ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 233 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 233 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองแวง 202
22 10.89
25 12.38
18 8.91
47 23.27
43 21.29
47 23.27
155 76.73%
2  โรงเรียนบ้านก็วล 119
23 19.33
19 15.97
9 7.56
13 10.92
25 21.01
30 25.21
89 74.79%
3  โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 216
23 10.65
25 11.57
20 9.26
46 21.30
36 16.67
66 30.56
150 69.44%
4  โรงเรียนบ้านชำเบง 268
61 22.76
44 16.42
30 11.19
27 10.07
13 4.85
93 34.70
175 65.30%
5  โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 141
33 23.40
22 15.60
17 12.06
14 9.93
6 4.26
49 34.75
92 65.25%
6  โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 171
38 22.22
24 14.04
17 9.94
22 12.87
9 5.26
61 35.67
110 64.33%
7  โรงเรียนบ้านปวงตึก 268
61 22.76
40 14.93
51 19.03
16 5.97
3 1.12
97 36.19
171 63.81%
8  โรงเรียนบ้านจารย์ 381
41 10.76
33 8.66
23 6.04
73 19.16
48 12.60
163 42.78
218 57.22%
9  โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 105
16 15.24
23 21.90
6 5.71
9 8.57
6 5.71
45 42.86
60 57.14%
10  โรงเรียนบ้านคูตัน 163
36 22.09
5 3.07
14 8.59
33 20.25
5 3.07
70 42.94
93 57.06%
11  โรงเรียนบ้านทัพทัน 120
16 13.33
15 12.50
11 9.17
9 7.50
17 14.17
52 43.33
68 56.67%
12  โรงเรียนบ้านอำปึลกง 194
12 6.19
22 11.34
35 18.04
34 17.53
2 1.03
89 45.88
105 54.12%
13  โรงเรียนบ้านวังปลัด 140
23 16.43
17 12.14
20 14.29
15 10.71
0 0.00
65 46.43
75 53.57%
14  โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) 385
41 10.65
20 5.19
35 9.09
61 15.84
45 11.69
183 47.53
202 52.47%
15  โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 256
31 12.11
12 4.69
23 8.98
43 16.80
24 9.38
123 48.05
133 51.95%
16  โรงเรียนบ้านสะแร 162
18 11.11
14 8.64
28 17.28
12 7.41
10 6.17
80 49.38
82 50.62%
17  โรงเรียนบ้านศาลา 85
6 7.06
7 8.24
7 8.24
13 15.29
10 11.76
42 49.41
43 50.59%
18  โรงเรียนบ้านหนองคันนา 367
58 15.80
41 11.17
32 8.72
30 8.17
23 6.27
183 49.86
184 50.14%
19  โรงเรียนบ้านโจรก 322
57 17.70
30 9.32
39 12.11
22 6.83
11 3.42
163 50.62
159 49.38%
20  โรงเรียนดมวิทยาคาร 220
39 17.73
20 9.09
21 9.55
14 6.36
13 5.91
113 51.36
107 48.64%
21  โรงเรียนบ้านบักจรัง 277
34 12.27
51 18.41
22 7.94
24 8.66
3 1.08
143 51.62
134 48.38%
22  โรงเรียนบ้านตรวจ 223
23 10.31
20 8.97
38 17.04
13 5.83
13 5.83
116 52.02
107 47.98%
23  โรงเรียนบ้านอาโพน 322
70 21.74
27 8.39
41 12.73
12 3.73
3 0.93
169 52.48
153 47.52%
24  โรงเรียนบ้านสองสะโกม 215
38 17.67
15 6.98
12 5.58
24 11.16
12 5.58
114 53.02
101 46.98%
25  โรงเรียนบ้านสกล 145
20 13.79
28 19.31
9 6.21
9 6.21
2 1.38
77 53.10
68 46.90%
26  โรงเรียนบ้านทำนบ 135
32 23.70
15 11.11
5 3.70
11 8.15
0 0.00
72 53.33
63 46.67%
27  โรงเรียนบ้านณรงค์ 157
18 11.46
11 7.01
9 5.73
21 13.38
13 8.28
85 54.14
72 45.86%
28  โรงเรียนบ้านสมุด 99
15 15.15
16 16.16
6 6.06
8 8.08
0 0.00
54 54.55
45 45.45%
29  โรงเรียนบ้านกะปู 98
5 5.10
1 1.02
16 16.33
6 6.12
16 16.33
54 55.10
44 44.90%
30  โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 201
17 8.46
12 5.97
9 4.48
30 14.93
21 10.45
112 55.72
89 44.28%
31  โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 77
16 20.78
4 5.19
13 16.88
0 0.00
0 0.00
44 57.14
33 42.86%
32  โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) 164
14 8.54
20 12.20
5 3.05
25 15.24
6 3.66
94 57.32
70 42.68%
33  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 61
5 8.20
8 13.11
6 9.84
0 0.00
7 11.48
35 57.38
26 42.62%
34  โรงเรียนบ้านมะเมียง 253
30 11.86
23 9.09
32 12.65
15 5.93
7 2.77
146 57.71
107 42.29%
35  โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 767
57 7.43
47 6.13
49 6.39
104 13.56
67 8.74
443 57.76
324 42.24%
36  โรงเรียนบ้านจรัส 321
19 5.92
20 6.23
24 7.48
39 12.15
32 9.97
187 58.26
134 41.74%
37  โรงเรียนสหมิตรวิทยา 156
15 9.62
11 7.05
19 12.18
7 4.49
9 5.77
95 60.90
61 39.10%
38  โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 170
20 11.76
14 8.24
7 4.12
12 7.06
13 7.65
104 61.18
66 38.82%
39  โรงเรียนบ้านด่าน 348
53 15.23
19 5.46
37 10.63
12 3.45
14 4.02
213 61.21
135 38.79%
40  โรงเรียนบ้านแดง 166
12 7.23
5 3.01
16 9.64
17 10.24
14 8.43
102 61.45
64 38.55%
41  โรงเรียนบ้านปลัด 213
27 12.68
24 11.27
11 5.16
16 7.51
2 0.94
133 62.44
80 37.56%
42  โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1101
71 6.45
32 2.91
115 10.45
103 9.36
90 8.17
690 62.67
411 37.33%
43  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 67
6 8.96
6 8.96
8 11.94
3 4.48
2 2.99
42 62.69
25 37.31%
44  โรงเรียนบ้านสะกาด 172
35 20.35
20 11.63
5 2.91
4 2.33
0 0.00
108 62.79
64 37.21%
45  โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 210
17 8.10
10 4.76
7 3.33
27 12.86
17 8.10
132 62.86
78 37.14%
46  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 249
20 8.03
10 4.02
10 4.02
30 12.05
21 8.43
158 63.45
91 36.55%
47  โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 55
3 5.45
9 16.36
4 7.27
4 7.27
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
48  โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 189
10 5.29
5 2.65
20 10.58
15 7.94
18 9.52
121 64.02
68 35.98%
49  โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 53
7 13.21
8 15.09
4 7.55
0 0.00
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
50  โรงเรียนบ้านสน 349
18 5.16
13 3.72
25 7.16
31 8.88
38 10.89
224 64.18
125 35.82%
51  โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 264
24 9.09
26 9.85
18 6.82
22 8.33
4 1.52
170 64.39
94 35.61%
52  โรงเรียนบ้านกระวัน 59
12 20.34
3 5.08
4 6.78
1 1.69
1 1.69
38 64.41
21 35.59%
53  โรงเรียนบ้านบักดอก 305
22 7.21
12 3.93
22 7.21
22 7.21
22 7.21
205 67.21
100 32.79%
54  โรงเรียนบ้านโอทะลัน 236
69 29.24
0 0.00
8 3.39
0 0.00
0 0.00
159 67.37
77 32.63%
55  โรงเรียนบ้านโดง 188
29 15.43
6 3.19
12 6.38
2 1.06
12 6.38
127 67.55
61 32.45%
56  โรงเรียนบ้านตาโมม 195
12 6.15
9 4.62
6 3.08
21 10.77
15 7.69
132 67.69
63 32.31%
57  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 359
41 11.42
50 13.93
16 4.46
9 2.51
0 0.00
243 67.69
116 32.31%
58  โรงเรียนบ้านศรีนวล 177
33 18.64
10 5.65
12 6.78
2 1.13
0 0.00
120 67.80
57 32.20%
59  โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 94
10 10.64
7 7.45
10 10.64
3 3.19
0 0.00
64 68.09
30 31.91%
60  โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 227
20 8.81
24 10.57
18 7.93
10 4.41
0 0.00
155 68.28
72 31.72%
61  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 155
11 7.10
12 7.74
14 9.03
9 5.81
3 1.94
106 68.39
49 31.61%
62  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 206
20 9.71
13 6.31
16 7.77
6 2.91
10 4.85
141 68.45
65 31.55%
63  โรงเรียนบ้านตานี 232
21 9.05
20 8.62
22 9.48
8 3.45
2 0.86
159 68.53
73 31.47%
64  โรงเรียนบ้านกระสัง 255
24 9.41
4 1.57
13 5.10
26 10.20
13 5.10
175 68.63
80 31.37%
65  โรงเรียนบ้านตาเตียว 107
7 6.54
13 12.15
9 8.41
4 3.74
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
66  โรงเรียนบ้านตะโนน 327
45 13.76
20 6.12
28 8.56
6 1.83
0 0.00
228 69.72
99 30.28%
67  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 327
17 5.20
15 4.59
34 10.40
15 4.59
18 5.50
228 69.72
99 30.28%
68  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 272
16 5.88
6 2.21
21 7.72
22 8.09
17 6.25
190 69.85
82 30.15%
69  โรงเรียนหนองโสนวิทยา 211
20 9.48
32 15.17
11 5.21
0 0.00
0 0.00
148 70.14
63 29.86%
70  โรงเรียนบ้านคลอง 181
14 7.73
18 9.94
8 4.42
14 7.73
0 0.00
127 70.17
54 29.83%
71  โรงเรียนบ้านโนนสบาย 145
12 8.28
16 11.03
5 3.45
10 6.90
0 0.00
102 70.34
43 29.66%
72  โรงเรียนบ้านโพนชาย 105
21 20.00
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
74 70.48
31 29.52%
73  โรงเรียนบ้านตาพราม 136
6 4.41
5 3.68
8 5.88
11 8.09
10 7.35
96 70.59
40 29.41%
74  โรงเรียนบ้านตาวัง 140
13 9.29
14 10.00
4 2.86
6 4.29
4 2.86
99 70.71
41 29.29%
75  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 253
8 3.16
10 3.95
19 7.51
18 7.11
19 7.51
179 70.75
74 29.25%
76  โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 168
35 20.83
5 2.98
8 4.76
1 0.60
0 0.00
119 70.83
49 29.17%
77  โรงเรียนบ้านละเอาะ 193
15 7.77
16 8.29
14 7.25
8 4.15
2 1.04
138 71.50
55 28.50%
78  โรงเรียนจตุคามวิทยา 145
17 11.72
16 11.03
8 5.52
0 0.00
0 0.00
104 71.72
41 28.28%
79  โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 174
15 8.62
10 5.75
7 4.02
1 0.57
16 9.20
125 71.84
49 28.16%
80  โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 100
6 6.00
1 1.00
8 8.00
7 7.00
6 6.00
72 72.00
28 28.00%
81  โรงเรียนบ้านกะดาด 215
23 10.70
13 6.05
6 2.79
7 3.26
11 5.12
155 72.09
60 27.91%
82  โรงเรียนปราสาท 428
46 10.75
30 7.01
32 7.48
7 1.64
4 0.93
309 72.20
119 27.80%
83  โรงเรียนบ้านสวาท 83
12 14.46
2 2.41
9 10.84
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
84  โรงเรียนบ้านสีโค 58
5 8.62
1 1.72
2 3.45
6 10.34
2 3.45
42 72.41
16 27.59%
85  โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 197
13 6.60
3 1.52
13 6.60
16 8.12
9 4.57
143 72.59
54 27.41%
86  โรงเรียนบ้านสวาย 150
5 3.33
4 2.67
32 21.33
0 0.00
0 0.00
109 72.67
41 27.33%
87  โรงเรียนบ้านกล้วย 209
20 9.57
15 7.18
5 2.39
7 3.35
10 4.78
152 72.73
57 27.27%
88  โรงเรียนบ้านจารย์ 130
14 10.77
6 4.62
6 4.62
7 5.38
2 1.54
95 73.08
35 26.92%
89  โรงเรียนบ้านพนม 56
5 8.93
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
90  โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 68
4 5.88
6 8.82
2 2.94
6 8.82
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
91  โรงเรียนบ้านโสน 152
21 13.82
5 3.29
14 9.21
0 0.00
0 0.00
112 73.68
40 26.32%
92  โรงเรียนบ้านอุโลก 312
28 8.97
25 8.01
22 7.05
6 1.92
1 0.32
230 73.72
82 26.28%
93  โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 50
1 2.00
3 6.00
4 8.00
3 6.00
2 4.00
37 74.00
13 26.00%
94  โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 189
19 10.05
15 7.94
12 6.35
3 1.59
0 0.00
140 74.07
49 25.93%
95  โรงเรียนบ้านจีกแดก 202
33 16.34
8 3.96
8 3.96
3 1.49
0 0.00
150 74.26
52 25.74%
96  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 152
16 10.53
8 5.26
10 6.58
5 3.29
0 0.00
113 74.34
39 25.66%
97  โรงเรียนบ้านตอกตรา 156
12 7.69
9 5.77
13 8.33
4 2.56
2 1.28
116 74.36
40 25.64%
98  โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 493
31 6.29
29 5.88
17 3.45
24 4.87
24 4.87
368 74.65
125 25.35%
99  โรงเรียนบ้านหนองจูบ 107
7 6.54
8 7.48
5 4.67
7 6.54
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
100  โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 2020
242 11.98
57 2.82
197 9.75
13 0.64
0 0.00
1511 74.80
509 25.20%
101  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 179
18 10.06
16 8.94
11 6.15
0 0.00
0 0.00
134 74.86
45 25.14%
102  โรงเรียนบ้านโคกทม 215
10 4.65
14 6.51
12 5.58
7 3.26
11 5.12
161 74.88
54 25.12%
103  โรงเรียนบ้านอังกอล 109
5 4.59
5 4.59
9 8.26
8 7.34
0 0.00
82 75.23
27 24.77%
104  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 85
2 2.35
5 5.88
14 16.47
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
105  โรงเรียนบ้านบัวเชด 232
25 10.78
8 3.45
15 6.47
8 3.45
1 0.43
175 75.43
57 24.57%
106  โรงเรียนบ้านกูน 167
8 4.79
3 1.80
11 6.59
11 6.59
8 4.79
126 75.45
41 24.55%
107  โรงเรียนบ้านเสรียง 132
10 7.58
8 6.06
11 8.33
1 0.76
2 1.52
100 75.76
32 24.24%
108  โรงเรียนบ้านละลมระไซ 108
13 12.04
7 6.48
6 5.56
0 0.00
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
109  โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 326
36 11.04
15 4.60
15 4.60
7 2.15
5 1.53
248 76.07
78 23.93%
110  โรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด) 160
11 6.88
11 6.88
14 8.75
1 0.63
1 0.63
122 76.25
38 23.75%
111  โรงเรียนบ้านพนมดิน 211
12 5.69
0 0.00
21 9.95
10 4.74
7 3.32
161 76.30
50 23.70%
112  โรงเรียนบ้านสะเดา 270
44 16.30
10 3.70
10 3.70
0 0.00
0 0.00
206 76.30
64 23.70%
113  โรงเรียนบ้านสังขะ 287
6 2.09
8 2.79
42 14.63
8 2.79
4 1.39
219 76.31
68 23.69%
114  โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 280
22 7.86
20 7.14
20 7.14
4 1.43
0 0.00
214 76.43
66 23.57%
115  โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 142
5 3.52
5 3.52
4 2.82
10 7.04
9 6.34
109 76.76
33 23.24%
116  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 82
3 3.66
2 2.44
7 8.54
7 8.54
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
117  โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 65
3 4.62
3 4.62
6 9.23
3 4.62
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
118  โรงเรียนบ้านละมงค์ 219
13 5.94
11 5.02
26 11.87
0 0.00
0 0.00
169 77.17
50 22.83%
119  โรงเรียนบ้านโนนทอง 141
13 9.22
0 0.00
19 13.48
0 0.00
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
120  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 84
13 15.48
5 5.95
0 0.00
1 1.19
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
121  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 124
6 4.84
7 5.65
7 5.65
5 4.03
3 2.42
96 77.42
28 22.58%
122  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 102
6 5.88
6 5.88
5 4.90
4 3.92
2 1.96
79 77.45
23 22.55%
123  โรงเรียนบ้านขอนแตก 187
20 10.70
8 4.28
10 5.35
4 2.14
0 0.00
145 77.54
42 22.46%
124  โรงเรียนบ้านลำพุก 98
10 10.20
5 5.10
4 4.08
3 3.06
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
125  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 318
15 4.72
16 5.03
20 6.29
20 6.29
0 0.00
247 77.67
71 22.33%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 404
35 8.66
33 8.17
22 5.45
0 0.00
0 0.00
314 77.72
90 22.28%
127  โรงเรียนบ้านสนบ 272
27 9.93
5 1.84
28 10.29
0 0.00
0 0.00
212 77.94
60 22.06%
128  โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 123
12 9.76
4 3.25
11 8.94
0 0.00
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
129  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 138
9 6.52
10 7.25
11 7.97
0 0.00
0 0.00
108 78.26
30 21.74%
130  โรงเรียนบ้านมหาชัย 66
1 1.52
6 9.09
7 10.61
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
131  โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 119
7 5.88
6 5.04
4 3.36
6 5.04
2 1.68
94 78.99
25 21.01%
132  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 125
1 0.80
2 1.60
13 10.40
4 3.20
6 4.80
99 79.20
26 20.80%
133  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลัก 150
8 5.33
4 2.67
9 6.00
10 6.67
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
134  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 310
38 12.26
10 3.23
16 5.16
0 0.00
0 0.00
246 79.35
64 20.65%
135  โรงเรียนบ้านแนงมุด 348
16 4.60
18 5.17
10 2.87
18 5.17
9 2.59
277 79.60
71 20.40%
136  โรงเรียนบ้านปราสาท 108
6 5.56
8 7.41
2 1.85
6 5.56
0 0.00
86 79.63
22 20.37%
137  โรงเรียนมหาราช ๔ 172
11 6.40
10 5.81
13 7.56
1 0.58
0 0.00
137 79.65
35 20.35%
138  โรงเรียนไพลศึกษาคาร 65
0 0.00
3 4.62
10 15.38
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
139  โรงเรียนบ้านราวนคร 51
0 0.00
0 0.00
10 19.61
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
140  โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 346
10 2.89
7 2.02
24 6.94
14 4.05
12 3.47
279 80.64
67 19.36%
141  โรงเรียนบ้านชำสมิง 140
7 5.00
8 5.71
4 2.86
5 3.57
3 2.14
113 80.71
27 19.29%
142  โรงเรียนบ้านร่มเย็น 135
3 2.22
7 5.19
8 5.93
8 5.93
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
143  โรงเรียนบ้านอำปึล 241
17 7.05
15 6.22
12 4.98
2 0.83
0 0.00
195 80.91
46 19.09%
144  โรงเรียนบ้านจีกแดก 58
3 5.17
5 8.62
2 3.45
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
145  โรงเรียนบ้านกู่ 148
7 4.73
10 6.76
10 6.76
1 0.68
0 0.00
120 81.08
28 18.92%
146  โรงเรียนอมรินทราวารี 289
22 7.61
11 3.81
20 6.92
1 0.35
0 0.00
235 81.31
54 18.69%
147  โรงเรียนบ้านลำหาด 150
5 3.33
9 6.00
14 9.33
0 0.00
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
148  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 204
9 4.41
10 4.90
19 9.31
0 0.00
0 0.00
166 81.37
38 18.63%
149  โรงเรียนบ้านสนวน 113
8 7.08
5 4.42
7 6.19
1 0.88
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
150  โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 281
16 5.69
9 3.20
27 9.61
0 0.00
0 0.00
229 81.49
52 18.51%
151  โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 173
13 7.51
4 2.31
15 8.67
0 0.00
0 0.00
141 81.50
32 18.50%
152  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 234
10 4.27
14 5.98
17 7.26
2 0.85
0 0.00
191 81.62
43 18.38%
153  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 245
12 4.90
11 4.49
22 8.98
0 0.00
0 0.00
200 81.63
45 18.37%
154  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 171
8 4.68
8 4.68
7 4.09
8 4.68
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
155  โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 233
13 5.58
5 2.15
14 6.01
10 4.29
0 0.00
191 81.97
42 18.03%
156  โรงเรียนบ้านหนองยาว 90
3 3.33
9 10.00
3 3.33
0 0.00
1 1.11
74 82.22
16 17.78%
157  โรงเรียนบ้านเตาแดก 74
6 8.11
2 2.70
0 0.00
2 2.70
3 4.05
61 82.43
13 17.57%
158  โรงเรียนบ้านเสกกอง 148
8 5.41
4 2.70
9 6.08
5 3.38
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
159  โรงเรียนบ้านจบก 120
5 4.17
2 1.67
13 10.83
1 0.83
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
160  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 75
2 2.67
5 6.67
5 6.67
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
161  โรงเรียนบ้านตาเสาะ 197
6 3.05
5 2.54
21 10.66
2 1.02
0 0.00
163 82.74
34 17.26%
162  โรงเรียนบ้านแสนกาง 170
14 8.24
11 6.47
4 2.35
0 0.00
0 0.00
141 82.94
29 17.06%
163  โรงเรียนบ้านไทร 131
4 3.05
2 1.53
4 3.05
7 5.34
5 3.82
109 83.21
22 16.79%
164  โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 143
8 5.59
6 4.20
6 4.20
4 2.80
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
165  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 138
10 7.25
4 2.90
9 6.52
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
166  โรงเรียนบ้านคะนา 92
2 2.17
6 6.52
7 7.61
0 0.00
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
167  โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 132
7 5.30
4 3.03
9 6.82
1 0.76
0 0.00
111 84.09
21 15.91%
168  โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 170
7 4.12
7 4.12
8 4.71
4 2.35
1 0.59
143 84.12
27 15.88%
169  โรงเรียนบ้านเถกิง 234
14 5.98
7 2.99
13 5.56
0 0.00
3 1.28
197 84.19
37 15.81%
170  โรงเรียนบ้านโคกไทร 215
5 2.33
4 1.86
6 2.79
9 4.19
10 4.65
181 84.19
34 15.81%
171  โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 209
9 4.31
12 5.74
12 5.74
0 0.00
0 0.00
176 84.21
33 15.79%
172  โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 203
7 3.45
7 3.45
7 3.45
3 1.48
8 3.94
171 84.24
32 15.76%
173  โรงเรียนบ้านน้อย 140
6 4.29
8 5.71
6 4.29
1 0.71
1 0.71
118 84.29
22 15.71%
174  โรงเรียนบ้านรันเดง 205
10 4.88
10 4.88
7 3.41
4 1.95
1 0.49
173 84.39
32 15.61%
175  โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 109
12 11.01
0 0.00
5 4.59
0 0.00
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
176  โรงเรียนบ้านสำโรง 103
1 0.97
0 0.00
9 8.74
6 5.83
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
177  โรงเรียนบ้านนา 110
4 3.64
4 3.64
9 8.18
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
178  โรงเรียนบ้านสระทอง 286
9 3.15
19 6.64
14 4.90
2 0.70
0 0.00
242 84.62
44 15.38%
179  โรงเรียนบ้านตราด 86
8 9.30
4 4.65
1 1.16
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
180  โรงเรียนบ้านตายัวะ 93
10 10.75
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
181  โรงเรียนบ้านรุน 461
24 5.21
9 1.95
35 7.59
1 0.22
0 0.00
392 85.03
69 14.97%
182  โรงเรียนบ้านตาคง 196
5 2.55
7 3.57
17 8.67
0 0.00
0 0.00
167 85.20
29 14.80%
183  โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 305
21 6.89
20 6.56
0 0.00
4 1.31
0 0.00
260 85.25
45 14.75%
184  โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 180
5 2.78
4 2.22
14 7.78
3 1.67
0 0.00
154 85.56
26 14.44%
185  โรงเรียนบ้านถนน 92
5 5.43
2 2.17
6 6.52
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
186  โรงเรียนบ้านลังโกม 228
7 3.07
4 1.75
16 7.02
4 1.75
1 0.44
196 85.96
32 14.04%
187  โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) 158
1 0.63
2 1.27
7 4.43
3 1.90
9 5.70
136 86.08
22 13.92%
188  โรงเรียนบ้านถนนชัย 166
3 1.81
6 3.61
13 7.83
0 0.00
1 0.60
143 86.14
23 13.86%
189  โรงเรียนบ้านจังเอิล 58
3 5.17
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
190  โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี 88
5 5.68
0 0.00
4 4.55
3 3.41
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
191  โรงเรียนบ้านพระแก้ว 383
25 6.53
15 3.92
11 2.87
1 0.26
0 0.00
331 86.42
52 13.58%
192  โรงเรียนบ้านลันแต้ 181
5 2.76
7 3.87
11 6.08
1 0.55
0 0.00
157 86.74
24 13.26%
193  โรงเรียนบ้านโคกกรม 129
5 3.88
8 6.20
4 3.10
0 0.00
0 0.00
112 86.82
17 13.18%
194  โรงเรียนบ้านกำไสจาน 169
6 3.55
6 3.55
8 4.73
2 1.18
0 0.00
147 86.98
22 13.02%
195  โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 239
7 2.93
5 2.09
17 7.11
2 0.84
0 0.00
208 87.03
31 12.97%
196  โรงเรียนบ้านศรีสวาย 62
2 3.23
2 3.23
2 3.23
2 3.23
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
197  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 132
7 5.30
3 2.27
7 5.30
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
198  โรงเรียนบ้านกุง 118
4 3.39
4 3.39
4 3.39
2 1.69
1 0.85
103 87.29
15 12.71%
199  โรงเรียนบ้านตาเบา 118
6 5.08
4 3.39
4 3.39
1 0.85
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
200  โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 134
6 4.48
9 6.72
1 0.75
1 0.75
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
201  โรงเรียนบ้านจบก (ปราสาท) 134
3 2.24
5 3.73
7 5.22
2 1.49
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
202  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 178
4 2.25
3 1.69
15 8.43
0 0.00
0 0.00
156 87.64
22 12.36%
203  โรงเรียนบ้านโคลด 49
6 12.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
204  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
2 4.65
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
205  โรงเรียนบ้านสวายซอ 188
6 3.19
8 4.26
7 3.72
0 0.00
0 0.00
167 88.83
21 11.17%
206  โรงเรียนบ้านโพนทอง 180
5 2.78
5 2.78
7 3.89
3 1.67
0 0.00
160 88.89
20 11.11%
207  โรงเรียนบ้านอาวอก 105
7 6.67
0 0.00
2 1.90
2 1.90
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
208  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
1 1.28
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
209  โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 119
9 7.56
1 0.84
2 1.68
0 0.00
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
210  โรงเรียนบ้านตาวร 190
4 2.11
11 5.79
4 2.11
0 0.00
0 0.00
171 90.00
19 10.00%
211  โรงเรียนบ้านนาครอง 80
2 2.50
0 0.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
212  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 90
2 2.22
2 2.22
5 5.56
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
213  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 91
4 4.40
1 1.10
4 4.40
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
214  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 154
3 1.95
3 1.95
8 5.19
1 0.65
0 0.00
139 90.26
15 9.74%
215  โรงเรียนบ้านตาลวก 155
7 4.52
0 0.00
7 4.52
1 0.65
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
216  โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
1 1.61
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
217  โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 212
11 5.19
4 1.89
5 2.36
0 0.00
0 0.00
192 90.57
20 9.43%
218  โรงเรียนประชาสามัคคี 216
8 3.70
9 4.17
2 0.93
0 0.00
0 0.00
197 91.20
19 8.80%
219  โรงเรียนบ้านไทยเดิม 160
4 2.50
0 0.00
10 6.25
0 0.00
0 0.00
146 91.25
14 8.75%
220  โรงเรียนบ้านห้วยปูน 87
4 4.60
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
221  โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 180
0 0.00
3 1.67
9 5.00
1 0.56
0 0.00
167 92.78
13 7.22%
222  โรงเรียนบ้านตะเคียน 177
4 2.26
7 3.95
1 0.56
0 0.00
0 0.00
165 93.22
12 6.78%
223  โรงเรียนบ้านโนนทอง 146
5 3.42
2 1.37
2 1.37
0 0.00
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
224  โรงเรียนบ้านโคกสมอง 84
4 4.76
0 0.00
1 1.19
0 0.00
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
225  โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 102
2 1.96
0 0.00
3 2.94
1 0.98
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
226  โรงเรียนบ้านตาเมียง 292
1 0.34
9 3.08
4 1.37
0 0.00
2 0.68
276 94.52
16 5.48%
227  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) 74
3 4.05
0 0.00
1 1.35
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
228  โรงเรียนบ้านคูขาด 128
3 2.34
2 1.56
1 0.78
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
229  โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 168
1 0.60
0 0.00
1 0.60
4 2.38
0 0.00
162 96.43
6 3.57%
230  โรงเรียนบ้านบุอันโนง 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
231  โรงเรียนเพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.13
1 1.06
91 96.81
3 3.19%
232  โรงเรียนบ้านโตงน้อย 251
0 0.00
0 0.00
4 1.59
0 0.00
0 0.00
247 98.41
4 1.59%
233  โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 122
0 0.00
0 0.00
1 0.82
0 0.00
0 0.00
121 99.18
1 0.82%

 

จำนวนนักเรียน  44,340 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,664 8.26
เตี้ย  2,398 5.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,063 6.91
ผอมและเตี้ย  1,886 4.25
อ้วนและเตี้ย  1,163 2.62
ไม่มีภาวะโภชนาการ  32,166 72.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 12,174 คน


27.46%


Powered By www.thaieducation.net