชคชัย 50
1 2.00
2 4.00
8 16.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
110  โรงเรียนบ้านโพนทอง 75
9 12.00
0 0.00
9 12.00
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
111  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 143
8 5.59
12 8.39
6 4.20
8 5.59
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
112  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 265
12 4.53
15 5.66
13 4.91
13 4.91
10 3.77
202 76.23
63 23.77%
113  โรงเรียนบ้านโนนยาง 228
21 9.21
12 5.26
17 7.46
4 1.75
0 0.00
174 76.32
54 23.68%
114  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษกบ้านโนนป่าเลา 127
5 3.94
6 4.72
18 14.17
1 0.79
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
115  โรงเรียนบ้านคำอุดม 238
21 8.82
11 4.62
8 3.36
15 6.30
1 0.42
182 76.47
56 23.53%
116  โรงเรียนเจริญศึกษา 103
5 4.85
5 4.85
10 9.71
4 3.88
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
117  โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 783
67 8.56
46 5.87
51 6.51
14 1.79
4 0.51
601 76.76
182 23.24%
118  โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา 285
15 5.26
12 4.21
20 7.02
4 1.40
15 5.26
219 76.84
66 23.16%
119  โรงเรียนบ้านสร้างหอม 200
25 12.50
9 4.50
10 5.00
2 1.00
0 0.00
154 77.00
46 23.00%
120  โรงเรียนบ้านหัวแข้ 122
18 14.75
7 5.74
3 2.46
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
121  โรงเรียนบ้านนาประดู่ 35
0 0.00
4 11.43
4 11.43
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
122  โรงเรียนบ้านโนนแคน 180
14 7.78
13 7.22
11 6.11
3 1.67
0 0.00
139 77.22
41 22.78%
123  โรงเรียนบ้านโนนว่าน 101
16 15.84
5 4.95
1 0.99
0 0.00
1 0.99
78 77.23
23 22.77%
124  โรงเรียนบ้านหนองดุม 146
11 7.53
2 1.37
15 10.27
5 3.42
0 0.00
113 77.40
33 22.60%
125  โรงเรียนบ้านฝั่งเพ 155
19 12.26
9 5.81
7 4.52
0 0.00
0 0.00
120 77.42
35 22.58%
126  โรงเรียนบ้านคอแลน 169
8 4.73
10 5.92
8 4.73
4 2.37
8 4.73
131 77.51
38 22.49%
127  โรงเรียนบ้านหนองแปน 130
5 3.85
3 2.31
9 6.92
12 9.23
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
128  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 122
6 4.92
7 5.74
12 9.84
2 1.64
0 0.00
95 77.87
27 22.13%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 192
14 7.29
15 7.81
9 4.69
4 2.08
0 0.00
150 78.13
42 21.88%
130  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 32
3 9.38
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
131  โรงเรียนบ้านหนองสนม 271
0 0.00
0 0.00
25 9.23
34 12.55
0 0.00
212 78.23
59 21.77%
132  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 56
9 16.07
2 3.57
1 1.79
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
133  โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) 154
10 6.49
7 4.55
16 10.39
0 0.00
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
134  โรงเรียนบ้านห้วยข่า 142
4 2.82
18 12.68
7 4.93
1 0.70
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
135  โรงเรียนบ้านทับไฮ 78
7 8.97
0 0.00
5 6.41
3 3.85
1 1.28
62 79.49
16 20.51%
136  โรงเรียนบ้านโนนหลี่ 59
2 3.39
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
137  โรงเรียนบ้านประหูต 133
10 7.52
1 0.75
9 6.77
5 3.76
2 1.50
106 79.70
27 20.30%
138  โรงเรียนบ้านนาส่วง 180
8 4.44
9 5.00
8 4.44
8 4.44
3 1.67
144 80.00
36 20.00%
139  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
140  โรงเรียนบ้านม่วงโนนกระแต 100
3 3.00
4 4.00
11 11.00
2 2.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
141  โรงเรียนบ้านแก้งขอ 25
1 4.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
142  โรงเรียนอนุบาลบุณฑริก 322
29 9.01
7 2.17
26 8.07
2 0.62
0 0.00
258 80.12
64 19.88%
143  โรงเรียนบ้านนาสามัคคี 217
15 6.91
5 2.30
21 9.68
1 0.46
1 0.46
174 80.18
43 19.82%
144  โรงเรียนบ้านโนนบก 106
3 2.83
5 4.72
5 4.72
8 7.55
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
145  โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) 86
7 8.14
2 2.33
7 8.14
1 1.16
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
146  โรงเรียนบ้านคำครั่ง 124
6 4.84
7 5.65
3 2.42
6 4.84
2 1.61
100 80.65
24 19.35%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เดชอุดม) 31
2 6.45
1 3.23
2 6.45
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
148  โรงเรียนบ้านโพนแอวขัน 57
0 0.00
1 1.75
6 10.53
4 7.02
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
149  โรงเรียนเมืองเดช 140
6 4.29
4 2.86
14 10.00
1 0.71
2 1.43
113 80.71
27 19.29%
150  โรงเรียนบ้านแข้ด่อน 125
5 4.00
7 5.60
11 8.80
1 0.80
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
151  โรงเรียนบ้านบุ่งคำ 99
2 2.02
6 6.06
11 11.11
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
152  โรงเรียนบ้านแสนถาวร 42
4 9.52
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
153  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 232
15 6.47
13 5.60
15 6.47
0 0.00
1 0.43
188 81.03
44 18.97%
154  โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 27
4 14.81
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
155  โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก 136
20 14.71
1 0.74
4 2.94
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
156  โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย 289
16 5.54
11 3.81
8 2.77
7 2.42
11 3.81
236 81.66
53 18.34%
157  โรงเรียนบ้านไฮตาก 214
10 4.67
12 5.61
15 7.01
2 0.93
0 0.00
175 81.78
39 18.22%
158  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 132
15 11.36
5 3.79
4 3.03
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
159  โรงเรียนบ้านดอนยาว 116
14 12.07
5 4.31
0 0.00
2 1.72
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
160  โรงเรียนบ้านจันลา 122
7 5.74
10 8.20
5 4.10
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
161  โรงเรียนบ้านบัวงาม 400
19 4.75
8 2.00
45 11.25
0 0.00
0 0.00
328 82.00
72 18.00%
162  โรงเรียนบ้านหนองอ้ม 146
14 9.59
1 0.68
11 7.53
0 0.00
0 0.00
120 82.19
26 17.81%
163  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 135
4 2.96
5 3.70
13 9.63
2 1.48
0 0.00
111 82.22
24 17.78%
164  โรงเรียนบ้านแก้ง 305
6 1.97
4 1.31
27 8.85
16 5.25
1 0.33
251 82.30
54 17.70%
165  โรงเรียนบ้านดอนชัยชนะ 51
4 7.84
3 5.88
2 3.92
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
166  โรงเรียนบ้านนาโดม 34
0 0.00
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
167  โรงเรียนบ้านโนน 102
8 7.84
4 3.92
5 4.90
1 0.98
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
168  โรงเรียนบ้านกลาง 287
15 5.23
24 8.36
10 3.48
1 0.35
0 0.00
237 82.58
50 17.42%
169  โรงเรียนประชาสามัคคี 83
5 6.02
2 2.41
4 4.82
1 1.20
2 2.41
69 83.13
14 16.87%
170  โรงเรียนบ้านวารีอุดม 18
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
171  โรงเรียนบ้านแก้งสว่าง 48
4 8.33
0 0.00
2 4.17
1 2.08
1 2.08
40 83.33
8 16.67%
172  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 121
4 3.31
3 2.48
4 3.31
5 4.13
4 3.31
101 83.47
20 16.53%
173  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 73
3 4.11
2 2.74
7 9.59
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
174  โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) 263
22 8.37
8 3.04
13 4.94
0 0.00
0 0.00
220 83.65
43 16.35%
175  โรงเรียนบ้านคำกลางวังม่วง 92
1 1.09
4 4.35
9 9.78
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
176  โรงเรียนบ้านนาแก 105
6 5.71
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
177  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 144
8 5.56
5 3.47
6 4.17
4 2.78
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
178  โรงเรียนบ้านกวางดีด 70
2 2.86
2 2.86
2 2.86
2 2.86
3 4.29
59 84.29
11 15.71%
179  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 51
5 9.80
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
180  โรงเรียนบ้านท่าก่อ 221
22 9.95
2 0.90
8 3.62
2 0.90
0 0.00
187 84.62
34 15.38%
181  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรี 223
20 8.97
8 3.59
5 2.24
0 0.00
1 0.45
189 84.75
34 15.25%
182  โรงเรียนบ้านโนนคูณแสนสุข 59
3 5.08
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
183  โรงเรียนบ้านโนนสวาง(น้ำยืน) 54
3 5.56
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
184  โรงเรียนบ้านซำหวาย 178
6 3.37
2 1.12
11 6.18
7 3.93
0 0.00
152 85.39
26 14.61%
185  โรงเรียนบ้านป่าพอก 48
4 8.33
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
186  โรงเรียนบ้านคำบอน 151
4 2.65
6 3.97
12 7.95
0 0.00
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
187  โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 124
3 2.42
3 2.42
10 8.06
2 1.61
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
188  โรงเรียนบ้านบัวเทียม 69
1 1.45
1 1.45
2 2.90
3 4.35
3 4.35
59 85.51
10 14.49%
189  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 76
5 6.58
2 2.63
3 3.95
0 0.00
1 1.32
65 85.53
11 14.47%
190  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองสีขา 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
0 0.00
1 2.86
30 85.71
5 14.29%
191  โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์ 283
22 7.77
8 2.83
5 1.77
4 1.41
1 0.35
243 85.87
40 14.13%
192  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 64
1 1.56
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
193  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 178
6 3.37
4 2.25
10 5.62
4 2.25
1 0.56
153 85.96
25 14.04%
194  โรงเรียนบ้านหนองคู(เดชอุดม) 65
0 0.00
2 3.08
6 9.23
0 0.00
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
195  โรงเรียนบ้านยาง 167
4 2.40
5 2.99
13 7.78
1 0.60
0 0.00
144 86.23
23 13.77%
196  โรงเรียนบ้านหนองบัวอารี 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
197  โรงเรียนบ้านโนนจิก(บุณฑริก) 67
0 0.00
5 7.46
4 5.97
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
198  โรงเรียนบ้านโนนแฝก 45
3 6.67
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
199  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
200  โรงเรียนบ้านโคกชำแระ 381
9 2.36
21 5.51
12 3.15
7 1.84
0 0.00
332 87.14
49 12.86%
201  โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย 187
10 5.35
0 0.00
14 7.49
0 0.00
0 0.00
163 87.17
24 12.83%
202  โรงเรียนบ้านนาอุดม 94
7 7.45
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77%
203  โรงเรียนบ้านม่วง 55
2 3.64
1 1.82
2 3.64
2 3.64
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
204  โรงเรียนบ้านคำสำราญ 104
10 9.62
1 0.96
2 1.92
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
205  โรงเรียนบ้านห่องคำ 72
4 5.56
1 1.39
1 1.39
3 4.17
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
206  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบัวดง 32
3 9.38
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
207  โรงเรียนบ้านหนองแปก 225
3 1.33
13 5.78
9 4.00
3 1.33
0 0.00
197 87.56
28 12.44%
208  โรงเรียนบ้านคำม่วง 42
3 7.14
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
209  โรงเรียนบ้านป่าสน 102
9 8.82
0 0.00
0 0.00
1 0.98
2 1.96
90 88.24
12 11.76%
210  โรงเรียนบ้านหนองคู(น้ำยืน) 68
2 2.94
1 1.47
3 4.41
0 0.00
2 2.94
60 88.24
8 11.76%
211  โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ 174
12 6.90
1 0.57
7 4.02
0 0.00
0 0.00
154 88.51
20 11.49%
212  โรงเรียนบ้านป่าตาว 35
2 5.71
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
213  โรงเรียนบ้านหนองเทา 105
3 2.86
0 0.00
5 4.76
2 1.90
2 1.90
93 88.57
12 11.43%
214  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 53
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
215  โรงเรียนบ้านแมด 115
3 2.61
0 0.00
6 5.22
4 3.48
0 0.00
102 88.70
13 11.30%
216  โรงเรียนบ้านทุ่งช้าง 98
4 4.08
0 0.00
2 2.04
4 4.08
1 1.02
87 88.78
11 11.22%
217  โรงเรียนบ้านนานวล 81
4 4.94
0 0.00
4 4.94
1 1.23
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
218  โรงเรียนประชานุเคราะห์ศึกษา 100
2 2.00
3 3.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
219  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 73
3 4.11
2 2.74
2 2.74
1 1.37
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
220  โรงเรียนบ้านคำบาก 210
3 1.43
10 4.76
10 4.76
0 0.00
0 0.00
187 89.05
23 10.95%
221  โรงเรียนบ้านดอนโจด 76
3 3.95
3 3.95
2 2.63
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
222  โรงเรียนบ้านโนนหมากเดือย 80
2 2.50
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
223  โรงเรียนบ้านโนนแก้ง 61
3 4.92
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
224  โรงเรียนบ้านดงกระชู 93
0 0.00
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
225  โรงเรียนบ้านแสนสุข 179
5 2.79
1 0.56
8 4.47
3 1.68
0 0.00
162 90.50
17 9.50%
226  โรงเรียนบ้านบัวเจริญ 107
2 1.87
2 1.87
2 1.87
2 1.87
2 1.87
97 90.65
10 9.35%
227  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 278
12 4.32
2 0.72
12 4.32
0 0.00
0 0.00
252 90.65
26 9.35%
228  โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย 162
5 3.09
5 3.09
1 0.62
4 2.47
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
229  โรงเรียนบ้านหลักป้ายประชานุเคราะห์ 76
0 0.00
3 3.95
4 5.26
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
230  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(บุณฑริก) 188
4 2.13
6 3.19
7 3.72
0 0.00
0 0.00
171 90.96
17 9.04%
231  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
232  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 186
13 6.99
0 0.00
3 1.61
0 0.00
0 0.00
170 91.40
16 8.60%
233  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
234  โรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง 184
4 2.17
5 2.72
6 3.26
0 0.00
0 0.00
169 91.85
15 8.15%
235  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 90
4 4.44
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
236  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(เดชอุดม) 53
0 0.00
1 1.89
2 3.77
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
237  โรงเรียนบ้านทองสวัสดิ์ 81
2 2.47
0 0.00
2 2.47
0 0.00
2 2.47
75 92.59
6 7.41%
238  โรงเรียนบ้านโนนสูง 109
5 4.59
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
239  โรงเรียนบ้านดวน 98
0 0.00
0 0.00
5 5.10
2 2.04
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
240  โรงเรียนบ้านนากระแซง 272
0 0.00
4 1.47
10 3.68
4 1.47
1 0.37
253 93.01
19 6.99%
241  โรงเรียนบ้านนาเลิง 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
2 4.65
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
242  โรงเรียนบ้านนาห่อม 94
1 1.06
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
243  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
1 1.52
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
244  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
245  โรงเรียนบ้านโนนค้อ(เดชอุดม) 195
1 0.51
1 0.51
6 3.08
1 0.51
2 1.03
184 94.36
11 5.64%
246  โรงเรียนอุดมสามัคคี 89
1 1.12
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
247  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 170
1 0.59
8 4.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 94.71
9 5.29%
248  โรงเรียนบ้านคำกลาง 101
2 1.98
3 2.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
249  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 146
0 0.00
3 2.05
2 1.37
1 0.68
1 0.68
139 95.21
7 4.79%
250  โรงเรียนบ้านสองคอน 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.69
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
251  โรงเรียนบ้านอุดมสุข 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
252  โรงเรียนบ้านคุ้มแสนชะนี 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
253  โรงเรียนบ้านโนนจิก(เดชอุดม) 123
0 0.00
0 0.00
3 2.44
0 0.00
0 0.00
120 97.56
3 2.44%
254  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  37,850 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,175 8.39
เตี้ย  2,208 5.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,734 7.22
ผอมและเตี้ย  1,555 4.11
อ้วนและเตี้ย  1,311 3.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,867 70.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,983 คน


29.02%


Powered By www.thaieducation.net