ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 37 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 37 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 339
52 15.34
17 5.01
22 6.49
69 20.35
43 12.68
136 40.12
203 59.88%
2  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 637
85 13.34
40 6.28
63 9.89
31 4.87
125 19.62
293 46.00
344 54.00%
3  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 520
42 8.08
35 6.73
125 24.04
10 1.92
64 12.31
244 46.92
276 53.08%
4  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 231
19 8.23
4 1.73
33 14.29
23 9.96
37 16.02
115 49.78
116 50.22%
5  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 679
30 4.42
5 0.74
161 23.71
35 5.15
84 12.37
364 53.61
315 46.39%
6  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 202
39 19.31
14 6.93
30 14.85
3 1.49
3 1.49
113 55.94
89 44.06%
7  โรงเรียนพญาไท 1685
205 12.17
91 5.40
111 6.59
155 9.20
162 9.61
961 57.03
724 42.97%
8  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 820
55 6.71
19 2.32
128 15.61
64 7.80
80 9.76
474 57.80
346 42.20%
9  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1218
63 5.17
33 2.71
186 15.27
97 7.96
125 10.26
714 58.62
504 41.38%
10  โรงเรียนวัดด่าน 296
20 6.76
7 2.36
33 11.15
24 8.11
29 9.80
183 61.82
113 38.18%
11  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 689
33 4.79
11 1.60
94 13.64
44 6.39
50 7.26
457 66.33
232 33.67%
12  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1141
54 4.73
26 2.28
115 10.08
69 6.05
87 7.62
790 69.24
351 30.76%
13  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 718
43 5.99
13 1.81
154 21.45
0 0.00
0 0.00
508 70.75
210 29.25%
14  โรงเรียนประถมนนทรี 387
28 7.24
21 5.43
59 15.25
1 0.26
2 0.52
276 71.32
111 28.68%
15  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 450
40 8.89
8 1.78
75 16.67
5 1.11
0 0.00
322 71.56
128 28.44%
16  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 741
32 4.32
16 2.16
140 18.89
1 0.13
0 0.00
552 74.49
189 25.51%
17  โรงเรียนดาราคาม 355
11 3.10
9 2.54
38 10.70
19 5.35
11 3.10
267 75.21
88 24.79%
18  โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 706
43 6.09
10 1.42
110 15.58
6 0.85
1 0.14
536 75.92
170 24.08%
19  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 267
8 3.00
3 1.12
52 19.48
1 0.37
0 0.00
203 76.03
64 23.97%
20  โรงเรียนวัดหนัง 549
33 6.01
9 1.64
86 15.66
2 0.36
1 0.18
418 76.14
131 23.86%
21  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1606
90 5.60
23 1.43
257 16.00
3 0.19
2 0.12
1231 76.65
375 23.35%
22  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 186
0 0.00
3 1.61
39 20.97
0 0.00
0 0.00
144 77.42
42 22.58%
23  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 541
24 4.44
21 3.88
37 6.84
19 3.51
19 3.51
421 77.82
120 22.18%
24  โรงเรียนวัดนาคปรก 224
3 1.34
10 4.46
36 16.07
0 0.00
0 0.00
175 78.13
49 21.88%
25  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 969
48 4.95
10 1.03
152 15.69
0 0.00
2 0.21
757 78.12
212 21.88%
26  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1343
64 4.77
19 1.41
204 15.19
0 0.00
0 0.00
1056 78.63
287 21.37%
27  โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 447
18 4.03
5 1.12
72 16.11
0 0.00
0 0.00
352 78.75
95 21.25%
28  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1040
56 5.38
123 11.83
31 2.98
0 0.00
0 0.00
830 79.81
210 20.19%
29  โรงเรียนวัดโสมนัส 293
8 2.73
5 1.71
17 5.80
12 4.10
16 5.46
235 80.20
58 19.80%
30  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 413
22 5.33
14 3.39
14 3.39
8 1.94
20 4.84
335 81.11
78 18.89%
31  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1394
9 0.65
9 0.65
72 5.16
0 0.00
155 11.12
1149 82.42
245 17.58%
32  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 539
27 5.01
9 1.67
30 5.57
8 1.48
7 1.30
458 84.97
81 15.03%
33  โรงเรียนราชวินิต 2215
24 1.08
3 0.14
68 3.07
27 1.22
54 2.44
2039 92.05
176 7.95%
34  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 647
9 1.39
0 0.00
41 6.34
0 0.00
0 0.00
597 92.27
50 7.73%
35  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 123
5 4.07
0 0.00
3 2.44
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
36  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 261
0 0.00
0 0.00
15 5.75
0 0.00
0 0.00
246 94.25
15 5.75%
37  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 284
0 0.00
0 0.00
3 1.06
0 0.00
0 0.00
281 98.94
3 1.06%

 

จำนวนนักเรียน  25,155 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,342 5.33
เตี้ย  645 2.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,906 11.55
ผอมและเตี้ย  736 2.93
อ้วนและเตี้ย  1,179 4.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,347 72.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,808 คน


27.06%


Powered By www.thaieducation.net