ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.56
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 51
16 31.37
9 17.65
8 15.69
14 27.45
4 7.84
0 0.00
51 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 99
15 15.15
20 20.20
29 29.29
15 15.15
20 20.20
0 0.00
99 100.00%
3  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 2
0 0.00
1 50.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสำโรง 11
3 27.27
0 0.00
3 27.27
2 18.18
3 27.27
0 0.00
11 100.00%
5  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 5
1 20.00
0 0.00
4 80.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 10
4 40.00
2 20.00
2 20.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
7  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 39
11 28.21
11 28.21
7 17.95
7 17.95
3 7.69
0 0.00
39 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 23
3 13.04
3 13.04
3 13.04
10 43.48
4 17.39
0 0.00
23 100.00%
10  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมหัวขัว 42
19 45.24
7 16.67
8 19.05
6 14.29
2 4.76
0 0.00
42 100.00%
11  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 159
38 23.90
39 24.53
38 23.90
23 14.47
21 13.21
0 0.00
159 100.00%
12  โรงเรียนบ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู 108
16 14.81
25 23.15
36 33.33
15 13.89
15 13.89
1 0.93
107 99.07%
13  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 162
17 10.49
8 4.94
104 64.20
22 13.58
8 4.94
3 1.85
159 98.15%
14  โรงเรียนบ้านหนองกุงสว่าง 92
10 10.87
10 10.87
2 2.17
30 32.61
37 40.22
3 3.26
89 96.74%
15  โรงเรียนบ้านหันโสกเชือก 13
8 61.54
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
2 15.38
11 84.62%
16  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 20
11 55.00
0 0.00
2 10.00
3 15.00
0 0.00
4 20.00
16 80.00%
17  โรงเรียนบ้านแวงน้อย 63
43 68.25
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
13 20.63
50 79.37%
18  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 169
12 7.10
6 3.55
46 27.22
18 10.65
52 30.77
35 20.71
134 79.29%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 122
17 13.93
12 9.84
6 4.92
29 23.77
18 14.75
40 32.79
82 67.21%
20  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 80
10 12.50
4 5.00
8 10.00
14 17.50
13 16.25
31 38.75
49 61.25%
21  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 60
16 26.67
7 11.67
5 8.33
6 10.00
1 1.67
25 41.67
35 58.33%
22  โรงเรียนบ้านลอมคอม 105
25 23.81
0 0.00
22 20.95
0 0.00
11 10.48
47 44.76
58 55.24%
23  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 129
17 13.18
11 8.53
19 14.73
6 4.65
12 9.30
64 49.61
65 50.39%
24  โรงเรียนบ้านทับบา 111
22 19.82
11 9.91
6 5.41
8 7.21
8 7.21
56 50.45
55 49.55%
25  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 80
11 13.75
10 12.50
15 18.75
2 2.50
0 0.00
42 52.50
38 47.50%
26  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 113
17 15.04
10 8.85
12 10.62
0 0.00
11 9.73
63 55.75
50 44.25%
27  โรงเรียนบ้านหินแร่ 64
8 12.50
9 14.06
8 12.50
3 4.69
0 0.00
36 56.25
28 43.75%
28  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 75
7 9.33
6 8.00
5 6.67
7 9.33
7 9.33
43 57.33
32 42.67%
29  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 71
11 15.49
9 12.68
4 5.63
6 8.45
0 0.00
41 57.75
30 42.25%
30  โรงเรียนบ้านแฝก 43
6 13.95
6 13.95
4 9.30
2 4.65
0 0.00
25 58.14
18 41.86%
31  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 87
12 13.79
6 6.90
15 17.24
3 3.45
0 0.00
51 58.62
36 41.38%
32  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 75
21 28.00
3 4.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
44 58.67
31 41.33%
33  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 95
3 3.16
5 5.26
9 9.47
8 8.42
14 14.74
56 58.95
39 41.05%
34  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 109
9 8.26
6 5.50
13 11.93
7 6.42
8 7.34
66 60.55
43 39.45%
35  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 71
7 9.86
6 8.45
9 12.68
5 7.04
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
36  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 48
3 6.25
2 4.17
4 8.33
3 6.25
6 12.50
30 62.50
18 37.50%
37  โรงเรียนจตุคามวิทยา 67
6 8.96
3 4.48
9 13.43
3 4.48
4 5.97
42 62.69
25 37.31%
38  โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อม 133
18 13.53
4 3.01
14 10.53
3 2.26
10 7.52
84 63.16
49 36.84%
39  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 98
9 9.18
7 7.14
17 17.35
3 3.06
0 0.00
62 63.27
36 36.73%
40  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 157
17 10.83
9 5.73
28 17.83
2 1.27
1 0.64
100 63.69
57 36.31%
41  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 82
6 7.32
6 7.32
7 8.54
6 7.32
4 4.88
53 64.63
29 35.37%
42  โรงเรียน บ้านดอนหันนาจาน 32
1 3.13
0 0.00
6 18.75
4 12.50
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
43  โรงเรียนบ้านวังคูณ 91
12 13.19
3 3.30
12 13.19
1 1.10
3 3.30
60 65.93
31 34.07%
44  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 100
8 8.00
7 7.00
11 11.00
7 7.00
1 1.00
66 66.00
34 34.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองแสง 88
9 10.23
4 4.55
11 12.50
4 4.55
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
46  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 93
7 7.53
5 5.38
17 18.28
0 0.00
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
47  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 58
2 3.45
4 6.90
6 10.34
6 10.34
0 0.00
40 68.97
18 31.03%
48  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 75
3 4.00
0 0.00
15 20.00
2 2.67
3 4.00
52 69.33
23 30.67%
49  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 20
1 5.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
1 5.00
14 70.00
6 30.00%
50  โรงเรียนบ้านทางขวาง 59
5 8.47
2 3.39
6 10.17
3 5.08
1 1.69
42 71.19
17 28.81%
51  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี 70
8 11.43
2 2.86
8 11.43
1 1.43
1 1.43
50 71.43
20 28.57%
52  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 120
9 7.50
12 10.00
13 10.83
0 0.00
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
53  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 96
9 9.38
9 9.38
6 6.25
1 1.04
2 2.08
69 71.88
27 28.13%
54  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 57
5 8.77
2 3.51
9 15.79
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
55  โรงเรียนมิตรภาพ 2 65
2 3.08
8 12.31
2 3.08
2 3.08
4 6.15
47 72.31
18 27.69%
56  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 40
8 20.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
57  โรงเรียนบ้านรัตนะ 151
5 3.31
13 8.61
11 7.28
5 3.31
7 4.64
110 72.85
41 27.15%
58  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 96
5 5.21
3 3.13
10 10.42
3 3.13
5 5.21
70 72.92
26 27.08%
59  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 100
3 3.00
6 6.00
17 17.00
1 1.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
60  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 79
8 10.13
3 3.80
9 11.39
1 1.27
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
61  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 34
1 2.94
0 0.00
4 11.76
4 11.76
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
62  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 70
7 10.00
4 5.71
4 5.71
3 4.29
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
63  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 39
1 2.56
2 5.13
6 15.38
1 2.56
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
64  โรงเรียนบ้านหนองม่วงโนนงิ้ว 39
2 5.13
3 7.69
5 12.82
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
65  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 90
9 10.00
2 2.22
11 12.22
1 1.11
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
66  โรงเรียนบ้านกุดรู 64
4 6.25
4 6.25
8 12.50
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
67  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 28
4 14.29
0 0.00
1 3.57
0 0.00
2 7.14
21 75.00
7 25.00%
68  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 8
0 0.00
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206 131
9 6.87
7 5.34
16 12.21
0 0.00
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
70  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 92
3 3.26
5 5.43
14 15.22
0 0.00
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
71  โรงเรียนบ้านผักหวาน 93
7 7.53
3 3.23
9 9.68
3 3.23
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
72  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 87
13 14.94
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
73  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 145
15 10.34
8 5.52
10 6.90
0 0.00
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
74  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 89
5 5.62
0 0.00
15 16.85
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
75  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 58
5 8.62
3 5.17
3 5.17
2 3.45
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
76  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 163
21 12.88
0 0.00
15 9.20
0 0.00
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
77  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 134
10 7.46
0 0.00
19 14.18
0 0.00
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
78  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 70
4 5.71
0 0.00
7 10.00
0 0.00
4 5.71
55 78.57
15 21.43%
79  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 61
8 13.11
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
80  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 66
0 0.00
6 9.09
8 12.12
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
81  โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา 67
3 4.48
5 7.46
0 0.00
0 0.00
6 8.96
53 79.10
14 20.90%
82  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
8 11.76
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
83  โรงเรียนบ้านสำราญ 73
5 6.85
2 2.74
7 9.59
1 1.37
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
84  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 122
6 4.92
8 6.56
7 5.74
2 1.64
1 0.82
98 80.33
24 19.67%
85  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 165
10 6.06
16 9.70
5 3.03
1 0.61
0 0.00
133 80.61
32 19.39%
86  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 93
6 6.45
1 1.08
8 8.60
3 3.23
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
87  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 64
2 3.13
5 7.81
4 6.25
0 0.00
1 1.56
52 81.25
12 18.75%
88  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 65
1 1.54
3 4.62
8 12.31
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
89  โรงเรียนบ้านหินลาดนาดี 77
2 2.60
0 0.00
12 15.58
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
90  โรงเรียนบ้านหนองตะครองบ้านโกรก 78
6 7.69
3 3.85
4 5.13
1 1.28
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
91  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 40
5 12.50
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
92  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 40
3 7.50
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
93  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 167
9 5.39
7 4.19
0 0.00
0 0.00
12 7.19
139 83.23
28 16.77%
94  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
95  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 115
6 5.22
8 6.96
5 4.35
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
96  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 79
2 2.53
1 1.27
8 10.13
2 2.53
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
97  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 134
9 6.72
3 2.24
7 5.22
3 2.24
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
98  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 122
3 2.46
3 2.46
4 3.28
3 2.46
7 5.74
102 83.61
20 16.39%
99  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 43
2 4.65
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
100  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 86
0 0.00
0 0.00
14 16.28
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
101  โรงเรียนบ้านหนองบัวทวิคามบำรุง 68
5 7.35
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
102  โรงเรียนหนองพลวงมิตรประชา 65
4 6.15
4 6.15
2 3.08
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
103  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 190
20 10.53
3 1.58
6 3.16
0 0.00
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
104  โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า 79
0 0.00
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
105  โรงเรียนบ้านเมย 107
5 4.67
0 0.00
11 10.28
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
106  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 41
0 0.00
1 2.44
5 12.20
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
107  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 136
5 3.68
4 2.94
10 7.35
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
108  โรงเรียนบ้านปอแดง 65
5 7.69
4 6.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
109  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 58
4 6.90
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
110  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 44
2 4.55
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
111  โรงเรียนบ้านหนองแปน 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
112  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 121
1 0.83
0 0.00
15 12.40
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
113  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 95
5 5.26
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
114  โรงเรียนบ้านป่าเป้งน้ำซับ 24
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
115  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 192
2 1.04
3 1.56
19 9.90
0 0.00
0 0.00
168 87.50
24 12.50%
116  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 72
1 1.39
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
117  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 66
1 1.52
0 0.00
7 10.61
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
118  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา 93
3 3.23
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ 401
9 2.24
8 2.00
25 6.23
5 1.25
0 0.00
354 88.28
47 11.72%
120  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 43
2 4.65
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
121  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 138
5 3.62
2 1.45
9 6.52
0 0.00
0 0.00
122 88.41
16 11.59%
122  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 188
7 3.72
5 2.66
4 2.13
3 1.60
2 1.06
167 88.83
21 11.17%
123  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 18
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
1 5.56
16 88.89
2 11.11%
124  โรงเรียนบ้านหลุบคา 81
0 0.00
4 4.94
1 1.23
2 2.47
2 2.47
72 88.89
9 11.11%
125  โรงเรียนบ้านฝาผนังวังจาน 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
126  โรงเรียนบ้านดอนโจด 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
127  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
3 5.88
46 90.20
5 9.80%
128  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 72
3 4.17
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
129  โรงเรียนบ้านหันน้อย 72
2 2.78
2 2.78
3 4.17
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
130  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 42
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
131  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
1 1.85
2 3.70
49 90.74
5 9.26%
132  โรงเรียนบ้านหนองไทร 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
133  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
3 3.85
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
134  โรงเรียนบ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี 170
2 1.18
2 1.18
7 4.12
2 1.18
0 0.00
157 92.35
13 7.65%
135  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 123
0 0.00
4 3.25
5 4.07
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
136  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
137  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 202
2 0.99
7 3.47
2 0.99
0 0.00
3 1.49
188 93.07
14 6.93%
138  โรงเรียนบ้านตะกั่วป่า 88
2 2.27
2 2.27
2 2.27
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
139  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
140  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 140
7 5.00
0 0.00
2 1.43
0 0.00
0 0.00
131 93.57
9 6.43%
141  โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี) 82
1 1.22
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
142  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 235
0 0.00
0 0.00
13 5.53
0 0.00
0 0.00
222 94.47
13 5.53%
143  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 61
2 3.28
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
144  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 62
2 3.23
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
145  โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 203
4 1.97
0 0.00
4 1.97
0 0.00
1 0.49
194 95.57
9 4.43%
146  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 250
5 2.00
0 0.00
6 2.40
0 0.00
0 0.00
239 95.60
11 4.40%
147  โรงเรียนบ้านเหล่าโนนคูณ 85
0 0.00
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
148  โรงเรียนบ้านศุภชัย 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 94
0 0.00
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
150  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
151  โรงเรียนบ้านหนองยาง 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
1 1.54
63 96.92
2 3.08%
152  โรงเรียนบ้านโนนแดง 127
0 0.00
0 0.00
2 1.57
0 0.00
0 0.00
125 98.43
2 1.57%
153  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนชุมชนวังหิน 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ 812
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
812 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านคึมชาตหนองผงนาดี 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านดอนชาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านละหานนา 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านหนองกาว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองหว้า 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านเปาะ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านโนนกราด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนโนนทองวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,922 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  960 6.43
เตี้ย  559 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,251 8.38
ผอมและเตี้ย  384 2.57
อ้วนและเตี้ย  374 2.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,394 76.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,528 คน


23.64%


Powered By www.thaieducation.net