ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 198 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขวา 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสลักได 10
2 20.00
0 0.00
2 20.00
3 30.00
2 20.00
1 10.00
9 90.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 128
15 11.72
24 18.75
3 2.34
64 50.00
2 1.56
20 15.63
108 84.38%
4  โรงเรียนบ้านแขว 201
25 12.44
38 18.91
1 0.50
54 26.87
39 19.40
44 21.89
157 78.11%
5  โรงเรียนบ้านผือ 97
15 15.46
8 8.25
8 8.25
6 6.19
29 29.90
31 31.96
66 68.04%
6  โรงเรียนบ้านปุดเนียม 82
25 30.49
20 24.39
8 9.76
0 0.00
0 0.00
29 35.37
53 64.63%
7  โรงเรียนบ้านจำปานวง 190
35 18.42
29 15.26
11 5.79
29 15.26
18 9.47
68 35.79
122 64.21%
8  โรงเรียนบ้านขามทับขอน 191
14 7.33
21 10.99
25 13.09
35 18.32
27 14.14
69 36.13
122 63.87%
9  โรงเรียนบ้านโพงกอก 82
14 17.07
9 10.98
19 23.17
6 7.32
4 4.88
30 36.59
52 63.41%
10  โรงเรียนบ้านป่าใต้ 172
54 31.40
21 12.21
12 6.98
14 8.14
4 2.33
67 38.95
105 61.05%
11  โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 82
13 15.85
16 19.51
10 12.20
8 9.76
2 2.44
33 40.24
49 59.76%
12  โรงเรียนบ้านแทรง 93
21 22.58
16 17.20
7 7.53
11 11.83
0 0.00
38 40.86
55 59.14%
13  โรงเรียนบ้านสำโรง 83
14 16.87
13 15.66
15 18.07
7 8.43
0 0.00
34 40.96
49 59.04%
14  โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 140
16 11.43
10 7.14
10 7.14
26 18.57
20 14.29
58 41.43
82 58.57%
15  โรงเรียนวัดเขียน 263
60 22.81
35 13.31
32 12.17
27 10.27
0 0.00
109 41.44
154 58.56%
16  โรงเรียนบ้านบัวบก 60
21 35.00
3 5.00
5 8.33
3 5.00
3 5.00
25 41.67
35 58.33%
17  โรงเรียนบ้านจันลม 186
30 16.13
33 17.74
16 8.60
20 10.75
8 4.30
79 42.47
107 57.53%
18  โรงเรียนบ้านกะกำ 130
24 18.46
25 19.23
8 6.15
15 11.54
2 1.54
56 43.08
74 56.92%
19  โรงเรียนบ้านชำแระ 87
10 11.49
15 17.24
14 16.09
10 11.49
0 0.00
38 43.68
49 56.32%
20  โรงเรียนบ้านโคกตาล 248
47 18.95
35 14.11
28 11.29
21 8.47
8 3.23
109 43.95
139 56.05%
21  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 202
78 38.61
5 2.48
6 2.97
12 5.94
12 5.94
89 44.06
113 55.94%
22  โรงเรียนบ้านพราน 63
19 30.16
5 7.94
4 6.35
5 7.94
2 3.17
28 44.44
35 55.56%
23  โรงเรียนบ้านทำนบ 114
15 13.16
16 14.04
4 3.51
11 9.65
17 14.91
51 44.74
63 55.26%
24  โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 178
32 17.98
33 18.54
15 8.43
16 8.99
0 0.00
82 46.07
96 53.93%
25  โรงเรียนบ้านอาวอย 203
37 18.23
18 8.87
37 18.23
9 4.43
8 3.94
94 46.31
109 53.69%
26  โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 155
29 18.71
21 13.55
13 8.39
15 9.68
5 3.23
72 46.45
83 53.55%
27  โรงเรียนบ้านกฤษณา 130
22 16.92
31 23.85
0 0.00
15 11.54
0 0.00
62 47.69
68 52.31%
28  โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 98
12 12.24
23 23.47
9 9.18
7 7.14
0 0.00
47 47.96
51 52.04%
29  โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 81
17 20.99
10 12.35
1 1.23
6 7.41
8 9.88
39 48.15
42 51.85%
30  โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 135
5 3.70
16 11.85
6 4.44
21 15.56
22 16.30
65 48.15
70 51.85%
31  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 112
28 25.00
11 9.82
14 12.50
5 4.46
0 0.00
54 48.21
58 51.79%
32  โรงเรียนนิคม ๑ 143
27 18.88
18 12.59
13 9.09
11 7.69
5 3.50
69 48.25
74 51.75%
33  โรงเรียนบ้านปรือคัน 295
49 16.61
63 21.36
15 5.08
24 8.14
0 0.00
144 48.81
151 51.19%
34  โรงเรียนบ้านระกา 97
31 31.96
3 3.09
6 6.19
9 9.28
0 0.00
48 49.48
49 50.52%
35  โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 127
20 15.75
24 18.90
4 3.15
15 11.81
0 0.00
64 50.39
63 49.61%
36  โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 89
8 8.99
7 7.87
3 3.37
15 16.85
11 12.36
45 50.56
44 49.44%
37  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 85
14 16.47
7 8.24
15 17.65
4 4.71
2 2.35
43 50.59
42 49.41%
38  โรงเรียนบ้านปะอุง 81
18 22.22
18 22.22
4 4.94
0 0.00
0 0.00
41 50.62
40 49.38%
39  โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 142
18 12.68
29 20.42
19 13.38
4 2.82
0 0.00
72 50.70
70 49.30%
40  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 69
13 18.84
8 11.59
6 8.70
7 10.14
0 0.00
35 50.72
34 49.28%
41  โรงเรียนโรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 110
15 13.64
22 20.00
10 9.09
3 2.73
4 3.64
56 50.91
54 49.09%
42  โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 473
91 19.24
59 12.47
45 9.51
37 7.82
0 0.00
241 50.95
232 49.05%
43  โรงเรียนบ้านนาก๊อก 141
30 21.28
13 9.22
13 9.22
9 6.38
3 2.13
73 51.77
68 48.23%
44  โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 121
17 14.05
19 15.70
3 2.48
17 14.05
2 1.65
63 52.07
58 47.93%
45  โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 121
21 17.36
13 10.74
13 10.74
7 5.79
4 3.31
63 52.07
58 47.93%
46  โรงเรียนบ้านสนาย 130
17 13.08
6 4.62
9 6.92
23 17.69
7 5.38
68 52.31
62 47.69%
47  โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 239
19 7.95
29 12.13
4 1.67
40 16.74
21 8.79
126 52.72
113 47.28%
48  โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 185
30 16.22
19 10.27
25 13.51
13 7.03
0 0.00
98 52.97
87 47.03%
49  โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 107
19 17.76
10 9.35
11 10.28
5 4.67
5 4.67
57 53.27
50 46.73%
50  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 152
10 6.58
12 7.89
8 5.26
22 14.47
19 12.50
81 53.29
71 46.71%
51  โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 41
16 39.02
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
22 53.66
19 46.34%
52  โรงเรียนบ้านมะขาม 221
32 14.48
42 19.00
15 6.79
12 5.43
1 0.45
119 53.85
102 46.15%
53  โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 117
21 17.95
21 17.95
12 10.26
0 0.00
0 0.00
63 53.85
54 46.15%
54  โรงเรียนนิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์) 212
36 16.98
23 10.85
19 8.96
17 8.02
1 0.47
116 54.72
96 45.28%
55  โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 179
27 15.08
18 10.06
19 10.61
13 7.26
4 2.23
98 54.75
81 45.25%
56  โรงเรียนบ้านตราด 68
6 8.82
6 8.82
3 4.41
6 8.82
9 13.24
38 55.88
30 44.12%
57  โรงเรียนบ้านกำแมด 141
14 9.93
16 11.35
21 14.89
5 3.55
5 3.55
80 56.74
61 43.26%
58  โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 192
30 15.63
25 13.02
10 5.21
15 7.81
3 1.56
109 56.77
83 43.23%
59  โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 121
17 14.05
17 14.05
12 9.92
6 4.96
0 0.00
69 57.02
52 42.98%
60  โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 59
15 25.42
2 3.39
5 8.47
2 3.39
1 1.69
34 57.63
25 42.37%
61  โรงเรียนบ้านตาโสม 194
9 4.64
38 19.59
24 12.37
11 5.67
0 0.00
112 57.73
82 42.27%
62  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 413
53 12.83
33 7.99
59 14.29
20 4.84
8 1.94
240 58.11
173 41.89%
63  โรงเรียนบ้านสามขา 82
23 28.05
4 4.88
3 3.66
4 4.88
0 0.00
48 58.54
34 41.46%
64  โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 63
3 4.76
3 4.76
4 6.35
6 9.52
10 15.87
37 58.73
26 41.27%
65  โรงเรียนบ้านดองดึง 80
5 6.25
4 5.00
7 8.75
9 11.25
8 10.00
47 58.75
33 41.25%
66  โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 110
13 11.82
9 8.18
6 5.45
13 11.82
4 3.64
65 59.09
45 40.91%
67  โรงเรียนบ้านขอนแต้ 49
7 14.29
4 8.16
5 10.20
4 8.16
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
68  โรงเรียนบ้านตะเภา 76
4 5.26
12 15.79
13 17.11
1 1.32
1 1.32
45 59.21
31 40.79%
69  โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 101
12 11.88
17 16.83
6 5.94
5 4.95
1 0.99
60 59.41
41 40.59%
70  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 524
75 14.31
67 12.79
10 1.91
40 7.63
20 3.82
312 59.54
212 40.46%
71  โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 104
13 12.50
14 13.46
9 8.65
6 5.77
0 0.00
62 59.62
42 40.38%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 104
16 15.38
9 8.65
4 3.85
8 7.69
5 4.81
62 59.62
42 40.38%
73  โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 286
30 10.49
20 6.99
40 13.99
10 3.50
15 5.24
171 59.79
115 40.21%
74  โรงเรียนบ้านคำเผีอ 30
6 20.00
0 0.00
3 10.00
3 10.00
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
75  โรงเรียนบ้านกู่ 78
6 7.69
4 5.13
11 14.10
8 10.26
2 2.56
47 60.26
31 39.74%
76  โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 51
5 9.80
8 15.69
5 9.80
2 3.92
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
77  โรงเรียนบ้านไฮน้อย 77
7 9.09
7 9.09
14 18.18
0 0.00
2 2.60
47 61.04
30 38.96%
78  โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 57
9 15.79
9 15.79
3 5.26
1 1.75
0 0.00
35 61.40
22 38.60%
79  โรงเรียนบ้านอังกุล 140
15 10.71
20 14.29
4 2.86
15 10.71
0 0.00
86 61.43
54 38.57%
80  โรงเรียนบ้านหว้าน 122
10 8.20
23 18.85
12 9.84
2 1.64
0 0.00
75 61.48
47 38.52%
81  โรงเรียนบ้านละลม 379
22 5.80
14 3.69
33 8.71
36 9.50
35 9.23
239 63.06
140 36.94%
82  โรงเรียนบ้านหนองแวง 163
34 20.86
6 3.68
16 9.82
4 2.45
0 0.00
103 63.19
60 36.81%
83  โรงเรียนบ้านเรียม 68
10 14.71
5 7.35
5 7.35
5 7.35
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
84  โรงเรียนบ้านตาดม 36
5 13.89
6 16.67
2 5.56
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
85  โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 161
37 22.98
12 7.45
3 1.86
6 3.73
0 0.00
103 63.98
58 36.02%
86  โรงเรียนบ้านกะดึ 100
14 14.00
10 10.00
8 8.00
4 4.00
0 0.00
64 64.00
36 36.00%
87  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 132
3 2.27
5 3.79
12 9.09
11 8.33
16 12.12
85 64.39
47 35.61%
88  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 258
5 1.94
13 5.04
24 9.30
17 6.59
28 10.85
171 66.28
87 33.72%
89  โรงเรียนบ้านกันตรวจ 92
3 3.26
8 8.70
3 3.26
10 10.87
6 6.52
62 67.39
30 32.61%
90  โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 43
3 6.98
4 9.30
6 13.95
1 2.33
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
91  โรงเรียนบ้านตาอุด 372
19 5.11
13 3.49
22 5.91
32 8.60
35 9.41
251 67.47
121 32.53%
92  โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 337
42 12.46
30 8.90
23 6.82
6 1.78
8 2.37
228 67.66
109 32.34%
93  โรงเรียนบ้านดู่ 195
31 15.90
12 6.15
5 2.56
9 4.62
6 3.08
132 67.69
63 32.31%
94  โรงเรียนบ้านนาวา 128
5 3.91
5 3.91
30 23.44
1 0.78
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
95  โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 114
23 20.18
3 2.63
7 6.14
3 2.63
0 0.00
78 68.42
36 31.58%
96  โรงเรียนบ้านนาตราว 201
17 8.46
5 2.49
14 6.97
10 4.98
15 7.46
140 69.65
61 30.35%
97  โรงเรียนบ้านสวาย 229
29 12.66
24 10.48
13 5.68
1 0.44
2 0.87
160 69.87
69 30.13%
98  โรงเรียนบ้านตาจวน 57
5 8.77
6 10.53
3 5.26
3 5.26
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
99  โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 131
24 18.32
0 0.00
15 11.45
0 0.00
0 0.00
92 70.23
39 29.77%
100  โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 209
17 8.13
31 14.83
4 1.91
9 4.31
1 0.48
147 70.33
62 29.67%
101  โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 58
5 8.62
3 5.17
8 13.79
1 1.72
0 0.00
41 70.69
17 29.31%
102  โรงเรียนบ้านตาสุด 220
45 20.45
15 6.82
4 1.82
0 0.00
0 0.00
156 70.91
64 29.09%
103  โรงเรียนบ้านติ้ว 111
7 6.31
16 14.41
2 1.80
7 6.31
0 0.00
79 71.17
32 28.83%
104  โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 125
10 8.00
9 7.20
13 10.40
4 3.20
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
105  โรงเรียนบ้านหนองกาด 125
21 16.80
13 10.40
2 1.60
0 0.00
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
106  โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 84
7 8.33
5 5.95
10 11.90
2 2.38
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
107  โรงเรียนบ้านโสน 161
7 4.35
20 12.42
17 10.56
1 0.62
1 0.62
115 71.43
46 28.57%
108  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 218
20 9.17
26 11.93
13 5.96
2 0.92
1 0.46
156 71.56
62 28.44%
109  โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 166
5 3.01
6 3.61
14 8.43
10 6.02
10 6.02
121 72.89
45 27.11%
110  โรงเรียนบ้านตรางสวาย 123
27 21.95
3 2.44
2 1.63
1 0.81
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
111  โรงเรียนบ้านตาเจา 132
6 4.55
7 5.30
17 12.88
3 2.27
1 0.76
98 74.24
34 25.76%
112  โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 110
18 16.36
2 1.82
6 5.45
2 1.82
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
113  โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 110
23 20.91
0 0.00
4 3.64
1 0.91
0 0.00
82 74.55
28 25.45%
114  โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 130
17 13.08
5 3.85
11 8.46
0 0.00
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
115  โรงเรียนบ้านโป่ง(ไพรบึง) 75
5 6.67
7 9.33
6 8.00
1 1.33
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
116  โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 223
31 13.90
4 1.79
19 8.52
2 0.90
0 0.00
167 74.89
56 25.11%
117  โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 56
10 17.86
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
118  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 478
19 3.97
54 11.30
42 8.79
4 0.84
0 0.00
359 75.10
119 24.90%
119  โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 106
13 12.26
9 8.49
3 2.83
1 0.94
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
120  โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก 45
6 13.33
4 8.89
0 0.00
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
121  โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 377
33 8.75
15 3.98
42 11.14
1 0.27
1 0.27
285 75.60
92 24.40%
122  โรงเรียนบ้านตูม 152
12 7.89
6 3.95
16 10.53
3 1.97
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
123  โรงเรียนบ้านอาลัย 54
1 1.85
2 3.70
10 18.52
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
124  โรงเรียนบ้านโพนปลัด 71
5 7.04
4 5.63
8 11.27
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
125  โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 101
7 6.93
3 2.97
13 12.87
1 0.99
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
126  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 72
8 11.11
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
127  โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 213
19 8.92
13 6.10
16 7.51
1 0.47
0 0.00
164 77.00
49 23.00%
128  โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 361
19 5.26
26 7.20
34 9.42
4 1.11
0 0.00
278 77.01
83 22.99%
129  โรงเรียนบ้านสมอ 118
4 3.39
5 4.24
14 11.86
4 3.39
0 0.00
91 77.12
27 22.88%
130  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 145
6 4.14
12 8.28
14 9.66
1 0.69
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
131  โรงเรียนบ้านขี้นาค 142
12 8.45
11 7.75
7 4.93
2 1.41
0 0.00
110 77.46
32 22.54%
132  โรงเรียนบ้านไฮเลิง 130
9 6.92
13 10.00
6 4.62
1 0.77
0 0.00
101 77.69
29 22.31%
133  โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1282
76 5.93
45 3.51
160 12.48
2 0.16
2 0.16
997 77.77
285 22.23%
134  โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 363
19 5.23
27 7.44
20 5.51
14 3.86
0 0.00
283 77.96
80 22.04%
135  โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 172
11 6.40
10 5.81
6 3.49
0 0.00
10 5.81
135 78.49
37 21.51%
136  โรงเรียนบ้านกันจาน 112
13 11.61
4 3.57
7 6.25
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
137  โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 70
8 11.43
3 4.29
1 1.43
3 4.29
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
138  โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 113
13 11.50
6 5.31
4 3.54
1 0.88
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
139  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ 85
8 9.41
4 4.71
5 5.88
1 1.18
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
140  โรงเรียนบ้านเหล็ก 430
20 4.65
6 1.40
43 10.00
21 4.88
1 0.23
339 78.84
91 21.16%
141  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 171
12 7.02
15 8.77
7 4.09
1 0.58
0 0.00
136 79.53
35 20.47%
142  โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 173
6 3.47
10 5.78
7 4.05
5 2.89
7 4.05
138 79.77
35 20.23%
143  โรงเรียนบ้านศาลา(ปรางค์กู่) 124
15 12.10
6 4.84
4 3.23
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
144  โรงเรียนบ้านโคกสูง 194
8 4.12
7 3.61
22 11.34
1 0.52
1 0.52
155 79.90
39 20.10%
145  โรงเรียนบ้านหนองพัง 45
0 0.00
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
146  โรงเรียนบ้านปราสาท 221
22 9.95
12 5.43
6 2.71
4 1.81
0 0.00
177 80.09
44 19.91%
147  โรงเรียนบ้านใจดี 136
10 7.35
2 1.47
13 9.56
2 1.47
0 0.00
109 80.15
27 19.85%
148  โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 91
10 10.99
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
149  โรงเรียนบ้านแซรไปร 270
15 5.56
18 6.67
19 7.04
1 0.37
0 0.00
217 80.37
53 19.63%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 148
15 10.14
2 1.35
8 5.41
0 0.00
4 2.70
119 80.41
29 19.59%
151  โรงเรียนสวัสดีวิทยา 154
9 5.84
7 4.55
14 9.09
0 0.00
0 0.00
124 80.52
30 19.48%
152  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 104
3 2.88
4 3.85
5 4.81
8 7.69
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
153  โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 42
4 9.52
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
154  โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 63
9 14.29
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
155  โรงเรียนบ้านสกุล 85
9 10.59
1 1.18
2 2.35
4 4.71
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
156  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 112
3 2.68
8 7.14
6 5.36
4 3.57
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
157  โรงเรียนบ้านเขวิก 70
6 8.57
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
158  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 140
8 5.71
13 9.29
4 2.86
1 0.71
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
159  โรงเรียนบ้านตรอย 60
4 6.67
3 5.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
160  โรงเรียนบ้านบ่อ 115
7 6.09
8 6.96
6 5.22
0 0.00
0 0.00
94 81.74
21 18.26%
161  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 296
13 4.39
19 6.42
20 6.76
2 0.68
0 0.00
242 81.76
54 18.24%
162  โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 88
4 4.55
4 4.55
4 4.55
4 4.55
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
163  โรงเรียนหนองอารีพิทยา 116
7 6.03
4 3.45
10 8.62
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
164  โรงเรียนบ้านศาลา(ภูสิงห์) 163
16 9.82
8 4.91
5 3.07
0 0.00
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
165  โรงเรียนบ้านเค็ง 119
1 0.84
6 5.04
8 6.72
5 4.20
1 0.84
98 82.35
21 17.65%
166  โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 275
13 4.73
14 5.09
21 7.64
0 0.00
0 0.00
227 82.55
48 17.45%
167  โรงเรียนบ้านกระแมด 42
3 7.14
3 7.14
1 2.38
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
168  โรงเรียนบ้านไฮ 115
3 2.61
7 6.09
8 6.96
1 0.87
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
169  โรงเรียนบ้านสวายสนิท 111
5 4.50
0 0.00
9 8.11
4 3.60
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
170  โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 93
3 3.23
0 0.00
12 12.90
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
171  โรงเรียนบ้านทะลอก 145
15 10.34
5 3.45
3 2.07
0 0.00
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
172  โรงเรียนบ้านโป่ง(ปรางค์กู่) 38
0 0.00
1 2.63
2 5.26
3 7.89
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
173  โรงเรียนบ้านกอกหวาน 142
3 2.11
0 0.00
8 5.63
3 2.11
8 5.63
120 84.51
22 15.49%
174  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 71
4 5.63
1 1.41
6 8.45
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
175  โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 137
7 5.11
7 5.11
5 3.65
2 1.46
0 0.00
116 84.67
21 15.33%
176  โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
177  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 61
5 8.20
1 1.64
3 4.92
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
178  โรงเรียนบ้านตาเปียง 145
13 8.97
3 2.07
4 2.76
1 0.69
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
179  โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 77
2 2.60
1 1.30
8 10.39
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
180  โรงเรียนบ้านไทร 127
5 3.94
3 2.36
9 7.09
1 0.79
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
181  โรงเรียนวนาสวรรค์ 278
17 6.12
10 3.60
9 3.24
3 1.08
0 0.00
239 85.97
39 14.03%
182  โรงเรียนบ้านดินแดง 65
3 4.62
1 1.54
5 7.69
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
183  โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 52
2 3.85
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
184  โรงเรียนบ้านโพง 84
4 4.76
6 7.14
1 1.19
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
185  โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 93
4 4.30
1 1.08
3 3.23
4 4.30
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
186  โรงเรียนนิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์) 133
9 6.77
4 3.01
4 3.01
0 0.00
0 0.00
116 87.22
17 12.78%
187  โรงเรียนบ้านพอก 134
9 6.72
4 2.99
4 2.99
0 0.00
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
188  โรงเรียนจะกงวิทยา 163
3 1.84
1 0.61
14 8.59
2 1.23
0 0.00
143 87.73
20 12.27%
189  โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 139
2 1.44
12 8.63
0 0.00
2 1.44
1 0.72
122 87.77
17 12.23%
190  โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 88
6 6.82
1 1.14
1 1.14
1 1.14
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
191  โรงเรียนบ้านหว้า 83
2 2.41
3 3.61
3 3.61
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
192  โรงเรียนบ้านหลัก 79
0 0.00
1 1.27
2 2.53
4 5.06
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
193  โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 115
4 3.48
0 0.00
6 5.22
0 0.00
0 0.00
105 91.30
10 8.70%
194  โรงเรียนบ้านพนมชัย 136
2 1.47
0 0.00
8 5.88
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
195  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 131
3 2.29
1 0.76
4 3.05
0 0.00
1 0.76
122 93.13
9 6.87%
196  โรงเรียนบ้านแดง 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
197  โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 174
0 0.00
0 0.00
3 1.72
0 0.00
0 0.00
171 98.28
3 1.72%
198  โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,770 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,076 10.69
เตี้ย  2,303 8.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,183 7.59
ผอมและเตี้ย  1,336 4.64
อ้วนและเตี้ย  627 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,245 66.89
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,525 คน


33.11%


Powered By www.thaieducation.net