ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 192 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 192 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองการะโก 171
37 21.64
29 16.96
19 11.11
23 13.45
0 0.00
63 36.84
108 63.16%
2  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 145
32 22.07
17 11.72
15 10.34
19 13.10
0 0.00
62 42.76
83 57.24%
3  โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 108
30 27.78
10 9.26
13 12.04
8 7.41
0 0.00
47 43.52
61 56.48%
4  โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 222
56 25.23
39 17.57
25 11.26
0 0.00
0 0.00
102 45.95
120 54.05%
5  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 38
3 7.89
2 5.26
6 15.79
3 7.89
6 15.79
18 47.37
20 52.63%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 291
70 24.05
57 19.59
11 3.78
12 4.12
2 0.69
139 47.77
152 52.23%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 104
14 13.46
14 13.46
15 14.42
7 6.73
4 3.85
50 48.08
54 51.92%
8  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 107
11 10.28
6 5.61
9 8.41
16 14.95
12 11.21
53 49.53
54 50.47%
9  โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 44
14 31.82
6 13.64
2 4.55
0 0.00
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
10  โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ 106
31 29.25
5 4.72
12 11.32
5 4.72
0 0.00
53 50.00
53 50.00%
11  โรงเรียนวัดชัยสมพร 82
8 9.76
14 17.07
15 18.29
1 1.22
1 1.22
43 52.44
39 47.56%
12  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 203
34 16.75
22 10.84
22 10.84
12 5.91
4 1.97
109 53.69
94 46.31%
13  โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 81
8 9.88
6 7.41
11 13.58
4 4.94
8 9.88
44 54.32
37 45.68%
14  โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 147
4 2.72
25 17.01
30 20.41
0 0.00
8 5.44
80 54.42
67 45.58%
15  โรงเรียนบ้านวังปลัด 95
13 13.68
10 10.53
9 9.47
10 10.53
1 1.05
52 54.74
43 45.26%
16  โรงเรียนบ้านเมืองแก 155
17 10.97
12 7.74
16 10.32
15 9.68
8 5.16
87 56.13
68 43.87%
17  โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 170
25 14.71
10 5.88
19 11.18
9 5.29
11 6.47
96 56.47
74 43.53%
18  โรงเรียนบ้านแคน 69
18 26.09
5 7.25
5 7.25
2 2.90
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
19  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 178
49 27.53
9 5.06
11 6.18
7 3.93
1 0.56
101 56.74
77 43.26%
20  โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 73
8 10.96
8 10.96
6 8.22
5 6.85
4 5.48
42 57.53
31 42.47%
21  โรงเรียนวัดชายอรัญ 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
10 26.32
3 7.89
22 57.89
16 42.11%
22  โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 138
12 8.70
13 9.42
15 10.87
16 11.59
2 1.45
80 57.97
58 42.03%
23  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 562
41 7.30
76 13.52
56 9.96
29 5.16
32 5.69
328 58.36
234 41.64%
24  โรงเรียนวัดเทพรังษี 87
14 16.09
2 2.30
11 12.64
4 4.60
5 5.75
51 58.62
36 41.38%
25  โรงเรียนวัดบ้านพลับ 73
8 10.96
5 6.85
11 15.07
4 5.48
2 2.74
43 58.90
30 41.10%
26  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 39
2 5.13
0 0.00
8 20.51
0 0.00
6 15.38
23 58.97
16 41.03%
27  โรงเรียนบ้านหนองรัก 49
8 16.33
5 10.20
4 8.16
3 6.12
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 270
29 10.74
6 2.22
23 8.52
35 12.96
17 6.30
160 59.26
110 40.74%
29  โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก) 91
12 13.19
7 7.69
11 12.09
7 7.69
0 0.00
54 59.34
37 40.66%
30  โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 47
5 10.64
5 10.64
4 8.51
4 8.51
1 2.13
28 59.57
19 40.43%
31  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 110
5 4.55
6 5.45
31 28.18
1 0.91
0 0.00
67 60.91
43 39.09%
32  โรงเรียนวัดสิริมงคล 202
55 27.23
3 1.49
16 7.92
2 0.99
0 0.00
126 62.38
76 37.62%
33  โรงเรียนบ้านคูบอน 62
8 12.90
4 6.45
4 6.45
7 11.29
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
34  โรงเรียนบ้านป่าหนาม 73
9 12.33
8 10.96
6 8.22
4 5.48
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
35  โรงเรียนวัดหงษ์ 330
55 16.67
13 3.94
49 14.85
5 1.52
0 0.00
208 63.03
122 36.97%
36  โรงเรียนบ้านโคกกุง 119
9 7.56
5 4.20
26 21.85
3 2.52
0 0.00
76 63.87
43 36.13%
37  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 73
10 13.70
4 5.48
7 9.59
5 6.85
0 0.00
47 64.38
26 35.62%
38  โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 141
21 14.89
7 4.96
20 14.18
2 1.42
0 0.00
91 64.54
50 35.46%
39  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 46
5 10.87
4 8.70
0 0.00
4 8.70
3 6.52
30 65.22
16 34.78%
40  โรงเรียนบ้านหนองตาด 72
2 2.78
5 6.94
6 8.33
5 6.94
7 9.72
47 65.28
25 34.72%
41  โรงเรียนวัดศรีสุนทร 58
3 5.17
0 0.00
15 25.86
1 1.72
1 1.72
38 65.52
20 34.48%
42  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 97
18 18.56
8 8.25
4 4.12
3 3.09
0 0.00
64 65.98
33 34.02%
43  โรงเรียนบ้านหนองครก 131
14 10.69
14 10.69
11 8.40
3 2.29
2 1.53
87 66.41
44 33.59%
44  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 150
25 16.67
12 8.00
8 5.33
5 3.33
0 0.00
100 66.67
50 33.33%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 112
15 13.39
6 5.36
15 13.39
1 0.89
0 0.00
75 66.96
37 33.04%
46  โรงเรียนบ้านคูขาด 131
20 15.27
9 6.87
10 7.63
4 3.05
0 0.00
88 67.18
43 32.82%
47  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 80
9 11.25
5 6.25
9 11.25
2 2.50
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
48  โรงเรียนบ้านสวายสอ 42
0 0.00
0 0.00
11 26.19
2 4.76
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
49  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 36
3 8.33
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
50  โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 69
12 17.39
7 10.14
-2 -2.90
4 5.80
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
51  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 135
10 7.41
5 3.70
25 18.52
1 0.74
0 0.00
94 69.63
41 30.37%
52  โรงเรียนบ้านจะหลวย 63
6 9.52
6 9.52
3 4.76
2 3.17
2 3.17
44 69.84
19 30.16%
53  โรงเรียนวัดไพรงาม 50
4 8.00
1 2.00
9 18.00
1 2.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
54  โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 57
10 17.54
3 5.26
4 7.02
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
55  โรงเรียนบ้านยางทะเล 135
23 17.04
2 1.48
11 8.15
4 2.96
0 0.00
95 70.37
40 29.63%
56  โรงเรียนบ้านหนองแคน 48
1 2.08
3 6.25
8 16.67
2 4.17
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
57  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 62
8 12.90
3 4.84
7 11.29
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
58  โรงเรียนวัดบุปผาราม 52
5 9.62
0 0.00
9 17.31
0 0.00
1 1.92
37 71.15
15 28.85%
59  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 66
7 10.61
1 1.52
11 16.67
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
60  โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 98
6 6.12
7 7.14
6 6.12
5 5.10
4 4.08
70 71.43
28 28.57%
61  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 141
14 9.93
14 9.93
8 5.67
2 1.42
2 1.42
101 71.63
40 28.37%
62  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 78
6 7.69
4 5.13
4 5.13
2 2.56
6 7.69
56 71.79
22 28.21%
63  โรงเรียนบ้านขาม 142
15 10.56
2 1.41
18 12.68
0 0.00
5 3.52
102 71.83
40 28.17%
64  โรงเรียนบ้านงิ้ว 96
4 4.17
3 3.13
15 15.63
5 5.21
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
65  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) 1126
124 11.01
35 3.11
106 9.41
4 0.36
47 4.17
810 71.94
316 28.06%
66  โรงเรียนบ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด 43
8 18.60
0 0.00
2 4.65
2 4.65
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
67  โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 104
6 5.77
6 5.77
12 11.54
3 2.88
2 1.92
75 72.12
29 27.88%
68  โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 270
20 7.41
37 13.70
18 6.67
0 0.00
0 0.00
195 72.22
75 27.78%
69  โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 98
9 9.18
7 7.14
10 10.20
0 0.00
1 1.02
71 72.45
27 27.55%
70  โรงเรียนบ้านพงแขม 40
1 2.50
2 5.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
71  โรงเรียนบ้านดงยายเภา 84
7 8.33
7 8.33
3 3.57
6 7.14
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
72  โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) 19
1 5.26
0 0.00
3 15.79
0 0.00
1 5.26
14 73.68
5 26.32%
73  โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 225
19 8.44
19 8.44
21 9.33
0 0.00
0 0.00
166 73.78
59 26.22%
74  โรงเรียนบ้านดอนตูม 50
6 12.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
37 74.00
13 26.00%
75  โรงเรียนบ้านตามา 182
27 14.84
4 2.20
6 3.30
5 2.75
5 2.75
135 74.18
47 25.82%
76  โรงเรียนบ้านชุมแสง 259
11 4.25
16 6.18
23 8.88
6 2.32
10 3.86
193 74.52
66 25.48%
77  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 75
0 0.00
0 0.00
11 14.67
8 10.67
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
78  โรงเรียนบ้านหนองบัว 95
5 5.26
5 5.26
7 7.37
4 4.21
3 3.16
71 74.74
24 25.26%
79  โรงเรียนบ้านนาลาว 100
5 5.00
6 6.00
4 4.00
10 10.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
80  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 296
28 9.46
12 4.05
22 7.43
11 3.72
1 0.34
222 75.00
74 25.00%
81  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 113
13 11.50
4 3.54
0 0.00
9 7.96
2 1.77
85 75.22
28 24.78%
82  โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 69
1 1.45
11 15.94
5 7.25
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
83  โรงเรียนวัดหลักศิลา 74
10 13.51
1 1.35
7 9.46
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
84  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 128
6 4.69
4 3.13
20 15.63
1 0.78
0 0.00
97 75.78
31 24.22%
85  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 29
3 10.34
2 6.90
2 6.90
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
86  โรงเรียนบ้านจิก 182
16 8.79
3 1.65
22 12.09
2 1.10
0 0.00
139 76.37
43 23.63%
87  โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 613
36 5.87
30 4.89
57 9.30
21 3.43
0 0.00
469 76.51
144 23.49%
88  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 256
25 9.77
11 4.30
19 7.42
4 1.56
0 0.00
197 76.95
59 23.05%
89  โรงเรียนบ้านสระกอไทร 44
3 6.82
2 4.55
4 9.09
1 2.27
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
90  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
7 12.96
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
91  โรงเรียนวัดโพธิ์ 185
10 5.41
8 4.32
16 8.65
2 1.08
5 2.70
144 77.84
41 22.16%
92  โรงเรียนวัดท่าเรียบ 106
15 14.15
1 0.94
7 6.60
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
93  โรงเรียนวัดธาตุ 79
3 3.80
0 0.00
12 15.19
1 1.27
1 1.27
62 78.48
17 21.52%
94  โรงเรียนบ้านละกอ 33
1 3.03
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
95  โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 123
15 12.20
5 4.07
3 2.44
1 0.81
2 1.63
97 78.86
26 21.14%
96  โรงเรียนบ้านดอน 133
8 6.02
3 2.26
8 6.02
9 6.77
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
97  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 119
5 4.20
6 5.04
6 5.04
7 5.88
1 0.84
94 78.99
25 21.01%
98  โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 91
10 10.99
0 0.00
9 9.89
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
99  โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 53
3 5.66
1 1.89
7 13.21
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
100  โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 232
5 2.16
17 7.33
23 9.91
1 0.43
2 0.86
184 79.31
48 20.69%
101  โรงเรียนบ้านโสกแต้ 58
3 5.17
4 6.90
3 5.17
2 3.45
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
102  โรงเรียนบ้านดงพลอง 170
14 8.24
11 6.47
10 5.88
0 0.00
0 0.00
135 79.41
35 20.59%
103  โรงเรียนวัดอิสาณ 112
1 0.89
5 4.46
17 15.18
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 83
8 9.64
0 0.00
9 10.84
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
105  โรงเรียนบ้านทองหลาง 133
9 6.77
4 3.01
14 10.53
0 0.00
0 0.00
106 79.70
27 20.30%
106  โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 69
6 8.70
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
107  โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 175
4 2.29
13 7.43
15 8.57
3 1.71
0 0.00
140 80.00
35 20.00%
108  โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 31
2 6.45
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
109  โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 93
6 6.45
7 7.53
5 5.38
0 0.00
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
110  โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 150
7 4.67
3 2.00
19 12.67
0 0.00
0 0.00
121 80.67
29 19.33%
111  โรงเรียนบ้านข่อย 84
3 3.57
3 3.57
10 11.90
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
112  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 113
5 4.42
4 3.54
6 5.31
5 4.42
1 0.88
92 81.42
21 18.58%
113  โรงเรียนวัดสระจันทร์ 157
6 3.82
6 3.82
10 6.37
3 1.91
4 2.55
128 81.53
29 18.47%
114  โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) 98
9 9.18
2 2.04
6 6.12
1 1.02
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
115  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 104
0 0.00
4 3.85
12 11.54
3 2.88
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
116  โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) 77
4 5.19
0 0.00
8 10.39
2 2.60
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
117  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 68
3 4.41
6 8.82
0 0.00
3 4.41
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
118  โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 89
10 11.24
0 0.00
4 4.49
1 1.12
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
119  โรงเรียนบ้านแพ 89
0 0.00
3 3.37
11 12.36
1 1.12
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
120  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) 42
2 4.76
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
121  โรงเรียนบ้านเขว้า 180
10 5.56
6 3.33
9 5.00
4 2.22
1 0.56
150 83.33
30 16.67%
122  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 60
4 6.67
3 5.00
2 3.33
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
123  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 54
4 7.41
3 5.56
2 3.70
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
124  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 147
7 4.76
4 2.72
7 4.76
4 2.72
2 1.36
123 83.67
24 16.33%
125  โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ 149
8 5.37
11 7.38
3 2.01
2 1.34
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
126  โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 125
6 4.80
0 0.00
4 3.20
6 4.80
4 3.20
105 84.00
20 16.00%
127  โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี 151
8 5.30
6 3.97
10 6.62
0 0.00
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
128  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 135
3 2.22
0 0.00
16 11.85
2 1.48
0 0.00
114 84.44
21 15.56%
129  โรงเรียนบ้านดงย่อ 129
5 3.88
3 2.33
11 8.53
1 0.78
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
130  โรงเรียนบ้านปลัดมุม 142
5 3.52
0 0.00
14 9.86
1 0.70
2 1.41
120 84.51
22 15.49%
131  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 367
24 6.54
6 1.63
16 4.36
4 1.09
6 1.63
311 84.74
56 15.26%
132  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 46
1 2.17
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
133  โรงเรียนบ้านหนองดุม(คูเมือง) 93
3 3.23
3 3.23
8 8.60
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
134  โรงเรียนบ้านหนองไทร 100
8 8.00
2 2.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
135  โรงเรียนบ้านสตึก 1261
30 2.38
49 3.89
66 5.23
35 2.78
8 0.63
1073 85.09
188 14.91%
136  โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 95
10 10.53
0 0.00
4 4.21
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 212
11 5.19
1 0.47
17 8.02
1 0.47
1 0.47
181 85.38
31 14.62%
138  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 130
9 6.92
5 3.85
5 3.85
0 0.00
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
139  โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 124
4 3.23
2 1.61
11 8.87
1 0.81
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
140  โรงเรียนบ้านตูม 147
5 3.40
3 2.04
7 4.76
4 2.72
2 1.36
126 85.71
21 14.29%
141  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 42
3 7.14
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
142  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 134
9 6.72
0 0.00
10 7.46
0 0.00
0 0.00
115 85.82
19 14.18%
143  โรงเรียนบ้านโนนไฮ 80
4 5.00
5 6.25
2 2.50
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
144  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 132
3 2.27
4 3.03
10 7.58
1 0.76
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
145  โรงเรียนบ้านโนนยาง 120
7 5.83
2 1.67
4 3.33
1 0.83
1 0.83
105 87.50
15 12.50%
146  โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 48
2 4.17
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
147  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
148  โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 90
5 5.56
1 1.11
5 5.56
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
149  โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
150  โรงเรียนวัดวงษ์วารี 92
1 1.09
4 4.35
3 3.26
3 3.26
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
151  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 93
1 1.08
4 4.30
4 4.30
2 2.15
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
152  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 154
5 3.25
3 1.95
10 6.49
0 0.00
0 0.00
136 88.31
18 11.69%
153  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง) 43
3 6.98
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
154  โรงเรียนบ้านหนองแวง 78
2 2.56
1 1.28
6 7.69
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
155  โรงเรียนวัดสมณาวาส 122
7 5.74
2 1.64
4 3.28
1 0.82
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
156  โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 205
11 5.37
4 1.95
8 3.90
0 0.00
0 0.00
182 88.78
23 11.22%
157  โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 107
1 0.93
4 3.74
6 5.61
1 0.93
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
158  โรงเรียนบ้านกระสัง 190
7 3.68
7 3.68
2 1.05
2 1.05
2 1.05
170 89.47
20 10.53%
159  โรงเรียนบ้านพรสำราญ 144
2 1.39
2 1.39
11 7.64
0 0.00
0 0.00
129 89.58
15 10.42%
160  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) 48
0 0.00
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
161  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 98
5 5.10
5 5.10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
162  โรงเรียนบ้านโนนเพกา 81
3 3.70
3 3.70
2 2.47
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
163  โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
164  โรงเรียนบ้านคูบัว 84
2 2.38
2 2.38
3 3.57
0 0.00
1 1.19
76 90.48
8 9.52%
165  โรงเรียนบ้านตาโหงก 42
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
166  โรงเรียนบ้านสระกุด 127
6 4.72
1 0.79
5 3.94
0 0.00
0 0.00
115 90.55
12 9.45%
167  โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 87
3 3.45
3 3.45
1 1.15
1 1.15
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
168  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
3 3.90
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
169  โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 156
3 1.92
1 0.64
10 6.41
0 0.00
0 0.00
142 91.03
14 8.97%
170  โรงเรียนวัดสระบัว 156
4 2.56
4 2.56
0 0.00
3 1.92
3 1.92
142 91.03
14 8.97%
171  โรงเรียนวัดพนมวัน 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
172  โรงเรียนอนุบาลแคนดง 524
8 1.53
9 1.72
27 5.15
1 0.19
0 0.00
479 91.41
45 8.59%
173  โรงเรียนบ้านหนองกับ 118
0 0.00
4 3.39
6 5.08
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
174  โรงเรียนบ้านโจด 83
2 2.41
2 2.41
1 1.20
2 2.41
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
175  โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 169
2 1.18
4 2.37
8 4.73
0 0.00
0 0.00
155 91.72
14 8.28%
176  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 147
0 0.00
3 2.04
7 4.76
2 1.36
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
177  โรงเรียนวัดบัวทอง 128
3 2.34
1 0.78
6 4.69
0 0.00
0 0.00
118 92.19
10 7.81%
178  โรงเรียนบ้านเสม็ด 154
5 3.25
3 1.95
2 1.30
0 0.00
2 1.30
142 92.21
12 7.79%
179  โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 66
2 3.03
2 3.03
1 1.52
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
180  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 93
3 3.23
2 2.15
1 1.08
1 1.08
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
181  โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 99
3 3.03
1 1.01
2 2.02
1 1.01
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
182  โรงเรียนบ้านขามพิมาย 85
4 4.71
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
183  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แดนดง) 200
9 4.50
5 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
186 93.00
14 7.00%
184  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 88
0 0.00
3 3.41
3 3.41
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
185  โรงเรียนบ้านปะคำดง 62
1 1.61
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
186  โรงเรียนบ้านปรือเกียน 102
2 1.96
1 0.98
3 2.94
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
187  โรงเรียนบ้านสระบัว(แดนดง) 153
2 1.31
1 0.65
5 3.27
1 0.65
0 0.00
144 94.12
9 5.88%
188  โรงเรียนบ้านร่อนทอง 244
10 4.10
0 0.00
3 1.23
0 0.00
1 0.41
230 94.26
14 5.74%
189  โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 111
0 0.00
4 3.60
1 0.90
1 0.90
0 0.00
105 94.59
6 5.41%
190  โรงเรียนวัดสระทอง 39
2 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
191  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 114
0 0.00
0 0.00
5 4.39
0 0.00
0 0.00
109 95.61
5 4.39%
192  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%

 

จำนวนนักเรียน  24,840 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,925 7.75
เตี้ย  1,160 4.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,930 7.77
ผอมและเตี้ย  602 2.42
อ้วนและเตี้ย  296 1.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,927 76.20
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,913 คน


23.80%


Powered By www.thaieducation.net