ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 292 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบึงขวาง 155
36 23.23
37 23.87
28 18.06
29 18.71
25 16.13
0 0.00
155 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองขนาด 14
2 14.29
3 21.43
5 35.71
2 14.29
2 14.29
0 0.00
14 100.00%
3  โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 197
40 20.30
23 11.68
24 12.18
66 33.50
29 14.72
15 7.61
182 92.39%
4  โรงเรียนบ้านสวาย 742
96 12.94
69 9.30
119 16.04
36 4.85
188 25.34
234 31.54
508 68.46%
5  โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 62
11 17.74
5 8.06
14 22.58
5 8.06
6 9.68
21 33.87
41 66.13%
6  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 35
14 40.00
2 5.71
2 5.71
2 5.71
3 8.57
12 34.29
23 65.71%
7  โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1418
151 10.65
130 9.17
112 7.90
281 19.82
242 17.07
502 35.40
916 64.60%
8  โรงเรียนบ้านกระดาน 177
12 6.78
18 10.17
13 7.34
40 22.60
31 17.51
63 35.59
114 64.41%
9  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 47
13 27.66
13 27.66
4 8.51
0 0.00
0 0.00
17 36.17
30 63.83%
10  โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 53
8 15.09
15 28.30
3 5.66
6 11.32
0 0.00
21 39.62
32 60.38%
11  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 125
15 12.00
12 9.60
8 6.40
27 21.60
8 6.40
55 44.00
70 56.00%
12  โรงเรียนบ้านพระปืด 71
19 26.76
8 11.27
12 16.90
0 0.00
0 0.00
32 45.07
39 54.93%
13  โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 62
9 14.52
0 0.00
24 38.71
0 0.00
0 0.00
29 46.77
33 53.23%
14  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 162
32 19.75
22 13.58
17 10.49
12 7.41
3 1.85
76 46.91
86 53.09%
15  โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 163
21 12.88
13 7.98
29 17.79
9 5.52
14 8.59
77 47.24
86 52.76%
16  โรงเรียนบ้านกันเตรียง 218
34 15.60
43 19.72
7 3.21
23 10.55
7 3.21
104 47.71
114 52.29%
17  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2514
212 8.43
118 4.69
285 11.34
330 13.13
358 14.24
1211 48.17
1303 51.83%
18  โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 147
29 19.73
16 10.88
6 4.08
18 12.24
7 4.76
71 48.30
76 51.70%
19  โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 186
27 14.52
47 25.27
22 11.83
0 0.00
0 0.00
90 48.39
96 51.61%
20  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 75
14 18.67
0 0.00
11 14.67
12 16.00
0 0.00
38 50.67
37 49.33%
21  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 141
26 18.44
20 14.18
12 8.51
11 7.80
0 0.00
72 51.06
69 48.94%
22  โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 140
25 17.86
13 9.29
14 10.00
9 6.43
7 5.00
72 51.43
68 48.57%
23  โรงเรียนบ้านชุมแสง 152
19 12.50
23 15.13
12 7.89
14 9.21
4 2.63
80 52.63
72 47.37%
24  โรงเรียนบ้านบุทม 114
22 19.30
0 0.00
9 7.89
23 20.18
0 0.00
60 52.63
54 47.37%
25  โรงเรียนบ้านจอมพระ 650
66 10.15
83 12.77
93 14.31
32 4.92
33 5.08
343 52.77
307 47.23%
26  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 72
11 15.28
6 8.33
12 16.67
5 6.94
0 0.00
38 52.78
34 47.22%
27  โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 185
24 12.97
18 9.73
9 4.86
8 4.32
28 15.14
98 52.97
87 47.03%
28  โรงเรียนบ้านหนองคู 229
45 19.65
30 13.10
14 6.11
17 7.42
1 0.44
122 53.28
107 46.72%
29  โรงเรียนบ้านจักจรูก 99
13 13.13
0 0.00
10 10.10
13 13.13
10 10.10
53 53.54
46 46.46%
30  โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 136
26 19.12
15 11.03
19 13.97
3 2.21
0 0.00
73 53.68
63 46.32%
31  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 104
25 24.04
18 17.31
2 1.92
3 2.88
0 0.00
56 53.85
48 46.15%
32  โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 159
32 20.13
22 13.84
15 9.43
4 2.52
0 0.00
86 54.09
73 45.91%
33  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 414
83 20.05
42 10.14
0 0.00
32 7.73
33 7.97
224 54.11
190 45.89%
34  โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 209
39 18.66
18 8.61
28 13.40
10 4.78
0 0.00
114 54.55
95 45.45%
35  โรงเรียนบ้านหนองกุง 44
6 13.64
2 4.55
5 11.36
5 11.36
2 4.55
24 54.55
20 45.45%
36  โรงเรียนบ้านคาบ 251
46 18.33
23 9.16
22 8.76
14 5.58
8 3.19
138 54.98
113 45.02%
37  โรงเรียนบ้านดู่ 297
25 8.42
28 9.43
10 3.37
41 13.80
29 9.76
164 55.22
133 44.78%
38  โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 116
10 8.62
11 9.48
9 7.76
15 12.93
6 5.17
65 56.03
51 43.97%
39  โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 196
22 11.22
12 6.12
27 13.78
12 6.12
12 6.12
111 56.63
85 43.37%
40  โรงเรียนบ้านหนองแคน 70
7 10.00
4 5.71
9 12.86
0 0.00
10 14.29
40 57.14
30 42.86%
41  โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 264
14 5.30
24 9.09
6 2.27
38 14.39
30 11.36
152 57.58
112 42.42%
42  โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 109
15 13.76
12 11.01
12 11.01
7 6.42
0 0.00
63 57.80
46 42.20%
43  โรงเรียนบ้านหนองจิก 64
8 12.50
5 7.81
10 15.63
4 6.25
0 0.00
37 57.81
27 42.19%
44  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 69
14 20.29
4 5.80
10 14.49
1 1.45
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
45  โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 67
7 10.45
6 8.96
9 13.43
4 5.97
2 2.99
39 58.21
28 41.79%
46  โรงเรียนบ้านตรมไพร 276
75 27.17
23 8.33
8 2.90
6 2.17
3 1.09
161 58.33
115 41.67%
47  โรงเรียนบ้านศรีราชา 69
7 10.14
6 8.70
4 5.80
10 14.49
1 1.45
41 59.42
28 40.58%
48  โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 153
16 10.46
27 17.65
18 11.76
0 0.00
0 0.00
92 60.13
61 39.87%
49  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 294
29 9.86
11 3.74
13 4.42
40 13.61
24 8.16
177 60.20
117 39.80%
50  โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 332
51 15.36
18 5.42
47 14.16
11 3.31
3 0.90
202 60.84
130 39.16%
51  โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) 180
13 7.22
11 6.11
32 17.78
8 4.44
6 3.33
110 61.11
70 38.89%
52  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 103
10 9.71
7 6.80
13 12.62
4 3.88
6 5.83
63 61.17
40 38.83%
53  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 116
21 18.10
0 0.00
20 17.24
4 3.45
0 0.00
71 61.21
45 38.79%
54  โรงเรียนบ้านราม 264
79 29.92
2 0.76
20 7.58
0 0.00
0 0.00
163 61.74
101 38.26%
55  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 37
2 5.41
6 16.22
6 16.22
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
56  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 173
8 4.62
10 5.78
13 7.51
18 10.40
16 9.25
108 62.43
65 37.57%
57  โรงเรียนบ้านนาเกา 136
24 17.65
8 5.88
9 6.62
9 6.62
1 0.74
85 62.50
51 37.50%
58  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 166
19 11.45
12 7.23
6 3.61
6 3.61
19 11.45
104 62.65
62 37.35%
59  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 231
25 10.82
22 9.52
20 8.66
14 6.06
4 1.73
146 63.20
85 36.80%
60  โรงเรียนบ้านโดนโอก 106
11 10.38
4 3.77
6 5.66
14 13.21
4 3.77
67 63.21
39 36.79%
61  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 137
13 9.49
11 8.03
8 5.84
7 5.11
11 8.03
87 63.50
50 36.50%
62  โรงเรียนเมืองที 255
19 7.45
27 10.59
10 3.92
27 10.59
10 3.92
162 63.53
93 36.47%
63  โรงเรียนบ้านระหาร 66
12 18.18
6 9.09
6 9.09
0 0.00
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
64  โรงเรียนบ้านรัตนะ 198
27 13.64
16 8.08
24 12.12
4 2.02
0 0.00
127 64.14
71 35.86%
65  โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 81
9 11.11
3 3.70
7 8.64
9 11.11
1 1.23
52 64.20
29 35.80%
66  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 177
11 6.21
11 6.21
37 20.90
4 2.26
0 0.00
114 64.41
63 35.59%
67  โรงเรียนบ้านอู่โลก 127
8 6.30
13 10.24
8 6.30
8 6.30
8 6.30
82 64.57
45 35.43%
68  โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 144
16 11.11
19 13.19
12 8.33
4 2.78
0 0.00
93 64.58
51 35.42%
69  โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 164
10 6.10
12 7.32
16 9.76
10 6.10
10 6.10
106 64.63
58 35.37%
70  โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 91
15 16.48
8 8.79
6 6.59
3 3.30
0 0.00
59 64.84
32 35.16%
71  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1136
130 11.44
56 4.93
89 7.83
33 2.90
89 7.83
739 65.05
397 34.95%
72  โรงเรียนบ้านประปืด 142
14 9.86
3 2.11
7 4.93
15 10.56
10 7.04
93 65.49
49 34.51%
73  โรงเรียนบ้านกันแสง 88
11 12.50
8 9.09
3 3.41
8 9.09
0 0.00
58 65.91
30 34.09%
74  โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 296
34 11.49
22 7.43
29 9.80
13 4.39
1 0.34
197 66.55
99 33.45%
75  โรงเรียนการุญวิทยา 108
18 16.67
8 7.41
9 8.33
1 0.93
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
76  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 258
16 6.20
8 3.10
18 6.98
24 9.30
20 7.75
172 66.67
86 33.33%
77  โรงเรียนบ้านระวี 36
8 22.22
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
78  โรงเรียนบ้านอันโนง 75
21 28.00
2 2.67
1 1.33
1 1.33
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
79  โรงเรียนบ้านแสรออ 229
33 14.41
29 12.66
0 0.00
3 1.31
11 4.80
153 66.81
76 33.19%
80  โรงเรียนสะโนวิทยา 188
9 4.79
6 3.19
21 11.17
26 13.83
0 0.00
126 67.02
62 32.98%
81  โรงเรียนบ้านหนองสนิท 105
22 20.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 11.43
71 67.62
34 32.38%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 100
7 7.00
6 6.00
7 7.00
7 7.00
5 5.00
68 68.00
32 32.00%
83  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 156
20 12.82
9 5.77
20 12.82
0 0.00
0 0.00
107 68.59
49 31.41%
84  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 157
9 5.73
19 12.10
12 7.64
9 5.73
0 0.00
108 68.79
49 31.21%
85  โรงเรียนบ้านกระออม 93
14 15.05
7 7.53
0 0.00
8 8.60
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
86  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 130
7 5.38
15 11.54
17 13.08
1 0.77
0 0.00
90 69.23
40 30.77%
87  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 88
25 28.41
1 1.14
1 1.14
0 0.00
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
88  โรงเรียนบ้านตะบัล 214
11 5.14
20 9.35
16 7.48
7 3.27
11 5.14
149 69.63
65 30.37%
89  โรงเรียนบ้านบุญโลก 56
1 1.79
10 17.86
6 10.71
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
90  โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 83
10 12.05
4 4.82
9 10.84
2 2.41
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
91  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 150
20 13.33
15 10.00
10 6.67
0 0.00
0 0.00
105 70.00
45 30.00%
92  โรงเรียนบ้านใหม่ 110
17 15.45
13 11.82
0 0.00
0 0.00
3 2.73
77 70.00
33 30.00%
93  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) 94
4 4.26
5 5.32
11 11.70
4 4.26
4 4.26
66 70.21
28 29.79%
94  โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 75
12 16.00
4 5.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
95  โรงเรียนบ้านโคกวัด 191
18 9.42
6 3.14
11 5.76
21 10.99
0 0.00
135 70.68
56 29.32%
96  โรงเรียนบ้านจันรม 181
32 17.68
4 2.21
7 3.87
0 0.00
10 5.52
128 70.72
53 29.28%
97  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 144
4 2.78
13 9.03
4 2.78
4 2.78
17 11.81
102 70.83
42 29.17%
98  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 72
18 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.17
51 70.83
21 29.17%
99  โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 199
18 9.05
20 10.05
17 8.54
3 1.51
0 0.00
141 70.85
58 29.15%
100  โรงเรียนบ้านตากวน 134
13 9.70
9 6.72
6 4.48
7 5.22
4 2.99
95 70.90
39 29.10%
101  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 93
14 15.05
2 2.15
7 7.53
4 4.30
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
102  โรงเรียนบ้านสามโค 62
6 9.68
6 9.68
6 9.68
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
103  โรงเรียนบ้านดินแดง 59
8 13.56
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
104  โรงเรียนบ้านขนาด 53
3 5.66
4 7.55
5 9.43
3 5.66
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
105  โรงเรียนบ้านหนองกับ 152
35 23.03
3 1.97
5 3.29
0 0.00
0 0.00
109 71.71
43 28.29%
106  โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 50
7 14.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
107  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 36
1 2.78
5 13.89
2 5.56
2 5.56
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
108  โรงเรียนบ้านข่า 40
7 17.50
3 7.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
109  โรงเรียนบ้านผักไหม 131
13 9.92
14 10.69
9 6.87
0 0.00
0 0.00
95 72.52
36 27.48%
110  โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 190
11 5.79
26 13.68
4 2.11
11 5.79
0 0.00
138 72.63
52 27.37%
111  โรงเรียนบ้านหนองบัว 100
9 9.00
2 2.00
10 10.00
6 6.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
112  โรงเรียนบ้านหนองหิน 183
11 6.01
10 5.46
19 10.38
9 4.92
0 0.00
134 73.22
49 26.78%
113  โรงเรียนบ้านพันษี 176
27 15.34
9 5.11
11 6.25
0 0.00
0 0.00
129 73.30
47 26.70%
114  โรงเรียนบ้านนาเสือก 79
6 7.59
2 2.53
10 12.66
1 1.27
2 2.53
58 73.42
21 26.58%
115  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 117
19 16.24
11 9.40
0 0.00
1 0.85
0 0.00
86 73.50
31 26.50%
116  โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 223
48 21.52
4 1.79
6 2.69
0 0.00
1 0.45
164 73.54
59 26.46%
117  โรงเรียนบ้านกันตรง 76
8 10.53
10 13.16
2 2.63
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
118  โรงเรียนบ้านตระแบก 126
12 9.52
9 7.14
2 1.59
3 2.38
7 5.56
93 73.81
33 26.19%
119  โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 88
9 10.23
4 4.55
7 7.95
2 2.27
1 1.14
65 73.86
23 26.14%
120  โรงเรียนบ้านขนวน 111
15 13.51
6 5.41
8 7.21
0 0.00
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
121  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 3266
140 4.29
157 4.81
221 6.77
157 4.81
163 4.99
2428 74.34
838 25.66%
122  โรงเรียนบ้านสดอ 203
16 7.88
14 6.90
19 9.36
3 1.48
0 0.00
151 74.38
52 25.62%
123  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 270
20 7.41
17 6.30
7 2.59
15 5.56
10 3.70
201 74.44
69 25.56%
124  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 55
6 10.91
5 9.09
3 5.45
0 0.00
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
125  โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 59
8 13.56
1 1.69
1 1.69
4 6.78
1 1.69
44 74.58
15 25.42%
126  โรงเรียนบ้านโชกใต้ 163
8 4.91
9 5.52
12 7.36
12 7.36
0 0.00
122 74.85
41 25.15%
127  โรงเรียนบ้านคอโค 502
37 7.37
14 2.79
40 7.97
35 6.97
0 0.00
376 74.90
126 25.10%
128  โรงเรียนบ้านกะลัน 172
13 7.56
11 6.40
18 10.47
1 0.58
0 0.00
129 75.00
43 25.00%
129  โรงเรียนบ้านกันโจรง 64
7 10.94
4 6.25
3 4.69
2 3.13
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 60
7 11.67
3 5.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
131  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 68
6 8.82
3 4.41
5 7.35
3 4.41
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
132  โรงเรียนบ้านเปรียง 128
15 11.72
0 0.00
13 10.16
4 3.13
0 0.00
96 75.00
32 25.00%
133  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 113
7 6.19
2 1.77
17 15.04
2 1.77
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
134  โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 77
0 0.00
3 3.90
7 9.09
5 6.49
4 5.19
58 75.32
19 24.68%
135  โรงเรียนบ้านพันธุลี 73
7 9.59
4 5.48
4 5.48
2 2.74
1 1.37
55 75.34
18 24.66%
136  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 98
12 12.24
7 7.14
5 5.10
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
137  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 82
15 18.29
2 2.44
3 3.66
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
138  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 271
27 9.96
17 6.27
20 7.38
2 0.74
0 0.00
205 75.65
66 24.35%
139  โรงเรียนบ้านโคกกรวด 37
4 10.81
1 2.70
2 5.41
1 2.70
1 2.70
28 75.68
9 24.32%
140  โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 58
7 12.07
3 5.17
2 3.45
2 3.45
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
141  โรงเรียนบ้านอาวุธ 59
10 16.95
2 3.39
1 1.69
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
142  โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 204
14 6.86
13 6.37
19 9.31
2 0.98
0 0.00
156 76.47
48 23.53%
143  โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 73
3 4.11
8 10.96
6 8.22
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
144  โรงเรียนบ้านสลักได 168
14 8.33
14 8.33
11 6.55
0 0.00
0 0.00
129 76.79
39 23.21%
145  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 95
14 14.74
4 4.21
4 4.21
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
146  โรงเรียนบ้านแกน้อย 121
18 14.88
4 3.31
6 4.96
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
147  โรงเรียนบ้านทวารไพร 173
21 12.14
5 2.89
13 7.51
0 0.00
1 0.58
133 76.88
40 23.12%
148  โรงเรียนบ้านค้อ 52
1 1.92
1 1.92
10 19.23
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
149  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 162
18 11.11
11 6.79
8 4.94
0 0.00
0 0.00
125 77.16
37 22.84%
150  โรงเรียนบ้านโคกพระ 101
8 7.92
3 2.97
12 11.88
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
151  โรงเรียนบ้านหนองพญา 44
9 20.45
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
152  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 110
5 4.55
7 6.36
0 0.00
5 4.55
8 7.27
85 77.27
25 22.73%
153  โรงเรียนบ้านตำปูง 75
14 18.67
0 0.00
2 2.67
1 1.33
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
154  โรงเรียนบ้านขยอง 40
4 10.00
2 5.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
155  โรงเรียนบ้านโนนลี 49
2 4.08
2 4.08
7 14.29
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
156  โรงเรียนบ้านดงถาวร 183
10 5.46
16 8.74
14 7.65
1 0.55
0 0.00
142 77.60
41 22.40%
157  โรงเรียนบ้านจารพัต 259
18 6.95
10 3.86
18 6.95
11 4.25
0 0.00
202 77.99
57 22.01%
158  โรงเรียนบ้านฉันเพล 146
6 4.11
8 5.48
10 6.85
8 5.48
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
159  โรงเรียนบ้านตระแสง 201
16 7.96
11 5.47
6 2.99
10 4.98
1 0.50
157 78.11
44 21.89%
160  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 225
19 8.44
11 4.89
18 8.00
1 0.44
0 0.00
176 78.22
49 21.78%
161  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 88
5 5.68
7 7.95
5 5.68
2 2.27
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
162  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 275
14 5.09
11 4.00
29 10.55
4 1.45
1 0.36
216 78.55
59 21.45%
163  โรงเรียนบ้านระเวียง 140
14 10.00
0 0.00
6 4.29
5 3.57
5 3.57
110 78.57
30 21.43%
164  โรงเรียนบ้านตะเคียน 108
7 6.48
8 7.41
6 5.56
0 0.00
2 1.85
85 78.70
23 21.30%
165  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 185
9 4.86
8 4.32
7 3.78
6 3.24
9 4.86
146 78.92
39 21.08%
166  โรงเรียนบ้านบรมสุข 148
9 6.08
4 2.70
5 3.38
13 8.78
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
167  โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 168
11 6.55
7 4.17
7 4.17
5 2.98
5 2.98
133 79.17
35 20.83%
168  โรงเรียนบ้านตาเพชร 101
1 0.99
2 1.98
5 4.95
13 12.87
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
169  โรงเรียนบ้านหนองยาง 160
9 5.63
10 6.25
13 8.13
1 0.63
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
170  โรงเรียนทวีคามวิทยา 59
6 10.17
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
171  โรงเรียนบ้านกุดหวาย 215
22 10.23
7 3.26
9 4.19
5 2.33
0 0.00
172 80.00
43 20.00%
172  โรงเรียนบ้านบุอาไร 20
3 15.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
173  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 135
14 10.37
2 1.48
7 5.19
0 0.00
4 2.96
108 80.00
27 20.00%
174  โรงเรียนบ้านจรวย 86
5 5.81
6 6.98
4 4.65
1 1.16
1 1.16
69 80.23
17 19.77%
175  โรงเรียนบ้านกางของ 112
4 3.57
2 1.79
6 5.36
4 3.57
6 5.36
90 80.36
22 19.64%
176  โรงเรียนบ้านอาแวะ 107
5 4.67
6 5.61
5 4.67
5 4.67
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
177  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 82
6 7.32
3 3.66
3 3.66
4 4.88
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
178  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 159
10 6.29
12 7.55
6 3.77
2 1.26
1 0.63
128 80.50
31 19.50%
179  โรงเรียนบ้านระกาสังแก 144
10 6.94
10 6.94
1 0.69
6 4.17
1 0.69
116 80.56
28 19.44%
180  โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 369
19 5.15
10 2.71
33 8.94
9 2.44
0 0.00
298 80.76
71 19.24%
181  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 146
23 15.75
3 2.05
0 0.00
2 1.37
0 0.00
118 80.82
28 19.18%
182  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 230
16 6.96
6 2.61
18 7.83
2 0.87
2 0.87
186 80.87
44 19.13%
183  โรงเรียนบ้านว่าน 68
2 2.94
2 2.94
5 7.35
4 5.88
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
184  โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ 85
2 2.35
2 2.35
5 5.88
2 2.35
5 5.88
69 81.18
16 18.82%
185  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 64
9 14.06
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
186  โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 86
4 4.65
5 5.81
7 8.14
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
187  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 242
17 7.02
11 4.55
17 7.02
0 0.00
0 0.00
197 81.40
45 18.60%
188  โรงเรียนบ้านตางมาง 146
11 7.53
9 6.16
2 1.37
3 2.05
2 1.37
119 81.51
27 18.49%
189  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 171
10 5.85
9 5.26
10 5.85
2 1.17
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
190  โรงเรียนบ้านม่วง 83
6 7.23
3 3.61
6 7.23
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
191  โรงเรียนบ้านโดนออง 184
17 9.24
13 7.07
0 0.00
3 1.63
0 0.00
151 82.07
33 17.93%
192  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
193  โรงเรียนบ้านขะเนก 227
6 2.64
5 2.20
21 9.25
4 1.76
4 1.76
187 82.38
40 17.62%
194  โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 233
18 7.73
15 6.44
8 3.43
0 0.00
0 0.00
192 82.40
41 17.60%
195  โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 241
7 2.90
7 2.90
14 5.81
7 2.90
7 2.90
199 82.57
42 17.43%
196  โรงเรียนบ้านหนองกง 46
3 6.52
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
197  โรงเรียนวัดประสพ 139
5 3.60
1 0.72
6 4.32
0 0.00
12 8.63
115 82.73
24 17.27%
198  โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 169
11 6.51
0 0.00
18 10.65
0 0.00
0 0.00
140 82.84
29 17.16%
199  โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 70
8 11.43
3 4.29
1 1.43
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
200  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 53
2 3.77
0 0.00
5 9.43
2 3.77
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
201  โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 71
4 5.63
4 5.63
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
202  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 89
6 6.74
3 3.37
6 6.74
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
203  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 89
3 3.37
0 0.00
12 13.48
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
204  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 180
15 8.33
6 3.33
6 3.33
2 1.11
1 0.56
150 83.33
30 16.67%
205  โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 138
0 0.00
9 6.52
12 8.70
2 1.45
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
206  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 713
29 4.07
23 3.23
63 8.84
3 0.42
0 0.00
595 83.45
118 16.55%
207  โรงเรียนบ้านสังแก 115
19 16.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
208  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 165
9 5.45
9 5.45
9 5.45
0 0.00
0 0.00
138 83.64
27 16.36%
209  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 80
3 3.75
4 5.00
6 7.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
210  โรงเรียนบ้านหนองจอก 204
3 1.47
16 7.84
14 6.86
0 0.00
0 0.00
171 83.82
33 16.18%
211  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 124
6 4.84
5 4.03
7 5.65
1 0.81
1 0.81
104 83.87
20 16.13%
212  โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 103
6 5.83
3 2.91
7 6.80
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
213  โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 123
12 9.76
1 0.81
3 2.44
3 2.44
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
214  โรงเรียนบ้านหนองดุม 191
6 3.14
0 0.00
23 12.04
0 0.00
0 0.00
162 84.82
29 15.18%
215  โรงเรียนบ้านดงมัน 152
6 3.95
2 1.32
15 9.87
0 0.00
0 0.00
129 84.87
23 15.13%
216  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 67
4 5.97
3 4.48
3 4.48
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
217  โรงเรียนบ้านนาบัว 181
8 4.42
2 1.10
9 4.97
5 2.76
2 1.10
155 85.64
26 14.36%
218  โรงเรียนบ้านทะนงชัย 77
6 7.79
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
219  โรงเรียนบ้านบุฤๅษี 128
11 8.59
4 3.13
3 2.34
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
220  โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 115
11 9.57
3 2.61
2 1.74
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
221  โรงเรียนบ้านตรำดม 176
7 3.98
6 3.41
2 1.14
7 3.98
2 1.14
152 86.36
24 13.64%
222  โรงเรียนบ้านตากูก 104
0 0.00
7 6.73
6 5.77
1 0.96
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
223  โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 194
17 8.76
0 0.00
9 4.64
0 0.00
0 0.00
168 86.60
26 13.40%
224  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 241
11 4.56
7 2.90
5 2.07
7 2.90
2 0.83
209 86.72
32 13.28%
225  โรงเรียนเสกวิทยาคม 113
2 1.77
0 0.00
13 11.50
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
226  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 68
4 5.88
5 7.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
227  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 136
3 2.21
2 1.47
11 8.09
2 1.47
0 0.00
118 86.76
18 13.24%
228  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 153
6 3.92
4 2.61
8 5.23
1 0.65
1 0.65
133 86.93
20 13.07%
229  โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 153
0 0.00
0 0.00
1 0.65
9 5.88
10 6.54
133 86.93
20 13.07%
230  โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 199
11 5.53
7 3.52
8 4.02
0 0.00
0 0.00
173 86.93
26 13.07%
231  โรงเรียนบ้านตากแดด 124
5 4.03
6 4.84
4 3.23
1 0.81
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
232  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 64
2 3.13
3 4.69
3 4.69
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
233  โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 89
0 0.00
1 1.12
10 11.24
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
234  โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 108
3 2.78
3 2.78
4 3.70
2 1.85
1 0.93
95 87.96
13 12.04%
235  โรงเรียนวัดทักษิณวารี 179
7 3.91
5 2.79
7 3.91
2 1.12
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
236  โรงเรียนบ้านพะเนา 60
0 0.00
4 6.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
237  โรงเรียนบ้านสะโน 103
8 7.77
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
238  โรงเรียนบ้านขามระกา 130
11 8.46
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
239  โรงเรียนบ้านระเภาว์ 106
2 1.89
4 3.77
2 1.89
2 1.89
2 1.89
94 88.68
12 11.32%
240  โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 73
1 1.37
2 2.74
5 6.85
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
241  โรงเรียนบ้านจารย์ 128
4 3.13
1 0.78
5 3.91
4 3.13
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
242  โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 304
4 1.32
6 1.97
15 4.93
5 1.64
3 0.99
271 89.14
33 10.86%
243  โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ 83
4 4.82
2 2.41
0 0.00
3 3.61
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
244  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 162
3 1.85
3 1.85
6 3.70
5 3.09
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
245  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 39
1 2.56
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
246  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 170
8 4.71
3 1.76
4 2.35
2 1.18
0 0.00
153 90.00
17 10.00%
247  โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 173
11 6.36
0 0.00
4 2.31
2 1.16
0 0.00
156 90.17
17 9.83%
248  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 123
8 6.50
0 0.00
4 3.25
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
249  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 64
2 3.13
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
250  โรงเรียนบ้านหนองกัว 169
7 4.14
0 0.00
8 4.73
0 0.00
0 0.00
154 91.12
15 8.88%
251  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
252  โรงเรียนบ้านโชค 95
1 1.05
1 1.05
2 2.11
1 1.05
3 3.16
87 91.58
8 8.42%
253  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 36
0 0.00
2 5.56
0 0.00
1 2.78
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
254  โรงเรียนบ้านไถงตรง 110
0 0.00
0 0.00
7 6.36
1 0.91
1 0.91
101 91.82
9 8.18%
255  โรงเรียนบ้านแตล 227
7 3.08
4 1.76
7 3.08
0 0.00
0 0.00
209 92.07
18 7.93%
256  โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 177
6 3.39
1 0.56
7 3.95
0 0.00
0 0.00
163 92.09
14 7.91%
257  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 89
4 4.49
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
258  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 140
3 2.14
2 1.43
5 3.57
0 0.00
1 0.71
129 92.14
11 7.86%
259  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 218
7 3.21
8 3.67
0 0.00
2 0.92
0 0.00
201 92.20
17 7.80%
260  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 81
0 0.00
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
261  โรงเรียนบ้านจบก 68
2 2.94
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
262  โรงเรียนบ้านเวียย 82
0 0.00
1 1.22
3 3.66
0 0.00
2 2.44
76 92.68
6 7.32%
263  โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
3 3.66
1 1.22
76 92.68
6 7.32%
264  โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
1 1.41
66 92.96
5 7.04%
265  โรงเรียนบ้านพม่า 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
266  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 165
8 4.85
0 0.00
3 1.82
0 0.00
0 0.00
154 93.33
11 6.67%
267  โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) 144
4 2.78
0 0.00
4 2.78
1 0.69
0 0.00
135 93.75
9 6.25%
268  โรงเรียนบ้านผือ 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
269  โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 87
2 2.30
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
270  โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 70
3 4.29
1 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
271  โรงเรียนบ้านหัวแรต 124
3 2.42
2 1.61
1 0.81
0 0.00
1 0.81
117 94.35
7 5.65%
272  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 183
0 0.00
0 0.00
8 4.37
2 1.09
0 0.00
173 94.54
10 5.46%
273  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.45
104 94.55
6 5.45%
274  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 74
0 0.00
1 1.35
1 1.35
2 2.70
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
275  โรงเรียนบ้านระไซร์ 133
2 1.50
2 1.50
3 2.26
0 0.00
0 0.00
126 94.74
7 5.26%
276  โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) 97
1 1.03
1 1.03
3 3.09
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
277  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 60
0 0.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
57 95.00
3 5.00%
278  โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
279  โรงเรียนบ้านช่างปี่ 140
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.43
4 2.86
134 95.71
6 4.29%
280  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
1 1.02
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
281  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
282  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
283  โรงเรียนบ้านหนองฮะ 124
2 1.61
2 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
284  โรงเรียนบ้านสำโรง 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.08
0 0.00
126 96.92
4 3.08%
285  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 103
0 0.00
1 0.97
1 0.97
1 0.97
0 0.00
100 97.09
3 2.91%
286  โรงเรียนบ้านคาละแมะ 149
1 0.67
0 0.00
3 2.01
0 0.00
0 0.00
145 97.32
4 2.68%
287  โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 120
0 0.00
0 0.00
1 0.83
2 1.67
0 0.00
117 97.50
3 2.50%
288  โรงเรียนดรุณวิทยากร 83
0 0.00
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
81 97.59
2 2.41%
289  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 171
0 0.00
0 0.00
3 1.75
0 0.00
0 0.00
168 98.25
3 1.75%
290  โรงเรียนบ้านตาเมาะ 71
0 0.00
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
291  โรงเรียนบ้านกุง 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.39
0 0.00
71 98.61
1 1.39%
292  โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) 78
1 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%

 

จำนวนนักเรียน  47,741 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  4,127 8.64
เตี้ย  2,614 5.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,325 6.96
ผอมและเตี้ย  2,184 4.57
อ้วนและเตี้ย  1,778 3.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  33,713 70.62
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 14,028 คน


29.38%


Powered By www.thaieducation.net