ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 258 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 258 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกะวัน 55
3 5.45
0 0.00
51 92.73
0 0.00
1 1.82
0 0.00
55 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคอนกาม 116
101 87.07
1 0.86
13 11.21
1 0.86
0 0.00
0 0.00
116 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแวง 29
7 24.14
7 24.14
5 17.24
5 17.24
5 17.24
0 0.00
29 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองสาดโนนเจริญ 43
10 23.26
11 25.58
7 16.28
8 18.60
7 16.28
0 0.00
43 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหยอด 56
15 26.79
12 21.43
8 14.29
17 30.36
4 7.14
0 0.00
56 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโพนค้อ 156
31 19.87
10 6.41
39 25.00
25 16.03
31 19.87
20 12.82
136 87.18%
7  โรงเรียนบ้านหนองนาโพธิ์ 119
20 16.81
14 11.76
15 12.61
20 16.81
19 15.97
31 26.05
88 73.95%
8  โรงเรียนบ้านนาม่องนาเมือง 46
16 34.78
15 32.61
3 6.52
0 0.00
0 0.00
12 26.09
34 73.91%
9  โรงเรียนบ้านค้อยางปอ(อสพป.35) 49
6 12.24
4 8.16
9 18.37
16 32.65
1 2.04
13 26.53
36 73.47%
10  โรงเรียนบ้านปลาข่อ 59
33 55.93
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
19 32.20
40 67.80%
11  โรงเรียนบ้านหนองครก 112
16 14.29
11 9.82
15 13.39
7 6.25
26 23.21
37 33.04
75 66.96%
12  โรงเรียนบ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว 44
5 11.36
14 31.82
7 15.91
1 2.27
2 4.55
15 34.09
29 65.91%
13  โรงเรียนบ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์) 227
53 23.35
33 14.54
25 11.01
22 9.69
16 7.05
78 34.36
149 65.64%
14  โรงเรียนบ้านร่องสะอาด 149
12 8.05
10 6.71
20 13.42
22 14.77
30 20.13
55 36.91
94 63.09%
15  โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ 292
24 8.22
15 5.14
45 15.41
39 13.36
60 20.55
109 37.33
183 62.67%
16  โรงเรียนบ้านเปือยประชาสามัคคี พย. 144
31 21.53
30 20.83
7 4.86
21 14.58
0 0.00
55 38.19
89 61.81%
17  โรงเรียนบ้านดู่ 28
0 0.00
6 21.43
0 0.00
7 25.00
3 10.71
12 42.86
16 57.14%
18  โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง 127
28 22.05
15 11.81
9 7.09
13 10.24
4 3.15
58 45.67
69 54.33%
19  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก 194
24 12.37
22 11.34
19 9.79
23 11.86
15 7.73
91 46.91
103 53.09%
20  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 70
1 1.43
5 7.14
10 14.29
7 10.00
14 20.00
33 47.14
37 52.86%
21  โรงเรียนบ้านโนนแกด 141
29 20.57
18 12.77
13 9.22
12 8.51
2 1.42
67 47.52
74 52.48%
22  โรงเรียนบ้านหมากเขียบ 105
13 12.38
5 4.76
9 8.57
7 6.67
20 19.05
51 48.57
54 51.43%
23  โรงเรียนบ้านผักขย่าใหญ่ 91
28 30.77
11 12.09
2 2.20
5 5.49
0 0.00
45 49.45
46 50.55%
24  โรงเรียนบ้านทุ่ม 14
4 28.57
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
7 50.00
7 50.00%
25  โรงเรียนบ้านบัวน้อยโนนปอ 18
3 16.67
2 11.11
1 5.56
3 16.67
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
26  โรงเรียนบ้านหนองกี่ 12
2 16.67
2 16.67
2 16.67
0 0.00
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
27  โรงเรียนบ้านหนองคู 52
6 11.54
9 17.31
3 5.77
5 9.62
3 5.77
26 50.00
26 50.00%
28  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอีตู้ 12
3 25.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 50.00
6 50.00%
29  โรงเรียนบ้านโนนหนองสิม 113
14 12.39
8 7.08
10 8.85
14 12.39
10 8.85
57 50.44
56 49.56%
30  โรงเรียนอนุบาลโนนคูณ 138
25 18.12
11 7.97
16 11.59
6 4.35
10 7.25
70 50.72
68 49.28%
31  โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง) 125
8 6.40
8 6.40
10 8.00
16 12.80
18 14.40
65 52.00
60 48.00%
32  โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่า 118
10 8.47
18 15.25
11 9.32
16 13.56
0 0.00
63 53.39
55 46.61%
33  โรงเรียนบ้านโนนดู่(วังหิน) 212
14 6.60
22 10.38
26 12.26
26 12.26
7 3.30
117 55.19
95 44.81%
34  โรงเรียนบ้านดงยาง 52
9 17.31
1 1.92
10 19.23
3 5.77
0 0.00
29 55.77
23 44.23%
35  โรงเรียนขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) 118
11 9.32
18 15.25
1 0.85
11 9.32
11 9.32
66 55.93
52 44.07%
36  โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ 71
11 15.49
4 5.63
11 15.49
5 7.04
0 0.00
40 56.34
31 43.66%
37  โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์ 1045
76 7.27
44 4.21
216 20.67
22 2.11
98 9.38
589 56.36
456 43.64%
38  โรงเรียนบ้านเกาะ 92
4 4.35
3 3.26
14 15.22
4 4.35
15 16.30
52 56.52
40 43.48%
39  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 58
4 6.90
8 13.79
12 20.69
0 0.00
1 1.72
33 56.90
25 43.10%
40  โรงเรียนบ้านผักขะ 98
9 9.18
9 9.18
10 10.20
4 4.08
10 10.20
56 57.14
42 42.86%
41  โรงเรียนบ้านหนองอีกว่าง 42
6 14.29
6 14.29
4 9.52
2 4.76
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
42  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60) 124
8 6.45
8 6.45
15 12.10
8 6.45
14 11.29
71 57.26
53 42.74%
43  โรงเรียนบ้านโคก 33
7 21.21
4 12.12
1 3.03
2 6.06
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
44  โรงเรียนบ้านคูเมือง 50
3 6.00
3 6.00
12 24.00
3 6.00
0 0.00
29 58.00
21 42.00%
45  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา 77
18 23.38
3 3.90
9 11.69
0 0.00
2 2.60
45 58.44
32 41.56%
46  โรงเรียนบ้านบกขี้ยาง 126
16 12.70
8 6.35
16 12.70
9 7.14
3 2.38
74 58.73
52 41.27%
47  โรงเรียนบ้านคูซอด 112
6 5.36
5 4.46
17 15.18
6 5.36
12 10.71
66 58.93
46 41.07%
48  โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 778
59 7.58
52 6.68
22 2.83
111 14.27
74 9.51
460 59.13
318 40.87%
49  โรงเรียนบ้านโนนอีปังโพนวัว 101
14 13.86
8 7.92
10 9.90
7 6.93
1 0.99
61 60.40
40 39.60%
50  โรงเรียนบ้านแวด 92
16 17.39
9 9.78
4 4.35
7 7.61
0 0.00
56 60.87
36 39.13%
51  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองแต้ 84
12 14.29
9 10.71
11 13.10
0 0.00
0 0.00
52 61.90
32 38.10%
52  โรงเรียนบ้านหนองกันจอ 71
12 16.90
6 8.45
3 4.23
6 8.45
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
53  โรงเรียนบ้านหนองจิกเหล่าเชือก 101
11 10.89
6 5.94
6 5.94
7 6.93
8 7.92
63 62.38
38 37.62%
54  โรงเรียนบ้านบอนวิทยา 147
8 5.44
6 4.08
14 9.52
14 9.52
13 8.84
92 62.59
55 37.41%
55  โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยา 184
26 14.13
17 9.24
20 10.87
2 1.09
3 1.63
116 63.04
68 36.96%
56  โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) 84
4 4.76
9 10.71
14 16.67
4 4.76
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
57  โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก 196
17 8.67
11 5.61
30 15.31
3 1.53
11 5.61
124 63.27
72 36.73%
58  โรงเรียนบ้านละทาย 161
17 10.56
19 11.80
12 7.45
11 6.83
0 0.00
102 63.35
59 36.65%
59  โรงเรียนบ้านเจ้าทุ่ง 112
8 7.14
9 8.04
9 8.04
8 7.14
7 6.25
71 63.39
41 36.61%
60  โรงเรียนบ้านเห็นอ้ม 123
12 9.76
8 6.50
15 12.20
8 6.50
2 1.63
78 63.41
45 36.59%
61  โรงเรียนบ้านม่วงเปเหมือดแอ่ 77
15 19.48
3 3.90
10 12.99
0 0.00
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
62  โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า 66
8 12.12
6 9.09
6 9.09
4 6.06
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
63  โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม 44
4 9.09
5 11.36
2 4.55
5 11.36
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
64  โรงเรียนบ้านไทยบวกแต้บวกเตย 66
7 10.61
5 7.58
5 7.58
4 6.06
3 4.55
42 63.64
24 36.36%
65  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) 102
20 19.61
0 0.00
14 13.73
3 2.94
0 0.00
65 63.73
37 36.27%
66  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 158
21 13.29
12 7.59
14 8.86
8 5.06
0 0.00
103 65.19
55 34.81%
67  โรงเรียนบ้านขาม 104
6 5.77
7 6.73
16 15.38
6 5.77
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
68  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 27
1 3.70
0 0.00
8 29.63
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
69  โรงเรียนบ้านหนองบัวไชยวาน 105
5 4.76
3 2.86
12 11.43
7 6.67
8 7.62
70 66.67
35 33.33%
70  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 63
9 14.29
4 6.35
6 9.52
2 3.17
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
71  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ) 150
28 18.67
0 0.00
13 8.67
0 0.00
9 6.00
100 66.67
50 33.33%
72  โรงเรียนบ้านหนองแวงโพนเขวา 166
35 21.08
7 4.22
6 3.61
3 1.81
4 2.41
111 66.87
55 33.13%
73  โรงเรียนบ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 136
5 3.68
11 8.09
19 13.97
2 1.47
8 5.88
91 66.91
45 33.09%
74  โรงเรียนบ้านหนองแก้วสำโรง 130
0 0.00
15 11.54
24 18.46
0 0.00
4 3.08
87 66.92
43 33.08%
75  โรงเรียนบ้านหนองสวง 55
10 18.18
2 3.64
5 9.09
1 1.82
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
76  โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ 123
23 18.70
4 3.25
10 8.13
3 2.44
0 0.00
83 67.48
40 32.52%
77  โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี 164
11 6.71
4 2.44
23 14.02
5 3.05
10 6.10
111 67.68
53 32.32%
78  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 125
6 4.80
10 8.00
23 18.40
1 0.80
0 0.00
85 68.00
40 32.00%
79  โรงเรียนบ้านบ้านดอนสั้น 44
1 2.27
5 11.36
8 18.18
0 0.00
0 0.00
30 68.18
14 31.82%
80  โรงเรียนบ้านอีต้อม 67
3 4.48
4 5.97
10 14.93
2 2.99
2 2.99
46 68.66
21 31.34%
81  โรงเรียนบ้านหนองค้า 58
2 3.45
1 1.72
8 13.79
3 5.17
4 6.90
40 68.97
18 31.03%
82  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 94
10 10.64
10 10.64
3 3.19
5 5.32
1 1.06
65 69.15
29 30.85%
83  โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย 98
6 6.12
14 14.29
7 7.14
2 2.04
1 1.02
68 69.39
30 30.61%
84  โรงเรียนบ้านน้ำคำ 158
5 3.16
20 12.66
23 14.56
0 0.00
0 0.00
110 69.62
48 30.38%
85  โรงเรียนบ้านเทิน 56
5 8.93
1 1.79
4 7.14
4 7.14
3 5.36
39 69.64
17 30.36%
86  โรงเรียนบ้านเปือย กร. 73
10 13.70
5 6.85
5 6.85
2 2.74
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
87  โรงเรียนบ้านขมิ้น 47
3 6.38
1 2.13
4 8.51
6 12.77
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
88  โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1046
56 5.35
23 2.20
148 14.15
43 4.11
39 3.73
737 70.46
309 29.54%
89  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 78
16 20.51
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
90  โรงเรียนบ้านเสมอใจหนองสะลาม 68
0 0.00
2 2.94
4 5.88
14 20.59
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
91  โรงเรียนกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) 133
4 3.01
12 9.02
23 17.29
0 0.00
0 0.00
94 70.68
39 29.32%
92  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 115
6 5.22
11 9.57
16 13.91
0 0.00
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
93  โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ 49
5 10.20
0 0.00
2 4.08
6 12.24
1 2.04
35 71.43
14 28.57%
94  โรงเรียนบ้านเอกสร้างเรือง 70
2 2.86
2 2.86
16 22.86
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
95  โรงเรียนบ้านละเอาะ 275
10 3.64
16 5.82
19 6.91
33 12.00
0 0.00
197 71.64
78 28.36%
96  โรงเรียนบ้านบก 53
4 7.55
0 0.00
9 16.98
2 3.77
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
97  โรงเรียนบ้านหนองออ 75
7 9.33
6 8.00
6 8.00
2 2.67
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
98  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 145
12 8.28
1 0.69
24 16.55
3 2.07
0 0.00
105 72.41
40 27.59%
99  โรงเรียนอนุบาลพยุห์ 262
10 3.82
16 6.11
20 7.63
0 0.00
26 9.92
190 72.52
72 27.48%
100  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง) 124
14 11.29
11 8.87
9 7.26
0 0.00
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
101  โรงเรียนบ้านแทงวิทยา 84
5 5.95
6 7.14
12 14.29
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
102  โรงเรียนบ้านหอยสะเดาพัฒนา 92
8 8.70
0 0.00
16 17.39
1 1.09
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
103  โรงเรียนบ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง 81
7 8.64
0 0.00
9 11.11
2 2.47
4 4.94
59 72.84
22 27.16%
104  โรงเรียนบ้านขนวนจานสามัคคี 89
2 2.25
3 3.37
8 8.99
7 7.87
4 4.49
65 73.03
24 26.97%
105  โรงเรียนบ้านสบาย 191
7 3.66
11 5.76
14 7.33
8 4.19
11 5.76
140 73.30
51 26.70%
106  โรงเรียนบ้านพันลำ 79
5 6.33
4 5.06
11 13.92
1 1.27
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
107  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(อสพป.17) 49
5 10.20
4 8.16
4 8.16
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
108  โรงเรียนบ้านทุ่งมั่ง 83
15 18.07
1 1.20
5 6.02
1 1.20
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
109  โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง 137
7 5.11
12 8.76
15 10.95
2 1.46
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
110  โรงเรียนบ้านดูนสิม(อสพป.8) 120
5 4.17
4 3.33
20 16.67
1 0.83
1 0.83
89 74.17
31 25.83%
111  โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) 93
6 6.45
5 5.38
11 11.83
2 2.15
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
112  โรงเรียนบ้านโนนดู่(โนนคูณ) 62
9 14.52
3 4.84
3 4.84
1 1.61
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
113  โรงเรียนอนุบาลวังหิน 99
13 13.13
1 1.01
7 7.07
4 4.04
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งพาย 88
5 5.68
5 5.68
8 9.09
2 2.27
2 2.27
66 75.00
22 25.00%
115  โรงเรียนบ้านฮ่องแข้ดำ 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
116  โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 597
21 3.52
23 3.85
26 4.36
46 7.71
33 5.53
448 75.04
149 24.96%
117  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 130
8 6.15
10 7.69
12 9.23
2 1.54
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
118  โรงเรียนบ้านบูรพา 106
1 0.94
4 3.77
21 19.81
0 0.00
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
119  โรงเรียนบ้านโนนผึ้ง 74
14 18.92
2 2.70
2 2.70
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
120  โรงเรียนบ้านลุมภู 124
6 4.84
6 4.84
11 8.87
4 3.23
3 2.42
94 75.81
30 24.19%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 93
0 0.00
9 9.68
12 12.90
0 0.00
1 1.08
71 76.34
22 23.66%
122  โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) 119
6 5.04
6 5.04
15 12.61
1 0.84
0 0.00
91 76.47
28 23.53%
123  โรงเรียนบ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร) 137
5 3.65
6 4.38
20 14.60
1 0.73
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 30
3 10.00
1 3.33
1 3.33
1 3.33
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
125  โรงเรียนบ้านสะมัด 43
2 4.65
2 4.65
2 4.65
2 4.65
2 4.65
33 76.74
10 23.26%
126  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 155
12 7.74
8 5.16
13 8.39
3 1.94
0 0.00
119 76.77
36 23.23%
127  โรงเรียนบ้านกล้วย 160
7 4.38
12 7.50
7 4.38
5 3.13
6 3.75
123 76.88
37 23.13%
128  โรงเรียนบ้านหนองแคนหนองเทา 78
1 1.28
7 8.97
10 12.82
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
129  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(โนนคูณ) 39
2 5.13
6 15.38
1 2.56
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
130  โรงเรียนบ้านกอกหัวนา 113
10 8.85
4 3.54
11 9.73
0 0.00
1 0.88
87 76.99
26 23.01%
131  โรงเรียนบ้านคูบ 246
9 3.66
16 6.50
17 6.91
7 2.85
7 2.85
190 77.24
56 22.76%
132  โรงเรียนบ้านยางกุดนาคำ 22
2 9.09
2 9.09
1 4.55
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
133  โรงเรียนบ้านนาดี 53
7 13.21
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
134  โรงเรียนบ้านรุ่ง 146
7 4.79
3 2.05
18 12.33
3 2.05
2 1.37
113 77.40
33 22.60%
135  โรงเรียนบ้านหางว่าวโนนบัว 71
3 4.23
3 4.23
6 8.45
2 2.82
2 2.82
55 77.46
16 22.54%
136  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 36
0 0.00
2 5.56
3 8.33
3 8.33
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
137  โรงเรียนบ้านร่องเก้า 36
4 11.11
1 2.78
0 0.00
0 0.00
3 8.33
28 77.78
8 22.22%
138  โรงเรียนบ้านหนองบาง 72
2 2.78
5 6.94
9 12.50
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
139  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองม่วง 109
8 7.34
4 3.67
4 3.67
5 4.59
3 2.75
85 77.98
24 22.02%
140  โรงเรียนบ้านดินดำ 100
5 5.00
5 5.00
12 12.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
141  โรงเรียนบ้านจิกกะลา 41
5 12.20
4 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
142  โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว 41
4 9.76
0 0.00
3 7.32
1 2.44
1 2.44
32 78.05
9 21.95%
143  โรงเรียนบ้านขามป้อม 23
1 4.35
0 0.00
4 17.39
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
144  โรงเรียนบ้านโพนทรายโนนเรือ 130
5 3.85
14 10.77
3 2.31
5 3.85
1 0.77
102 78.46
28 21.54%
145  โรงเรียนบ้านตีกา 70
9 12.86
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
146  โรงเรียนบ้านสีถาน 28
1 3.57
4 14.29
1 3.57
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
147  โรงเรียนบ้านหนองทามใหญ่ 42
3 7.14
1 2.38
4 9.52
0 0.00
1 2.38
33 78.57
9 21.43%
148  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 131
10 7.63
6 4.58
12 9.16
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
149  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 168
12 7.14
6 3.57
17 10.12
0 0.00
0 0.00
133 79.17
35 20.83%
150  โรงเรียนบ้านโพนยาง 145
4 2.76
13 8.97
11 7.59
2 1.38
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
151  โรงเรียนบ้านหนองพะแนง 92
2 2.17
12 13.04
4 4.35
1 1.09
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
152  โรงเรียนบ้านหนองกุงสนามชัย 126
11 8.73
3 2.38
0 0.00
12 9.52
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
153  โรงเรียนบ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) 167
22 13.17
0 0.00
11 6.59
1 0.60
0 0.00
133 79.64
34 20.36%
154  โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) 123
4 3.25
13 10.57
8 6.50
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
155  โรงเรียนตะดอบวิทยา 258
14 5.43
14 5.43
24 9.30
0 0.00
0 0.00
206 79.84
52 20.16%
156  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย) 224
14 6.25
21 9.38
8 3.57
2 0.89
0 0.00
179 79.91
45 20.09%
157  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 25
3 12.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
20 80.00
5 20.00%
158  โรงเรียนบ้านโนนงาม 65
2 3.08
4 6.15
7 10.77
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
159  โรงเรียนบ้านสร้างบาก 117
13 11.11
10 8.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
160  โรงเรียนบ้านโนนแย้ 102
9 8.82
5 4.90
6 5.88
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
161  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) 235
19 8.09
5 2.13
20 8.51
2 0.85
0 0.00
189 80.43
46 19.57%
162  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(โนนคูณ) 198
20 10.10
5 2.53
12 6.06
1 0.51
0 0.00
160 80.81
38 19.19%
163  โรงเรียนบ้านกะเอิน 184
11 5.98
10 5.43
14 7.61
0 0.00
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
164  โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ 79
3 3.80
5 6.33
2 2.53
3 3.80
2 2.53
64 81.01
15 18.99%
165  โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง 37
4 10.81
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
166  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก 86
4 4.65
2 2.33
10 11.63
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
167  โรงเรียนบ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ 139
4 2.88
2 1.44
12 8.63
6 4.32
1 0.72
114 82.01
25 17.99%
168  โรงเรียนบ้านเวาะ 118
4 3.39
5 4.24
6 5.08
2 1.69
4 3.39
97 82.20
21 17.80%
169  โรงเรียนมหาราช 3 45
2 4.44
3 6.67
1 2.22
1 2.22
1 2.22
37 82.22
8 17.78%
170  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) 96
2 2.08
4 4.17
5 5.21
1 1.04
5 5.21
79 82.29
17 17.71%
171  โรงเรียนบ้านโพนแดง 51
3 5.88
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
172  โรงเรียนบ้านจานหนองคู 131
5 3.82
0 0.00
17 12.98
1 0.76
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
173  โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุข 114
2 1.75
8 7.02
10 8.77
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
174  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 97
10 10.31
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
175  โรงเรียนบ้านเจี่ย 174
5 2.87
8 4.60
16 9.20
1 0.57
0 0.00
144 82.76
30 17.24%
176  โรงเรียนบ้านหนองโอง 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
177  โรงเรียนบ้านสะเต็ง 53
0 0.00
1 1.89
3 5.66
4 7.55
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
178  โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) 149
6 4.03
3 2.01
7 4.70
7 4.70
2 1.34
124 83.22
25 16.78%
179  โรงเรียนบ้านหนองกก 66
0 0.00
2 3.03
8 12.12
0 0.00
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
180  โรงเรียนบ้านสะพุง 86
7 8.14
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
181  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 99
7 7.07
2 2.02
5 5.05
2 2.02
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
182  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) 130
11 8.46
5 3.85
1 0.77
3 2.31
1 0.77
109 83.85
21 16.15%
183  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 131
7 5.34
9 6.87
3 2.29
2 1.53
0 0.00
110 83.97
21 16.03%
184  โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง 51
0 0.00
3 5.88
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
185  โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน 166
9 5.42
6 3.61
8 4.82
3 1.81
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
186  โรงเรียนบ้านหนองคำ 77
5 6.49
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
187  โรงเรียนบ้านหัวเหล่า 174
8 4.60
4 2.30
14 8.05
1 0.57
0 0.00
147 84.48
27 15.52%
188  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง) 52
2 3.85
2 3.85
2 3.85
2 3.85
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
189  โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกา 104
7 6.73
0 0.00
9 8.65
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
190  โรงเรียนบ้านแก้ง 59
6 10.17
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
191  โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง 106
6 5.66
6 5.66
4 3.77
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
192  โรงเรียนบ้านสร้างหว้า 73
9 12.33
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
193  โรงเรียนบ้านโพนดวน 134
11 8.21
3 2.24
6 4.48
0 0.00
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
194  โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ 47
6 12.77
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
195  โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
196  โรงเรียนบ้านหนองบัว 115
8 6.96
0 0.00
6 5.22
2 1.74
1 0.87
98 85.22
17 14.78%
197  โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
0 0.00
5 8.20
52 85.25
9 14.75%
198  โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์) 103
8 7.77
2 1.94
5 4.85
0 0.00
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
199  โรงเรียนบ้านหนองตาเชียง 76
2 2.63
4 5.26
3 3.95
1 1.32
1 1.32
65 85.53
11 14.47%
200  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 42
1 2.38
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
201  โรงเรียนบ้านโปร่ง 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
1 2.38
36 85.71
6 14.29%
202  โรงเรียนบ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) 106
4 3.77
4 3.77
6 5.66
0 0.00
1 0.94
91 85.85
15 14.15%
203  โรงเรียนบ้านหอย-โนนดู่ 78
1 1.28
3 3.85
4 5.13
2 2.56
1 1.28
67 85.90
11 14.10%
204  โรงเรียนบ้านโนนสายหนองหว้า 64
1 1.56
1 1.56
6 9.38
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
205  โรงเรียนบ้านหนองถ่ม 57
0 0.00
1 1.75
2 3.51
4 7.02
1 1.75
49 85.96
8 14.04%
206  โรงเรียนบ้านโนนติ้ว 37
1 2.70
1 2.70
3 8.11
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
207  โรงเรียนบ้านเปือย (เมือง) 112
3 2.68
4 3.57
8 7.14
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
208  โรงเรียนบ้านจอมวิทยา 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
209  โรงเรียนบ้านทุ่ง 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
1 2.22
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
210  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) 135
10 7.41
0 0.00
6 4.44
2 1.48
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
211  โรงเรียนบ้านทาม 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
3 5.66
46 86.79
7 13.21%
212  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 369
19 5.15
22 5.96
7 1.90
0 0.00
0 0.00
321 86.99
48 13.01%
213  โรงเรียนบ้านจาน 126
2 1.59
0 0.00
14 11.11
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
214  โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า 126
4 3.17
2 1.59
5 3.97
4 3.17
1 0.79
110 87.30
16 12.70%
215  โรงเรียนบ้านลิงไอ 66
1 1.52
3 4.55
4 6.06
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
216  โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา 126
3 2.38
3 2.38
8 6.35
1 0.79
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
217  โรงเรียนบ้านหนองหิน 111
6 5.41
1 0.90
5 4.50
0 0.00
1 0.90
98 88.29
13 11.71%
218  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
219  โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ 129
2 1.55
9 6.98
3 2.33
0 0.00
0 0.00
115 89.15
14 10.85%
220  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเข้ากรรม 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
221  โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิด 86
3 3.49
1 1.16
5 5.81
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
222  โรงเรียนบ้านหนองรัง 68
2 2.94
1 1.47
2 2.94
1 1.47
1 1.47
61 89.71
7 10.29%
223  โรงเรียนบ้านอาลัย 118
6 5.08
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
224  โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.67
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
225  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3 71
1 1.41
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
226  โรงเรียนบ้านโพนงาม 61
2 3.28
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
227  โรงเรียนบ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) 232
0 0.00
0 0.00
22 9.48
0 0.00
0 0.00
210 90.52
22 9.48%
228  โรงเรียนบ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
229  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) 123
1 0.81
4 3.25
2 1.63
1 0.81
3 2.44
112 91.06
11 8.94%
230  โรงเรียนบ้านสร้างเหล่าโนนแดง 57
1 1.75
0 0.00
3 5.26
0 0.00
1 1.75
52 91.23
5 8.77%
231  โรงเรียนบ้านยางเครือ 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
2 2.90
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
232  โรงเรียนบ้านอีปาด 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
233  โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
234  โรงเรียนบ้านหนองเทา 61
0 0.00
0 0.00
3 4.92
0 0.00
2 3.28
56 91.80
5 8.20%
235  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ 137
7 5.11
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
236  โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง 77
5 6.49
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
237  โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
2 3.85
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
238  โรงเรียนบ้านยาง 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
1 3.57
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
239  โรงเรียนบ้านก้อนเส้า 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
240  โรงเรียนบ้านกอก 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
2 3.28
57 93.44
4 6.56%
241  โรงเรียนบ้านเสือบอง 32
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
242  โรงเรียนบ้านเวาะวิทยาคม 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
1 1.37
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
243  โรงเรียนบ้านมะกรูด 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
244  โรงเรียนบ้านหนองเข็งเหล่าแค 114
-1 -0.88
-5 -4.39
12 10.53
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
245  โรงเรียนชุมชนหนองสังข์ 160
2 1.25
3 1.88
3 1.88
0 0.00
0 0.00
152 95.00
8 5.00%
246  โรงเรียนบ้านสว่าง 104
0 0.00
2 1.92
2 1.92
1 0.96
0 0.00
99 95.19
5 4.81%
247  โรงเรียนบ้านเขวา 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
248  โรงเรียนบ้านแดงเหล่ายอด 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
2 2.15
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
249  โรงเรียนบ้านหนองสนม 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
250  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
251  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 3461
9 0.26
8 0.23
37 1.07
19 0.55
48 1.39
3340 96.50
121 3.50%
252  โรงเรียนบ้านกระถุน 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.17
61 96.83
2 3.17%
253  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
254  โรงเรียนบ้านหนองเตย 88
0 0.00
0 0.00
2 2.27
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
255  โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 241
3 1.24
0 0.00
2 0.83
0 0.00
0 0.00
236 97.93
5 2.07%
256  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
257  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
258  โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,179 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,134 6.84
เตี้ย  1,427 4.58
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,536 8.13
ผอมและเตี้ย  1,052 3.37
อ้วนและเตี้ย  901 2.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,129 74.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,050 คน


25.82%


Powered By www.thaieducation.net