ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 213
39 18.31
46 21.60
25 11.74
19 8.92
7 3.29
77 36.15
136 63.85%
2  โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 132
9 6.82
8 6.06
17 12.88
17 12.88
16 12.12
65 49.24
67 50.76%
3  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 24
3 12.50
4 16.67
1 4.17
4 16.67
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
4  โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 291
45 15.46
34 11.68
37 12.71
19 6.53
8 2.75
148 50.86
143 49.14%
5  โรงเรียนบ้านอาเลา 51
11 21.57
8 15.69
6 11.76
0 0.00
0 0.00
26 50.98
25 49.02%
6  โรงเรียนบ้านเปือย 76
7 9.21
9 11.84
10 13.16
4 5.26
7 9.21
39 51.32
37 48.68%
7  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 77
8 10.39
8 10.39
13 16.88
5 6.49
3 3.90
40 51.95
37 48.05%
8  โรงเรียนบ้านนาดี 120
18 15.00
6 5.00
9 7.50
24 20.00
0 0.00
63 52.50
57 47.50%
9  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 121
17 14.05
15 12.40
14 11.57
8 6.61
3 2.48
64 52.89
57 47.11%
10  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 28
9 32.14
1 3.57
1 3.57
1 3.57
1 3.57
15 53.57
13 46.43%
11  โรงเรียนบ้านดอนยู 145
21 14.48
3 2.07
13 8.97
24 16.55
6 4.14
78 53.79
67 46.21%
12  โรงเรียนบ้านทรายทอง 39
8 20.51
2 5.13
8 20.51
0 0.00
0 0.00
21 53.85
18 46.15%
13  โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 73
15 20.55
5 6.85
13 17.81
0 0.00
0 0.00
40 54.79
33 45.21%
14  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 32
5 15.63
3 9.38
2 6.25
2 6.25
2 6.25
18 56.25
14 43.75%
15  โรงเรียนบ้านวังยาง 149
20 13.42
15 10.07
9 6.04
13 8.72
8 5.37
84 56.38
65 43.62%
16  โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 144
20 13.89
11 7.64
17 11.81
6 4.17
7 4.86
83 57.64
61 42.36%
17  โรงเรียนบ้านคูสว่าง 26
2 7.69
1 3.85
8 30.77
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
18  โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 90
16 17.78
4 4.44
17 18.89
1 1.11
0 0.00
52 57.78
38 42.22%
19  โรงเรียนบ้านโนนจิก 120
9 7.50
4 3.33
12 10.00
9 7.50
15 12.50
71 59.17
49 40.83%
20  โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) 217
18 8.29
10 4.61
39 17.97
7 3.23
13 5.99
130 59.91
87 40.09%
21  โรงเรียนบ้านหนองแปน 130
18 13.85
19 14.62
2 1.54
10 7.69
3 2.31
78 60.00
52 40.00%
22  โรงเรียนบ้านนานวล 88
6 6.82
8 9.09
14 15.91
4 4.55
3 3.41
53 60.23
35 39.77%
23  โรงเรียนบ้านป่าข่า 66
16 24.24
2 3.03
5 7.58
2 3.03
1 1.52
40 60.61
26 39.39%
24  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 59
7 11.86
5 8.47
9 15.25
2 3.39
0 0.00
36 61.02
23 38.98%
25  โรงเรียนบ้านโนนยาง 121
16 13.22
7 5.79
17 14.05
4 3.31
3 2.48
74 61.16
47 38.84%
26  โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 161
11 6.83
7 4.35
14 8.70
15 9.32
15 9.32
99 61.49
62 38.51%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) 91
7 7.69
8 8.79
3 3.30
14 15.38
3 3.30
56 61.54
35 38.46%
28  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 65
7 10.77
6 9.23
5 7.69
2 3.08
5 7.69
40 61.54
25 38.46%
29  โรงเรียนบ้านคำสมิง 73
14 19.18
5 6.85
6 8.22
3 4.11
0 0.00
45 61.64
28 38.36%
30  โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 8
1 12.50
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
31  โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 106
13 12.26
6 5.66
19 17.92
1 0.94
0 0.00
67 63.21
39 36.79%
32  โรงเรียนบ้านโนนแดง 300
49 16.33
24 8.00
12 4.00
17 5.67
8 2.67
190 63.33
110 36.67%
33  โรงเรียนบ้านดอนชาด 66
11 16.67
4 6.06
6 9.09
3 4.55
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
34  โรงเรียนบ้านหินลาด 113
11 9.73
1 0.88
8 7.08
12 10.62
9 7.96
72 63.72
41 36.28%
35  โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) 261
14 5.36
14 5.36
12 4.60
28 10.73
26 9.96
167 63.98
94 36.02%
36  โรงเรียนบ้านสว่าง 87
18 20.69
7 8.05
5 5.75
1 1.15
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
37  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 152
22 14.47
7 4.61
19 12.50
6 3.95
0 0.00
98 64.47
54 35.53%
38  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 159
21 13.21
8 5.03
12 7.55
15 9.43
0 0.00
103 64.78
56 35.22%
39  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) 37
3 8.11
7 18.92
2 5.41
1 2.70
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
40  โรงเรียนบ้านโพนงาม 80
15 18.75
6 7.50
4 5.00
2 2.50
1 1.25
52 65.00
28 35.00%
41  โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 43
7 16.28
4 9.30
2 4.65
2 4.65
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
42  โรงเรียนบ้านคำนางรวย 26
2 7.69
3 11.54
2 7.69
2 7.69
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
43  โรงเรียนบ้านจั่น 150
13 8.67
15 10.00
22 14.67
0 0.00
1 0.67
99 66.00
51 34.00%
44  โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 134
17 12.69
10 7.46
11 8.21
7 5.22
0 0.00
89 66.42
45 33.58%
45  โรงเรียนบ้านบาก 126
5 3.97
6 4.76
7 5.56
11 8.73
13 10.32
84 66.67
42 33.33%
46  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 318
32 10.06
29 9.12
38 11.95
6 1.89
1 0.31
212 66.67
106 33.33%
47  โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 127
14 11.02
7 5.51
16 12.60
5 3.94
0 0.00
85 66.93
42 33.07%
48  โรงเรียนบ้านนาแก 85
18 21.18
0 0.00
9 10.59
0 0.00
1 1.18
57 67.06
28 32.94%
49  โรงเรียนบ้านหนองหิน 39
5 12.82
0 0.00
1 2.56
4 10.26
2 5.13
27 69.23
12 30.77%
50  โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 26
2 7.69
2 7.69
3 11.54
1 3.85
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
51  โรงเรียนบ้านห่องขอน 52
6 11.54
0 0.00
2 3.85
6 11.54
2 3.85
36 69.23
16 30.77%
52  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 89
14 15.73
0 0.00
12 13.48
0 0.00
1 1.12
62 69.66
27 30.34%
53  โรงเรียนบ้านโพนเมืองโนนกาเล็น 96
12 12.50
5 5.21
12 12.50
0 0.00
0 0.00
67 69.79
29 30.21%
54  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 166
9 5.42
8 4.82
27 16.27
5 3.01
0 0.00
117 70.48
49 29.52%
55  โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 63
4 6.35
10 15.87
0 0.00
4 6.35
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 95
7 7.37
0 0.00
9 9.47
3 3.16
8 8.42
68 71.58
27 28.42%
57  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 82
3 3.66
8 9.76
4 4.88
8 9.76
0 0.00
59 71.95
23 28.05%
58  โรงเรียนบ้านโนนสัง 37
2 5.41
2 5.41
5 13.51
1 2.70
0 0.00
27 72.97
10 27.03%
59  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 156
14 8.97
12 7.69
13 8.33
2 1.28
1 0.64
114 73.08
42 26.92%
60  โรงเรียนบ้านกะแอก 131
8 6.11
0 0.00
13 9.92
7 5.34
7 5.34
96 73.28
35 26.72%
61  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 90
8 8.89
7 7.78
8 8.89
1 1.11
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
62  โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 109
6 5.50
6 5.50
2 1.83
12 11.01
3 2.75
80 73.39
29 26.61%
63  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 42
0 0.00
4 9.52
7 16.67
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
64  โรงเรียนบ้านหินแห่ 81
0 0.00
11 13.58
8 9.88
2 2.47
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
65  โรงเรียนบ้านสะพานโดม 116
15 12.93
9 7.76
4 3.45
2 1.72
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
66  โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 16
2 12.50
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
67  โรงเรียนบ้านสระสมิง 80
13 16.25
1 1.25
3 3.75
3 3.75
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
68  โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 204
15 7.35
7 3.43
16 7.84
11 5.39
1 0.49
154 75.49
50 24.51%
69  โรงเรียนบ้านหนองเทา 90
2 2.22
2 2.22
18 20.00
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
70  โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) 171
11 6.43
8 4.68
20 11.70
2 1.17
0 0.00
130 76.02
41 23.98%
71  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 67
2 2.99
6 8.96
5 7.46
2 2.99
1 1.49
51 76.12
16 23.88%
72  โรงเรียนบ้านผับแล้ง 64
1 1.56
0 0.00
14 21.88
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
73  โรงเรียนบ้านดอนผอุง 35
3 8.57
3 8.57
1 2.86
0 0.00
1 2.86
27 77.14
8 22.86%
74  โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) 116
2 1.72
1 0.86
22 18.97
1 0.86
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
75  โรงเรียนบ้านถ่อน 170
8 4.71
9 5.29
15 8.82
6 3.53
0 0.00
132 77.65
38 22.35%
76  โรงเรียนบ้านท่าลาด 197
9 4.57
6 3.05
5 2.54
17 8.63
7 3.55
153 77.66
44 22.34%
77  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 167
16 9.58
12 7.19
6 3.59
3 1.80
0 0.00
130 77.84
37 22.16%
78  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 84
4 4.76
8 9.52
4 4.76
2 2.38
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
79  โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 94
4 4.26
3 3.19
12 12.77
1 1.06
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
80  โรงเรียนบ้านหนองบัว 90
8 8.89
1 1.11
10 11.11
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
81  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 149
19 12.75
0 0.00
12 8.05
0 0.00
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
82  โรงเรียนบ้านนาประชุม 93
5 5.38
7 7.53
3 3.23
4 4.30
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
83  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 162
7 4.32
1 0.62
25 15.43
0 0.00
0 0.00
129 79.63
33 20.37%
84  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 114
9 7.89
1 0.88
6 5.26
7 6.14
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
85  โรงเรียนบ้านขามป้อม 115
11 9.57
1 0.87
11 9.57
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
86  โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 60
2 3.33
2 3.33
1 1.67
4 6.67
3 5.00
48 80.00
12 20.00%
87  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
88  โรงเรียนบ้านนาดู่ 238
10 4.20
17 7.14
6 2.52
7 2.94
7 2.94
191 80.25
47 19.75%
89  โรงเรียนบ้านค้อบอน 51
4 7.84
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
90  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง 115
4 3.48
0 0.00
14 12.17
4 3.48
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
91  โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 149
9 6.04
7 4.70
10 6.71
1 0.67
1 0.67
121 81.21
28 18.79%
92  โรงเรียนบ้านผำ 43
6 13.95
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
93  โรงเรียนบ้านห่องชัน 50
2 4.00
0 0.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
94  โรงเรียนบ้านกุดระงุม 120
12 10.00
2 1.67
5 4.17
2 1.67
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
95  โรงเรียนบ้านคำข่า 53
4 7.55
0 0.00
1 1.89
4 7.55
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
96  โรงเรียนบ้านนาจาน 385
23 5.97
9 2.34
24 6.23
7 1.82
0 0.00
322 83.64
63 16.36%
97  โรงเรียนบ้านแพง 92
7 7.61
2 2.17
5 5.43
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
98  โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 129
5 3.88
16 12.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
99  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 81
3 3.70
0 0.00
7 8.64
3 3.70
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
100  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 109
3 2.75
2 1.83
9 8.26
3 2.75
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
101  โรงเรียนบ้านนาดี 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
102  โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) 66
4 6.06
4 6.06
2 3.03
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 573
13 2.27
9 1.57
22 3.84
18 3.14
24 4.19
487 84.99
86 15.01%
104  โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 47
4 8.51
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
105  โรงเรียนบ้านท่างอย 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
106  โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) 61
4 6.56
0 0.00
3 4.92
2 3.28
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
107  โรงเรียนบ้านธาตุ 84
6 7.14
2 2.38
2 2.38
1 1.19
1 1.19
72 85.71
12 14.29%
108  โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 49
0 0.00
2 4.08
3 6.12
2 4.08
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
109  โรงเรียนบ้านนางาม 43
3 6.98
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
110  โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 108
3 2.78
2 1.85
3 2.78
4 3.70
2 1.85
94 87.04
14 12.96%
111  โรงเรียนบ้านบอน 94
3 3.19
0 0.00
5 5.32
0 0.00
4 4.26
82 87.23
12 12.77%
112  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 48
3 6.25
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
113  โรงเรียนบ้านคำขวาง 266
12 4.51
9 3.38
6 2.26
3 1.13
3 1.13
233 87.59
33 12.41%
114  โรงเรียนบ้านคอนสาย 43
3 6.98
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
115  โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
116  โรงเรียนบ้านโนนงาม 120
0 0.00
5 4.17
8 6.67
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
117  โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) 223
8 3.59
7 3.14
4 1.79
2 0.90
2 0.90
200 89.69
23 10.31%
118  โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) 111
4 3.60
0 0.00
4 3.60
2 1.80
0 0.00
101 90.99
10 9.01%
119  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 102
3 2.94
3 2.94
0 0.00
3 2.94
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
120  โรงเรียนบ้านคุ้ม 149
8 5.37
0 0.00
5 3.36
0 0.00
0 0.00
136 91.28
13 8.72%
121  โรงเรียนบ้านแก่งโดม 104
4 3.85
3 2.88
2 1.92
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
122  โรงเรียนบ้านแกนาคำ 106
4 3.77
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
123  โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 140
5 3.57
0 0.00
6 4.29
0 0.00
0 0.00
129 92.14
11 7.86%
124  โรงเรียนบ้านโนนแคน 90
3 3.33
3 3.33
1 1.11
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
125  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
126  โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 95
2 2.11
2 2.11
3 3.16
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
127  โรงเรียนบ้านนาเรือง 151
2 1.32
2 1.32
6 3.97
1 0.66
0 0.00
140 92.72
11 7.28%
128  โรงเรียนบ้านบัวท่า 72
0 0.00
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
129  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 122
3 2.46
2 1.64
3 2.46
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
130  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) 120
2 1.67
2 1.67
1 0.83
1 0.83
1 0.83
113 94.17
7 5.83%
131  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) 106
0 0.00
3 2.83
3 2.83
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
132  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 54
2 3.70
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
133  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 109
1 0.92
1 0.92
2 1.83
0 0.00
0 0.00
105 96.33
4 3.67%
134  โรงเรียนบ้านบุ่ง 173
0 0.00
0 0.00
6 3.47
0 0.00
0 0.00
167 96.53
6 3.47%
135  โรงเรียนบ้านบัววัด 101
2 1.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.99
98 97.03
3 2.97%
136  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 68
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
137  โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 220
1 0.45
1 0.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
218 99.09
2 0.91%
138  โรงเรียนบ้านกุดชุม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านทางสาย 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านบัวเทิง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,196 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,165 7.67
เตี้ย  709 4.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,119 7.36
ผอมและเตี้ย  535 3.52
อ้วนและเตี้ย  272 1.79
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,396 74.99
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,800 คน


25.01%


Powered By www.thaieducation.net