ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 207 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 207 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 135
66 48.89
21 15.56
18 13.33
15 11.11
15 11.11
0 0.00
135 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคำแคน 30
6 20.00
7 23.33
6 20.00
8 26.67
3 10.00
0 0.00
30 100.00%
3  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 5
0 0.00
2 40.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 32
13 40.63
0 0.00
13 40.63
4 12.50
2 6.25
0 0.00
32 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 21
15 71.43
2 9.52
2 9.52
2 9.52
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 112
99 88.39
9 8.04
4 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 33
9 27.27
12 36.36
7 21.21
2 6.06
3 9.09
0 0.00
33 100.00%
8  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 73
14 19.18
10 13.70
12 16.44
22 30.14
15 20.55
0 0.00
73 100.00%
9  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 40
10 25.00
13 32.50
5 12.50
5 12.50
6 15.00
1 2.50
39 97.50%
10  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 171
29 16.96
35 20.47
60 35.09
0 0.00
32 18.71
15 8.77
156 91.23%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 584
57 9.76
31 5.31
130 22.26
88 15.07
218 37.33
60 10.27
524 89.73%
12  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 65
45 69.23
3 4.62
1 1.54
9 13.85
0 0.00
7 10.77
58 89.23%
13  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 91
15 16.48
13 14.29
22 24.18
12 13.19
18 19.78
11 12.09
80 87.91%
14  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 107
19 17.76
24 22.43
15 14.02
18 16.82
16 14.95
15 14.02
92 85.98%
15  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 84
17 20.24
13 15.48
9 10.71
22 26.19
2 2.38
21 25.00
63 75.00%
16  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 15
2 13.33
3 20.00
2 13.33
2 13.33
2 13.33
4 26.67
11 73.33%
17  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 23
5 21.74
3 13.04
4 17.39
4 17.39
0 0.00
7 30.43
16 69.57%
18  โรงเรียนบ้านนาข่า 46
9 19.57
5 10.87
11 23.91
5 10.87
1 2.17
15 32.61
31 67.39%
19  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 176
20 11.36
15 8.52
10 5.68
23 13.07
50 28.41
58 32.95
118 67.05%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 167
38 22.75
28 16.77
16 9.58
21 12.57
7 4.19
57 34.13
110 65.87%
21  โรงเรียนบ้านป่าปอ 126
75 59.52
4 3.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 37.30
79 62.70%
22  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 95
5 5.26
5 5.26
17 17.89
9 9.47
22 23.16
37 38.95
58 61.05%
23  โรงเรียนดอนหมู 116
27 23.28
3 2.59
14 12.07
15 12.93
7 6.03
50 43.10
66 56.90%
24  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 76
12 15.79
16 21.05
5 6.58
6 7.89
3 3.95
34 44.74
42 55.26%
25  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 119
19 15.97
10 8.40
9 7.56
7 5.88
19 15.97
55 46.22
64 53.78%
26  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 95
25 26.32
4 4.21
14 14.74
7 7.37
1 1.05
44 46.32
51 53.68%
27  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 38
8 21.05
3 7.89
7 18.42
0 0.00
2 5.26
18 47.37
20 52.63%
28  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 38
10 26.32
3 7.89
5 13.16
2 5.26
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
29  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 78
8 10.26
10 12.82
11 14.10
7 8.97
5 6.41
37 47.44
41 52.56%
30  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 110
4 3.64
11 10.00
11 10.00
17 15.45
14 12.73
53 48.18
57 51.82%
31  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 78
15 19.23
9 11.54
14 17.95
0 0.00
0 0.00
40 51.28
38 48.72%
32  โรงเรียนบ้านขุมดิน 83
18 21.69
8 9.64
13 15.66
0 0.00
0 0.00
44 53.01
39 46.99%
33  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 64
9 14.06
12 18.75
0 0.00
8 12.50
0 0.00
35 54.69
29 45.31%
34  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 69
12 17.39
7 10.14
8 11.59
4 5.80
0 0.00
38 55.07
31 44.93%
35  โรงเรียนบ้านหนองไห 119
28 23.53
5 4.20
15 12.61
5 4.20
0 0.00
66 55.46
53 44.54%
36  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 148
17 11.49
7 4.73
29 19.59
10 6.76
0 0.00
85 57.43
63 42.57%
37  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 125
2 1.60
7 5.60
21 16.80
19 15.20
4 3.20
72 57.60
53 42.40%
38  โรงเรียนบ้านหันแฮด 19
2 10.53
1 5.26
5 26.32
0 0.00
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
39  โรงเรียนบ้านโจด 87
26 29.89
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
52 59.77
35 40.23%
40  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 110
10 9.09
9 8.18
10 9.09
7 6.36
8 7.27
66 60.00
44 40.00%
41  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 55
7 12.73
5 9.09
8 14.55
1 1.82
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
42  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 42
4 9.52
2 4.76
9 21.43
0 0.00
1 2.38
26 61.90
16 38.10%
43  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 84
7 8.33
10 11.90
13 15.48
1 1.19
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
44  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 263
36 13.69
13 4.94
44 16.73
3 1.14
1 0.38
166 63.12
97 36.88%
45  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 117
20 17.09
11 9.40
9 7.69
3 2.56
0 0.00
74 63.25
43 36.75%
46  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 862
89 10.32
74 8.58
34 3.94
84 9.74
34 3.94
547 63.46
315 36.54%
47  โรงเรียนบ้านละว้า 174
22 12.64
10 5.75
20 11.49
8 4.60
0 0.00
114 65.52
60 34.48%
48  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 142
12 8.45
14 9.86
13 9.15
9 6.34
0 0.00
94 66.20
48 33.80%
49  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 146
8 5.48
21 14.38
15 10.27
4 2.74
1 0.68
97 66.44
49 33.56%
50  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 113
15 13.27
9 7.96
6 5.31
7 6.19
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
51  โรงเรียนบ้านมูลนาค 104
12 11.54
13 12.50
9 8.65
0 0.00
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 196
18 9.18
11 5.61
30 15.31
5 2.55
0 0.00
132 67.35
64 32.65%
53  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 84
3 3.57
11 13.10
13 15.48
0 0.00
0 0.00
57 67.86
27 32.14%
54  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 75
2 2.67
4 5.33
18 24.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
55  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 182
8 4.40
21 11.54
27 14.84
0 0.00
1 0.55
125 68.68
57 31.32%
56  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 57
2 3.51
2 3.51
2 3.51
7 12.28
4 7.02
40 70.18
17 29.82%
57  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 155
5 3.23
0 0.00
23 14.84
5 3.23
13 8.39
109 70.32
46 29.68%
58  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 38
2 5.26
1 2.63
1 2.63
4 10.53
3 7.89
27 71.05
11 28.95%
59  โรงเรียนบ้านแท่น 90
5 5.56
7 7.78
14 15.56
0 0.00
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
60  โรงเรียนบ้านขามป้อม 149
21 14.09
7 4.70
12 8.05
1 0.67
2 1.34
106 71.14
43 28.86%
61  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 28
4 14.29
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
62  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 144
12 8.33
6 4.17
21 14.58
2 1.39
0 0.00
103 71.53
41 28.47%
63  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 93
18 19.35
8 8.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
64  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 53
7 13.21
4 7.55
1 1.89
2 3.77
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
65  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 122
9 7.38
3 2.46
11 9.02
8 6.56
1 0.82
90 73.77
32 26.23%
66  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 134
13 9.70
9 6.72
10 7.46
3 2.24
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
67  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 54
4 7.41
4 7.41
6 11.11
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
68  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 58
6 10.34
0 0.00
3 5.17
1 1.72
5 8.62
43 74.14
15 25.86%
69  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 8
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
70  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 48
4 8.33
4 8.33
3 6.25
1 2.08
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
71  โรงเรียนบ้านเขวา 32
3 9.38
1 3.13
3 9.38
0 0.00
1 3.13
24 75.00
8 25.00%
72  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 37
1 2.70
0 0.00
8 21.62
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
73  โรงเรียนบ้านหนองแปน 141
11 7.80
8 5.67
13 9.22
2 1.42
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
74  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 52
3 5.77
4 7.69
4 7.69
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
75  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 109
5 4.59
6 5.50
6 5.50
4 3.67
4 3.67
84 77.06
25 22.94%
76  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 57
4 7.02
2 3.51
7 12.28
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
77  โรงเรียนบัวเหลือง 49
7 14.29
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
78  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 86
6 6.98
2 2.33
10 11.63
0 0.00
1 1.16
67 77.91
19 22.09%
79  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 118
13 11.02
0 0.00
13 11.02
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
80  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 91
10 10.99
2 2.20
4 4.40
4 4.40
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
81  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 78
7 8.97
2 2.56
8 10.26
0 0.00
0 0.00
61 78.21
17 21.79%
82  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 171
2 1.17
5 2.92
15 8.77
9 5.26
6 3.51
134 78.36
37 21.64%
83  โรงเรียนบ้านโนนคุต 37
2 5.41
2 5.41
4 10.81
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
84  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 209
11 5.26
0 0.00
31 14.83
2 0.96
1 0.48
164 78.47
45 21.53%
85  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 98
18 18.37
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
86  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 98
11 11.22
4 4.08
6 6.12
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
87  โรงเรียนบ้านปอแดง 94
16 17.02
3 3.19
0 0.00
1 1.06
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
88  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 62
3 4.84
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
89  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 43
2 4.65
1 2.33
3 6.98
3 6.98
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
90  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 67
3 4.48
2 2.99
9 13.43
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
91  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 91
8 8.79
10 10.99
1 1.10
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
92  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 34
0 0.00
0 0.00
7 20.59
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
93  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 44
5 11.36
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
94  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 54
3 5.56
0 0.00
6 11.11
2 3.70
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
95  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 114
4 3.51
4 3.51
15 13.16
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
96  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 105
5 4.76
1 0.95
11 10.48
4 3.81
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 213
12 5.63
12 5.63
18 8.45
0 0.00
0 0.00
171 80.28
42 19.72%
98  โรงเรียนหนองบัวเย็น 61
3 4.92
4 6.56
2 3.28
3 4.92
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
99  โรงเรียนบ้านลาน 112
6 5.36
5 4.46
4 3.57
5 4.46
2 1.79
90 80.36
22 19.64%
100  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 41
2 4.88
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
101  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 105
7 6.67
1 0.95
10 9.52
0 0.00
2 1.90
85 80.95
20 19.05%
102  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 126
3 2.38
8 6.35
12 9.52
1 0.79
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
103  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 69
5 7.25
0 0.00
6 8.70
1 1.45
1 1.45
56 81.16
13 18.84%
104  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 16
0 0.00
1 6.25
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
105  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 103
8 7.77
2 1.94
2 1.94
6 5.83
1 0.97
84 81.55
19 18.45%
106  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 114
2 1.75
2 1.75
6 5.26
6 5.26
5 4.39
93 81.58
21 18.42%
107  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 50
2 4.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
108  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 45
0 0.00
4 8.89
3 6.67
1 2.22
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
109  โรงเรียนบ้านวังม่วง 119
9 7.56
3 2.52
8 6.72
1 0.84
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
110  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
111  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 70
3 4.29
3 4.29
5 7.14
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
112  โรงเรียนบ้านโกน้อย 35
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
113  โรงเรียนบ้านวังแสง 76
1 1.32
0 0.00
12 15.79
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
114  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 152
1 0.66
0 0.00
5 3.29
8 5.26
12 7.89
126 82.89
26 17.11%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 65
3 4.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 12.31
54 83.08
11 16.92%
116  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 418
35 8.37
31 7.42
4 0.96
0 0.00
0 0.00
348 83.25
70 16.75%
117  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 120
1 0.83
1 0.83
18 15.00
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
118  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 42
2 4.76
2 4.76
1 2.38
1 2.38
1 2.38
35 83.33
7 16.67%
119  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 18
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
120  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 44
2 4.55
1 2.27
4 9.09
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
121  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 57
3 5.26
2 3.51
3 5.26
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
122  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
123  โรงเรียนบ้านนางาม 102
2 1.96
0 0.00
11 10.78
0 0.00
3 2.94
86 84.31
16 15.69%
124  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 32
1 3.13
1 3.13
1 3.13
1 3.13
1 3.13
27 84.38
5 15.63%
125  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 40
1 2.50
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
126  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 88
6 6.82
1 1.14
6 6.82
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
127  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 95
3 3.16
5 5.26
6 6.32
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
128  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 76
6 7.89
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
129  โรงเรียนบ้านขามเรียน 77
2 2.60
3 3.90
5 6.49
1 1.30
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
130  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 57
2 3.51
1 1.75
5 8.77
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
131  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 80
2 2.50
4 5.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
132  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 51
4 7.84
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
133  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 73
0 0.00
1 1.37
9 12.33
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
134  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 95
3 3.16
2 2.11
7 7.37
1 1.05
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
135  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
136  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 76
1 1.32
3 3.95
5 6.58
1 1.32
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
137  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 92
4 4.35
0 0.00
7 7.61
1 1.09
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
138  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 86
1 1.16
0 0.00
10 11.63
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
139  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 306
20 6.54
0 0.00
19 6.21
0 0.00
0 0.00
267 87.25
39 12.75%
140  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 111
2 1.80
1 0.90
11 9.91
0 0.00
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
141  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 135
6 4.44
5 3.70
6 4.44
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
142  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 56
0 0.00
3 5.36
4 7.14
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
143  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
144  โรงเรียนบ้านวังหว้า 107
7 6.54
0 0.00
2 1.87
0 0.00
4 3.74
94 87.85
13 12.15%
145  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 116
2 1.72
0 0.00
12 10.34
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
146  โรงเรียนบ้านหัวนา 85
4 4.71
5 5.88
0 0.00
0 0.00
1 1.18
75 88.24
10 11.76%
147  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 154
1 0.65
11 7.14
5 3.25
0 0.00
1 0.65
136 88.31
18 11.69%
148  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 52
0 0.00
0 0.00
2 3.85
2 3.85
2 3.85
46 88.46
6 11.54%
149  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
150  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 70
3 4.29
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
151  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 62
1 1.61
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
152  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 125
1 0.80
6 4.80
3 2.40
2 1.60
2 1.60
111 88.80
14 11.20%
153  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
154  โรงเรียนสวัสดี 180
5 2.78
1 0.56
14 7.78
0 0.00
0 0.00
160 88.89
20 11.11%
155  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 146
5 3.42
0 0.00
11 7.53
0 0.00
0 0.00
130 89.04
16 10.96%
156  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 73
5 6.85
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
157  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
158  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 76
1 1.32
0 0.00
6 7.89
0 0.00
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
159  โรงเรียนบ้านโนนงาม 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
1 3.45
26 89.66
3 10.34%
160  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 92
6 6.52
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
161  โรงเรียนบ้านคำน้อย 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
162  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 108
0 0.00
0 0.00
6 5.56
4 3.70
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
163  โรงเรียนบ้านสว่าง 77
2 2.60
2 2.60
1 1.30
2 2.60
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
164  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 135
1 0.74
5 3.70
5 3.70
1 0.74
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
165  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
166  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
167  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
168  โรงเรียนบ้านโนนข่า 92
2 2.17
0 0.00
2 2.17
0 0.00
4 4.35
84 91.30
8 8.70%
169  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 47
0 0.00
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
170  โรงเรียนบ้านโสกนาค 84
2 2.38
1 1.19
4 4.76
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
171  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
37 92.50
3 7.50%
172  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 69
2 2.90
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
173  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 85
0 0.00
2 2.35
2 2.35
0 0.00
2 2.35
79 92.94
6 7.06%
174  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 29
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
175  โรงเรียนบ้านนาฮี 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
176  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
177  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 91
1 1.10
1 1.10
3 3.30
1 1.10
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
178  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
179  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 109
3 2.75
1 0.92
3 2.75
0 0.00
0 0.00
102 93.58
7 6.42%
180  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 142
7 4.93
0 0.00
1 0.70
1 0.70
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
181  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
4 4.21
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
182  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 101
0 0.00
2 1.98
4 3.96
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
183  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
184  โรงเรียนบ้านโนนทัน 87
1 1.15
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
185  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 88
4 4.55
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
186  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 117
0 0.00
0 0.00
5 4.27
1 0.85
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
187  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
188  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
189  โรงเรียนบ้านบัว 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
190  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 103
1 0.97
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
191  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
192  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 96
1 1.04
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
92 95.83
4 4.17%
193  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
194  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 30
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
195  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 32
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
196  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 130
0 0.00
1 0.77
3 2.31
0 0.00
0 0.00
126 96.92
4 3.08%
197  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
1 1.02
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
198  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
199  โรงเรียนบ้านวังแคน 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
200  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 161
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
161 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านแจ้ง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,487 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,631 8.82
เตี้ย  887 4.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,594 8.62
ผอมและเตี้ย  637 3.45
อ้วนและเตี้ย  611 3.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,127 71.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,360 คน


28.99%


Powered By www.thaieducation.net