ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 153 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 153 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านกุดกว้างประชาสรรค์ 21
2 9.52
3 14.29
16 76.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดนางทุย 8
3 37.50
0 0.00
1 12.50
2 25.00
2 25.00
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 48
8 16.67
9 18.75
17 35.42
12 25.00
2 4.17
0 0.00
48 100.00%
4  โรงเรียนบ้านทองหลาง 95
20 21.05
23 24.21
42 44.21
10 10.53
0 0.00
0 0.00
95 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองคู 33
7 21.21
7 21.21
6 18.18
7 21.21
6 18.18
0 0.00
33 100.00%
6  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 3
0 0.00
1 33.33
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 62
21 33.87
3 4.84
15 24.19
3 4.84
0 0.00
20 32.26
42 67.74%
8  โรงเรียน บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฏิ์) 207
34 16.43
16 7.73
39 18.84
25 12.08
19 9.18
74 35.75
133 64.25%
9  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 65
18 27.69
9 13.85
6 9.23
6 9.23
2 3.08
24 36.92
41 63.08%
10  โรงเรียน บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 663
73 11.01
79 11.92
129 19.46
36 5.43
56 8.45
290 43.74
373 56.26%
11  โรงเรียนสนามบิน 2579
196 7.60
109 4.23
80 3.10
577 22.37
422 16.36
1195 46.34
1384 53.66%
12  โรงเรียนบ้านนาล้อม 41
11 26.83
1 2.44
3 7.32
0 0.00
6 14.63
20 48.78
21 51.22%
13  โรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล 186
25 13.44
5 2.69
20 10.75
30 16.13
11 5.91
95 51.08
91 48.92%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 597
57 9.55
63 10.55
100 16.75
23 3.85
38 6.37
316 52.93
281 47.07%
15  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 97
8 8.25
7 7.22
6 6.19
13 13.40
11 11.34
52 53.61
45 46.39%
16  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าข้าวนก 83
25 30.12
3 3.61
5 6.02
2 2.41
1 1.20
47 56.63
36 43.37%
17  โรงเรียนบ้านหนองปอ 50
5 10.00
5 10.00
9 18.00
0 0.00
2 4.00
29 58.00
21 42.00%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 156
18 11.54
10 6.41
23 14.74
4 2.56
10 6.41
91 58.33
65 41.67%
19  โรงเรียน บ้านโคกล่าม 70
13 18.57
8 11.43
7 10.00
1 1.43
0 0.00
41 58.57
29 41.43%
20  โรงเรียนบ้านตอกแป้น 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
21  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา 77
14 18.18
0 0.00
16 20.78
0 0.00
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
22  โรงเรียนโคกใหญ่ประชารัฐวิทยา 50
5 10.00
8 16.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
23  โรงเรียนบ้านป่าส่าน 53
8 15.09
5 9.43
6 11.32
0 0.00
1 1.89
33 62.26
20 37.74%
24  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 120
15 12.50
8 6.67
18 15.00
1 0.83
3 2.50
75 62.50
45 37.50%
25  โรงเรียนบ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์) 224
43 19.20
17 7.59
13 5.80
9 4.02
1 0.45
141 62.95
83 37.05%
26  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 81
18 22.22
0 0.00
12 14.81
0 0.00
0 0.00
51 62.96
30 37.04%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ 275
33 12.00
31 11.27
37 13.45
0 0.00
0 0.00
174 63.27
101 36.73%
28  โรงเรียน บ้านดอนบม 150
7 4.67
5 3.33
19 12.67
5 3.33
19 12.67
95 63.33
55 36.67%
29  โรงเรียนบ้านดงพอง 41
6 14.63
5 12.20
1 2.44
3 7.32
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
30  โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) 100
8 8.00
3 3.00
12 12.00
5 5.00
8 8.00
64 64.00
36 36.00%
31  โรงเรียน บ้านดอนยาง 26
5 19.23
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
32  โรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 62
1 1.61
2 3.23
18 29.03
0 0.00
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
33  โรงเรียน บ้านหินลาดวังตอ 353
24 6.80
20 5.67
19 5.38
11 3.12
45 12.75
234 66.29
119 33.71%
34  โรงเรียนบ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน 96
10 10.42
4 4.17
6 6.25
7 7.29
5 5.21
64 66.67
32 33.33%
35  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 108
11 10.19
9 8.33
11 10.19
1 0.93
3 2.78
73 67.59
35 32.41%
36  โรงเรียนบ้านนาเพียง 28
0 0.00
2 7.14
4 14.29
2 7.14
1 3.57
19 67.86
9 32.14%
37  โรงเรียน บ้านสะอาด 188
19 10.11
8 4.26
21 11.17
5 2.66
7 3.72
128 68.09
60 31.91%
38  โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี 88
5 5.68
6 6.82
8 9.09
9 10.23
0 0.00
60 68.18
28 31.82%
39  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 22
2 9.09
1 4.55
4 18.18
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
40  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 3578
236 6.60
122 3.41
288 8.05
53 1.48
397 11.10
2482 69.37
1096 30.63%
41  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 51
6 11.76
2 3.92
3 5.88
2 3.92
2 3.92
36 70.59
15 29.41%
42  โรงเรียน บ้านชาด 72
8 11.11
4 5.56
9 12.50
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
43  โรงเรียน บ้านหินตั้งหนองอีเลิง 62
9 14.52
4 6.45
5 8.06
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
44  โรงเรียน หินกองวิทยา 53
6 11.32
5 9.43
2 3.77
2 3.77
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
45  โรงเรียนบ้านบ่อแก 90
7 7.78
4 4.44
12 13.33
2 2.22
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
46  โรงเรียน บ้านโนนท่อนวิทยา 158
16 10.13
11 6.96
15 9.49
1 0.63
0 0.00
115 72.78
43 27.22%
47  โรงเรียนบ้านหนองปิง 147
19 12.93
0 0.00
11 7.48
4 2.72
6 4.08
107 72.79
40 27.21%
48  โรงเรียน โคกงามวิทยาคาร 173
22 12.72
20 11.56
3 1.73
2 1.16
0 0.00
126 72.83
47 27.17%
49  โรงเรียนบ้านหนองไหลหนองบัวทอง 113
16 14.16
0 0.00
14 12.39
0 0.00
0 0.00
83 73.45
30 26.55%
50  โรงเรียน ชุมชนบ้านพระยืน 201
4 1.99
30 14.93
19 9.45
0 0.00
0 0.00
148 73.63
53 26.37%
51  โรงเรียน บ้านกอก 89
3 3.37
6 6.74
3 3.37
11 12.36
0 0.00
66 74.16
23 25.84%
52  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 39
6 15.38
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
53  โรงเรียนบ้านเหล่าเกวียนหัก 51
4 7.84
2 3.92
5 9.80
2 3.92
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
54  โรงเรียนบ้านเลิง 59
10 16.95
4 6.78
1 1.69
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
55  โรงเรียนบ้านเลิงเปือย 75
10 13.33
6 8.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
56  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 345
16 4.64
10 2.90
19 5.51
19 5.51
23 6.67
258 74.78
87 25.22%
57  โรงเรียนดอนหันประชารัฐศึกษา 65
7 10.77
1 1.54
6 9.23
1 1.54
1 1.54
49 75.38
16 24.62%
58  โรงเรียนบ้านโคกท่า 83
3 3.61
1 1.20
7 8.43
0 0.00
9 10.84
63 75.90
20 24.10%
59  โรงเรียน บ้านแดงราษฎร์สามัคคี 113
10 8.85
8 7.08
9 7.96
0 0.00
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
60  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 186
10 5.38
21 11.29
13 6.99
0 0.00
0 0.00
142 76.34
44 23.66%
61  โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง 222
11 4.95
14 6.31
21 9.46
6 2.70
0 0.00
170 76.58
52 23.42%
62  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 120
3 2.50
7 5.83
18 15.00
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
63  โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ 43
3 6.98
2 4.65
3 6.98
0 0.00
2 4.65
33 76.74
10 23.26%
64  โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร 70
8 11.43
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
65  โรงเรียนโนนฆ้องวิทยาคาร 53
1 1.89
0 0.00
9 16.98
2 3.77
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
66  โรงเรียนบ้านโนนกู่ 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
1 5.56
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
67  โรงเรียน บ้านบะยาว 114
6 5.26
5 4.39
4 3.51
5 4.39
5 4.39
89 78.07
25 21.93%
68  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 74
4 5.41
3 4.05
4 5.41
2 2.70
3 4.05
58 78.38
16 21.62%
69  โรงเรียนหนองตูมหนองงูเหลือม 149
25 16.78
6 4.03
1 0.67
0 0.00
0 0.00
117 78.52
32 21.48%
70  โรงเรียนบ้านโคกสีโคกเปี้ย 80
8 10.00
0 0.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
71  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 189
7 3.70
9 4.76
22 11.64
2 1.06
0 0.00
149 78.84
40 21.16%
72  โรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย 55
6 10.91
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
73  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
74  โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยา 160
9 5.63
8 5.00
15 9.38
0 0.00
0 0.00
128 80.00
32 20.00%
75  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 192
16 8.33
12 6.25
10 5.21
0 0.00
0 0.00
154 80.21
38 19.79%
76  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 179
12 6.70
2 1.12
15 8.38
5 2.79
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
77  โรงเรียน บ้านป่าเหลื่อม 11
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
78  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 44
1 2.27
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
79  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์86) 127
4 3.15
3 2.36
8 6.30
7 5.51
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
80  โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด 156
1 0.64
2 1.28
14 8.97
9 5.77
1 0.64
129 82.69
27 17.31%
81  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 172
12 6.98
6 3.49
7 4.07
3 1.74
1 0.58
143 83.14
29 16.86%
82  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
83  โรงเรียนบ้านโกทา 78
3 3.85
4 5.13
2 2.56
2 2.56
2 2.56
65 83.33
13 16.67%
84  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 151
6 3.97
2 1.32
17 11.26
0 0.00
0 0.00
126 83.44
25 16.56%
85  โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ 121
1 0.83
0 0.00
9 7.44
10 8.26
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
86  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 55
4 7.27
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
87  โรงเรียนบ้านศิลา 43
2 4.65
2 4.65
2 4.65
0 0.00
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
88  โรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ 106
8 7.55
5 4.72
4 3.77
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
89  โรงเรียนบ้านบึงแก 102
5 4.90
4 3.92
5 4.90
2 1.96
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
90  โรงเรียนบ้านวังโพน 39
0 0.00
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
91  โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง 39
0 0.00
0 0.00
6 15.38
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
92  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38%
93  โรงเรียนบ้านงิ้ว 142
6 4.23
4 2.82
9 6.34
2 1.41
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
94  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 48
0 0.00
3 6.25
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
95  โรงเรียน บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 246
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 9.35
11 4.47
212 86.18
34 13.82%
96  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 165
5 3.03
5 3.03
6 3.64
2 1.21
3 1.82
144 87.27
21 12.73%
97  โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร 126
7 5.56
2 1.59
5 3.97
2 1.59
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
98  โรงเรียนบ้านไก่นา 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
99  โรงเรียน บ้านคำบอน 90
5 5.56
6 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
100  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 131
4 3.05
6 4.58
6 4.58
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
101  โรงเรียน บ้านหนองคลอง 130
3 2.31
3 2.31
9 6.92
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
102  โรงเรียนบ้านโนนเรือง 44
3 6.82
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
103  โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง 139
8 5.76
0 0.00
7 5.04
0 0.00
0 0.00
124 89.21
15 10.79%
104  โรงเรียนหินฮาวคุรุประชาสรรค์ 28
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
105  โรงเรียนบ้านดงกลาง 75
2 2.67
0 0.00
5 6.67
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
106  โรงเรียน บ้านหินขาว 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
1 1.47
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
107  โรงเรียนสระแก้วราษฎร์บำรุง 95
3 3.16
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
108  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 75
1 1.33
0 0.00
3 4.00
0 0.00
3 4.00
68 90.67
7 9.33%
109  โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่ 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
5 5.05
2 2.02
90 90.91
9 9.09%
110  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
111  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
112  โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
113  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 113
3 2.65
1 0.88
2 1.77
0 0.00
3 2.65
104 92.04
9 7.96%
114  โรงเรียน บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา 63
1 1.59
0 0.00
3 4.76
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
115  โรงเรียนบ้านม่วง 253
1 0.40
2 0.79
3 1.19
9 3.56
5 1.98
233 92.09
20 7.91%
116  โรงเรียน บ้านโสกแต้ 127
3 2.36
0 0.00
7 5.51
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
117  โรงเรียน บ้านค้อ 51
2 3.92
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
118  โรงเรียน บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก 145
4 2.76
0 0.00
7 4.83
0 0.00
0 0.00
134 92.41
11 7.59%
119  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) 173
2 1.16
2 1.16
6 3.47
2 1.16
1 0.58
160 92.49
13 7.51%
120  โรงเรียน บ้านม่วงโป้ 121
3 2.48
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
121  โรงเรียน บ้านลาดนาเพียง 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
1 1.22
76 92.68
6 7.32%
122  โรงเรียน บ้านโคกฟันโปง 108
2 1.85
0 0.00
0 0.00
1 0.93
4 3.70
101 93.52
7 6.48%
123  โรงเรียนชุมชนบ้านพรหมนิมิต 95
0 0.00
1 1.05
3 3.16
1 1.05
1 1.05
89 93.68
6 6.32%
124  โรงเรียน บ้านป่าสังข์หนองฮี 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
125  โรงเรียนบ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์ 100
0 0.00
0 0.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
126  โรงเรียนหนองไผ่มอดินแดง 102
2 1.96
2 1.96
1 0.98
1 0.98
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
127  โรงเรียนบ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่ 57
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
128  โรงเรียน บ้านโคกสูงวิทยาคม 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
129  โรงเรียน บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 43
-3 -6.98
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
130  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
131  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
132  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 89
0 0.00
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
133  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
134  โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อย 87
0 0.00
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
86 98.85
1 1.15%
135  โรงเรียน บ้านคำหญ้าแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
136  โรงเรียน บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
137  โรงเรียน บ้านหนองหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
138  โรงเรียน พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านดงเก่า 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านหนองหลุบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านโนนลาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนเขื่อนกระพี้ศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,995 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,447 7.24
เตี้ย  896 4.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,599 8.00
ผอมและเตี้ย  1,021 5.11
อ้วนและเตี้ย  1,168 5.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,864 69.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,131 คน


30.66%


Powered By www.thaieducation.net