ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 229 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 229 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหินกอง 12
3 25.00
0 0.00
9 75.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสวายสอ(เมืองไผ่) 184
58 31.52
40 21.74
14 7.61
50 27.17
13 7.07
9 4.89
175 95.11%
3  โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1313
163 12.41
292 22.24
288 21.93
203 15.46
187 14.24
180 13.71
1133 86.29%
4  โรงเรียนบ้านโคกตูม 159
25 15.72
18 11.32
7 4.40
43 27.04
25 15.72
41 25.79
118 74.21%
5  โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 153
35 22.88
26 16.99
17 11.11
17 11.11
17 11.11
41 26.80
112 73.20%
6  โรงเรียนวัดบ้านยาง (ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 139
9 6.47
20 14.39
7 5.04
29 20.86
27 19.42
47 33.81
92 66.19%
7  โรงเรียนบ้านเสม็ด(พลับพลา) 192
59 30.73
29 15.10
28 14.58
6 3.13
5 2.60
65 33.85
127 66.15%
8  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 237
69 29.11
38 16.03
11 4.64
33 13.92
0 0.00
86 36.29
151 63.71%
9  โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 89
15 16.85
10 11.24
11 12.36
8 8.99
9 10.11
36 40.45
53 59.55%
10  โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 179
42 23.46
27 15.08
15 8.38
18 10.06
4 2.23
73 40.78
106 59.22%
11  โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 425
78 18.35
43 10.12
33 7.76
48 11.29
33 7.76
190 44.71
235 55.29%
12  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 75
12 16.00
4 5.33
19 25.33
5 6.67
1 1.33
34 45.33
41 54.67%
13  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 70
14 20.00
8 11.43
15 21.43
0 0.00
0 0.00
33 47.14
37 52.86%
14  โรงเรียนบ้านกระสัง 71
11 15.49
0 0.00
26 36.62
0 0.00
0 0.00
34 47.89
37 52.11%
15  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บ้านกรวด) 135
9 6.67
12 8.89
6 4.44
29 21.48
14 10.37
65 48.15
70 51.85%
16  โรงเรียนบ้านละลมพนู 139
14 10.07
8 5.76
18 12.95
22 15.83
10 7.19
67 48.20
72 51.80%
17  โรงเรียนบ้านห้วยปอ 280
13 4.64
45 16.07
25 8.93
21 7.50
40 14.29
136 48.57
144 51.43%
18  โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 109
10 9.17
11 10.09
17 15.60
6 5.50
9 8.26
56 51.38
53 48.62%
19  โรงเรียนบ้านปราสาททอง 100
15 15.00
7 7.00
17 17.00
5 5.00
4 4.00
52 52.00
48 48.00%
20  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 182
29 15.93
12 6.59
26 14.29
5 2.75
14 7.69
96 52.75
86 47.25%
21  โรงเรียนบ้านตะเคียน 114
8 7.02
7 6.14
3 2.63
25 21.93
10 8.77
61 53.51
53 46.49%
22  โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 292
37 12.67
8 2.74
38 13.01
25 8.56
23 7.88
161 55.14
131 44.86%
23  โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 190
27 14.21
21 11.05
19 10.00
17 8.95
0 0.00
106 55.79
84 44.21%
24  โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 137
50 36.50
0 0.00
10 7.30
0 0.00
0 0.00
77 56.20
60 43.80%
25  โรงเรียนบ้านบัว 118
13 11.02
21 17.80
6 5.08
11 9.32
0 0.00
67 56.78
51 43.22%
26  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 216
29 13.43
14 6.48
26 12.04
11 5.09
13 6.02
123 56.94
93 43.06%
27  โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 186
48 25.81
15 8.06
12 6.45
5 2.69
0 0.00
106 56.99
80 43.01%
28  โรงเรียนบ้านโคกย่าง 103
19 18.45
7 6.80
13 12.62
5 4.85
0 0.00
59 57.28
44 42.72%
29  โรงเรียนบ้านบัวถนน 267
46 17.23
25 9.36
10 3.75
18 6.74
15 5.62
153 57.30
114 42.70%
30  โรงเรียนบ้านบึงเจริญ 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
12 22.64
5 9.43
31 58.49
22 41.51%
31  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 181
15 8.29
29 16.02
10 5.52
15 8.29
6 3.31
106 58.56
75 41.44%
32  โรงเรียนบ้านจาน 99
11 11.11
8 8.08
12 12.12
5 5.05
5 5.05
58 58.59
41 41.41%
33  โรงเรียนบ้านโชคกราด 98
7 7.14
10 10.20
6 6.12
11 11.22
6 6.12
58 59.18
40 40.82%
34  โรงเรียนบ้านสารภี 72
9 12.50
3 4.17
3 4.17
11 15.28
3 4.17
43 59.72
29 40.28%
35  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 77
6 7.79
6 7.79
7 9.09
12 15.58
0 0.00
46 59.74
31 40.26%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 415
56 13.49
36 8.67
43 10.36
23 5.54
2 0.48
255 61.45
160 38.55%
37  โรงเรียนบ้านสวายสอ(ไกรปัญญานุเคราะห์) 110
18 16.36
7 6.36
9 8.18
5 4.55
3 2.73
68 61.82
42 38.18%
38  โรงเรียนวัดโคกเจริญ 103
5 4.85
5 4.85
22 21.36
5 4.85
2 1.94
64 62.14
39 37.86%
39  โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 133
11 8.27
17 12.78
2 1.50
20 15.04
0 0.00
83 62.41
50 37.59%
40  โรงเรียนบ้านละหอกกระสัง 16
3 18.75
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50%
41  โรงเรียนบ้านเขาคอก 174
19 10.92
13 7.47
18 10.34
11 6.32
4 2.30
109 62.64
65 37.36%
42  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 101
30 29.70
0 0.00
6 5.94
1 0.99
0 0.00
64 63.37
37 36.63%
43  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 118
40 33.90
1 0.85
2 1.69
0 0.00
0 0.00
75 63.56
43 36.44%
44  โรงเรียนบ้านสายโท 1 113
8 7.08
13 11.50
18 15.93
1 0.88
1 0.88
72 63.72
41 36.28%
45  โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 164
22 13.41
20 12.20
8 4.88
9 5.49
0 0.00
105 64.02
59 35.98%
46  โรงเรียนบ้านอโณทัย 87
8 9.20
5 5.75
8 9.20
5 5.75
5 5.75
56 64.37
31 35.63%
47  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 156
30 19.23
2 1.28
18 11.54
5 3.21
0 0.00
101 64.74
55 35.26%
48  โรงเรียนบ้านไทรโยง 54
11 20.37
3 5.56
3 5.56
2 3.70
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
49  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 135
15 11.11
6 4.44
13 9.63
12 8.89
0 0.00
89 65.93
46 34.07%
50  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 103
8 7.77
11 10.68
13 12.62
3 2.91
0 0.00
68 66.02
35 33.98%
51  โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 163
44 26.99
3 1.84
8 4.91
0 0.00
0 0.00
108 66.26
55 33.74%
52  โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 125
14 11.20
5 4.00
10 8.00
3 2.40
10 8.00
83 66.40
42 33.60%
53  โรงเรียนบ้านหนองร้าน 143
35 24.48
0 0.00
13 9.09
0 0.00
0 0.00
95 66.43
48 33.57%
54  โรงเรียนบ้านยาง(กระสัง) 158
15 9.49
9 5.70
12 7.59
6 3.80
11 6.96
105 66.46
53 33.54%
55  โรงเรียนบ้านเสม็ด(กระสัง) 123
15 12.20
7 5.69
10 8.13
4 3.25
4 3.25
83 67.48
40 32.52%
56  โรงเรียนบ้านเกต 90
20 22.22
0 0.00
6 6.67
2 2.22
1 1.11
61 67.78
29 32.22%
57  โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 154
5 3.25
8 5.19
15 9.74
14 9.09
7 4.55
105 68.18
49 31.82%
58  โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 92
11 11.96
5 5.43
10 10.87
3 3.26
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
59  โรงเรียนบ้านหินลาด 89
16 17.98
7 7.87
4 4.49
1 1.12
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
60  โรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี 93
4 4.30
8 8.60
13 13.98
4 4.30
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
61  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 164
33 20.12
10 6.10
8 4.88
0 0.00
0 0.00
113 68.90
51 31.10%
62  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 126
12 9.52
4 3.17
21 16.67
2 1.59
0 0.00
87 69.05
39 30.95%
63  โรงเรียนวัดปทุมคงคา 170
29 17.06
4 2.35
17 10.00
2 1.18
0 0.00
118 69.41
52 30.59%
64  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 141
23 16.31
8 5.67
12 8.51
0 0.00
0 0.00
98 69.50
43 30.50%
65  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 659
65 9.86
47 7.13
26 3.95
33 5.01
23 3.49
465 70.56
194 29.44%
66  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 34
3 8.82
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
67  โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 93
11 11.83
6 6.45
7 7.53
3 3.23
0 0.00
66 70.97
27 29.03%
68  โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 154
6 3.90
8 5.19
4 2.60
13 8.44
13 8.44
110 71.43
44 28.57%
69  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 156
32 20.51
2 1.28
6 3.85
2 1.28
2 1.28
112 71.79
44 28.21%
70  โรงเรียนบ้านถนน 58
2 3.45
2 3.45
3 5.17
4 6.90
5 8.62
42 72.41
16 27.59%
71  โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 91
9 9.89
8 8.79
8 8.79
0 0.00
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
72  โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 142
0 0.00
4 2.82
9 6.34
26 18.31
0 0.00
103 72.54
39 27.46%
73  โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 62
1 1.61
3 4.84
13 20.97
0 0.00
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
74  โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 235
11 4.68
3 1.28
24 10.21
14 5.96
12 5.11
171 72.77
64 27.23%
75  โรงเรียนบ้านโคกยาง(กระสัง) 74
4 5.41
7 9.46
9 12.16
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
76  โรงเรียนบ้านไผ่ลวก 26
4 15.38
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
77  โรงเรียนบ้านโคกระเหย 82
12 14.63
2 2.44
6 7.32
2 2.44
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
78  โรงเรียนวัดบ้านไทร (เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 266
18 6.77
15 5.64
18 6.77
12 4.51
7 2.63
196 73.68
70 26.32%
79  โรงเรียนบ้านตาแก 249
38 15.26
12 4.82
15 6.02
0 0.00
0 0.00
184 73.90
65 26.10%
80  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 50
2 4.00
1 2.00
10 20.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
81  โรงเรียนบ้านสำโรง (ภิญโญอนุสรณ์) 101
3 2.97
5 4.95
6 5.94
12 11.88
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
82  โรงเรียนบ้านเก็ม 105
6 5.71
2 1.90
13 12.38
5 4.76
1 0.95
78 74.29
27 25.71%
83  โรงเรียนวัดพลับพลา 251
39 15.54
11 4.38
14 5.58
0 0.00
0 0.00
187 74.50
64 25.50%
84  โรงเรียนบ้านระกา 106
7 6.60
5 4.72
7 6.60
7 6.60
1 0.94
79 74.53
27 25.47%
85  โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 114
9 7.89
4 3.51
9 7.89
7 6.14
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
86  โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 299
16 5.35
35 11.71
22 7.36
3 1.00
0 0.00
223 74.58
76 25.42%
87  โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 107
14 13.08
4 3.74
7 6.54
2 1.87
0 0.00
80 74.77
27 25.23%
88  โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 111
17 15.32
5 4.50
5 4.50
1 0.90
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
89  โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1150
49 4.26
31 2.70
135 11.74
29 2.52
43 3.74
863 75.04
287 24.96%
90  โรงเรียนอนุบาลกระสัง 584
81 13.87
13 2.23
47 8.05
4 0.68
0 0.00
439 75.17
145 24.83%
91  โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 315
23 7.30
14 4.44
24 7.62
10 3.17
7 2.22
237 75.24
78 24.76%
92  โรงเรียนบ้านตาเป้า 61
4 6.56
4 6.56
4 6.56
3 4.92
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
93  โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 116
8 6.90
7 6.03
11 9.48
2 1.72
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
94  โรงเรียนวัดอินทบูรพา 251
18 7.17
14 5.58
9 3.59
16 6.37
3 1.20
191 76.10
60 23.90%
95  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 252
26 10.32
15 5.95
16 6.35
1 0.40
2 0.79
192 76.19
60 23.81%
96  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 42
3 7.14
0 0.00
1 2.38
3 7.14
3 7.14
32 76.19
10 23.81%
97  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 68
8 11.76
3 4.41
4 5.88
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
98  โรงเรียนบ้านศรีสุข 124
7 5.65
12 9.68
9 7.26
0 0.00
1 0.81
95 76.61
29 23.39%
99  โรงเรียนวัดบ้านสนวน 227
15 6.61
28 12.33
9 3.96
0 0.00
1 0.44
174 76.65
53 23.35%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 264
15 5.68
26 9.85
20 7.58
0 0.00
0 0.00
203 76.89
61 23.11%
101  โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 39
0 0.00
0 0.00
7 17.95
1 2.56
1 2.56
30 76.92
9 23.08%
102  โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 35
5 14.29
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
103  โรงเรียนบ้านโคกชุม 114
11 9.65
0 0.00
6 5.26
9 7.89
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
104  โรงเรียนบ้านหว้า 123
5 4.07
2 1.63
10 8.13
1 0.81
10 8.13
95 77.24
28 22.76%
105  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 159
11 6.92
6 3.77
13 8.18
6 3.77
0 0.00
123 77.36
36 22.64%
106  โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 137
6 4.38
7 5.11
7 5.11
6 4.38
5 3.65
106 77.37
31 22.63%
107  โรงเรียนบ้านป่าชัน 249
25 10.04
17 6.83
10 4.02
1 0.40
3 1.20
193 77.51
56 22.49%
108  โรงเรียนบ้านจบก 27
3 11.11
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
109  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 77
4 5.19
2 2.60
2 2.60
3 3.90
6 7.79
60 77.92
17 22.08%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 125
13 10.40
6 4.80
7 5.60
1 0.80
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
111  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 150
6 4.00
4 2.67
22 14.67
0 0.00
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
112  โรงเรียนบ้านบาตร (ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 188
8 4.26
10 5.32
16 8.51
6 3.19
0 0.00
148 78.72
40 21.28%
113  โรงเรียนบ้านปราสาท 52
2 3.85
1 1.92
5 9.62
0 0.00
3 5.77
41 78.85
11 21.15%
114  โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 180
6 3.33
15 8.33
17 9.44
0 0.00
0 0.00
142 78.89
38 21.11%
115  โรงเรียนบ้านไม้แดง 145
15 10.34
8 5.52
3 2.07
4 2.76
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
116  โรงเรียนบ้านสังเคิล 141
15 10.64
14 9.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
117  โรงเรียนเพียงหลวง ๒ 117
3 2.56
10 8.55
8 6.84
3 2.56
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
118  โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 293
21 7.17
12 4.10
8 2.73
19 6.48
0 0.00
233 79.52
60 20.48%
119  โรงเรียนเขว้าศึกษา 123
7 5.69
7 5.69
8 6.50
3 2.44
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
120  โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 84
14 16.67
3 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
121  โรงเรียนบ้านเสม็ด (สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร) 178
12 6.74
10 5.62
14 7.87
0 0.00
0 0.00
142 79.78
36 20.22%
122  โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี(ห้วยราช) 308
17 5.52
18 5.84
20 6.49
3 0.97
4 1.30
246 79.87
62 20.13%
123  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 209
11 5.26
10 4.78
21 10.05
0 0.00
0 0.00
167 79.90
42 20.10%
124  โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 90
10 11.11
4 4.44
1 1.11
0 0.00
3 3.33
72 80.00
18 20.00%
125  โรงเรียนบ้านตาอี 81
1 1.23
5 6.17
9 11.11
0 0.00
1 1.23
65 80.25
16 19.75%
126  โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 77
0 0.00
3 3.90
12 15.58
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
127  โรงเรียนบ้านประดู่(พลับพลาชัย) 109
4 3.67
1 0.92
14 12.84
1 0.92
1 0.92
88 80.73
21 19.27%
128  โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 1062
91 8.57
12 1.13
74 6.97
21 1.98
6 0.56
858 80.79
204 19.21%
129  โรงเรียนบ้านลำดวน 231
22 9.52
9 3.90
11 4.76
2 0.87
0 0.00
187 80.95
44 19.05%
130  โรงเรียนบ้านโคกกลอย 158
8 5.06
13 8.23
7 4.43
1 0.63
1 0.63
128 81.01
30 18.99%
131  โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 300
21 7.00
4 1.33
31 10.33
0 0.00
0 0.00
244 81.33
56 18.67%
132  โรงเรียนบ้านโคกเพชร (บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 7.26
14 11.29
101 81.45
23 18.55%
133  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 38
3 7.89
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
134  โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 228
13 5.70
13 5.70
13 5.70
1 0.44
2 0.88
186 81.58
42 18.42%
135  โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 105
16 15.24
0 0.00
3 2.86
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
136  โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 133
8 6.02
6 4.51
5 3.76
3 2.26
2 1.50
109 81.95
24 18.05%
137  โรงเรียนวัดธรรมถาวร 113
6 5.31
0 0.00
11 9.73
3 2.65
0 0.00
93 82.30
20 17.70%
138  โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 311
18 5.79
0 0.00
31 9.97
5 1.61
1 0.32
256 82.32
55 17.68%
139  โรงเรียนบ้านตะโกรี 125
10 8.00
2 1.60
9 7.20
1 0.80
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
140  โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 133
10 7.52
1 0.75
12 9.02
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
141  โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์) 243
10 4.12
10 4.12
7 2.88
8 3.29
7 2.88
201 82.72
42 17.28%
142  โรงเรียนวัดสำโรง 309
27 8.74
0 0.00
26 8.41
0 0.00
0 0.00
256 82.85
53 17.15%
143  โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 101
4 3.96
0 0.00
11 10.89
2 1.98
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
144  โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 388
26 6.70
23 5.93
14 3.61
2 0.52
0 0.00
323 83.25
65 16.75%
145  โรงเรียนบ้านหนองแวง 72
11 15.28
1 1.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
146  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 48
2 4.17
1 2.08
3 6.25
2 4.17
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
147  โรงเรียนบ้านนารา 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
2 3.28
1 1.64
51 83.61
10 16.39%
148  โรงเรียนบ้านบุญช่วย 198
12 6.06
6 3.03
5 2.53
6 3.03
3 1.52
166 83.84
32 16.16%
149  โรงเรียนบ้านชุมแสง 161
5 3.11
6 3.73
10 6.21
5 3.11
0 0.00
135 83.85
26 16.15%
150  โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 156
7 4.49
6 3.85
11 7.05
1 0.64
0 0.00
131 83.97
25 16.03%
151  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 44
4 9.09
0 0.00
1 2.27
2 4.55
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
152  โรงเรียนบ้านโคกรัง 108
11 10.19
6 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
153  โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย 51
1 1.96
3 5.88
4 7.84
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
154  โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 83
1 1.20
0 0.00
6 7.23
0 0.00
6 7.23
70 84.34
13 15.66%
155  โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 198
8 4.04
7 3.54
12 6.06
4 2.02
0 0.00
167 84.34
31 15.66%
156  โรงเรียนบ้านดวน 78
3 3.85
5 6.41
4 5.13
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
157  โรงเรียนบ้านตาราม 182
5 2.75
8 4.40
9 4.95
3 1.65
3 1.65
154 84.62
28 15.38%
158  โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 65
2 3.08
2 3.08
5 7.69
1 1.54
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
159  โรงเรียนบ้านโคลด 78
3 3.85
4 5.13
2 2.56
3 3.85
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
160  โรงเรียนบ้านตะแบก 79
0 0.00
0 0.00
12 15.19
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
161  โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 166
11 6.63
3 1.81
11 6.63
0 0.00
0 0.00
141 84.94
25 15.06%
162  โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 47
4 8.51
2 4.26
1 2.13
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
163  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 175
10 5.71
2 1.14
12 6.86
2 1.14
0 0.00
149 85.14
26 14.86%
164  โรงเรียนบ้านโคกกี่ 61
6 9.84
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
165  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 272
23 8.46
2 0.74
13 4.78
2 0.74
0 0.00
232 85.29
40 14.71%
166  โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 68
5 7.35
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
167  โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 512
21 4.10
7 1.37
33 6.45
10 1.95
4 0.78
437 85.35
75 14.65%
168  โรงเรียนบ้านพาชี 96
6 6.25
3 3.13
1 1.04
4 4.17
0 0.00
82 85.42
14 14.58%
169  โรงเรียนวัดบ้านจอม 110
9 8.18
4 3.64
3 2.73
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
170  โรงเรียนบ้านขามตาเบ้า 104
6 5.77
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
171  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 49
1 2.04
3 6.12
2 4.08
0 0.00
1 2.04
42 85.71
7 14.29%
172  โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 184
5 2.72
5 2.72
15 8.15
1 0.54
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
173  โรงเรียนบ้านปลัด 163
9 5.52
6 3.68
6 3.68
2 1.23
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
174  โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 260
11 4.23
0 0.00
2 0.77
10 3.85
13 5.00
224 86.15
36 13.85%
175  โรงเรียนบ้านศรีถาวร 160
9 5.63
0 0.00
12 7.50
1 0.63
0 0.00
138 86.25
22 13.75%
176  โรงเรียนบ้านประดู่(กระสัง) 81
6 7.41
4 4.94
1 1.23
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
177  โรงเรียนบ้านหนองตะโก 112
4 3.57
3 2.68
8 7.14
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
178  โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 68
4 5.88
0 0.00
4 5.88
0 0.00
1 1.47
59 86.76
9 13.24%
179  โรงเรียนบ้านมะมัง 202
9 4.46
4 1.98
13 6.44
0 0.00
0 0.00
176 87.13
26 12.87%
180  โรงเรียนบ้านตรุง 47
0 0.00
1 2.13
5 10.64
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
181  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 55
6 10.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
48 87.27
7 12.73%
182  โรงเรียนบ้านบุ (รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 171
0 0.00
2 1.17
11 6.43
1 0.58
7 4.09
150 87.72
21 12.28%
183  โรงเรียนบ้านหนองบอน 163
5 3.07
2 1.23
8 4.91
5 3.07
0 0.00
143 87.73
20 12.27%
184  โรงเรียนบ้านแสลงโทน 304
19 6.25
0 0.00
14 4.61
0 0.00
4 1.32
267 87.83
37 12.17%
185  โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 132
6 4.55
1 0.76
9 6.82
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
186  โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 182
6 3.30
1 0.55
14 7.69
1 0.55
0 0.00
160 87.91
22 12.09%
187  โรงเรียนพุทธบารมี 154
7 4.55
1 0.65
8 5.19
1 0.65
0 0.00
137 88.96
17 11.04%
188  โรงเรียนบ้านหนองนา 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
1 1.54
2 3.08
58 89.23
7 10.77%
189  โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 85
2 2.35
3 3.53
3 3.53
1 1.18
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
190  โรงเรียนบ้านสูงเนิน 161
3 1.86
7 4.35
7 4.35
0 0.00
0 0.00
144 89.44
17 10.56%
191  โรงเรียนบ้านถนนน้อย 58
0 0.00
1 1.72
3 5.17
2 3.45
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
192  โรงเรียนบ้านตะครอง 177
1 0.56
4 2.26
6 3.39
4 2.26
3 1.69
159 89.83
18 10.17%
193  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 150
2 1.33
2 1.33
11 7.33
0 0.00
0 0.00
135 90.00
15 10.00%
194  โรงเรียนบ้านหลัก 130
3 2.31
3 2.31
3 2.31
1 0.77
3 2.31
117 90.00
13 10.00%
195  โรงเรียนบ้านบ่อดิน 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
196  โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 143
7 4.90
2 1.40
5 3.50
0 0.00
0 0.00
129 90.21
14 9.79%
197  โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
2 2.74
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
198  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 193
5 2.59
6 3.11
7 3.63
0 0.00
0 0.00
175 90.67
18 9.33%
199  โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ 78
2 2.56
0 0.00
4 5.13
1 1.28
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
200  โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 302
3 0.99
3 0.99
6 1.99
6 1.99
9 2.98
275 91.06
27 8.94%
201  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อย 45
1 2.22
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
202  โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 207
3 1.45
3 1.45
0 0.00
0 0.00
12 5.80
189 91.30
18 8.70%
203  โรงเรียนบ้านดอนยาว 162
0 0.00
1 0.62
3 1.85
4 2.47
6 3.70
148 91.36
14 8.64%
204  โรงเรียนบ้านละลูน 83
5 6.02
2 2.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
205  โรงเรียนบ้านสายตรี 16 90
1 1.11
1 1.11
5 5.56
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
206  โรงเรียนบ้านแพงพวย 92
0 0.00
1 1.09
4 4.35
2 2.17
0 0.00
85 92.39
7 7.61%
207  โรงเรียนบ้านโนนแดง 225
7 3.11
3 1.33
6 2.67
1 0.44
0 0.00
208 92.44
17 7.56%
208  โรงเรียนบ้านหนองขอน 137
2 1.46
0 0.00
8 5.84
0 0.00
0 0.00
127 92.70
10 7.30%
209  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 111
2 1.80
3 2.70
3 2.70
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
210  โรงเรียนบ้านหนองเอียน 72
3 4.17
1 1.39
0 0.00
1 1.39
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
211  โรงเรียนบ้านตาสะดำ (สุรวุฒิอนุเคราะห์) 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
3 5.08
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
212  โรงเรียนบ้านโคกสูง 130
0 0.00
2 1.54
0 0.00
6 4.62
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
213  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 187
8 4.28
0 0.00
3 1.60
0 0.00
0 0.00
176 94.12
11 5.88%
214  โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 68
2 2.94
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
215  โรงเรียนบ้านราษฏร์นิยม 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
216  โรงเรียนบ้านชำแระ 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
217  โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 115
1 0.87
0 0.00
4 3.48
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
218  โรงเรียนบ้านเขว้า 121
0 0.00
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
116 95.87
5 4.13%
219  โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 204
0 0.00
0 0.00
7 3.43
1 0.49
0 0.00
196 96.08
8 3.92%
220  โรงเรียนบ้านสายตรี 9 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.89
51 96.23
2 3.77%
221  โรงเรียนบ้านแซวประดู่ 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70%
222  โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 109
2 1.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.83
105 96.33
4 3.67%
223  โรงเรียนบ้านยาง(บ้านกรวด) 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
1 1.22
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
224  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 176
2 1.14
0 0.00
3 1.70
0 0.00
0 0.00
171 97.16
5 2.84%
225  โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 317
8 2.52
0 0.00
0 0.00
1 0.32
0 0.00
308 97.16
9 2.84%
226  โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 152
0 0.00
0 0.00
3 1.97
0 0.00
0 0.00
149 98.03
3 1.97%
227  โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 114
0 0.00
0 0.00
2 1.75
0 0.00
0 0.00
112 98.25
2 1.75%
228  โรงเรียนบ้านโคกเบง 71
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
229  โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  35,862 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,048 8.50
เตี้ย  1,835 5.12
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,626 7.32
ผอมและเตี้ย  1,324 3.69
อ้วนและเตี้ย  824 2.30
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,205 73.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,657 คน


26.93%


Powered By www.thaieducation.net