ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.15
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 51
16 31.37
9 17.65
8 15.69
14 27.45
4 7.84
0 0.00
51 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 99
15 15.15
20 20.20
29 29.29
15 15.15
20 20.20
0 0.00
99 100.00%
3  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 2
0 0.00
1 50.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสำโรง 11
3 27.27
0 0.00
3 27.27
2 18.18
3 27.27
0 0.00
11 100.00%
5  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 5
1 20.00
0 0.00
4 80.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10
4 40.00
2 20.00
2 20.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
7  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 39
11 28.21
11 28.21
7 17.95
7 17.95
3 7.69
0 0.00
39 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 23
3 13.04
3 13.04
3 13.04
10 43.48
4 17.39
0 0.00
23 100.00%
10  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 82
16 19.51
11 13.41
44 53.66
5 6.10
6 7.32
0 0.00
82 100.00%
11  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 42
19 45.24
7 16.67
8 19.05
6 14.29
2 4.76
0 0.00
42 100.00%
12  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 159
38 23.90
39 24.53
38 23.90
23 14.47
21 13.21
0 0.00
159 100.00%
13  โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 108
16 14.81
25 23.15
36 33.33
15 13.89
15 13.89
1 0.93
107 99.07%
14  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 162
17 10.49
8 4.94
104 64.20
22 13.58
8 4.94
3 1.85
159 98.15%
15  โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 92
10 10.87
10 10.87
2 2.17
30 32.61
37 40.22
3 3.26
89 96.74%
16  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 13
8 61.54
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
2 15.38
11 84.62%
17  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 20
11 55.00
0 0.00
2 10.00
3 15.00
0 0.00
4 20.00
16 80.00%
18  โรงเรียนบ้านแวงน้อย 63
43 68.25
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
13 20.63
50 79.37%
19  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 169
12 7.10
6 3.55
46 27.22
18 10.65
52 30.77
35 20.71
134 79.29%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 122
17 13.93
12 9.84
6 4.92
29 23.77
18 14.75
40 32.79
82 67.21%
21  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 80
10 12.50
4 5.00
8 10.00
14 17.50
13 16.25
31 38.75
49 61.25%
22  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 60
16 26.67
7 11.67
5 8.33
6 10.00
1 1.67
25 41.67
35 58.33%
23  โรงเรียนบ้านลอมคอม 105
25 23.81
0 0.00
22 20.95
0 0.00
11 10.48
47 44.76
58 55.24%
24  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 129
17 13.18
11 8.53
19 14.73
6 4.65
12 9.30
64 49.61
65 50.39%
25  โรงเรียนบ้านทับบา 111
22 19.82
11 9.91
6 5.41
8 7.21
8 7.21
56 50.45
55 49.55%
26  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 80
11 13.75
10 12.50
15 18.75
2 2.50
0 0.00
42 52.50
38 47.50%
27  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 113
17 15.04
10 8.85
12 10.62
0 0.00
11 9.73
63 55.75
50 44.25%
28  โรงเรียนบ้านหินแร่ 64
8 12.50
9 14.06
8 12.50
3 4.69
0 0.00
36 56.25
28 43.75%
29  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 75
7 9.33
6 8.00
5 6.67
7 9.33
7 9.33
43 57.33
32 42.67%
30  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 71
11 15.49
9 12.68
4 5.63
6 8.45
0 0.00
41 57.75
30 42.25%
31  โรงเรียนบ้านแฝก 43
6 13.95
6 13.95
4 9.30
2 4.65
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
32  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 87
12 13.79
6 6.90
15 17.24
3 3.45
0 0.00
51 58.62
36 41.38%
33  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 75
21 28.00
3 4.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
44 58.67
31 41.33%
34  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 95
3 3.16
5 5.26
9 9.47
8 8.42
14 14.74
56 58.95
39 41.05%
35  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 109
9 8.26
6 5.50
13 11.93
7 6.42
8 7.34
66 60.55
43 39.45%
36  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 71
7 9.86
6 8.45
9 12.68
5 7.04
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
37  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
3 6.25
6 12.50
30 62.50
18 37.50%
38  โรงเรียนจตุคามวิทยา 67
6 8.96
3 4.48
9 13.43
3 4.48
4 5.97
42 62.69
25 37.31%
39  โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 133
18 13.53
4 3.01
14 10.53
3 2.26
10 7.52
84 63.16
49 36.84%
40  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 98
9 9.18
7 7.14
17 17.35
3 3.06
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
41  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 157
17 10.83
9 5.73
28 17.83
2 1.27
1 0.64
100 63.69
57 36.31%
42  โรงเรียน บ้านดอนหันนาจาน 32
1 3.13
0 0.00
6 18.75
4 12.50
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
43  โรงเรียนบ้านวังคูณ 91
12 13.19
3 3.30
12 13.19
1 1.10
3 3.30
60 65.93
31 34.07%
44  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 100
8 8.00
7 7.00
11 11.00
7 7.00
1 1.00
66 66.00
34 34.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองแสง 88
9 10.23
4 4.55
11 12.50
4 4.55
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
46  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 93
7 7.53
5 5.38
17 18.28
0 0.00
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
47  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 58
2 3.45
4 6.90
6 10.34
6 10.34
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
48  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 75
3 4.00
0 0.00
15 20.00
2 2.67
3 4.00
52 69.33
23 30.67%
49  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 20
1 5.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
1 5.00
14 70.00
6 30.00%
50  โรงเรียนบ้านทางขวาง 59
5 8.47
2 3.39
6 10.17
3 5.08
1 1.69
42 71.19
17 28.81%
51  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอก 70
8 11.43
2 2.86
8 11.43
1 1.43
1 1.43
50 71.43
20 28.57%
52  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 120
9 7.50
12 10.00
13 10.83
0 0.00
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
53  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 96
9 9.38
9 9.38
6 6.25
1 1.04
2 2.08
69 71.88
27 28.13%
54  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 57
5 8.77
2 3.51
9 15.79
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
55  โรงเรียนมิตรภาพ 2 65
2 3.08
8 12.31
2 3.08
2 3.08
4 6.15
47 72.31
18 27.69%
56  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 40
8 20.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
57  โรงเรียนบ้านรัตนะ 151
5 3.31
13 8.61
11 7.28
5 3.31
7 4.64
110 72.85
41 27.15%
58  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 96
5 5.21
3 3.13
10 10.42
3 3.13
5 5.21
70 72.92
26 27.08%
59  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 100
3 3.00
6 6.00
17 17.00
1 1.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 79
8 10.13
3 3.80
9 11.39
1 1.27
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
61  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
4 11.76
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
62  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 70
7 10.00
4 5.71
4 5.71
3 4.29
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
63  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 39
1 2.56
2 5.13
6 15.38
1 2.56
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
64  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 90
9 10.00
2 2.22
11 12.22
1 1.11
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
65  โรงเรียนบ้านกุดรู 64
4 6.25
4 6.25
8 12.50
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
66  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 28
4 14.29
0 0.00
1 3.57
0 0.00
2 7.14
21 75.00
7 25.00%
67  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 131
9 6.87
7 5.34
16 12.21
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
69  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 92
3 3.26
5 5.43
14 15.22
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
70  โรงเรียนบ้านผักหวาน 93
7 7.53
3 3.23
9 9.68
3 3.23
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
71  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 87
13 14.94
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 145
15 10.34
8 5.52
10 6.90
0 0.00
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
73  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 58
5 8.62
3 5.17
3 5.17
2 3.45
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
74  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 163
21 12.88
0 0.00
15 9.20
0 0.00
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
75  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 134
10 7.46
0 0.00
19 14.18
0 0.00
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
76  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 70
4 5.71
0 0.00
7 10.00
0 0.00
4 5.71
55 78.57
15 21.43%
77  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 61
8 13.11
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
78  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 66
0 0.00
6 9.09
8 12.12
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
79  โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 67
3 4.48
5 7.46
0 0.00
0 0.00
6 8.96
53 79.10
14 20.90%
80  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
8 11.76
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
81  โรงเรียนบ้านสำราญ 73
5 6.85
2 2.74
7 9.59
1 1.37
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
82  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 122
6 4.92
8 6.56
7 5.74
2 1.64
1 0.82
98 80.33
24 19.67%
83  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 165
10 6.06
16 9.70
5 3.03
1 0.61
0 0.00
133 80.61
32 19.39%
84  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 93
6 6.45
1 1.08
8 8.60
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
85  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 64
2 3.13
5 7.81
4 6.25
0 0.00
1 1.56
52 81.25
12 18.75%
86  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 65
1 1.54
3 4.62
8 12.31
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
87  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 77
2 2.60
0 0.00
12 15.58
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
88  โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 78
6 7.69
3 3.85
4 5.13
1 1.28
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
89  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 40
5 12.50
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
90  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
91  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 167
9 5.39
7 4.19
0 0.00
0 0.00
12 7.19
139 83.23
28 16.77%
92  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
93  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 115
6 5.22
8 6.96
5 4.35
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
94  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 79
2 2.53
1 1.27
8 10.13
2 2.53
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
95  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 134
9 6.72
3 2.24
7 5.22
3 2.24
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
96  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 122
3 2.46
3 2.46
4 3.28
3 2.46
7 5.74
102 83.61
20 16.39%
97  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 43
2 4.65
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
98  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 86
0 0.00
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
99  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 68
5 7.35
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
100  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 190
20 10.53
3 1.58
6 3.16
0 0.00
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
101  โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 79
0 0.00
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
102  โรงเรียนบ้านเมย 107
5 4.67
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
103  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 41
0 0.00
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
104  โรงเรียนบ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว 14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
105  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 136
5 3.68
4 2.94
10 7.35
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
106  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 58
4 6.90
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
107  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 44
2 4.55
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
108  โรงเรียนบ้านหนองแปน 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
109  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 95
5 5.26
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
110  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
111  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 192
2 1.04
3 1.56
19 9.90
0 0.00
0 0.00
168 87.50
24 12.50%
112  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 72
1 1.39
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
113  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 66
1 1.52
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
114  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 93
3 3.23
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 401
9 2.24
8 2.00
25 6.23
5 1.25
0 0.00
354 88.28
47 11.72%
116  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 43
2 4.65
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
117  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 138
5 3.62
2 1.45
9 6.52
0 0.00
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
118  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 188
7 3.72
5 2.66
4 2.13
3 1.60
2 1.06
167 88.83
21 11.17%
119  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 18
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
1 5.56
16 88.89
2 11.11%
120  โรงเรียนบ้านหลุบคา 81
0 0.00
4 4.94
1 1.23
2 2.47
2 2.47
72 88.89
9 11.11%
121  โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
122  โรงเรียนบ้านดอนโจด 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
123  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
3 5.88
46 90.20
5 9.80%
124  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 72
3 4.17
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
125  โรงเรียนบ้านหันน้อย 72
2 2.78
2 2.78
3 4.17
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
126  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 42
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
127  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
2 3.70
49 90.74
5 9.26%
128  โรงเรียนบ้านหนองไทร 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
129  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
3 3.85
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
130  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 170
2 1.18
2 1.18
7 4.12
2 1.18
0 0.00
157 92.35
13 7.65%
131  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 123
0 0.00
4 3.25
5 4.07
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
132  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
133  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 202
2 0.99
7 3.47
2 0.99
0 0.00
3 1.49
188 93.07
14 6.93%
134  โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า 88
2 2.27
2 2.27
2 2.27
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
135  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
136  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 140
7 5.00
0 0.00
2 1.43
0 0.00
0 0.00
131 93.57
9 6.43%
137  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 82
1 1.22
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
138  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 235
0 0.00
0 0.00
13 5.53
0 0.00
0 0.00
222 94.47
13 5.53%
139  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 61
2 3.28
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
140  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 62
2 3.23
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
141  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 203
4 1.97
0 0.00
4 1.97
0 0.00
1 0.49
194 95.57
9 4.43%
142  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 250
5 2.00
0 0.00
6 2.40
0 0.00
0 0.00
239 95.60
11 4.40%
143  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 85
0 0.00
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
144  โรงเรียนบ้านศุภชัย 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
145  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 94
0 0.00
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
146  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
147  โรงเรียนบ้านหนองยาง 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
1 1.54
63 96.92
2 3.08%
148  โรงเรียนบ้านโนนแดง 127
0 0.00
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
125 98.43
2 1.57%
149  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนชุมชนวังหิน 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 812
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
812 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านดอนชาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านละหานนา 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านหนองกาว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านเปาะ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านโนนกราด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
169  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนโนนทองวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,557 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  954 6.55
เตี้ย  554 3.81
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,251 8.59
ผอมและเตี้ย  383 2.63
อ้วนและเตี้ย  376 2.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,039 75.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,518 คน


24.17%


Powered By www.thaieducation.net