ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 190
19 10.00
15 7.89
39 20.53
18 9.47
18 9.47
81 42.63
109 57.37%
2  โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 149
4 2.68
33 22.15
29 19.46
1 0.67
2 1.34
80 53.69
69 46.31%
3  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 142
16 11.27
13 9.15
21 14.79
10 7.04
0 0.00
82 57.75
60 42.25%
4  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 173
21 12.14
9 5.20
26 15.03
14 8.09
0 0.00
103 59.54
70 40.46%
5  โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 116
12 10.34
8 6.90
7 6.03
10 8.62
9 7.76
70 60.34
46 39.66%
6  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1001
50 5.00
20 2.00
150 14.99
70 6.99
89 8.89
622 62.14
379 37.86%
7  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 95
7 7.37
7 7.37
17 17.89
4 4.21
0 0.00
60 63.16
35 36.84%
8  โรงเรียนบ้านไทรทอง 124
15 12.10
14 11.29
16 12.90
0 0.00
0 0.00
79 63.71
45 36.29%
9  โรงเรียนบ้านท่าตาสี 141
19 13.48
12 8.51
6 4.26
6 4.26
8 5.67
90 63.83
51 36.17%
10  โรงเรียนบ้านบึงพระราม 75
12 16.00
2 2.67
8 10.67
3 4.00
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
11  โรงเรียนบ้านหนองข่า 48
0 0.00
6 12.50
7 14.58
1 2.08
2 4.17
32 66.67
16 33.33%
12  โรงเรียนวังไผ่ 66
5 7.58
1 1.52
4 6.06
6 9.09
6 9.09
44 66.67
22 33.33%
13  โรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 82
0 0.00
0 0.00
25 30.49
0 0.00
2 2.44
55 67.07
27 32.93%
14  โรงเรียนบ้านวังจั่น 93
10 10.75
7 7.53
5 5.38
3 3.23
5 5.38
63 67.74
30 32.26%
15  โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 193
15 7.77
20 10.36
20 10.36
3 1.55
4 2.07
131 67.88
62 32.12%
16  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 73
12 16.44
3 4.11
6 8.22
2 2.74
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
17  โรงเรียนบ้านคลองหมี 35
2 5.71
0 0.00
9 25.71
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
18  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 312
47 15.06
15 4.81
20 6.41
15 4.81
0 0.00
215 68.91
97 31.09%
19  โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 696
37 5.32
60 8.62
104 14.94
8 1.15
7 1.01
480 68.97
216 31.03%
20  โรงเรียนบ้านท่าระพา 130
24 18.46
0 0.00
16 12.31
0 0.00
0 0.00
90 69.23
40 30.77%
21  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 140
12 8.57
13 9.29
14 10.00
3 2.14
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
22  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 210
19 9.05
0 0.00
39 18.57
3 1.43
1 0.48
148 70.48
62 29.52%
23  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 252
31 12.30
22 8.73
19 7.54
2 0.79
0 0.00
178 70.63
74 29.37%
24  โรงเรียนบ้านหินกอง 209
15 7.18
16 7.66
14 6.70
12 5.74
4 1.91
148 70.81
61 29.19%
25  โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 52
5 9.62
5 9.62
4 7.69
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
26  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 146
7 4.79
13 8.90
19 13.01
3 2.05
0 0.00
104 71.23
42 28.77%
27  โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 115
12 10.43
1 0.87
19 16.52
1 0.87
0 0.00
82 71.30
33 28.70%
28  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์) 70
9 12.86
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
29  โรงเรียนบ้านป่าระกำ 61
17 27.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
30  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 157
0 0.00
15 9.55
7 4.46
21 13.38
0 0.00
114 72.61
43 27.39%
31  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 194
24 12.37
11 5.67
11 5.67
7 3.61
0 0.00
141 72.68
53 27.32%
32  โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 203
25 12.32
2 0.99
23 11.33
4 1.97
0 0.00
149 73.40
54 26.60%
33  โรงเรียนบ้านซับสิงโต 83
5 6.02
4 4.82
13 15.66
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
34  โรงเรียนบ้านวังบูรพา 263
24 9.13
6 2.28
38 14.45
1 0.38
0 0.00
194 73.76
69 26.24%
35  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 126
20 15.87
3 2.38
8 6.35
2 1.59
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
36  โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 131
29 22.14
3 2.29
0 0.00
2 1.53
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
37  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 35
6 17.14
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
38  โรงเรียนวัดพวงนิมิต 278
26 9.35
10 3.60
27 9.71
8 2.88
0 0.00
207 74.46
71 25.54%
39  โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 98
3 3.06
2 2.04
17 17.35
3 3.06
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
40  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 251
31 12.35
10 3.98
21 8.37
2 0.80
0 0.00
187 74.50
64 25.50%
41  โรงเรียนบ้านเขามะกา 274
15 5.47
6 2.19
19 6.93
19 6.93
10 3.65
205 74.82
69 25.18%
42  โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 124
9 7.26
0 0.00
16 12.90
6 4.84
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
43  โรงเรียนวัดเกศแก้ว 36
2 5.56
2 5.56
4 11.11
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
44  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 257
16 6.23
9 3.50
38 14.79
0 0.00
1 0.39
193 75.10
64 24.90%
45  โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 340
30 8.82
26 7.65
25 7.35
2 0.59
0 0.00
257 75.59
83 24.41%
46  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 267
18 6.74
0 0.00
22 8.24
21 7.87
4 1.50
202 75.66
65 24.34%
47  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 95
10 10.53
4 4.21
4 4.21
2 2.11
3 3.16
72 75.79
23 24.21%
48  โรงเรียนบ้านซับน้อย 125
6 4.80
2 1.60
17 13.60
5 4.00
0 0.00
95 76.00
30 24.00%
49  โรงเรียนบ้านวังแดง 97
4 4.12
6 6.19
5 5.15
3 3.09
5 5.15
74 76.29
23 23.71%
50  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 243
32 13.17
10 4.12
15 6.17
0 0.00
0 0.00
186 76.54
57 23.46%
51  โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 64
2 3.13
3 4.69
9 14.06
1 1.56
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
52  โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 30
2 6.67
3 10.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
53  โรงเรียนบ้านคลองผักขม 241
9 3.73
9 3.73
19 7.88
9 3.73
10 4.15
185 76.76
56 23.24%
54  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 91
3 3.30
9 9.89
8 8.79
0 0.00
1 1.10
70 76.92
21 23.08%
55  โรงเรียนบ้านภูเงิน 109
4 3.67
6 5.50
14 12.84
1 0.92
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
56  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 96
0 0.00
12 12.50
8 8.33
2 2.08
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
57  โรงเรียนบ้านหนองไทร 93
2 2.15
9 9.68
9 9.68
1 1.08
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
58  โรงเรียนบ้านชุมทอง 111
10 9.01
3 2.70
12 10.81
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
59  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 132
8 6.06
2 1.52
17 12.88
1 0.76
1 0.76
103 78.03
29 21.97%
60  โรงเรียนทับทิมสยาม05 73
10 13.70
2 2.74
4 5.48
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
61  โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 107
7 6.54
1 0.93
15 14.02
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
62  โรงเรียนบ้านวังวน 145
5 3.45
7 4.83
16 11.03
3 2.07
0 0.00
114 78.62
31 21.38%
63  โรงเรียนบ้านซับถาวร 108
5 4.63
9 8.33
9 8.33
0 0.00
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
64  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 113
7 6.19
7 6.19
7 6.19
3 2.65
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
65  โรงเรียนบ้านคลองหาด 201
11 5.47
18 8.96
11 5.47
2 1.00
0 0.00
159 79.10
42 20.90%
66  โรงเรียนธรรมยานประยุต 77
5 6.49
10 12.99
1 1.30
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
67  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 730
35 4.79
24 3.29
91 12.47
1 0.14
0 0.00
579 79.32
151 20.68%
68  โรงเรียนบ้านวังรี 126
6 4.76
4 3.17
14 11.11
2 1.59
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 73
7 9.59
4 5.48
4 5.48
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
70  โรงเรียนบ้านหนองแก 194
16 8.25
15 7.73
8 4.12
0 0.00
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
71  โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 70
3 4.29
4 5.71
4 5.71
2 2.86
1 1.43
56 80.00
14 20.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 55
1 1.82
2 3.64
7 12.73
1 1.82
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
73  โรงเรียนบ้านวังปืน 101
0 0.00
13 12.87
5 4.95
2 1.98
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
74  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 284
11 3.87
6 2.11
34 11.97
5 1.76
0 0.00
228 80.28
56 19.72%
75  โรงเรียนบ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์) 77
6 7.79
9 11.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
76  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 130
11 8.46
5 3.85
9 6.92
0 0.00
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
77  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 347
27 7.78
13 3.75
14 4.03
5 1.44
6 1.73
282 81.27
65 18.73%
78  โรงเรียนบ้านท่าแยก 107
6 5.61
7 6.54
7 6.54
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
79  โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 75
4 5.33
1 1.33
6 8.00
2 2.67
1 1.33
61 81.33
14 18.67%
80  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 761
24 3.15
0 0.00
92 12.09
13 1.71
12 1.58
620 81.47
141 18.53%
81  โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 108
14 12.96
0 0.00
1 0.93
0 0.00
5 4.63
88 81.48
20 18.52%
82  โรงเรียนเขาสิงโต 130
6 4.62
8 6.15
9 6.92
0 0.00
1 0.77
106 81.54
24 18.46%
83  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 324
17 5.25
10 3.09
30 9.26
1 0.31
0 0.00
266 82.10
58 17.90%
84  โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 152
4 2.63
10 6.58
13 8.55
0 0.00
0 0.00
125 82.24
27 17.76%
85  โรงเรียนบ้านห้วย 62
2 3.23
4 6.45
4 6.45
1 1.61
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
86  โรงเรียนบ้านวังยาง 130
8 6.15
8 6.15
6 4.62
0 0.00
1 0.77
107 82.31
23 17.69%
87  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) 198
24 12.12
2 1.01
8 4.04
1 0.51
0 0.00
163 82.32
35 17.68%
88  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 91
8 8.79
0 0.00
7 7.69
1 1.10
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
89  โรงเรียนบ้านท่าเกษม 304
6 1.97
0 0.00
11 3.62
20 6.58
16 5.26
251 82.57
53 17.43%
90  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 202
18 8.91
0 0.00
11 5.45
6 2.97
0 0.00
167 82.67
35 17.33%
91  โรงเรียนบ้านซับมะนาว 417
21 5.04
24 5.76
16 3.84
11 2.64
0 0.00
345 82.73
72 17.27%
92  โรงเรียนบ้านวังทอง 122
6 4.92
5 4.10
4 3.28
4 3.28
2 1.64
101 82.79
21 17.21%
93  โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 76
3 3.95
0 0.00
5 6.58
5 6.58
0 0.00
63 82.89
13 17.11%
94  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 165
7 4.24
11 6.67
10 6.06
0 0.00
0 0.00
137 83.03
28 16.97%
95  โรงเรียนบ้านแก้ง 397
12 3.02
12 3.02
32 8.06
10 2.52
0 0.00
331 83.38
66 16.62%
96  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 243
8 3.29
12 4.94
18 7.41
2 0.82
0 0.00
203 83.54
40 16.46%
97  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 92
6 6.52
3 3.26
4 4.35
2 2.17
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
98  โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 341
11 3.23
16 4.69
22 6.45
6 1.76
0 0.00
286 83.87
55 16.13%
99  โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 69
3 4.35
2 2.90
4 5.80
2 2.90
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
100  โรงเรียนบ้านนาดี 133
3 2.26
5 3.76
13 9.77
0 0.00
0 0.00
112 84.21
21 15.79%
101  โรงเรียนบ้านท่าเต้น 166
7 4.22
6 3.61
12 7.23
0 0.00
1 0.60
140 84.34
26 15.66%
102  โรงเรียนบ้านเขาข่า 77
3 3.90
0 0.00
7 9.09
2 2.60
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
103  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 143
3 2.10
3 2.10
16 11.19
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
104  โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 341
12 3.52
12 3.52
24 7.04
3 0.88
0 0.00
290 85.04
51 14.96%
105  โรงเรียนบ้านวังสำลี 68
6 8.82
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
106  โรงเรียนบ้านท่าผักชี 110
7 6.36
6 5.45
3 2.73
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
107  โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 200
13 6.50
7 3.50
6 3.00
2 1.00
0 0.00
172 86.00
28 14.00%
108  โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 197
5 2.54
5 2.54
16 8.12
1 0.51
0 0.00
170 86.29
27 13.71%
109  โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 125
8 6.40
0 0.00
4 3.20
4 3.20
1 0.80
108 86.40
17 13.60%
110  โรงเรียนบ้านคลองนางาม 81
7 8.64
0 0.00
0 0.00
3 3.70
1 1.23
70 86.42
11 13.58%
111  โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 195
4 2.05
6 3.08
12 6.15
2 1.03
2 1.03
169 86.67
26 13.33%
112  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 188
7 3.72
0 0.00
15 7.98
3 1.60
0 0.00
163 86.70
25 13.30%
113  โรงเรียนบ้านคลองทราย 107
4 3.74
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
114  โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 124
3 2.42
5 4.03
8 6.45
0 0.00
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
115  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 63
2 3.17
3 4.76
2 3.17
1 1.59
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
116  โรงเรียนวังจระเข้ 104
2 1.92
0 0.00
4 3.85
7 6.73
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
117  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 243
7 2.88
8 3.29
15 6.17
0 0.00
0 0.00
213 87.65
30 12.35%
118  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 91
1 1.10
4 4.40
4 4.40
2 2.20
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
119  โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 233
10 4.29
0 0.00
3 1.29
10 4.29
4 1.72
206 88.41
27 11.59%
120  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 363
11 3.03
14 3.86
17 4.68
0 0.00
0 0.00
321 88.43
42 11.57%
121  โรงเรียนบ้านสี่แยก 131
3 2.29
5 3.82
6 4.58
0 0.00
1 0.76
116 88.55
15 11.45%
122  โรงเรียนบ้านลุงพลู 106
3 2.83
0 0.00
9 8.49
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
123  โรงเรียนบ้านกิโลสาม 62
1 1.61
1 1.61
5 8.06
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
124  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 73
5 6.85
0 0.00
3 4.11
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
125  โรงเรียนบ้านพระเพลิง 359
18 5.01
9 2.51
9 2.51
2 0.56
1 0.28
320 89.14
39 10.86%
126  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 224
6 2.68
4 1.79
8 3.57
2 0.89
4 1.79
200 89.29
24 10.71%
127  โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 68
1 1.47
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
128  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2269
70 3.09
24 1.06
134 5.91
0 0.00
0 0.00
2041 89.95
228 10.05%
129  โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 63
2 3.17
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
130  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) 63
2 3.17
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
131  โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 106
0 0.00
3 2.83
6 5.66
1 0.94
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
132  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 96
4 4.17
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
133  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 156
3 1.92
2 1.28
2 1.28
7 4.49
0 0.00
142 91.03
14 8.97%
134  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 80
6 7.50
0 0.00
1 1.25
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
135  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 84
3 3.57
4 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
136  โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 74
2 2.70
1 1.35
3 4.05
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
137  โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
2 3.64
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
138  โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 45
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
1 2.22
42 93.33
3 6.67%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 346
0 0.00
1 0.29
21 6.07
0 0.00
0 0.00
324 93.64
22 6.36%
140  โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 64
0 0.00
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
141  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 121
1 0.83
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
142  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 171
1 0.58
0 0.00
5 2.92
0 0.00
0 0.00
165 96.49
6 3.51%
143  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 91
1 1.10
0 0.00
0 0.00
1 1.10
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
144  โรงเรียนวังศรีทอง 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
145  โรงเรียนบ้านวังดารา 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%

 

จำนวนนักเรียน  25,791 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,477 5.73
เตี้ย  933 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,114 8.20
ผอมและเตี้ย  492 1.91
อ้วนและเตี้ย  253 0.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,522 79.57
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,269 คน


20.43%


Powered By www.thaieducation.net