ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดสระบัว 444
41 9.23
32 7.21
108 24.32
21 4.73
45 10.14
197 44.37
247 55.63%
2  โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 85
7 8.24
15 17.65
24 28.24
0 0.00
0 0.00
39 45.88
46 54.12%
3  โรงเรียนวัดนาบุญ 370
49 13.24
36 9.73
82 22.16
26 7.03
0 0.00
177 47.84
193 52.16%
4  โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง 160
16 10.00
12 7.50
15 9.38
17 10.63
18 11.25
82 51.25
78 48.75%
5  โรงเรียนวัดคลองชัน 756
66 8.73
53 7.01
105 13.89
79 10.45
62 8.20
391 51.72
365 48.28%
6  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 174
13 7.47
10 5.75
37 21.26
13 7.47
10 5.75
91 52.30
83 47.70%
7  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 335
32 9.55
27 8.06
58 17.31
13 3.88
12 3.58
193 57.61
142 42.39%
8  โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 85
10 11.76
3 3.53
9 10.59
7 8.24
5 5.88
51 60.00
34 40.00%
9  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1143
125 10.94
113 9.89
173 15.14
4 0.35
11 0.96
717 62.73
426 37.27%
10  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 151
6 3.97
6 3.97
25 16.56
1 0.66
18 11.92
95 62.91
56 37.09%
11  โรงเรียนวัดพืชอุดม 143
10 6.99
1 0.70
24 16.78
6 4.20
11 7.69
91 63.64
52 36.36%
12  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 592
65 10.98
17 2.87
43 7.26
41 6.93
44 7.43
382 64.53
210 35.47%
13  โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 139
5 3.60
17 12.23
23 16.55
3 2.16
0 0.00
91 65.47
48 34.53%
14  โรงเรียนวัดอดิศร 75
5 6.67
4 5.33
15 20.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
15  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 467
34 7.28
12 2.57
40 8.57
26 5.57
33 7.07
322 68.95
145 31.05%
16  โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 175
19 10.86
8 4.57
25 14.29
1 0.57
0 0.00
122 69.71
53 30.29%
17  โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน 182
13 7.14
15 8.24
17 9.34
8 4.40
0 0.00
129 70.88
53 29.12%
18  โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา 50
6 12.00
0 0.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
19  โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 104
3 2.88
7 6.73
19 18.27
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
20  โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 55
2 3.64
3 5.45
5 9.09
5 9.09
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
21  โรงเรียนวัดลานนา 110
8 7.27
8 7.27
13 11.82
0 0.00
1 0.91
80 72.73
30 27.27%
22  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 93
1 1.08
5 5.38
19 20.43
0 0.00
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
23  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 298
13 4.36
11 3.69
48 16.11
7 2.35
0 0.00
219 73.49
79 26.51%
24  โรงเรียนทองพูลอุทิศ 384
14 3.65
17 4.43
69 17.97
0 0.00
1 0.26
283 73.70
101 26.30%
25  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 328
17 5.18
18 5.49
51 15.55
0 0.00
0 0.00
242 73.78
86 26.22%
26  โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 115
7 6.09
4 3.48
13 11.30
6 5.22
0 0.00
85 73.91
30 26.09%
27  โรงเรียนวัดเจริญบุญ 185
18 9.73
7 3.78
22 11.89
0 0.00
0 0.00
138 74.59
47 25.41%
28  โรงเรียนวัดปทุมนายก 198
7 3.54
12 6.06
30 15.15
0 0.00
0 0.00
149 75.25
49 24.75%
29  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 110
11 10.00
8 7.27
3 2.73
5 4.55
0 0.00
83 75.45
27 24.55%
30  โรงเรียนชุมชนบึงบา 810
26 3.21
19 2.35
153 18.89
0 0.00
0 0.00
612 75.56
198 24.44%
31  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 918
76 8.28
48 5.23
73 7.95
14 1.53
4 0.44
703 76.58
215 23.42%
32  โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 174
6 3.45
9 5.17
21 12.07
4 2.30
0 0.00
134 77.01
40 22.99%
33  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 431
5 1.16
26 6.03
65 15.08
0 0.00
0 0.00
335 77.73
96 22.27%
34  โรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 27
1 3.70
1 3.70
4 14.81
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
35  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1725
44 2.55
61 3.54
148 8.58
31 1.80
89 5.16
1352 78.38
373 21.62%
36  โรงเรียนวัดโสภณาราม 148
8 5.41
5 3.38
19 12.84
0 0.00
0 0.00
116 78.38
32 21.62%
37  โรงเรียนวัดนิเทศน์ 79
1 1.27
1 1.27
15 18.99
0 0.00
0 0.00
62 78.48
17 21.52%
38  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 527
28 5.31
17 3.23
56 10.63
6 1.14
5 0.95
415 78.75
112 21.25%
39  โรงเรียนวัดโปรยฝน 202
9 4.46
3 1.49
28 13.86
1 0.50
0 0.00
161 79.70
41 20.30%
40  โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 222
7 3.15
5 2.25
31 13.96
2 0.90
0 0.00
177 79.73
45 20.27%
41  โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 115
4 3.48
0 0.00
19 16.52
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
42  โรงเรียนวัดเขียนเขต 1707
45 2.64
32 1.87
215 12.60
15 0.88
23 1.35
1377 80.67
330 19.33%
43  โรงเรียนวัดสุวรรณ 236
15 6.36
0 0.00
28 11.86
0 0.00
0 0.00
193 81.78
43 18.22%
44  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 382
26 6.81
14 3.66
13 3.40
10 2.62
4 1.05
315 82.46
67 17.54%
45  โรงเรียนวัดธัญญะผล 246
14 5.69
0 0.00
26 10.57
0 0.00
0 0.00
206 83.74
40 16.26%
46  โรงเรียนวัดทศทิศ 151
5 3.31
3 1.99
7 4.64
3 1.99
6 3.97
127 84.11
24 15.89%
47  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 219
9 4.11
10 4.57
11 5.02
3 1.37
0 0.00
186 84.93
33 15.07%
48  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 406
26 6.40
9 2.22
10 2.46
6 1.48
10 2.46
345 84.98
61 15.02%
49  โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 429
17 3.96
0 0.00
34 7.93
6 1.40
0 0.00
372 86.71
57 13.29%
50  โรงเรียนกลางคลองสิบ 194
8 4.12
5 2.58
7 3.61
3 1.55
0 0.00
171 88.14
23 11.86%
51  โรงเรียนวัดแสงมณี 61
0 0.00
2 3.28
3 4.92
2 3.28
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
52  โรงเรียนวัดเกตุประภา 626
13 2.08
12 1.92
28 4.47
9 1.44
8 1.28
556 88.82
70 11.18%
53  โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 100
2 2.00
1 1.00
7 7.00
0 0.00
1 1.00
89 89.00
11 11.00%
54  โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 554
5 0.90
11 1.99
19 3.43
15 2.71
10 1.81
494 89.17
60 10.83%
55  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1151
10 0.87
11 0.96
93 8.08
4 0.35
0 0.00
1033 89.75
118 10.25%
56  โรงเรียนวัดพวงแก้ว 186
8 4.30
0 0.00
8 4.30
0 0.00
0 0.00
170 91.40
16 8.60%
57  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 135
3 2.22
0 0.00
4 2.96
2 1.48
2 1.48
124 91.85
11 8.15%
58  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 365
3 0.82
0 0.00
25 6.85
0 0.00
0 0.00
337 92.33
28 7.67%
59  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 211
1 0.47
8 3.79
7 3.32
0 0.00
0 0.00
195 92.42
16 7.58%
60  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 271
4 1.48
1 0.37
10 3.69
2 0.74
3 1.11
251 92.62
20 7.38%
61  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1298
18 1.39
15 1.16
23 1.77
12 0.92
13 1.00
1217 93.76
81 6.24%
62  โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
63  โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ 184
1 0.54
4 2.17
4 2.17
0 0.00
0 0.00
175 95.11
9 4.89%
64  โรงเรียนวัดขุมแก้ว 269
2 0.74
2 0.74
8 2.97
0 0.00
0 0.00
257 95.54
12 4.46%
65  โรงเรียนเจริญดีวิทยา 756
8 1.06
7 0.93
7 0.93
5 0.66
6 0.79
723 95.63
33 4.37%
66  โรงเรียนร่วมจิตประสาท 172
1 0.58
2 1.16
4 2.33
0 0.00
0 0.00
165 95.93
7 4.07%
67  โรงเรียนศาลาลอย 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,278 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,083 4.65
เตี้ย  825 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,356 10.12
ผอมและเตี้ย  445 1.91
อ้วนและเตี้ย  455 1.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,114 77.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,164 คน


22.18%


Powered By www.thaieducation.net