ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเปือยขาม 46
3 6.52
3 6.52
4 8.70
4 8.70
32 69.57
0 0.00
46 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 26
5 19.23
12 46.15
0 0.00
5 19.23
2 7.69
2 7.69
24 92.31%
3  โรงเรียนบ้านโดด 79
9 11.39
16 20.25
12 15.19
13 16.46
8 10.13
21 26.58
58 73.42%
4  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 48
5 10.42
10 20.83
9 18.75
9 18.75
1 2.08
14 29.17
34 70.83%
5  โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 40
7 17.50
5 12.50
8 20.00
3 7.50
4 10.00
13 32.50
27 67.50%
6  โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) 9
1 11.11
2 22.22
1 11.11
1 11.11
1 11.11
3 33.33
6 66.67%
7  โรงเรียนบ้านกุง 45
4 8.89
4 8.89
4 8.89
8 17.78
8 17.78
17 37.78
28 62.22%
8  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 67
13 19.40
0 0.00
22 32.84
6 8.96
0 0.00
26 38.81
41 61.19%
9  โรงเรียนบ้านโจดม่วง 122
13 10.66
4 3.28
21 17.21
17 13.93
17 13.93
50 40.98
72 59.02%
10  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) 103
11 10.68
6 5.83
10 9.71
4 3.88
27 26.21
45 43.69
58 56.31%
11  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 38
10 26.32
7 18.42
4 10.53
0 0.00
0 0.00
17 44.74
21 55.26%
12  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 67
12 17.91
9 13.43
8 11.94
8 11.94
0 0.00
30 44.78
37 55.22%
13  โรงเรียนบ้านพงพรต 139
52 37.41
20 14.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 48.20
72 51.80%
14  โรงเรียนบ้านหนองผือ 84
17 20.24
8 9.52
6 7.14
6 7.14
6 7.14
41 48.81
43 51.19%
15  โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 116
16 13.79
13 11.21
10 8.62
16 13.79
3 2.59
58 50.00
58 50.00%
16  โรงเรียนบ้านปะอาว 64
4 6.25
16 25.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
32 50.00
32 50.00%
17  โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 134
17 12.69
19 14.18
18 13.43
10 7.46
2 1.49
68 50.75
66 49.25%
18  โรงเรียนบ้านมะยาง 56
2 3.57
9 16.07
6 10.71
10 17.86
0 0.00
29 51.79
27 48.21%
19  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 355
20 5.63
20 5.63
82 23.10
15 4.23
32 9.01
186 52.39
169 47.61%
20  โรงเรียนบ้านโทะ 149
10 6.71
20 13.42
23 15.44
11 7.38
6 4.03
79 53.02
70 46.98%
21  โรงเรียนบ้านเขวา 64
13 20.31
9 14.06
3 4.69
5 7.81
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
22  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
23 18.25
16 12.70
16 12.70
0 0.00
4 3.17
67 53.17
59 46.83%
23  โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 69
13 18.84
8 11.59
7 10.14
4 5.80
0 0.00
37 53.62
32 46.38%
24  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 89
5 5.62
0 0.00
15 16.85
5 5.62
16 17.98
48 53.93
41 46.07%
25  โรงเรียนบ้านโก 146
34 23.29
12 8.22
17 11.64
3 2.05
0 0.00
80 54.79
66 45.21%
26  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 34
4 11.76
2 5.88
2 5.88
4 11.76
3 8.82
19 55.88
15 44.12%
27  โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 67
5 7.46
6 8.96
12 17.91
5 7.46
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
28  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 105
1 0.95
11 10.48
14 13.33
12 11.43
5 4.76
62 59.05
43 40.95%
29  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 69
20 28.99
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
41 59.42
28 40.58%
30  โรงเรียนบ้านจังเอิน 67
7 10.45
8 11.94
4 5.97
6 8.96
2 2.99
40 59.70
27 40.30%
31  โรงเรียนบ้านขวาว 30
1 3.33
2 6.67
3 10.00
2 6.67
4 13.33
18 60.00
12 40.00%
32  โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 158
9 5.70
9 5.70
15 9.49
17 10.76
13 8.23
95 60.13
63 39.87%
33  โรงเรียนบ้านแข้ 83
9 10.84
1 1.20
7 8.43
10 12.05
6 7.23
50 60.24
33 39.76%
34  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 135
11 8.15
7 5.19
5 3.70
7 5.19
23 17.04
82 60.74
53 39.26%
35  โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 62
3 4.84
7 11.29
13 20.97
1 1.61
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
36  โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 133
9 6.77
3 2.26
12 9.02
10 7.52
17 12.78
82 61.65
51 38.35%
37  โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) 124
21 16.94
14 11.29
10 8.06
2 1.61
0 0.00
77 62.10
47 37.90%
38  โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 168
7 4.17
8 4.76
18 10.71
15 8.93
15 8.93
105 62.50
63 37.50%
39  โรงเรียนบ้านยางเอือด 87
7 8.05
2 2.30
14 16.09
5 5.75
4 4.60
55 63.22
32 36.78%
40  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 147
4 2.72
6 4.08
39 26.53
2 1.36
0 0.00
96 65.31
51 34.69%
41  โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) 81
12 14.81
2 2.47
14 17.28
0 0.00
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
42  โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 89
8 8.99
2 2.25
8 8.99
7 7.87
5 5.62
59 66.29
30 33.71%
43  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 76
10 13.16
1 1.32
5 6.58
4 5.26
5 6.58
51 67.11
25 32.89%
44  โรงเรียนบ้านหนองม้า 50
6 12.00
5 10.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
45  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 118
16 13.56
0 0.00
19 16.10
1 0.85
1 0.85
81 68.64
37 31.36%
46  โรงเรียนบ้านอีสร้อย 80
8 10.00
5 6.25
9 11.25
3 3.75
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
47  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 162
19 11.73
12 7.41
18 11.11
1 0.62
0 0.00
112 69.14
50 30.86%
48  โรงเรียนบ้านม่วง 82
6 7.32
6 7.32
1 1.22
6 7.32
6 7.32
57 69.51
25 30.49%
49  โรงเรียนบ้านโนนลาน 69
6 8.70
1 1.45
12 17.39
2 2.90
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
50  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 56
5 8.93
3 5.36
3 5.36
4 7.14
2 3.57
39 69.64
17 30.36%
51  โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 66
4 6.06
1 1.52
7 10.61
2 3.03
6 9.09
46 69.70
20 30.30%
52  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 50
2 4.00
1 2.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
53  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 60
0 0.00
9 15.00
7 11.67
2 3.33
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
54  โรงเรียนบ้านจิก 128
11 8.59
4 3.13
22 17.19
0 0.00
1 0.78
90 70.31
38 29.69%
55  โรงเรียนบ้านบุยาว 126
12 9.52
6 4.76
18 14.29
0 0.00
1 0.79
89 70.63
37 29.37%
56  โรงเรียนบ้านผือ 168
16 9.52
0 0.00
33 19.64
0 0.00
0 0.00
119 70.83
49 29.17%
57  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 146
9 6.16
0 0.00
13 8.90
11 7.53
9 6.16
104 71.23
42 28.77%
58  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 80
2 2.50
8 10.00
11 13.75
2 2.50
0 0.00
57 71.25
23 28.75%
59  โรงเรียนบ้านดงแดง 129
8 6.20
10 7.75
14 10.85
5 3.88
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
60  โรงเรียนบ้านยาง 136
17 12.50
0 0.00
13 9.56
0 0.00
9 6.62
97 71.32
39 28.68%
61  โรงเรียนบ้านครั่ง 77
1 1.30
9 11.69
12 15.58
0 0.00
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
62  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 624
29 4.65
18 2.88
98 15.71
16 2.56
16 2.56
447 71.63
177 28.37%
63  โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 78
13 16.67
0 0.00
9 11.54
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
64  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1059
123 11.61
23 2.17
51 4.82
53 5.00
48 4.53
761 71.86
298 28.14%
65  โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 57
0 0.00
0 0.00
12 21.05
4 7.02
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
66  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 43
6 13.95
3 6.98
3 6.98
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
67  โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 80
9 11.25
5 6.25
5 6.25
3 3.75
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
68  โรงเรียนบ้านเสียว 124
10 8.06
4 3.23
12 9.68
3 2.42
5 4.03
90 72.58
34 27.42%
69  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 84
7 8.33
6 7.14
7 8.33
1 1.19
2 2.38
61 72.62
23 27.38%
70  โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 150
11 7.33
6 4.00
19 12.67
3 2.00
2 1.33
109 72.67
41 27.33%
71  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) 26
5 19.23
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
72  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 99
4 4.04
0 0.00
11 11.11
11 11.11
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
73  โรงเรียนบ้านโซงเลง 115
5 4.35
0 0.00
12 10.43
4 3.48
9 7.83
85 73.91
30 26.09%
74  โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 62
2 3.23
1 1.61
12 19.35
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
75  โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 71
12 16.90
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
76  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 87
9 10.34
2 2.30
11 12.64
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
77  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 167
11 6.59
14 8.38
9 5.39
8 4.79
0 0.00
125 74.85
42 25.15%
78  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 40
4 10.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองแคน 96
12 12.50
3 3.13
7 7.29
1 1.04
1 1.04
72 75.00
24 25.00%
80  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 180
5 2.78
14 7.78
26 14.44
0 0.00
0 0.00
135 75.00
45 25.00%
81  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 85
10 11.76
3 3.53
8 9.41
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
82  โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 158
4 2.53
18 11.39
11 6.96
2 1.27
4 2.53
119 75.32
39 24.68%
83  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 82
10 12.20
1 1.22
7 8.54
2 2.44
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
84  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 226
14 6.19
8 3.54
30 13.27
3 1.33
0 0.00
171 75.66
55 24.34%
85  โรงเรียนบ้านนาโนน 95
11 11.58
2 2.11
7 7.37
1 1.05
2 2.11
72 75.79
23 24.21%
86  โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 58
3 5.17
0 0.00
10 17.24
1 1.72
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
87  โรงเรียนบ้านตาทอง 220
24 10.91
8 3.64
20 9.09
1 0.45
0 0.00
167 75.91
53 24.09%
88  โรงเรียนบ้านหนองยาง 50
4 8.00
1 2.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
89  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 125
11 8.80
1 0.80
17 13.60
1 0.80
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
90  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 76
4 5.26
4 5.26
9 11.84
0 0.00
1 1.32
58 76.32
18 23.68%
91  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 72
6 8.33
3 4.17
7 9.72
1 1.39
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
92  โรงเรียนบ้านกุงขาม 81
15 18.52
3 3.70
0 0.00
1 1.23
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
93  โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 117
15 12.82
4 3.42
8 6.84
0 0.00
0 0.00
90 76.92
27 23.08%
94  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 395
32 8.10
13 3.29
43 10.89
2 0.51
1 0.25
304 76.96
91 23.04%
95  โรงเรียนบ้านกอย 166
4 2.41
0 0.00
34 20.48
0 0.00
0 0.00
128 77.11
38 22.89%
96  โรงเรียนบ้านมะฟัก 83
6 7.23
3 3.61
10 12.05
0 0.00
0 0.00
64 77.11
19 22.89%
97  โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 132
7 5.30
6 4.55
10 7.58
7 5.30
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
98  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 165
9 5.45
4 2.42
17 10.30
3 1.82
4 2.42
128 77.58
37 22.42%
99  โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 94
5 5.32
5 5.32
11 11.70
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
100  โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 90
5 5.56
3 3.33
8 8.89
4 4.44
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
101  โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 63
5 7.94
0 0.00
5 7.94
0 0.00
4 6.35
49 77.78
14 22.22%
102  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 95
6 6.32
4 4.21
8 8.42
3 3.16
0 0.00
74 77.89
21 22.11%
103  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 172
12 6.98
9 5.23
16 9.30
0 0.00
1 0.58
134 77.91
38 22.09%
104  โรงเรียนบ้านหนองกก 68
8 11.76
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
105  โรงเรียนบ้านสะเดา 59
5 8.47
4 6.78
4 6.78
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
106  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 50
6 12.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
107  โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 41
2 4.88
2 4.88
2 4.88
2 4.88
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
108  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 41
4 9.76
0 0.00
2 4.88
2 4.88
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
109  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 146
17 11.64
2 1.37
11 7.53
2 1.37
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
110  โรงเรียนบ้านกงพาน 32
3 9.38
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
111  โรงเรียนบ้านพะวร 190
13 6.84
12 6.32
14 7.37
2 1.05
0 0.00
149 78.42
41 21.58%
112  โรงเรียนบ้านหว้า 107
13 12.15
2 1.87
7 6.54
1 0.93
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
113  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 70
3 4.29
2 2.86
6 8.57
4 5.71
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
114  โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 220
8 3.64
10 4.55
29 13.18
0 0.00
0 0.00
173 78.64
47 21.36%
115  โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 269
10 3.72
17 6.32
29 10.78
1 0.37
0 0.00
212 78.81
57 21.19%
116  โรงเรียนบ้านตาโกน 228
7 3.07
10 4.39
23 10.09
4 1.75
4 1.75
180 78.95
48 21.05%
117  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 138
8 5.80
3 2.17
18 13.04
0 0.00
0 0.00
109 78.99
29 21.01%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 181
8 4.42
9 4.97
21 11.60
0 0.00
0 0.00
143 79.01
38 20.99%
119  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 48
1 2.08
0 0.00
9 18.75
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
120  โรงเรียนบ้านเชือก 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
8 16.00
40 80.00
10 20.00%
121  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 96
3 3.13
3 3.13
10 10.42
2 2.08
1 1.04
77 80.21
19 19.79%
122  โรงเรียนบ้านไผ่ 112
11 9.82
4 3.57
0 0.00
1 0.89
6 5.36
90 80.36
22 19.64%
123  โรงเรียนบ้านหอย 51
3 5.88
2 3.92
2 3.92
2 3.92
1 1.96
41 80.39
10 19.61%
124  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 41
3 7.32
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
125  โรงเรียนบ้านปะหละ 126
5 3.97
3 2.38
13 10.32
2 1.59
1 0.79
102 80.95
24 19.05%
126  โรงเรียนบ้านอะลาง 58
1 1.72
1 1.72
3 5.17
6 10.34
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 95
3 3.16
4 4.21
11 11.58
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
128  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 110
8 7.27
4 3.64
7 6.36
1 0.91
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
129  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 190
5 2.63
15 7.89
14 7.37
0 0.00
0 0.00
156 82.11
34 17.89%
130  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 28
2 7.14
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
131  โรงเรียนบ้านตัง 101
3 2.97
2 1.98
13 12.87
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
132  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 175
3 1.71
2 1.14
15 8.57
3 1.71
8 4.57
144 82.29
31 17.71%
133  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 166
13 7.83
0 0.00
10 6.02
3 1.81
3 1.81
137 82.53
29 17.47%
134  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 63
2 3.17
4 6.35
2 3.17
2 3.17
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
135  โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 46
1 2.17
3 6.52
4 8.70
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
136  โรงเรียนบ้านหนองแปน 81
4 4.94
2 2.47
8 9.88
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
137  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 134
9 6.72
0 0.00
14 10.45
0 0.00
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
138  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 217
5 2.30
9 4.15
23 10.60
0 0.00
0 0.00
180 82.95
37 17.05%
139  โรงเรียนบ้านท่า 12
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
140  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 87
5 5.75
4 4.60
0 0.00
2 2.30
3 3.45
73 83.91
14 16.09%
141  โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 57
4 7.02
1 1.75
3 5.26
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
142  โรงเรียนบ้านพงสิม 121
9 7.44
4 3.31
6 4.96
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
143  โรงเรียนบ้านห้วย 51
6 11.76
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
144  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 39
1 2.56
4 10.26
1 2.56
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
145  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 91
6 6.59
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
146  โรงเรียนบ้านจาน 72
4 5.56
0 0.00
3 4.17
4 5.56
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
147  โรงเรียนบ้านกระเต็ล 120
5 4.17
6 5.00
7 5.83
0 0.00
0 0.00
102 85.00
18 15.00%
148  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
149  โรงเรียนบ้านปลาขาว 41
1 2.44
3 7.32
2 4.88
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
150  โรงเรียนบ้านบึงหมอก 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
151  โรงเรียนบ้านโนนกลาง 86
3 3.49
0 0.00
9 10.47
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
152  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 161
6 3.73
2 1.24
13 8.07
0 0.00
1 0.62
139 86.34
22 13.66%
153  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 338
10 2.96
11 3.25
8 2.37
11 3.25
6 1.78
292 86.39
46 13.61%
154  โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 104
0 0.00
0 0.00
8 7.69
6 5.77
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
155  โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 62
2 3.23
4 6.45
2 3.23
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
156  โรงเรียนบ้านคูสระ 118
5 4.24
1 0.85
8 6.78
1 0.85
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
157  โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 49
3 6.12
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
158  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 66
5 7.58
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
159  โรงเรียนบ้านโคก 58
2 3.45
0 0.00
2 3.45
1 1.72
2 3.45
51 87.93
7 12.07%
160  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
161  โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 93
3 3.23
3 3.23
2 2.15
2 2.15
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
162  โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 67
1 1.49
0 0.00
4 5.97
2 2.99
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
163  โรงเรียนบ้านทุ่ม 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
45 90.00
5 10.00%
164  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 133
2 1.50
1 0.75
9 6.77
1 0.75
0 0.00
120 90.23
13 9.77%
165  โรงเรียนบ้านสระภู 114
7 6.14
0 0.00
4 3.51
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
166  โรงเรียนบ้านกระสังข์ 83
2 2.41
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
167  โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 83
1 1.20
3 3.61
4 4.82
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
168  โรงเรียนบ้านโกทา 128
0 0.00
1 0.78
9 7.03
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
169  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
170  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 101
3 2.97
1 0.99
2 1.98
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
171  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 120
0 0.00
0 0.00
8 6.67
0 0.00
0 0.00
112 93.33
8 6.67%
172  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
173  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
1 1.92
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
174  โรงเรียนบ้านโคก 208
3 1.44
1 0.48
4 1.92
4 1.92
0 0.00
196 94.23
12 5.77%
175  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) 237
1 0.42
2 0.84
9 3.80
0 0.00
0 0.00
225 94.94
12 5.06%
176  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 47
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
177  โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
178  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 30
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
179  โรงเรียนบ้านขะยุง 85
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
180  โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,410 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,424 7.34
เตี้ย  816 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,883 9.70
ผอมและเตี้ย  532 2.74
อ้วนและเตี้ย  454 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,301 73.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,109 คน


26.32%


Powered By www.thaieducation.net