ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 148 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 148 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกูแว 89
21 23.60
12 13.48
0 0.00
44 49.44
12 13.48
0 0.00
89 100.00%
2  โรงเรียนบ้านจืองา 113
20 17.70
21 18.58
20 17.70
32 28.32
20 17.70
0 0.00
113 100.00%
3  โรงเรียนบ้านยือลาแป 359
105 29.25
77 21.45
53 14.76
78 21.73
46 12.81
0 0.00
359 100.00%
4  โรงเรียนบ้านละหาน 196
63 32.14
50 25.51
44 22.45
25 12.76
14 7.14
0 0.00
196 100.00%
5  โรงเรียนบ้านฮูแตยือลอ 154
83 53.90
61 39.61
2 1.30
1 0.65
0 0.00
7 4.55
147 95.45%
6  โรงเรียนบ้านดาฮง 181
93 51.38
38 20.99
5 2.76
34 18.78
1 0.55
10 5.52
171 94.48%
7  โรงเรียนบ้านลาเมาะ 155
67 43.23
22 14.19
4 2.58
27 17.42
0 0.00
35 22.58
120 77.42%
8  โรงเรียนบ้านบือเระ 123
4 3.25
43 34.96
6 4.88
38 30.89
0 0.00
32 26.02
91 73.98%
9  โรงเรียนบ้านคลอแระ 192
53 27.60
50 26.04
4 2.08
33 17.19
0 0.00
52 27.08
140 72.92%
10  โรงเรียนบ้านกาโดะ 209
33 15.79
31 14.83
29 13.88
28 13.40
28 13.40
60 28.71
149 71.29%
11  โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 206
46 22.33
24 11.65
34 16.50
22 10.68
20 9.71
60 29.13
146 70.87%
12  โรงเรียนบ้านปูตะ 117
13 11.11
34 29.06
0 0.00
34 29.06
0 0.00
36 30.77
81 69.23%
13  โรงเรียนบ้านลุโบะดาโต๊ะ 178
24 13.48
44 24.72
14 7.87
21 11.80
19 10.67
56 31.46
122 68.54%
14  โรงเรียนบ้านธรรมเจริญ 20
3 15.00
8 40.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
7 35.00
13 65.00%
15  โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1063
228 21.45
300 28.22
20 1.88
105 9.88
20 1.88
390 36.69
673 63.31%
16  โรงเรียนบ้านจอเบาะ 61
11 18.03
9 14.75
3 4.92
7 11.48
8 13.11
23 37.70
38 62.30%
17  โรงเรียนบ้านตะโละแน็ง 66
19 28.79
13 19.70
2 3.03
7 10.61
0 0.00
25 37.88
41 62.12%
18  โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 407
107 26.29
107 26.29
3 0.74
32 7.86
2 0.49
156 38.33
251 61.67%
19  โรงเรียนบ้านบูเกะกอตอ 164
40 24.39
41 25.00
0 0.00
18 10.98
0 0.00
65 39.63
99 60.37%
20  โรงเรียนบ้านสุเป๊ะ 150
38 25.33
11 7.33
2 1.33
27 18.00
11 7.33
61 40.67
89 59.33%
21  โรงเรียนบ้านบือแนนากอ 59
21 35.59
9 15.25
2 3.39
3 5.08
0 0.00
24 40.68
35 59.32%
22  โรงเรียนสว่างวัฒนา 95
17 17.89
25 26.32
13 13.68
0 0.00
0 0.00
40 42.11
55 57.89%
23  โรงเรียนบ้านบือเล็งใต้ 107
31 28.97
21 19.63
9 8.41
0 0.00
0 0.00
46 42.99
61 57.01%
24  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 86
19 22.09
13 15.12
1 1.16
11 12.79
5 5.81
37 43.02
49 56.98%
25  โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 406
69 17.00
51 12.56
61 15.02
41 10.10
8 1.97
176 43.35
230 56.65%
26  โรงเรียนบ้านซือเลาะ 179
32 17.88
26 14.53
9 5.03
32 17.88
0 0.00
80 44.69
99 55.31%
27  โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 107
24 22.43
13 12.15
2 1.87
20 18.69
0 0.00
48 44.86
59 55.14%
28  โรงเรียนบ้านปะลุกาสาเมาะ 256
26 10.16
57 22.27
18 7.03
36 14.06
4 1.56
115 44.92
141 55.08%
29  โรงเรียนบ้านบากง 229
27 11.79
17 7.42
13 5.68
44 19.21
24 10.48
104 45.41
125 54.59%
30  โรงเรียนบ้านนากอ(มะดากะอุทิศ) 167
63 37.72
2 1.20
1 0.60
22 13.17
0 0.00
79 47.31
88 52.69%
31  โรงเรียนบ้านฮูแตทูวอ 179
7 3.91
22 12.29
12 6.70
29 16.20
24 13.41
85 47.49
94 52.51%
32  โรงเรียนบ้านบาโงปูโละ 427
142 33.26
70 16.39
8 1.87
0 0.00
0 0.00
207 48.48
220 51.52%
33  โรงเรียนบ้านบือเจ๊าะ 130
18 13.85
18 13.85
14 10.77
10 7.69
6 4.62
64 49.23
66 50.77%
34  โรงเรียนบ้านจูดแดง 170
11 6.47
19 11.18
5 2.94
30 17.65
21 12.35
84 49.41
86 50.59%
35  โรงเรียนบ้านกลูบี 346
50 14.45
43 12.43
10 2.89
17 4.91
53 15.32
173 50.00
173 50.00%
36  โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแร 230
53 23.04
51 22.17
4 1.74
6 2.61
0 0.00
116 50.43
114 49.57%
37  โรงเรียนบ้านตันหยง 284
39 13.73
70 24.65
12 4.23
15 5.28
4 1.41
144 50.70
140 49.30%
38  โรงเรียนบ้านสะแนะ 97
16 16.49
16 16.49
0 0.00
0 0.00
15 15.46
50 51.55
47 48.45%
39  โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 205
37 18.05
19 9.27
4 1.95
20 9.76
19 9.27
106 51.71
99 48.29%
40  โรงเรียนบ้านกาแร 210
39 18.57
36 17.14
0 0.00
26 12.38
0 0.00
109 51.90
101 48.10%
41  โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 210
30 14.29
32 15.24
14 6.67
20 9.52
5 2.38
109 51.90
101 48.10%
42  โรงเรียนบ้านหัวเขา 144
19 13.19
7 4.86
4 2.78
26 18.06
11 7.64
77 53.47
67 46.53%
43  โรงเรียนบ้านสวนพลู 164
28 17.07
16 9.76
20 12.20
12 7.32
0 0.00
88 53.66
76 46.34%
44  โรงเรียนบ้านรามา 128
25 19.53
27 21.09
0 0.00
7 5.47
0 0.00
69 53.91
59 46.09%
45  โรงเรียนบ้านทุ่งคา 131
12 9.16
41 31.30
4 3.05
2 1.53
1 0.76
71 54.20
60 45.80%
46  โรงเรียนบ้านลาเวง 240
43 17.92
41 17.08
14 5.83
9 3.75
2 0.83
131 54.58
109 45.42%
47  โรงเรียนบ้านบือราเป๊ะ 168
24 14.29
40 23.81
11 6.55
0 0.00
0 0.00
93 55.36
75 44.64%
48  โรงเรียนบ้านสาคร 282
10 3.55
31 10.99
7 2.48
41 14.54
34 12.06
159 56.38
123 43.62%
49  โรงเรียนบ้านไอร์แยง 269
33 12.27
48 17.84
5 1.86
27 10.04
4 1.49
152 56.51
117 43.49%
50  โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 199
32 16.08
20 10.05
2 1.01
14 7.04
18 9.05
113 56.78
86 43.22%
51  โรงเรียนบ้านสาวอ 115
25 21.74
18 15.65
6 5.22
0 0.00
0 0.00
66 57.39
49 42.61%
52  โรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเล 155
15 9.68
39 25.16
2 1.29
9 5.81
0 0.00
90 58.06
65 41.94%
53  โรงเรียนบ้านมะยูง 137
12 8.76
24 17.52
1 0.73
19 13.87
1 0.73
80 58.39
57 41.61%
54  โรงเรียนบ้านกาบุ๊ 134
26 19.40
15 11.19
1 0.75
13 9.70
0 0.00
79 58.96
55 41.04%
55  โรงเรียนบ้านยี่งอ 432
61 14.12
108 25.00
8 1.85
0 0.00
0 0.00
255 59.03
177 40.97%
56  โรงเรียนบ้านกูแบสาลอ 137
32 23.36
15 10.95
2 1.46
5 3.65
1 0.73
82 59.85
55 40.15%
57  โรงเรียนบ้านกําปงปีแซ 120
18 15.00
20 16.67
7 5.83
3 2.50
0 0.00
72 60.00
48 40.00%
58  โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 157
20 12.74
16 10.19
13 8.28
8 5.10
5 3.18
95 60.51
62 39.49%
59  โรงเรียนบ้านเปล 84
12 14.29
4 4.76
4 4.76
12 14.29
1 1.19
51 60.71
33 39.29%
60  โรงเรียนบ้านโคกพะยอม 260
50 19.23
36 13.85
3 1.15
13 5.00
0 0.00
158 60.77
102 39.23%
61  โรงเรียนบ้านทอน 524
96 18.32
36 6.87
17 3.24
36 6.87
17 3.24
322 61.45
202 38.55%
62  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะบาตู 83
5 6.02
23 27.71
3 3.61
1 1.20
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
63  โรงเรียนบ้านโคกแมแน 124
11 8.87
10 8.06
7 5.65
11 8.87
8 6.45
77 62.10
47 37.90%
64  โรงเรียนบ้านตะโละบาลอ 118
14 11.86
13 11.02
4 3.39
12 10.17
1 0.85
74 62.71
44 37.29%
65  โรงเรียนบ้านต้นตาล 210
35 16.67
21 10.00
8 3.81
8 3.81
5 2.38
133 63.33
77 36.67%
66  โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 321
35 10.90
46 14.33
7 2.18
25 7.79
4 1.25
204 63.55
117 36.45%
67  โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66 588
73 12.41
119 20.24
10 1.70
0 0.00
10 1.70
376 63.95
212 36.05%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดัง 84
16 19.05
7 8.33
4 4.76
2 2.38
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
69  โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิทยา) 502
57 11.35
51 10.16
25 4.98
38 7.57
0 0.00
331 65.94
171 34.06%
70  โรงเรียนบ้านจือแร 155
13 8.39
14 9.03
9 5.81
8 5.16
8 5.16
103 66.45
52 33.55%
71  โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญ 1041
148 14.22
102 9.80
55 5.28
32 3.07
6 0.58
698 67.05
343 32.95%
72  โรงเรียนบ้านกูยิ 286
29 10.14
33 11.54
4 1.40
28 9.79
0 0.00
192 67.13
94 32.87%
73  โรงเรียนบ้านนาดา 257
21 8.17
43 16.73
16 6.23
3 1.17
1 0.39
173 67.32
84 32.68%
74  โรงเรียนบ้านปลักปลา 279
42 15.05
26 9.32
23 8.24
0 0.00
0 0.00
188 67.38
91 32.62%
75  โรงเรียนน้ำตกปาโจ (วันครู 2501) 145
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 31.72
0 0.00
99 68.28
46 31.72%
76  โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 199
16 8.04
12 6.03
7 3.52
24 12.06
4 2.01
136 68.34
63 31.66%
77  โรงเรียนบ้านบือแนปีแย 140
30 21.43
3 2.14
6 4.29
5 3.57
0 0.00
96 68.57
44 31.43%
78  โรงเรียนบ้านบือแรง 160
20 12.50
13 8.13
1 0.63
16 10.00
0 0.00
110 68.75
50 31.25%
79  โรงเรียนบ้านจะแลเกาะ 109
16 14.68
14 12.84
4 3.67
0 0.00
0 0.00
75 68.81
34 31.19%
80  โรงเรียนวัดโคกโก 148
13 8.78
6 4.05
19 12.84
6 4.05
2 1.35
102 68.92
46 31.08%
81  โรงเรียนบ้านอีนอ 157
11 7.01
5 3.18
1 0.64
30 19.11
0 0.00
110 70.06
47 29.94%
82  โรงเรียนบ้านดือแย 78
8 10.26
10 12.82
0 0.00
5 6.41
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
83  โรงเรียนวัดกําแพง 75
8 10.67
6 8.00
7 9.33
1 1.33
0 0.00
53 70.67
22 29.33%
84  โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ 161
16 9.94
5 3.11
2 1.24
24 14.91
0 0.00
114 70.81
47 29.19%
85  โรงเรียนบ้านดูกู 180
15 8.33
12 6.67
2 1.11
16 8.89
7 3.89
128 71.11
52 28.89%
86  โรงเรียนบ้านลูโบะบายะ 147
14 9.52
10 6.80
7 4.76
11 7.48
0 0.00
105 71.43
42 28.57%
87  โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์ 189
14 7.41
35 18.52
3 1.59
1 0.53
1 0.53
135 71.43
54 28.57%
88  โรงเรียนบ้านแยะ 207
27 13.04
16 7.73
13 6.28
3 1.45
0 0.00
148 71.50
59 28.50%
89  โรงเรียนบ้านปาลอบาต๊ะ 137
14 10.22
9 6.57
5 3.65
11 8.03
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
90  โรงเรียนบ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์ 71
20 28.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
91  โรงเรียนบ้านตายา 221
16 7.24
33 14.93
2 0.90
10 4.52
0 0.00
160 72.40
61 27.60%
92  โรงเรียนบ้านตามุง 130
26 20.00
5 3.85
4 3.08
0 0.00
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
93  โรงเรียนบ้านบลูกาฮีเล 186
14 7.53
18 9.68
3 1.61
14 7.53
0 0.00
137 73.66
49 26.34%
94  โรงเรียนบ้านสุไหงบาลา 156
2 1.28
24 15.38
12 7.69
2 1.28
1 0.64
115 73.72
41 26.28%
95  โรงเรียนบ้านรือเสาะ 160
12 7.50
10 6.25
7 4.38
12 7.50
0 0.00
119 74.38
41 25.63%
96  โรงเรียนวัดลําภู 125
13 10.40
6 4.80
6 4.80
6 4.80
0 0.00
94 75.20
31 24.80%
97  โรงเรียนบ้านแคนา 182
8 4.40
6 3.30
9 4.95
13 7.14
9 4.95
137 75.27
45 24.73%
98  โรงเรียนบ้านไร่พญา 152
14 9.21
10 6.58
3 1.97
10 6.58
0 0.00
115 75.66
37 24.34%
99  โรงเรียนบ้านทําเนียบ 103
5 4.85
9 8.74
8 7.77
2 1.94
1 0.97
78 75.73
25 24.27%
100  โรงเรียนบ้านปาหนัน 430
33 7.67
69 16.05
2 0.47
0 0.00
0 0.00
326 75.81
104 24.19%
101  โรงเรียนบ้านตอหลัง 79
12 15.19
5 6.33
0 0.00
2 2.53
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
102  โรงเรียนบ้านยารอ 172
16 9.30
14 8.14
7 4.07
4 2.33
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
103  โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 126
14 11.11
8 6.35
8 6.35
0 0.00
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
104  โรงเรียนบ้านปูลากาป๊ะ 156
13 8.33
12 7.69
10 6.41
2 1.28
0 0.00
119 76.28
37 23.72%
105  โรงเรียนบ้านกูยิ 141
11 7.80
3 2.13
2 1.42
16 11.35
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
106  โรงเรียนบ้านทรายขาว 89
9 10.11
4 4.49
4 4.49
2 2.25
1 1.12
69 77.53
20 22.47%
107  โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ) 157
11 7.01
8 5.10
8 5.10
8 5.10
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
108  โรงเรียนบ้านบางมะนาว 213
7 3.29
13 6.10
8 3.76
14 6.57
5 2.35
166 77.93
47 22.07%
109  โรงเรียนเมืองนราธิวาส 802
72 8.98
64 7.98
29 3.62
5 0.62
1 0.12
631 78.68
171 21.32%
110  โรงเรียนบ้านตะมะยูง 90
6 6.67
3 3.33
7 7.78
2 2.22
1 1.11
71 78.89
19 21.11%
111  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 86
6 6.98
9 10.47
3 3.49
0 0.00
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
112  โรงเรียนบ้านกาเด็ง 231
15 6.49
21 9.09
8 3.46
3 1.30
1 0.43
183 79.22
48 20.78%
113  โรงเรียนบ้านโต๊ะนอ 118
10 8.47
8 6.78
3 2.54
3 2.54
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
114  โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 144
10 6.94
9 6.25
0 0.00
7 4.86
3 2.08
115 79.86
29 20.14%
115  โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร) 335
26 7.76
19 5.67
22 6.57
0 0.00
0 0.00
268 80.00
67 20.00%
116  โรงเรียนบ้านปะลุกานากอ 96
8 8.33
0 0.00
6 6.25
3 3.13
2 2.08
77 80.21
19 19.79%
117  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่) 217
4 1.84
26 11.98
8 3.69
3 1.38
0 0.00
176 81.11
41 18.89%
118  โรงเรียนบ้านโคกสยา 175
10 5.71
14 8.00
9 5.14
0 0.00
0 0.00
142 81.14
33 18.86%
119  โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 215
13 6.05
10 4.65
10 4.65
7 3.26
0 0.00
175 81.40
40 18.60%
120  โรงเรียนบ้านบาตง 162
3 1.85
5 3.09
11 6.79
11 6.79
0 0.00
132 81.48
30 18.52%
121  โรงเรียนบ้านมือและห์ 157
9 5.73
9 5.73
3 1.91
8 5.10
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
122  โรงเรียนบ้านกูเล็ง 229
14 6.11
14 6.11
0 0.00
14 6.11
0 0.00
187 81.66
42 18.34%
123  โรงเรียนบ้านศาลาลูกไก่ 72
10 13.89
0 0.00
2 2.78
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
124  โรงเรียนบ้านยือลอ 205
10 4.88
13 6.34
4 1.95
5 2.44
5 2.44
168 81.95
37 18.05%
125  โรงเรียนบ้านค่าย 371
19 5.12
30 8.09
13 3.50
2 0.54
1 0.27
306 82.48
65 17.52%
126  โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 200
9 4.50
9 4.50
6 3.00
6 3.00
5 2.50
165 82.50
35 17.50%
127  โรงเรียนประชาพัฒนา 144
14 9.72
11 7.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 82.64
25 17.36%
128  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 117
9 7.69
7 5.98
4 3.42
0 0.00
0 0.00
97 82.91
20 17.09%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 376
18 4.79
12 3.19
13 3.46
14 3.72
7 1.86
312 82.98
64 17.02%
130  โรงเรียนบ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153) 291
7 2.41
24 8.25
18 6.19
0 0.00
0 0.00
242 83.16
49 16.84%
131  โรงเรียนบ้านกะลูแป 211
6 2.84
16 7.58
11 5.21
1 0.47
0 0.00
177 83.89
34 16.11%
132  โรงเรียนบ้านบลูกา 54
3 5.56
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
133  โรงเรียนบ้านโคกตีเต 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
3 5.56
4 7.41
46 85.19
8 14.81%
134  โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ 221
2 0.90
17 7.69
10 4.52
3 1.36
0 0.00
189 85.52
32 14.48%
135  โรงเรียนบ้านลูโบะบูโละ 249
15 6.02
7 2.81
4 1.61
7 2.81
2 0.80
214 85.94
35 14.06%
136  โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง 151
19 12.58
1 0.66
1 0.66
0 0.00
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
137  โรงเรียนบ้านนาโอน 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
138  โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1461
103 7.05
43 2.94
6 0.41
27 1.85
0 0.00
1282 87.75
179 12.25%
139  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 141
7 4.96
8 5.67
2 1.42
0 0.00
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
140  โรงเรียนบ้านอีโยะ 139
3 2.16
2 1.44
3 2.16
4 2.88
4 2.88
123 88.49
16 11.51%
141  โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ 115
2 1.74
3 2.61
4 3.48
2 1.74
1 0.87
103 89.57
12 10.43%
142  โรงเรียนบ้านยาบี 111
2 1.80
6 5.41
1 0.90
2 1.80
0 0.00
100 90.09
11 9.91%
143  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 131
2 1.53
4 3.05
2 1.53
2 1.53
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
144  โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอ 201
5 2.49
6 2.99
2 1.00
2 1.00
0 0.00
186 92.54
15 7.46%
145  โรงเรียนบ้านกาแนะ 206
7 3.40
7 3.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
192 93.20
14 6.80%
146  โรงเรียนบ้านโคกสุมุ 124
3 2.42
2 1.61
0 0.00
1 0.81
1 0.81
117 94.35
7 5.65%
147  โรงเรียนบ้านสุไหงบาตู 133
2 1.50
1 0.75
1 0.75
2 1.50
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
148  โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,290 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,897 12.87
เตี้ย  3,591 11.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,176 3.88
ผอมและเตี้ย  1,890 6.24
อ้วนและเตี้ย  596 1.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,140 63.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,150 คน


36.81%


Powered By www.thaieducation.net