ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 5
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 8
2 25.00
2 25.00
0 0.00
4 50.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 4
1 25.00
1 25.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 158
10 6.33
18 11.39
19 12.03
32 20.25
39 24.68
40 25.32
118 74.68%
5  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 131
27 20.61
24 18.32
15 11.45
12 9.16
17 12.98
36 27.48
95 72.52%
6  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 104
60 57.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 42.31
60 57.69%
7  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 7
1 14.29
1 14.29
1 14.29
1 14.29
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
8  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 41
9 21.95
7 17.07
4 9.76
2 4.88
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
9  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 27
6 22.22
6 22.22
2 7.41
0 0.00
0 0.00
13 48.15
14 51.85%
10  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 40
7 17.50
6 15.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
20 50.00
20 50.00%
11  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 229
40 17.47
24 10.48
31 13.54
17 7.42
0 0.00
117 51.09
112 48.91%
12  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 95
3 3.16
5 5.26
16 16.84
8 8.42
14 14.74
49 51.58
46 48.42%
13  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 38
11 28.95
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
21 55.26
17 44.74%
14  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 95
25 26.32
2 2.11
15 15.79
0 0.00
0 0.00
53 55.79
42 44.21%
15  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 67
9 13.43
4 5.97
11 16.42
5 7.46
0 0.00
38 56.72
29 43.28%
16  โรงเรียนนางามวิทยา 177
34 19.21
6 3.39
12 6.78
4 2.26
20 11.30
101 57.06
76 42.94%
17  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 366
0 0.00
25 6.83
51 13.93
19 5.19
61 16.67
210 57.38
156 42.62%
18  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 137
16 11.68
2 1.46
36 26.28
3 2.19
0 0.00
80 58.39
57 41.61%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 170
9 5.29
11 6.47
11 6.47
20 11.76
19 11.18
100 58.82
70 41.18%
20  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 102
10 9.80
10 9.80
3 2.94
17 16.67
2 1.96
60 58.82
42 41.18%
21  โรงเรียนบ้านนาบอน 347
52 14.99
21 6.05
35 10.09
10 2.88
23 6.63
206 59.37
141 40.63%
22  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 113
15 13.27
9 7.96
11 9.73
9 7.96
0 0.00
69 61.06
44 38.94%
23  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 123
12 9.76
11 8.94
9 7.32
8 6.50
7 5.69
76 61.79
47 38.21%
24  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 103
11 10.68
19 18.45
8 7.77
0 0.00
1 0.97
64 62.14
39 37.86%
25  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 53
7 13.21
6 11.32
1 1.89
6 11.32
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
26  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 61
0 0.00
8 13.11
14 22.95
0 0.00
1 1.64
38 62.30
23 37.70%
27  โรงเรียนสังคมพัฒนา 253
27 10.67
30 11.86
23 9.09
15 5.93
0 0.00
158 62.45
95 37.55%
28  โรงเรียนบ้านหนองแสง 78
6 7.69
7 8.97
8 10.26
1 1.28
7 8.97
49 62.82
29 37.18%
29  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 62
6 9.68
5 8.06
7 11.29
5 8.06
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
30  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 73
6 8.22
7 9.59
5 6.85
4 5.48
5 6.85
46 63.01
27 36.99%
31  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 184
27 14.67
10 5.43
13 7.07
8 4.35
9 4.89
117 63.59
67 36.41%
32  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 50
4 8.00
5 10.00
7 14.00
2 4.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
33  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 137
14 10.22
13 9.49
12 8.76
10 7.30
0 0.00
88 64.23
49 35.77%
34  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 28
3 10.71
2 7.14
3 10.71
2 7.14
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
35  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 127
15 11.81
11 8.66
7 5.51
4 3.15
8 6.30
82 64.57
45 35.43%
36  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 66
4 6.06
7 10.61
8 12.12
2 3.03
2 3.03
43 65.15
23 34.85%
37  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52
13 25.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
2 3.85
34 65.38
18 34.62%
38  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 59
3 5.08
1 1.69
4 6.78
6 10.17
6 10.17
39 66.10
20 33.90%
39  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
40  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 66
9 13.64
1 1.52
3 4.55
9 13.64
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
41  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 27
2 7.41
1 3.70
4 14.81
2 7.41
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
42  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 75
9 12.00
0 0.00
14 18.67
2 2.67
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
43  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 106
7 6.60
5 4.72
18 16.98
5 4.72
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
44  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 187
15 8.02
5 2.67
18 9.63
5 2.67
18 9.63
126 67.38
61 32.62%
45  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 37
2 5.41
3 8.11
7 18.92
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
46  โรงเรียนบ้านจอมศรี 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
47  โรงเรียนหนองโพนสูง 57
10 17.54
1 1.75
7 12.28
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
48  โรงเรียนหนองขามวิทยา 45
4 8.89
3 6.67
4 8.89
3 6.67
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
49  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 107
7 6.54
4 3.74
9 8.41
7 6.54
5 4.67
75 70.09
32 29.91%
50  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 24
2 8.33
1 4.17
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
51  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 93
6 6.45
5 5.38
6 6.45
6 6.45
4 4.30
66 70.97
27 29.03%
52  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 108
20 18.52
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
53  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 35
3 8.57
4 11.43
3 8.57
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
54  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 130
10 7.69
3 2.31
20 15.38
4 3.08
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
55  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95
6 6.32
5 5.26
12 12.63
4 4.21
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
56  โรงเรียนนาทันวิทยา 122
5 4.10
14 11.48
11 9.02
3 2.46
1 0.82
88 72.13
34 27.87%
57  โรงเรียนนาขามวิทยา 281
11 3.91
11 3.91
46 16.37
9 3.20
1 0.36
203 72.24
78 27.76%
58  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 88
2 2.27
6 6.82
6 6.82
7 7.95
3 3.41
64 72.73
24 27.27%
59  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 110
2 1.82
7 6.36
20 18.18
1 0.91
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
60  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 300
20 6.67
8 2.67
23 7.67
17 5.67
13 4.33
219 73.00
81 27.00%
61  โรงเรียนบ้านดินจี่ 364
50 13.74
15 4.12
26 7.14
6 1.65
0 0.00
267 73.35
97 26.65%
62  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 79
3 3.80
4 5.06
11 13.92
3 3.80
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
63  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 176
0 0.00
0 0.00
18 10.23
0 0.00
28 15.91
130 73.86
46 26.14%
64  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 27
2 7.41
1 3.70
4 14.81
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
65  โรงเรียนบ้านวังมน 62
5 8.06
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
66  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 87
8 9.20
1 1.15
4 4.60
6 6.90
3 3.45
65 74.71
22 25.29%
67  โรงเรียนบ้านกกตาล 68
2 2.94
1 1.47
6 8.82
6 8.82
2 2.94
51 75.00
17 25.00%
68  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 292
33 11.30
6 2.05
26 8.90
5 1.71
3 1.03
219 75.00
73 25.00%
69  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 49
3 6.12
2 4.08
3 6.12
2 4.08
2 4.08
37 75.51
12 24.49%
70  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 94
5 5.32
5 5.32
4 4.26
5 5.32
4 4.26
71 75.53
23 24.47%
71  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82
6 7.32
4 4.88
8 9.76
2 2.44
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
72  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 37
2 5.41
2 5.41
3 8.11
2 5.41
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
73  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 177
18 10.17
6 3.39
19 10.73
0 0.00
0 0.00
134 75.71
43 24.29%
74  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 33
3 9.09
4 12.12
1 3.03
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
75  โรงเรียนบ้านผึ้ง 66
4 6.06
4 6.06
1 1.52
2 3.03
5 7.58
50 75.76
16 24.24%
76  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 91
5 5.49
9 9.89
8 8.79
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
77  โรงเรียนบ้านนาวี 108
11 10.19
10 9.26
3 2.78
1 0.93
1 0.93
82 75.93
26 24.07%
78  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 113
11 9.73
10 8.85
6 5.31
0 0.00
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
79  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 345
15 4.35
8 2.32
35 10.14
24 6.96
0 0.00
263 76.23
82 23.77%
80  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 60
8 13.33
1 1.67
4 6.67
1 1.67
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
81  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 86
6 6.98
2 2.33
8 9.30
4 4.65
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
82  โรงเรียนบ้านปลาขาว 56
4 7.14
4 7.14
1 1.79
3 5.36
1 1.79
43 76.79
13 23.21%
83  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 31
5 16.13
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
84  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 129
16 12.40
7 5.43
5 3.88
1 0.78
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
85  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 116
6 5.17
8 6.90
8 6.90
3 2.59
1 0.86
90 77.59
26 22.41%
86  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 338
0 0.00
53 15.68
22 6.51
0 0.00
0 0.00
263 77.81
75 22.19%
87  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 137
8 5.84
8 5.84
14 10.22
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
88  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 105
8 7.62
4 3.81
7 6.67
4 3.81
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
89  โรงเรียนบ้านโนนชาด 98
2 2.04
5 5.10
14 14.29
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
90  โรงเรียนบ้านดงมัน 33
2 6.06
2 6.06
0 0.00
1 3.03
2 6.06
26 78.79
7 21.21%
91  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 99
5 5.05
6 6.06
7 7.07
3 3.03
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
92  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 238
13 5.46
9 3.78
15 6.30
6 2.52
7 2.94
188 78.99
50 21.01%
93  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 77
1 1.30
3 3.90
11 14.29
0 0.00
1 1.30
61 79.22
16 20.78%
94  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 87
6 6.90
2 2.30
3 3.45
5 5.75
2 2.30
69 79.31
18 20.69%
95  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 97
10 10.31
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
96  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 49
1 2.04
0 0.00
7 14.29
1 2.04
1 2.04
39 79.59
10 20.41%
97  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 64
5 7.81
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
98  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 262
27 10.31
6 2.29
14 5.34
3 1.15
3 1.15
209 79.77
53 20.23%
99  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1619
73 4.51
59 3.64
65 4.01
30 1.85
100 6.18
1292 79.80
327 20.20%
100  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 15
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
101  โรงเรียนบ้านกุดกอก 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
102  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 516
25 4.84
26 5.04
34 6.59
11 2.13
7 1.36
413 80.04
103 19.96%
103  โรงเรียนบ้านจาน 61
5 8.20
3 4.92
2 3.28
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
104  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 155
7 4.52
10 6.45
13 8.39
0 0.00
0 0.00
125 80.65
30 19.35%
105  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 139
6 4.32
2 1.44
5 3.60
8 5.76
5 3.60
113 81.29
26 18.71%
106  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 49
5 10.20
2 4.08
1 2.04
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
107  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 142
11 7.75
9 6.34
5 3.52
1 0.70
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
108  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 173
13 7.51
5 2.89
13 7.51
0 0.00
0 0.00
142 82.08
31 17.92%
109  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 68
1 1.47
3 4.41
6 8.82
2 2.94
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
110  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1356
90 6.64
30 2.21
112 8.26
1 0.07
2 0.15
1121 82.67
235 17.33%
111  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 95
3 3.16
2 2.11
11 11.58
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
112  โรงเรียนบ้านโพนแพง 240
8 3.33
3 1.25
6 2.50
23 9.58
0 0.00
200 83.33
40 16.67%
113  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 120
9 7.50
2 1.67
9 7.50
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
114  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99
5 5.05
2 2.02
9 9.09
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
115  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 172
6 3.49
0 0.00
21 12.21
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
116  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 211
6 2.84
5 2.37
8 3.79
6 2.84
8 3.79
178 84.36
33 15.64%
117  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
118  โรงเรียนบ้านคำม่วง 87
8 9.20
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
119  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
23 85.19
4 14.81%
120  โรงเรียนบ้านนากระเดา 81
5 6.17
7 8.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
121  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 163
12 7.36
7 4.29
5 3.07
0 0.00
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
122  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
3 7.32
35 85.37
6 14.63%
123  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 152
6 3.95
5 3.29
11 7.24
0 0.00
0 0.00
130 85.53
22 14.47%
124  โรงเรียนบ้านนาคู 242
22 9.09
6 2.48
6 2.48
1 0.41
0 0.00
207 85.54
35 14.46%
125  โรงเรียนบ้านชาด 264
12 4.55
6 2.27
11 4.17
4 1.52
5 1.89
226 85.61
38 14.39%
126  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
127  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 92
6 6.52
3 3.26
4 4.35
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
128  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 149
9 6.04
5 3.36
4 2.68
2 1.34
1 0.67
128 85.91
21 14.09%
129  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 114
3 2.63
0 0.00
13 11.40
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
130  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 52
0 0.00
2 3.85
2 3.85
1 1.92
2 3.85
45 86.54
7 13.46%
131  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
132  โรงเรียนบ้านดงหมู 135
4 2.96
3 2.22
4 2.96
3 2.22
4 2.96
117 86.67
18 13.33%
133  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 60
4 6.67
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
134  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 53
4 7.55
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
135  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 160
8 5.00
7 4.38
0 0.00
0 0.00
6 3.75
139 86.88
21 13.13%
136  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 92
5 5.43
2 2.17
5 5.43
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
137  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 178
5 2.81
8 4.49
4 2.25
6 3.37
0 0.00
155 87.08
23 12.92%
138  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
139  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 222
14 6.31
2 0.90
11 4.95
1 0.45
0 0.00
194 87.39
28 12.61%
140  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 153
9 5.88
5 3.27
5 3.27
0 0.00
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
141  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 228
8 3.51
9 3.95
4 1.75
3 1.32
4 1.75
200 87.72
28 12.28%
142  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 272
5 1.84
0 0.00
6 2.21
16 5.88
6 2.21
239 87.87
33 12.13%
143  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 69
2 2.90
3 4.35
3 4.35
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
144  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 314
7 2.23
0 0.00
9 2.87
18 5.73
2 0.64
278 88.54
36 11.46%
145  โรงเรียนหนองบัวใน 175
8 4.57
5 2.86
6 3.43
1 0.57
0 0.00
155 88.57
20 11.43%
146  โรงเรียนบ้านหนองผือ 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
147  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 98
5 5.10
0 0.00
5 5.10
0 0.00
1 1.02
87 88.78
11 11.22%
148  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 134
6 4.48
6 4.48
3 2.24
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
149  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 199
0 0.00
13 6.53
9 4.52
0 0.00
0 0.00
177 88.94
22 11.06%
150  โรงเรียนบ้านกลาง 109
2 1.83
3 2.75
2 1.83
3 2.75
2 1.83
97 88.99
12 11.01%
151  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 73
0 0.00
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
152  โรงเรียนบ้านนาทัน 29
2 6.90
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
153  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 90
3 3.33
-1 -1.11
4 4.44
2 2.22
1 1.11
81 90.00
9 10.00%
154  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 144
1 0.69
1 0.69
10 6.94
1 0.69
1 0.69
130 90.28
14 9.72%
155  โรงเรียนโคกนาดี 115
3 2.61
0 0.00
7 6.09
1 0.87
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
156  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
157  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
158  โรงเรียนบ้านจอมทอง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
2 6.06
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
159  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 136
4 2.94
3 2.21
5 3.68
0 0.00
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
160  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
2 4.26
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
161  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 48
0 0.00
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
162  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
163  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
1 4.17
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
164  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87
5 5.75
1 1.15
0 0.00
0 0.00
1 1.15
80 91.95
7 8.05%
165  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
166  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
167  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
168  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
169  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
2 3.51
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
170  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
171  โรงเรียนบ้านขมิ้น 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
172  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
173  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 158
0 0.00
0 0.00
10 6.33
0 0.00
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
174  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
3 3.16
89 93.68
6 6.32%
175  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 256
3 1.17
4 1.56
2 0.78
3 1.17
4 1.56
240 93.75
16 6.25%
176  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
3 3.75
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
177  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 275
12 4.36
0 0.00
5 1.82
0 0.00
0 0.00
258 93.82
17 6.18%
178  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 165
3 1.82
1 0.61
6 3.64
0 0.00
0 0.00
155 93.94
10 6.06%
179  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
180  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 177
0 0.00
0 0.00
10 5.65
0 0.00
0 0.00
167 94.35
10 5.65%
181  โรงเรียนบ้านโนนยาง 107
2 1.87
1 0.93
3 2.80
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
182  โรงเรียนบ้านบึงทอง 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
183  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
184  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
185  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
186  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 224
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
214 95.54
10 4.46%
187  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 208
2 0.96
3 1.44
3 1.44
1 0.48
0 0.00
199 95.67
9 4.33%
188  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
2 2.56
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
189  โรงเรียนหนองบัวนอก 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
190  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
191  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 87
0 0.00
1 1.15
0 0.00
1 1.15
1 1.15
84 96.55
3 3.45%
192  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 90
2 2.22
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
193  โรงเรียนบ้านคุย 252
0 0.00
0 0.00
3 1.19
0 0.00
3 1.19
246 97.62
6 2.38%
194  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
195  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 99
0 0.00
0 0.00
1 1.01
0 0.00
0 0.00
98 98.99
1 1.01%
196  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,440 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,492 6.10
เตี้ย  924 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,625 6.65
ผอมและเตี้ย  603 2.47
อ้วนและเตี้ย  531 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,265 78.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,175 คน


21.17%


Powered By www.thaieducation.net