ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 201 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 125
69 55.20
11 8.80
13 10.40
17 13.60
15 12.00
0 0.00
125 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะเคียน 62
8 12.90
13 20.97
41 66.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 10
5 50.00
0 0.00
5 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 101
15 14.85
22 21.78
11 10.89
22 21.78
22 21.78
9 8.91
92 91.09%
5  โรงเรียนบ้านช่อผกา 268
110 41.04
50 18.66
30 11.19
43 16.04
0 0.00
35 13.06
233 86.94%
6  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 38
8 21.05
9 23.68
8 21.05
4 10.53
4 10.53
5 13.16
33 86.84%
7  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 45
14 31.11
7 15.56
9 20.00
7 15.56
0 0.00
8 17.78
37 82.22%
8  โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 239
26 10.88
63 26.36
31 12.97
32 13.39
21 8.79
66 27.62
173 72.38%
9  โรงเรียนบ้านโคกระกา 124
23 18.55
10 8.06
6 4.84
33 26.61
6 4.84
46 37.10
78 62.90%
10  โรงเรียนบ้านสมสนุก 106
23 21.70
22 20.75
6 5.66
8 7.55
6 5.66
41 38.68
65 61.32%
11  โรงเรียนบ้านสระคูณ 87
21 24.14
16 18.39
5 5.75
10 11.49
0 0.00
35 40.23
52 59.77%
12  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 187
23 12.30
16 8.56
15 8.02
15 8.02
40 21.39
78 41.71
109 58.29%
13  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 229
16 6.99
20 8.73
20 8.73
36 15.72
40 17.47
97 42.36
132 57.64%
14  โรงเรียนบ้านพะไล 66
16 24.24
13 19.70
5 7.58
2 3.03
2 3.03
28 42.42
38 57.58%
15  โรงเรียนวัดหนองปล่อง 114
28 24.56
21 18.42
15 13.16
0 0.00
1 0.88
49 42.98
65 57.02%
16  โรงเรียนบ้านหนองไทร 168
37 22.02
23 13.69
16 9.52
18 10.71
0 0.00
74 44.05
94 55.95%
17  โรงเรียนวัดละลวด 240
50 20.83
28 11.67
17 7.08
15 6.25
16 6.67
114 47.50
126 52.50%
18  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 240
32 13.33
40 16.67
31 12.92
10 4.17
11 4.58
116 48.33
124 51.67%
19  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 44
9 20.45
0 0.00
12 27.27
0 0.00
1 2.27
22 50.00
22 50.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 58
4 6.90
1 1.72
23 39.66
1 1.72
0 0.00
29 50.00
29 50.00%
21  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 289
41 14.19
47 16.26
41 14.19
12 4.15
3 1.04
145 50.17
144 49.83%
22  โรงเรียนบ้านสวายจีก 219
33 15.07
19 8.68
42 19.18
13 5.94
0 0.00
112 51.14
107 48.86%
23  โรงเรียนวัดโคกสะอาด 113
11 9.73
26 23.01
3 2.65
13 11.50
0 0.00
60 53.10
53 46.90%
24  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 43
5 11.63
3 6.98
5 11.63
5 11.63
2 4.65
23 53.49
20 46.51%
25  โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 84
10 11.90
17 20.24
12 14.29
0 0.00
0 0.00
45 53.57
39 46.43%
26  โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1809
237 13.10
153 8.46
141 7.79
76 4.20
230 12.71
972 53.73
837 46.27%
27  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 321
40 12.46
29 9.03
20 6.23
30 9.35
29 9.03
173 53.89
148 46.11%
28  โรงเรียนบ้านแสลงพัน 87
24 27.59
3 3.45
12 13.79
1 1.15
0 0.00
47 54.02
40 45.98%
29  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 37
5 13.51
2 5.41
9 24.32
1 2.70
0 0.00
20 54.05
17 45.95%
30  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 85
7 8.24
9 10.59
15 17.65
5 5.88
3 3.53
46 54.12
39 45.88%
31  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 53
13 24.53
6 11.32
5 9.43
0 0.00
0 0.00
29 54.72
24 45.28%
32  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 215
22 10.23
42 19.53
25 11.63
5 2.33
1 0.47
120 55.81
95 44.19%
33  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 108
15 13.89
7 6.48
13 12.04
9 8.33
2 1.85
62 57.41
46 42.59%
34  โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 101
17 16.83
10 9.90
16 15.84
0 0.00
0 0.00
58 57.43
43 42.57%
35  โรงเรียนบ้านมาบสมอ 99
11 11.11
13 13.13
18 18.18
0 0.00
0 0.00
57 57.58
42 42.42%
36  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 85
6 7.06
7 8.24
14 16.47
4 4.71
5 5.88
49 57.65
36 42.35%
37  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 536
82 15.30
36 6.72
67 12.50
26 4.85
15 2.80
310 57.84
226 42.16%
38  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 140
12 8.57
14 10.00
20 14.29
6 4.29
7 5.00
81 57.86
59 42.14%
39  โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 105
6 5.71
18 17.14
18 17.14
1 0.95
1 0.95
61 58.10
44 41.90%
40  โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 185
11 5.95
15 8.11
5 2.70
26 14.05
20 10.81
108 58.38
77 41.62%
41  โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 61
9 14.75
5 8.20
4 6.56
5 8.20
2 3.28
36 59.02
25 40.98%
42  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 111
23 20.72
5 4.50
14 12.61
2 1.80
1 0.90
66 59.46
45 40.54%
43  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 74
21 28.38
0 0.00
7 9.46
2 2.70
0 0.00
44 59.46
30 40.54%
44  โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 124
19 15.32
3 2.42
17 13.71
11 8.87
0 0.00
74 59.68
50 40.32%
45  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 117
16 13.68
29 24.79
2 1.71
0 0.00
0 0.00
70 59.83
47 40.17%
46  โรงเรียนบ้านกวางงอย 85
11 12.94
4 4.71
17 20.00
2 2.35
0 0.00
51 60.00
34 40.00%
47  โรงเรียนบ้านม่วง 128
41 32.03
4 3.13
6 4.69
0 0.00
0 0.00
77 60.16
51 39.84%
48  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 87
17 19.54
5 5.75
10 11.49
2 2.30
0 0.00
53 60.92
34 39.08%
49  โรงเรียนพระครูวิทยา 192
18 9.38
13 6.77
28 14.58
15 7.81
0 0.00
118 61.46
74 38.54%
50  โรงเรียนบ้านตะโก 257
54 21.01
5 1.95
33 12.84
7 2.72
0 0.00
158 61.48
99 38.52%
51  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 137
15 10.95
11 8.03
20 14.60
5 3.65
0 0.00
86 62.77
51 37.23%
52  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 95
20 21.05
4 4.21
4 4.21
5 5.26
2 2.11
60 63.16
35 36.84%
53  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 191
27 14.14
21 10.99
19 9.95
3 1.57
0 0.00
121 63.35
70 36.65%
54  โรงเรียนวัดโนนสำราญ 74
15 20.27
1 1.35
10 13.51
1 1.35
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
55  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 45
8 17.78
2 4.44
5 11.11
1 2.22
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
56  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 164
21 12.80
21 12.80
14 8.54
2 1.22
0 0.00
106 64.63
58 35.37%
57  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 420
101 24.05
0 0.00
39 9.29
8 1.90
0 0.00
272 64.76
148 35.24%
58  โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 54
4 7.41
2 3.70
9 16.67
3 5.56
1 1.85
35 64.81
19 35.19%
59  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 84
11 13.10
3 3.57
12 14.29
3 3.57
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
60  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 276
22 7.97
31 11.23
30 10.87
12 4.35
0 0.00
181 65.58
95 34.42%
61  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 106
11 10.38
8 7.55
15 14.15
1 0.94
1 0.94
70 66.04
36 33.96%
62  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 92
2 2.17
2 2.17
24 26.09
1 1.09
2 2.17
61 66.30
31 33.70%
63  โรงเรียนบ้านตูบช้าง 179
20 11.17
10 5.59
21 11.73
6 3.35
3 1.68
119 66.48
60 33.52%
64  โรงเรียนบ้านฝ้าย 54
7 12.96
4 7.41
7 12.96
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
65  โรงเรียนบ้านหนองแวง 138
23 16.67
5 3.62
15 10.87
3 2.17
0 0.00
92 66.67
46 33.33%
66  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 69
9 13.04
4 5.80
10 14.49
0 0.00
0 0.00
46 66.67
23 33.33%
67  โรงเรียนบ้านลุงม่วง 119
16 13.45
7 5.88
16 13.45
0 0.00
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
68  โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 104
10 9.62
5 4.81
4 3.85
15 14.42
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
69  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 123
26 21.14
8 6.50
6 4.88
0 0.00
0 0.00
83 67.48
40 32.52%
70  โรงเรียนบ้านหนองพะอง 142
6 4.23
6 4.23
11 7.75
6 4.23
17 11.97
96 67.61
46 32.39%
71  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 87
11 12.64
2 2.30
10 11.49
5 5.75
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
72  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 69
11 15.94
2 2.90
9 13.04
0 0.00
0 0.00
47 68.12
22 31.88%
73  โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 102
4 3.92
7 6.86
21 20.59
0 0.00
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
74  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 97
13 13.40
0 0.00
16 16.49
1 1.03
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
75  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 343
45 13.12
1 0.29
51 14.87
2 0.58
6 1.75
238 69.39
105 30.61%
76  โรงเรียนบ้านประคอง 183
14 7.65
6 3.28
14 7.65
16 8.74
6 3.28
127 69.40
56 30.60%
77  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 92
14 15.22
8 8.70
4 4.35
2 2.17
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
78  โรงเรียนบ้านหนองโสน 53
4 7.55
0 0.00
4 7.55
4 7.55
4 7.55
37 69.81
16 30.19%
79  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 150
7 4.67
7 4.67
4 2.67
23 15.33
4 2.67
105 70.00
45 30.00%
80  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 147
13 8.84
5 3.40
21 14.29
3 2.04
2 1.36
103 70.07
44 29.93%
81  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 415
50 12.05
25 6.02
42 10.12
5 1.20
2 0.48
291 70.12
124 29.88%
82  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 171
17 9.94
11 6.43
18 10.53
2 1.17
3 1.75
120 70.18
51 29.82%
83  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 122
13 10.66
4 3.28
16 13.11
3 2.46
0 0.00
86 70.49
36 29.51%
84  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 395
24 6.08
20 5.06
28 7.09
44 11.14
0 0.00
279 70.63
116 29.37%
85  โรงเรียนบ้านหลักเขต 236
17 7.20
25 10.59
5 2.12
17 7.20
5 2.12
167 70.76
69 29.24%
86  โรงเรียนบ้านโนนแดง 158
36 22.78
0 0.00
9 5.70
0 0.00
0 0.00
113 71.52
45 28.48%
87  โรงเรียนบ้านยาง 218
32 14.68
12 5.50
18 8.26
0 0.00
0 0.00
156 71.56
62 28.44%
88  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 106
9 8.49
4 3.77
15 14.15
2 1.89
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
89  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 124
21 16.94
3 2.42
11 8.87
0 0.00
0 0.00
89 71.77
35 28.23%
90  โรงเรียนวิมลวิทยา 135
34 25.19
2 1.48
2 1.48
0 0.00
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
91  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 223
48 21.52
0 0.00
14 6.28
0 0.00
0 0.00
161 72.20
62 27.80%
92  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 126
5 3.97
14 11.11
7 5.56
4 3.17
5 3.97
91 72.22
35 27.78%
93  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 260
21 8.08
0 0.00
50 19.23
0 0.00
0 0.00
189 72.69
71 27.31%
94  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 147
14 9.52
6 4.08
7 4.76
10 6.80
3 2.04
107 72.79
40 27.21%
95  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 82
4 4.88
2 2.44
12 14.63
4 4.88
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
96  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 116
13 11.21
5 4.31
10 8.62
3 2.59
0 0.00
85 73.28
31 26.72%
97  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 281
45 16.01
9 3.20
15 5.34
6 2.14
0 0.00
206 73.31
75 26.69%
98  โรงเรียนบ้านดงเย็น 61
3 4.92
2 3.28
10 16.39
0 0.00
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
99  โรงเรียนบ้านมะค่า 42
1 2.38
0 0.00
10 23.81
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
100  โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 88
5 5.68
2 2.27
9 10.23
4 4.55
3 3.41
65 73.86
23 26.14%
101  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 54
4 7.41
4 7.41
5 9.26
1 1.85
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
102  โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 106
4 3.77
5 4.72
18 16.98
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
103  โรงเรียนบ้านพลวง 118
8 6.78
4 3.39
18 15.25
0 0.00
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
104  โรงเรียนบ้านถาวร 134
11 8.21
9 6.72
13 9.70
1 0.75
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
105  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1173
99 8.44
37 3.15
146 12.45
9 0.77
3 0.26
879 74.94
294 25.06%
106  โรงเรียนบ้านหนองบัว 104
9 8.65
0 0.00
12 11.54
5 4.81
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
107  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 197
26 13.20
2 1.02
12 6.09
8 4.06
1 0.51
148 75.13
49 24.87%
108  โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 73
2 2.74
2 2.74
3 4.11
4 5.48
7 9.59
55 75.34
18 24.66%
109  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 186
21 11.29
13 6.99
9 4.84
2 1.08
0 0.00
141 75.81
45 24.19%
110  โรงเรียนวัดหัวสะพาน 75
3 4.00
2 2.67
12 16.00
1 1.33
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
111  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 71
8 11.27
3 4.23
6 8.45
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
112  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 67
7 10.45
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
113  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 103
7 6.80
5 4.85
7 6.80
5 4.85
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
114  โรงเรียนบ้านหนองซอแซ 56
6 10.71
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
43 76.79
13 23.21%
115  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 69
4 5.80
4 5.80
8 11.59
0 0.00
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
116  โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 65
4 6.15
4 6.15
3 4.62
3 4.62
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
117  โรงเรียนบ้านนากลาง 126
8 6.35
11 8.73
7 5.56
2 1.59
1 0.79
97 76.98
29 23.02%
118  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 196
22 11.22
2 1.02
21 10.71
0 0.00
0 0.00
151 77.04
45 22.96%
119  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 109
11 10.09
8 7.34
3 2.75
2 1.83
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
120  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 82
5 6.10
4 4.88
2 2.44
7 8.54
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
121  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 157
8 5.10
6 3.82
20 12.74
0 0.00
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
122  โรงเรียนอนุบาลชำนิ 256
22 8.59
11 4.30
17 6.64
3 1.17
2 0.78
201 78.52
55 21.48%
123  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 66
3 4.55
8 12.12
3 4.55
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
124  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 66
7 10.61
6 9.09
0 0.00
1 1.52
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
125  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 52
2 3.85
4 7.69
5 9.62
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
126  โรงเรียนวัดบ้านรุน 52
6 11.54
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
127  โรงเรียนบ้านฝังงา 76
6 7.89
1 1.32
9 11.84
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
128  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 81
8 9.88
2 2.47
6 7.41
1 1.23
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
129  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา 115
9 7.83
4 3.48
8 6.96
3 2.61
0 0.00
91 79.13
24 20.87%
130  โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 72
7 9.72
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 368
21 5.71
17 4.62
31 8.42
5 1.36
2 0.54
292 79.35
76 20.65%
132  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 123
6 4.88
7 5.69
12 9.76
0 0.00
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
133  โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด 79
9 11.39
1 1.27
6 7.59
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
134  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 257
12 4.67
6 2.33
23 8.95
10 3.89
1 0.39
205 79.77
52 20.23%
135  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 189
13 6.88
10 5.29
1 0.53
0 0.00
14 7.41
151 79.89
38 20.11%
136  โรงเรียนบ้านโคกวัด 177
0 0.00
0 0.00
15 8.47
20 11.30
0 0.00
142 80.23
35 19.77%
137  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 87
6 6.90
5 5.75
6 6.90
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
138  โรงเรียนบ้านโคกสูง 82
3 3.66
6 7.32
5 6.10
2 2.44
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
139  โรงเรียนบ้านสารภี 95
3 3.16
0 0.00
15 15.79
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
140  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 127
11 8.66
3 2.36
5 3.94
5 3.94
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
141  โรงเรียนวัดกะทิง 49
1 2.04
1 2.04
7 14.29
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
142  โรงเรียนบ้านสนวน 60
1 1.67
2 3.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
143  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 85
7 8.24
1 1.18
4 4.71
3 3.53
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
144  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 57
8 14.04
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
145  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 99
6 6.06
0 0.00
11 11.11
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
146  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 305
22 7.21
0 0.00
30 9.84
0 0.00
0 0.00
253 82.95
52 17.05%
147  โรงเรียนบ้านตลาดควาย 230
11 4.78
11 4.78
14 6.09
3 1.30
0 0.00
191 83.04
39 16.96%
148  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 126
5 3.97
5 3.97
10 7.94
1 0.79
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
149  โรงเรียนบ้านร่มไทร 116
4 3.45
11 9.48
3 2.59
0 0.00
1 0.86
97 83.62
19 16.38%
150  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 72
3 4.17
4 5.56
4 5.56
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
151  โรงเรียนบ้านสระเกษ 60
2 3.33
3 5.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
152  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 48
2 4.17
1 2.08
2 4.17
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
153  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 70
3 4.29
3 4.29
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
154  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 93
9 9.68
4 4.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
155  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 158
3 1.90
6 3.80
7 4.43
2 1.27
3 1.90
137 86.71
21 13.29%
156  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 181
6 3.31
0 0.00
11 6.08
7 3.87
0 0.00
157 86.74
24 13.26%
157  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 11.68
2 1.46
119 86.86
18 13.14%
158  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 124
3 2.42
0 0.00
13 10.48
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
159  โรงเรียนบ้านหนองไทร 93
5 5.38
0 0.00
6 6.45
0 0.00
1 1.08
81 87.10
12 12.90%
160  โรงเรียนบ้านหนองเพิก 63
5 7.94
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
161  โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 113
5 4.42
9 7.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 87.61
14 12.39%
162  โรงเรียนบ้านหนองค่าย 155
3 1.94
5 3.23
8 5.16
2 1.29
1 0.65
136 87.74
19 12.26%
163  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 116
2 1.72
1 0.86
11 9.48
0 0.00
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
164  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 144
5 3.47
2 1.39
7 4.86
2 1.39
1 0.69
127 88.19
17 11.81%
165  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 104
3 2.88
1 0.96
8 7.69
0 0.00
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
166  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 104
3 2.88
2 1.92
3 2.88
2 1.92
2 1.92
92 88.46
12 11.54%
167  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 180
11 6.11
0 0.00
9 5.00
0 0.00
0 0.00
160 88.89
20 11.11%
168  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 190
1 0.53
1 0.53
19 10.00
0 0.00
0 0.00
169 88.95
21 11.05%
169  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 176
4 2.27
3 1.70
8 4.55
1 0.57
2 1.14
158 89.77
18 10.23%
170  โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 102
0 0.00
0 0.00
1 0.98
9 8.82
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
171  โรงเรียนวัดโคกล่าม 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
172  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 118
5 4.24
1 0.85
5 4.24
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
173  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 77
4 5.19
3 3.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
174  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
175  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 264
7 2.65
7 2.65
5 1.89
2 0.76
2 0.76
241 91.29
23 8.71%
176  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 151
5 3.31
3 1.99
4 2.65
1 0.66
0 0.00
138 91.39
13 8.61%
177  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 126
3 2.38
2 1.59
5 3.97
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
178  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 77
1 1.30
0 0.00
4 5.19
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
179  โรงเรียนวัดหนองครก 104
1 0.96
0 0.00
7 6.73
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
180  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
181  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 192
5 2.60
8 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
179 93.23
13 6.77%
182  โรงเรียนบ้านหนองยาง 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
1 1.54
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
183  โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 145
2 1.38
2 1.38
4 2.76
0 0.00
0 0.00
137 94.48
8 5.52%
184  โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 120
1 0.83
1 0.83
2 1.67
2 1.67
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
185  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 206
3 1.46
2 0.97
3 1.46
2 0.97
0 0.00
196 95.15
10 4.85%
186  โรงเรียนบ้านหนองม้า 146
3 2.05
0 0.00
0 0.00
3 2.05
0 0.00
140 95.89
6 4.11%
187  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 104
0 0.00
0 0.00
4 3.85
0 0.00
0 0.00
100 96.15
4 3.85%
188  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 80
1 1.25
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
189  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.60
0 0.00
75 97.40
2 2.60%
190  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 125
1 0.80
1 0.80
0 0.00
1 0.80
0 0.00
122 97.60
3 2.40%
191  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 220
1 0.45
0 0.00
4 1.82
0 0.00
0 0.00
215 97.73
5 2.27%
192  โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านง้าง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านหนองตราด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านแท่นพระ 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
199  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
200  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
201  โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,999 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,914 10.41
เตี้ย  1,601 5.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,505 8.95
ผอมและเตี้ย  952 3.40
อ้วนและเตี้ย  623 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,404 69.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,595 คน


30.70%


Powered By www.thaieducation.net