ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 177 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 177 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 72
11 15.28
14 19.44
18 25.00
12 16.67
0 0.00
17 23.61
55 76.39%
2  โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 142
23 16.20
14 9.86
25 17.61
10 7.04
21 14.79
49 34.51
93 65.49%
3  โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 137
43 31.39
14 10.22
20 14.60
7 5.11
3 2.19
50 36.50
87 63.50%
4  โรงเรียนวัดจอมเกษ 87
11 12.64
6 6.90
25 28.74
4 4.60
7 8.05
34 39.08
53 60.92%
5  โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 109
16 14.68
14 12.84
24 22.02
11 10.09
0 0.00
44 40.37
65 59.63%
6  โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 68
12 17.65
15 22.06
10 14.71
0 0.00
1 1.47
30 44.12
38 55.88%
7  โรงเรียนวัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) 85
10 11.76
9 10.59
6 7.06
6 7.06
15 17.65
39 45.88
46 54.12%
8  โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 112
22 19.64
10 8.93
23 20.54
4 3.57
1 0.89
52 46.43
60 53.57%
9  โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 168
16 9.52
4 2.38
22 13.10
20 11.90
28 16.67
78 46.43
90 53.57%
10  โรงเรียนบ่อแร่ 96
3 3.13
3 3.13
18 18.75
6 6.25
21 21.88
45 46.88
51 53.13%
11  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 481
45 9.36
55 11.43
39 8.11
20 4.16
93 19.33
229 47.61
252 52.39%
12  โรงเรียนประตูชัย 2014
174 8.64
108 5.36
302 15.00
56 2.78
410 20.36
964 47.86
1050 52.14%
13  โรงเรียนวัดธรรมจริยา 196
15 7.65
13 6.63
51 26.02
14 7.14
8 4.08
95 48.47
101 51.53%
14  โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 131
19 14.50
21 16.03
18 13.74
9 6.87
0 0.00
64 48.85
67 51.15%
15  โรงเรียนวัดผดุงธรรม 147
17 11.56
12 8.16
22 14.97
13 8.84
11 7.48
72 48.98
75 51.02%
16  โรงเรียนวัดโคกมะยม 236
7 2.97
23 9.75
41 17.37
23 9.75
26 11.02
116 49.15
120 50.85%
17  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 582
74 12.71
55 9.45
125 21.48
36 6.19
0 0.00
292 50.17
290 49.83%
18  โรงเรียนวัดสะตือ 171
14 8.19
8 4.68
16 9.36
22 12.87
24 14.04
87 50.88
84 49.12%
19  โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 120
19 15.83
20 16.67
3 2.50
16 13.33
0 0.00
62 51.67
58 48.33%
20  โรงเรียนวัดศรีประชา 565
67 11.86
38 6.73
37 6.55
23 4.07
106 18.76
294 52.04
271 47.96%
21  โรงเรียนบ้านลำแดง 197
24 12.18
12 6.09
50 25.38
7 3.55
0 0.00
104 52.79
93 47.21%
22  โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 52
10 19.23
4 7.69
8 15.38
0 0.00
0 0.00
30 57.69
22 42.31%
23  โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 60
9 15.00
1 1.67
14 23.33
0 0.00
1 1.67
35 58.33
25 41.67%
24  โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 147
10 6.80
14 9.52
34 23.13
2 1.36
1 0.68
86 58.50
61 41.50%
25  โรงเรียนวัดมเหยงค์ 288
17 5.90
9 3.13
65 22.57
20 6.94
0 0.00
177 61.46
111 38.54%
26  โรงเรียนประชาสามัคคี 99
13 13.13
5 5.05
11 11.11
6 6.06
3 3.03
61 61.62
38 38.38%
27  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา 139
9 6.47
12 8.63
25 17.99
4 2.88
3 2.16
86 61.87
53 38.13%
28  โรงเรียนวัดนางชี 58
3 5.17
5 8.62
13 22.41
1 1.72
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
29  โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 181
14 7.73
9 4.97
20 11.05
5 2.76
20 11.05
113 62.43
68 37.57%
30  โรงเรียนวัดตูม 75
7 9.33
5 6.67
10 13.33
6 8.00
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
31  โรงเรียนวัดสะแก 177
14 7.91
5 2.82
44 24.86
3 1.69
0 0.00
111 62.71
66 37.29%
32  โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 62
5 8.06
6 9.68
10 16.13
2 3.23
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
33  โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 108
4 3.70
8 7.41
26 24.07
2 1.85
0 0.00
68 62.96
40 37.04%
34  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 120
10 8.33
11 9.17
20 16.67
3 2.50
0 0.00
76 63.33
44 36.67%
35  โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 36
0 0.00
0 0.00
13 36.11
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
36  โรงเรียนวัดปรีดาราม 133
2 1.50
3 2.26
37 27.82
6 4.51
0 0.00
85 63.91
48 36.09%
37  โรงเรียนวัดบ้านหีบ 120
27 22.50
9 7.50
5 4.17
0 0.00
1 0.83
78 65.00
42 35.00%
38  โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 123
13 10.57
4 3.25
25 20.33
1 0.81
0 0.00
80 65.04
43 34.96%
39  โรงเรียนบ้านดอนข่อย 164
22 13.41
11 6.71
21 12.80
3 1.83
0 0.00
107 65.24
57 34.76%
40  โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1812
35 1.93
63 3.48
173 9.55
98 5.41
258 14.24
1185 65.40
627 34.60%
41  โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 159
14 8.81
14 8.81
13 8.18
8 5.03
6 3.77
104 65.41
55 34.59%
42  โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์ (รัฐบำรุงประชาวิทยา) 149
11 7.38
1 0.67
27 18.12
1 0.67
11 7.38
98 65.77
51 34.23%
43  โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 123
22 17.89
0 0.00
19 15.45
0 0.00
0 0.00
82 66.67
41 33.33%
44  โรงเรียนวัดจําปา 42
4 9.52
1 2.38
9 21.43
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
45  โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 51
1 1.96
3 5.88
11 21.57
2 3.92
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
46  โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 45
3 6.67
0 0.00
12 26.67
0 0.00
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
47  โรงเรียนวัดศิวาราม 170
15 8.82
23 13.53
13 7.65
5 2.94
0 0.00
114 67.06
56 32.94%
48  โรงเรียนวัดบ้านแถว 31
0 0.00
0 0.00
10 32.26
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
49  โรงเรียนวัดดอนประดู่ 28
1 3.57
0 0.00
7 25.00
0 0.00
1 3.57
19 67.86
9 32.14%
50  โรงเรียนวัดบางเดื่อ 169
21 12.43
12 7.10
9 5.33
8 4.73
4 2.37
115 68.05
54 31.95%
51  โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) 79
10 12.66
2 2.53
13 16.46
0 0.00
0 0.00
54 68.35
25 31.65%
52  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 99
9 9.09
0 0.00
22 22.22
0 0.00
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
53  โรงเรียนวัดเจริญธรรม เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 330
24 7.27
17 5.15
15 4.55
23 6.97
24 7.27
227 68.79
103 31.21%
54  โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 123
15 12.20
0 0.00
23 18.70
0 0.00
0 0.00
85 69.11
38 30.89%
55  โรงเรียนวัดบ้านม้า 94
0 0.00
6 6.38
23 24.47
0 0.00
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
56  โรงเรียนวัดศาลาลอย 187
11 5.88
18 9.63
20 10.70
4 2.14
4 2.14
130 69.52
57 30.48%
57  โรงเรียนบ้านคู้คด 125
6 4.80
9 7.20
18 14.40
5 4.00
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
58  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 125
15 12.00
6 4.80
14 11.20
2 1.60
1 0.80
87 69.60
38 30.40%
59  โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 162
22 13.58
8 4.94
17 10.49
2 1.23
0 0.00
113 69.75
49 30.25%
60  โรงเรียนวัดนางคุ่ม 108
4 3.70
2 1.85
26 24.07
0 0.00
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
61  โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 193
19 9.84
9 4.66
28 14.51
1 0.52
0 0.00
136 70.47
57 29.53%
62  โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 68
5 7.35
4 5.88
11 16.18
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
63  โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 102
8 7.84
3 2.94
19 18.63
0 0.00
0 0.00
72 70.59
30 29.41%
64  โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) 286
35 12.24
15 5.24
28 9.79
4 1.40
1 0.35
203 70.98
83 29.02%
65  โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 125
26 20.80
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
66  โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 178
8 4.49
3 1.69
14 7.87
8 4.49
17 9.55
128 71.91
50 28.09%
67  โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 57
2 3.51
3 5.26
9 15.79
2 3.51
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
68  โรงเรียนเชาวน์วัศ 417
55 13.19
9 2.16
52 12.47
1 0.24
0 0.00
300 71.94
117 28.06%
69  โรงเรียนชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 118
11 9.32
4 3.39
14 11.86
4 3.39
0 0.00
85 72.03
33 27.97%
70  โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 671
52 7.75
38 5.66
66 9.84
25 3.73
6 0.89
484 72.13
187 27.87%
71  โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 95
9 9.47
3 3.16
12 12.63
2 2.11
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
72  โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 188
4 2.13
8 4.26
38 20.21
0 0.00
1 0.53
137 72.87
51 27.13%
73  โรงเรียนวัดบึง 63
11 17.46
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
74  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) 52
3 5.77
2 3.85
9 17.31
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
75  โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 227
7 3.08
8 3.52
44 19.38
2 0.88
0 0.00
166 73.13
61 26.87%
76  โรงเรียนวัดโคกกรวด 66
6 9.09
1 1.52
9 13.64
0 0.00
1 1.52
49 74.24
17 25.76%
77  โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 630
31 4.92
14 2.22
115 18.25
0 0.00
1 0.16
469 74.44
161 25.56%
78  โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 63
3 4.76
3 4.76
1 1.59
2 3.17
7 11.11
47 74.60
16 25.40%
79  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 83
2 2.41
0 0.00
13 15.66
6 7.23
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
80  โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 87
8 9.20
7 8.05
7 8.05
0 0.00
0 0.00
65 74.71
22 25.29%
81  โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 159
12 7.55
9 5.66
8 5.03
3 1.89
8 5.03
119 74.84
40 25.16%
82  โรงเรียนบ้านช้าง 144
5 3.47
10 6.94
18 12.50
3 2.08
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
83  โรงเรียนวัดนนทรีย์ 88
5 5.68
6 6.82
11 12.50
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
84  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 217
12 5.53
10 4.61
7 3.23
25 11.52
0 0.00
163 75.12
54 24.88%
85  โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 369
37 10.03
25 6.78
29 7.86
0 0.00
0 0.00
278 75.34
91 24.66%
86  โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 142
0 0.00
0 0.00
19 13.38
15 10.56
1 0.70
107 75.35
35 24.65%
87  โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 33
2 6.06
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
88  โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 58
4 6.90
0 0.00
10 17.24
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
89  โรงเรียนวัดบ้านดาบ 129
9 6.98
13 10.08
9 6.98
0 0.00
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
90  โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 71
2 2.82
2 2.82
10 14.08
3 4.23
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
91  โรงเรียนวัดทำใหม่ 186
5 2.69
8 4.30
31 16.67
0 0.00
0 0.00
142 76.34
44 23.66%
92  โรงเรียนวัดไก่ 123
7 5.69
3 2.44
18 14.63
0 0.00
1 0.81
94 76.42
29 23.58%
93  โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 134
7 5.22
2 1.49
22 16.42
0 0.00
0 0.00
103 76.87
31 23.13%
94  โรงเรียนวัดปากกราน 87
8 9.20
6 6.90
6 6.90
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
95  โรงเรียนวัดพระงาม 157
7 4.46
3 1.91
22 14.01
4 2.55
0 0.00
121 77.07
36 22.93%
96  โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1028
54 5.25
22 2.14
134 13.04
22 2.14
0 0.00
796 77.43
232 22.57%
97  โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 125
5 4.00
4 3.20
17 13.60
2 1.60
0 0.00
97 77.60
28 22.40%
98  โรงเรียนวัดแก้วตา 94
3 3.19
0 0.00
18 19.15
0 0.00
0 0.00
73 77.66
21 22.34%
99  โรงเรียนวัดไทรงาม 140
5 3.57
8 5.71
14 10.00
3 2.14
1 0.71
109 77.86
31 22.14%
100  โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 64
5 7.81
1 1.56
8 12.50
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
101  โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 148
10 6.76
7 4.73
11 7.43
4 2.70
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
102  โรงเรียนวัดอินกัลยา 176
8 4.55
6 3.41
22 12.50
2 1.14
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
103  โรงเรียนวัดโบสถ์ 42
2 4.76
1 2.38
5 11.90
1 2.38
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
104  โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร 240
15 6.25
2 0.83
31 12.92
1 0.42
1 0.42
190 79.17
50 20.83%
105  โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 121
1 0.83
1 0.83
21 17.36
1 0.83
1 0.83
96 79.34
25 20.66%
106  โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 126
0 0.00
1 0.79
25 19.84
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
107  โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 170
10 5.88
1 0.59
24 14.12
0 0.00
0 0.00
135 79.41
35 20.59%
108  โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 107
0 0.00
6 5.61
12 11.21
4 3.74
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
109  โรงเรียนวัดดอนพุดซา 141
8 5.67
4 2.84
16 11.35
0 0.00
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
110  โรงเรียนวัดดาวคะนอง 102
0 0.00
0 0.00
17 16.67
3 2.94
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
111  โรงเรียนวัดหันตรา 456
40 8.77
8 1.75
37 8.11
2 0.44
2 0.44
367 80.48
89 19.52%
112  โรงเรียนวัดโตนด 36
3 8.33
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
113  โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 218
14 6.42
7 3.21
17 7.80
3 1.38
1 0.46
176 80.73
42 19.27%
114  โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 224
11 4.91
10 4.46
19 8.48
2 0.89
1 0.45
181 80.80
43 19.20%
115  โรงเรียนบ้านข่อยโทน 74
7 9.46
2 2.70
5 6.76
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
116  โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 69
3 4.35
0 0.00
9 13.04
1 1.45
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
117  โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 76
3 3.95
0 0.00
11 14.47
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
118  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 501
31 6.19
9 1.80
30 5.99
11 2.20
11 2.20
409 81.64
92 18.36%
119  โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 60
4 6.67
1 1.67
5 8.33
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
120  โรงเรียนวัดภาชี 194
10 5.15
5 2.58
20 10.31
0 0.00
0 0.00
159 81.96
35 18.04%
121  โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 61
0 0.00
0 0.00
11 18.03
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
122  โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 141
7 4.96
0 0.00
18 12.77
0 0.00
0 0.00
116 82.27
25 17.73%
123  โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ 91
2 2.20
1 1.10
13 14.29
0 0.00
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
124  โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 91
1 1.10
0 0.00
13 14.29
2 2.20
0 0.00
75 82.42
16 17.58%
125  โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 248
12 4.84
8 3.23
23 9.27
0 0.00
0 0.00
205 82.66
43 17.34%
126  โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 81
5 6.17
1 1.23
5 6.17
1 1.23
2 2.47
67 82.72
14 17.28%
127  โรงเรียนวัดบ้านช้าง 143
5 3.50
4 2.80
10 6.99
5 3.50
0 0.00
119 83.22
24 16.78%
128  โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 147
2 1.36
3 2.04
13 8.84
6 4.08
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
129  โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 179
9 5.03
2 1.12
14 7.82
3 1.68
1 0.56
150 83.80
29 16.20%
130  โรงเรียนวัดแค 87
5 5.75
1 1.15
2 2.30
0 0.00
6 6.90
73 83.91
14 16.09%
131  โรงเรียนวัดไผ่ 64
5 7.81
1 1.56
1 1.56
2 3.13
1 1.56
54 84.38
10 15.63%
132  โรงเรียนวัดช้าง 77
3 3.90
0 0.00
7 9.09
2 2.60
0 0.00
65 84.42
12 15.58%
133  โรงเรียนวัดทุ่งมน 71
3 4.23
2 2.82
4 5.63
2 2.82
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
134  โรงเรียนวัดสฎางค์ 72
7 9.72
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
135  โรงเรียนวัดอุทการาม 105
4 3.81
5 4.76
2 1.90
1 0.95
4 3.81
89 84.76
16 15.24%
136  โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
137  โรงเรียนคอตันคลอง 27 148
7 4.73
1 0.68
14 9.46
0 0.00
0 0.00
126 85.14
22 14.86%
138  โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 161
6 3.73
0 0.00
16 9.94
0 0.00
1 0.62
138 85.71
23 14.29%
139  โรงเรียนวัดโพธิ์ 49
3 6.12
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
140  โรงเรียนวัดบัวงาม 57
5 8.77
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
141  โรงเรียนบ้านเป็ด 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
142  โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 61
3 4.92
3 4.92
2 3.28
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
143  โรงเรียนวัดคานหาม 247
15 6.07
4 1.62
13 5.26
0 0.00
0 0.00
215 87.04
32 12.96%
144  โรงเรียนกลางคลอง 27 139
1 0.72
2 1.44
15 10.79
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
145  โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 85
0 0.00
6 7.06
4 4.71
0 0.00
1 1.18
74 87.06
11 12.94%
146  โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 426
9 2.11
13 3.05
26 6.10
7 1.64
0 0.00
371 87.09
55 12.91%
147  โรงเรียนวัดหนองเป้า 174
0 0.00
3 1.72
19 10.92
0 0.00
0 0.00
152 87.36
22 12.64%
148  โรงเรียนวัดดอกไม้ 40
0 0.00
0 0.00
4 10.00
1 2.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
149  โรงเรียนวัดหัวหิน 179
2 1.12
3 1.68
16 8.94
1 0.56
0 0.00
157 87.71
22 12.29%
150  โรงเรียนวัดนาอุ่น 107
2 1.87
3 2.80
8 7.48
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
151  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 33
0 0.00
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
152  โรงเรียนวัดจำปา อุทัย 376
19 5.05
7 1.86
19 5.05
0 0.00
0 0.00
331 88.03
45 11.97%
153  โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) 331
13 3.93
8 2.42
9 2.72
5 1.51
4 1.21
292 88.22
39 11.78%
154  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 128
2 1.56
2 1.56
10 7.81
1 0.78
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
155  โรงเรียนวัดพะยอม 201
9 4.48
4 1.99
9 4.48
1 0.50
0 0.00
178 88.56
23 11.44%
156  โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 152
4 2.63
0 0.00
11 7.24
2 1.32
0 0.00
135 88.82
17 11.18%
157  โรงเรียนวัดหนองบัว 124
1 0.81
1 0.81
10 8.06
1 0.81
0 0.00
111 89.52
13 10.48%
158  โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
159  โรงเรียนวัดหนองนาง 134
1 0.75
0 0.00
12 8.96
0 0.00
0 0.00
121 90.30
13 9.70%
160  โรงเรียนวัดลาดทราย 308
1 0.32
3 0.97
25 8.12
0 0.00
0 0.00
279 90.58
29 9.42%
161  โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 96
4 4.17
0 0.00
5 5.21
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
162  โรงเรียนวัดพระญาติการาม 279
4 1.43
0 0.00
22 7.89
0 0.00
0 0.00
253 90.68
26 9.32%
163  โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
164  โรงเรียนวัดสามเรือน 73
1 1.37
1 1.37
0 0.00
4 5.48
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
165  โรงเรียนโรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 101
3 2.97
0 0.00
2 1.98
2 1.98
1 0.99
93 92.08
8 7.92%
166  โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 358
8 2.23
2 0.56
3 0.84
4 1.12
10 2.79
331 92.46
27 7.54%
167  โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 97
0 0.00
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
90 92.78
7 7.22%
168  โรงเรียนวัดกุฎีลาย 57
0 0.00
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
169  โรงเรียนวัดโคกสังข์ 76
2 2.63
0 0.00
1 1.32
1 1.32
1 1.32
71 93.42
5 6.58%
170  โรงเรียนวัดกษัตราธิราช 46
1 2.17
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
171  โรงเรียนมุสลิมบำรุง 188
3 1.60
3 1.60
2 1.06
3 1.60
0 0.00
177 94.15
11 5.85%
172  โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 410
3 0.73
0 0.00
20 4.88
0 0.00
0 0.00
387 94.39
23 5.61%
173  โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 324
0 0.00
0 0.00
8 2.47
7 2.16
0 0.00
309 95.37
15 4.63%
174  โรงเรียนวัดนาค 515
5 0.97
1 0.19
6 1.17
5 0.97
2 0.39
496 96.31
19 3.69%
175  โรงเรียนวัดพรานนก 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.90
67 97.10
2 2.90%
176  โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,165 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,967 6.31
เตี้ย  1,215 3.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,537 11.35
ผอมและเตี้ย  786 2.52
อ้วนและเตี้ย  1,211 3.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,449 72.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,716 คน


27.97%


Powered By www.thaieducation.net