ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 75 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 75 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือ 143
33 23.08
35 24.48
30 20.98
35 24.48
10 6.99
0 0.00
143 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตือกอ 49
7 14.29
16 32.65
8 16.33
8 16.33
10 20.41
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านบาโงระนะ 77
19 24.68
17 22.08
6 7.79
18 23.38
17 22.08
0 0.00
77 100.00%
4  โรงเรียนบ้านนิบง 175
63 36.00
52 29.71
6 3.43
52 29.71
0 0.00
2 1.14
173 98.86%
5  โรงเรียนบ้านรือเปาะ 202
85 42.08
59 29.21
4 1.98
0 0.00
0 0.00
54 26.73
148 73.27%
6  โรงเรียนบ้านเจาะไอร้อง 243
32 13.17
30 12.35
12 4.94
62 25.51
42 17.28
65 26.75
178 73.25%
7  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 300
54 18.00
53 17.67
12 4.00
90 30.00
7 2.33
84 28.00
216 72.00%
8  โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 245
70 28.57
50 20.41
7 2.86
35 14.29
2 0.82
81 33.06
164 66.94%
9  โรงเรียนบ้านจูโวะ 206
40 19.42
53 25.73
2 0.97
28 13.59
3 1.46
80 38.83
126 61.17%
10  โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 92
22 23.91
15 16.30
5 5.43
13 14.13
0 0.00
37 40.22
55 59.78%
11  โรงเรียนบ้านบาตาปาเซ 214
17 7.94
40 18.69
10 4.67
60 28.04
0 0.00
87 40.65
127 59.35%
12  โรงเรียนบ้านไอร์โซ 345
13 3.77
55 15.94
11 3.19
68 19.71
56 16.23
142 41.16
203 58.84%
13  โรงเรียนบ้านบาโง 111
15 13.51
33 29.73
4 3.60
6 5.41
0 0.00
53 47.75
58 52.25%
14  โรงเรียนบ้านปาเซ 64
7 10.94
14 21.88
8 12.50
2 3.13
2 3.13
31 48.44
33 51.56%
15  โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 101
14 13.86
9 8.91
10 9.90
10 9.90
9 8.91
49 48.51
52 51.49%
16  โรงเรียนบ้านกาแย 317
42 13.25
74 23.34
26 8.20
14 4.42
4 1.26
157 49.53
160 50.47%
17  โรงเรียนบ้านโคก 267
5 1.87
53 19.85
34 12.73
19 7.12
21 7.87
135 50.56
132 49.44%
18  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะดีแย 120
13 10.83
34 28.33
12 10.00
0 0.00
0 0.00
61 50.83
59 49.17%
19  โรงเรียนบ้านลาไม 158
19 12.03
6 3.80
6 3.80
40 25.32
0 0.00
87 55.06
71 44.94%
20  โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุง 312
16 5.13
22 7.05
14 4.49
51 16.35
37 11.86
172 55.13
140 44.87%
21  โรงเรียนบ้านละหาร 184
12 6.52
29 15.76
4 2.17
24 13.04
12 6.52
103 55.98
81 44.02%
22  โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 108
3 2.78
10 9.26
8 7.41
13 12.04
13 12.04
61 56.48
47 43.52%
23  โรงเรียนประชาบํารุง 89
4 4.49
8 8.99
9 10.11
10 11.24
7 7.87
51 57.30
38 42.70%
24  โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 355
43 12.11
42 11.83
33 9.30
14 3.94
18 5.07
205 57.75
150 42.25%
25  โรงเรียนชุมชนสหพัฒนา 479
64 13.36
66 13.78
8 1.67
50 10.44
14 2.92
277 57.83
202 42.17%
26  โรงเรียนบ้านจะแนะ 240
50 20.83
25 10.42
12 5.00
10 4.17
1 0.42
142 59.17
98 40.83%
27  โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 416
42 10.10
55 13.22
10 2.40
34 8.17
27 6.49
248 59.62
168 40.38%
28  โรงเรียนราชประสงค์ 118
6 5.08
33 27.97
7 5.93
0 0.00
0 0.00
72 61.02
46 38.98%
29  โรงเรียนบ้านน้ำวน 126
9 7.14
11 8.73
16 12.70
6 4.76
6 4.76
78 61.90
48 38.10%
30  โรงเรียนบ้านสิโป 230
20 8.70
22 9.57
13 5.65
30 13.04
1 0.43
144 62.61
86 37.39%
31  โรงเรียนบ้านบูกิต 201
6 2.99
16 7.96
13 6.47
18 8.96
22 10.95
126 62.69
75 37.31%
32  โรงเรียนบ้านบ่อทอง 265
22 8.30
29 10.94
8 3.02
29 10.94
5 1.89
172 64.91
93 35.09%
33  โรงเรียนอนุบาลระแงะ 513
18 3.51
25 4.87
59 11.50
43 8.38
35 6.82
333 64.91
180 35.09%
34  โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 384
54 14.06
37 9.64
6 1.56
36 9.38
1 0.26
250 65.10
134 34.90%
35  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะเยาะ 143
12 8.39
11 7.69
7 4.90
10 6.99
8 5.59
95 66.43
48 33.57%
36  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 149
19 12.75
12 8.05
6 4.03
12 8.05
1 0.67
99 66.44
50 33.56%
37  โรงเรียนบ้านตะโละ 185
16 8.65
29 15.68
6 3.24
9 4.86
2 1.08
123 66.49
62 33.51%
38  โรงเรียนบ้านตาโงะ 191
26 13.61
15 7.85
12 6.28
8 4.19
2 1.05
128 67.02
63 32.98%
39  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 162
19 11.73
16 9.88
7 4.32
11 6.79
0 0.00
109 67.28
53 32.72%
40  โรงเรียนบ้านน้ำหอม 196
20 10.20
17 8.67
1 0.51
25 12.76
0 0.00
133 67.86
63 32.14%
41  โรงเรียนบ้านเขาแก้ว 139
16 11.51
15 10.79
1 0.72
10 7.19
0 0.00
97 69.78
42 30.22%
42  โรงเรียนบ้านยานิง 336
27 8.04
24 7.14
28 8.33
9 2.68
9 2.68
239 71.13
97 28.87%
43  โรงเรียนบ้านริแง 398
32 8.04
36 9.05
2 0.50
6 1.51
33 8.29
289 72.61
109 27.39%
44  โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 399
28 7.02
22 5.51
6 1.50
51 12.78
0 0.00
292 73.18
107 26.82%
45  โรงเรียนบ้านมะรือโบตก 383
27 7.05
54 14.10
9 2.35
12 3.13
0 0.00
281 73.37
102 26.63%
46  โรงเรียนบ้านแมะแซ 196
6 3.06
21 10.71
23 11.73
2 1.02
0 0.00
144 73.47
52 26.53%
47  โรงเรียนบ้านฮูลู 211
11 5.21
7 3.32
8 3.79
15 7.11
11 5.21
159 75.36
52 24.64%
48  โรงเรียนบ้านบาโงกูโบ 118
8 6.78
13 11.02
8 6.78
0 0.00
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
49  โรงเรียนบ้านปารี 361
21 5.82
23 6.37
21 5.82
13 3.60
9 2.49
274 75.90
87 24.10%
50  โรงเรียนผดุงมาตร 326
21 6.44
32 9.82
14 4.29
9 2.76
1 0.31
249 76.38
77 23.62%
51  โรงเรียนบ้านดุซงยอ 537
38 7.08
44 8.19
14 2.61
27 5.03
0 0.00
414 77.09
123 22.91%
52  โรงเรียนบ้านไอปาเซ 105
9 8.57
6 5.71
3 2.86
3 2.86
2 1.90
82 78.10
23 21.90%
53  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเก 291
9 3.09
35 12.03
9 3.09
9 3.09
0 0.00
229 78.69
62 21.31%
54  โรงเรียนร่วมจิตต์ประชา 200
7 3.50
28 14.00
7 3.50
0 0.00
0 0.00
158 79.00
42 21.00%
55  โรงเรียนบ้านสะโล 193
17 8.81
10 5.18
3 1.55
7 3.63
3 1.55
153 79.27
40 20.73%
56  โรงเรียนบ้านบาโงสะโต 151
11 7.28
6 3.97
6 3.97
4 2.65
4 2.65
120 79.47
31 20.53%
57  โรงเรียนบ้านบือนังกือเปาะ 93
4 4.30
3 3.23
0 0.00
12 12.90
0 0.00
74 79.57
19 20.43%
58  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 157
1 0.64
17 10.83
5 3.18
4 2.55
4 2.55
126 80.25
31 19.75%
59  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะ 347
25 7.20
14 4.03
14 4.03
6 1.73
8 2.31
280 80.69
67 19.31%
60  โรงเรียนบ้านบำรุงวิทย์ 330
18 5.45
13 3.94
10 3.03
12 3.64
8 2.42
269 81.52
61 18.48%
61  โรงเรียนบ้านเขาพระ 148
6 4.05
7 4.73
10 6.76
3 2.03
0 0.00
122 82.43
26 17.57%
62  โรงเรียนบ้านบาโงดุดุง 137
0 0.00
22 16.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 83.94
22 16.06%
63  โรงเรียนวัดร่อน 81
3 3.70
7 8.64
0 0.00
3 3.70
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
64  โรงเรียนบ้านไอสะเตียร์ 323
11 3.41
7 2.17
12 3.72
10 3.10
10 3.10
273 84.52
50 15.48%
65  โรงเรียนบ้านสาเมาะ 511
26 5.09
33 6.46
12 2.35
0 0.00
1 0.20
439 85.91
72 14.09%
66  โรงเรียนบ้านทํานบ 156
10 6.41
8 5.13
2 1.28
0 0.00
0 0.00
136 87.18
20 12.82%
67  โรงเรียนบ้านบองอ 230
7 3.04
11 4.78
10 4.35
0 0.00
0 0.00
202 87.83
28 12.17%
68  โรงเรียนบ้านตราแด๊ะ 183
7 3.83
8 4.37
5 2.73
0 0.00
0 0.00
163 89.07
20 10.93%
69  โรงเรียนราชพัฒนา 83
4 4.82
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
70  โรงเรียนบ้านยะออ 113
4 3.54
4 3.54
2 1.77
2 1.77
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
71  โรงเรียนบ้านไอกรอส 196
6 3.06
0 0.00
2 1.02
3 1.53
2 1.02
183 93.37
13 6.63%
72  โรงเรียนบ้านกาลิซา 588
19 3.23
8 1.36
5 0.85
4 0.68
0 0.00
552 93.88
36 6.12%
73  โรงเรียนบ้านบระเอ็ง 149
0 0.00
2 1.34
2 1.34
2 1.34
0 0.00
143 95.97
6 4.03%
74  โรงเรียนบ้านบละแต 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.78
0 0.00
105 97.22
3 2.78%
75  โรงเรียนบ้านแกแม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,752 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,490 8.89
เตี้ย  1,768 10.55
เริ่มอ้วน=>อ้วน  730 4.36
ผอมและเตี้ย  1,244 7.43
อ้วนและเตี้ย  500 2.98
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,020 65.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,732 คน


34.22%


Powered By www.thaieducation.net